"mélyről jövünk, mint kockák és ászok"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 3. (449.) SZÁM — FEBRUÁR 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Rá­gó­gu­mi, ri­bil­lió, re­bel­li­sek!
Szőcs István
Sipos Lász­ló al­bum
Kabdebó Tamás
Tariménes a túl­vi­lá­gon
Simonfy József
mind árva
vajon ki
utolsó menet
te adtad
Fodor Sándor
OL­VA­SÓ­NAP­LÓ XII.
A sá­tán igaz­ság­té­te­le
Könyv a do­ni tra­gé­di­á­ról
Karácsonyi Zsolt
A nagy Kilometrik
Bakcsi Botond
Meg­jegy­zé­sek Sade már­ki tör­té­ne­tei elé
Donatien Alphonse Francois de Sade
A si­ke­res szín­le­lés
Francois Bréda
DIVA DÉ­VA 3.
Deva rediviva
Lászlóffy Csaba
Fe­lel­ge­tés ba­rát­sá­gos uga­tás­ra
KÓ­DEX –
Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 1.
... és meg­szü­le­tett a CSO­DA
HOL–
 
HOL–
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 3. (449.) SZÁM — FEBRUÁR 10.

A Palatinus Ki­adó­nál meg­je­lent az Újabb er­dé­lyi el­be­szé­lők cí­mű kö­tet Nagy Pál vá­lo­ga­tá­sá­ban.
Az Ulpius-Ház ki­adá­sá­ban je­lent meg Bö­ször­mé­nyi Zol­tán Van­da örök cí­mű re­gé­nye.
A Har­gi­ta Ki­adó­hi­va­tal­nál je­lent meg Fo­dor Sán­dor Má­ria lá­bá­tól a sün­disz­nó­ál­lá­sig cí­mű pró­za­kö­te­te.
A Polis ad­ta ki Lászlófy Ala­dár Sza­bó Lő­rinc­ről szó­ló ta­nul­má­nyát.
Euró könyv­nap cím­mel vár­ta ol­va­só­it ok­tó­ber 21-én az Editio Plurilingua Ki­adó a lágy­má­nyo­si Tran­zit Kávéhézban. A ren­dez­vé­nyen 262 fo­rin­tért vá­sá­rol­hat­ták meg az ér­dek­lő­dök a könyv­mű­hely ki­ad­vá­nya­it.
A Házsongárdi te­me­tő­ről tar­tott elő­adást Pá­pai Fe­renc az Ég­haj­lat Köny­ves Ká­vé­ház­ban.
Az Író­szö­vet­ség klub­já­ban ren­dez­te meg a Ma­gyar Nap­ló fo­lyó­irat a Tribuna (Ko­lozs­vár) és a Vasko Könyv­ki­adó (Eper­jes) szer­kesz­tő­i­nek és szer­ző­i­nek est­jét. Kö­szön­tőt mon­dott Ka­lász Már­ton, az Író­szö­vet­ség el­nö­ke. A ren­dez­vény ide­je alatt Ovidiu Petca, a Tribuna fo­lyó­irat gra­fi­kai szer­kesz­tő­jé­nek mű­ve­it is meg­te­kint­het­te a kö­zön­ség.
A Pol­gá­rok Há­za dísz­ter­mé­ben tar­tot­ta kö­zös iro­dal­mi est­jét a NapSziget cí­mű fo­lyó­irat, a Szent Ke­reszt öku­me­ni­kus ma­ga­zin és a Ti­sza Hang Pol­gá­ri Kör. A mű­sor­ban köz­re­mű­kö­dött töb­bek kö­zött Jám­bor Já­nos, Cso­mós Ró­bert, Pósa Zol­tán író és Zász­lós Le­ven­te köl­tő.
Meg­ren­dez­ték a Fi­a­tal Írók Szö­vet­sé­gé­nek (FISZ) szo­ká­sos őszi tá­bo­rát Agár­don. A ren­dez­vény Gár­do­nyi Gé­za szü­lő­há­zá­nál kez­dő­dött, ahol Ka­lász Már­ton, az író­szö­vet­ség el­nö­ke, Balsay Ist­ván or­szág­gyű­lé­si kép­vi­se­lő és Bednanics Gá­bor, a FISZ el­nö­ke ko­szo­rút he­lye­zett el. A há­rom­na­pos ren­dez­vény­so­ro­za­ton iro­dal­mi kon­fe­ren­ci­á­ra, fel­ol­va­só­es­tek­re, va­la­mint a szer­ve­zet ren­des évi köz­gyű­lé­sé­re is sor ke­rült.
A lon­do­ni Poetry Caféban ke­rült sor szep­tem­ber 21-én Clive Wilmer for­dí­tói est­jé­re. Wilmer Gömöri Györggyel ké­szí­tett ma­gyar for­dí­tá­sa­i­ból ol­va­sott fel Kosz­to­lá­nyi­tól és Rad­nó­ti­tól Sza­bó T. An­ná­ig. Az est al­kal­má­val Szom­ba­ti Bé­la, a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság nagy­kö­ve­te át­nyúj­tot­ta Clive Wilmernek a Pro Cultura Hungarica ki­tün­te­tést.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében