"A szülőföld megannyi személyes mitológia"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 4. (450.) SZÁM — FEBRUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Bi­zony a rám­pák is vi­lá­gít­nak
Szabó Árpád Töhötöm
Mi­ért él Bun­dás Rekk si­va­tag­ban?
Vida Gábor
Dühöngő jegyzet
avagy szülőföld és anyanyelv
Sipos Gábor
Po­li­ti­ka, vas­út, tör­té­net­írás
Szőcs István
Az el­sők di­cső­sé­ge – örök­ké má­so­ké?
László Noémi
Gyanútlanul
Horváth Előd Benjámin
Cirque du soleil
(reggeli stanzák)
Márkus András
A kolozsvári orgia
avagy Kolozsvár újra benépesül
Váradi Nagy Pál
Fordulatok a végmegállóban
Drótokon
Balett
Gyilkosok
Batári Gábor
Lat­ri­na ma­gi­ca
Demeter Zsuzsa
Nyelv-em­lé­kek
Jancsó Miklós
Stré­be­rek
Lászlóffy Csaba
Allegro barbaro
Fodor Sándor
OL­VA­SÓ­NAP­LÓ
Egy kortárs különös sorsú könyvéről
Mihai Măniuţiu
A szín­pa­di hár­mas­ság
Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 2.
Hin­tón Eu­ró­pá­ban
Márciusi évfordulók
 
Lászlóffy Aladár
Bi­zony a rám­pák is vi­lá­gít­nak
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 4. (450.) SZÁM — FEBRUÁR 25.

A po­li­ti­kai prog­ram is csu­pán rek­lám. Asze­rint is kel­le­ne bán­ni ve­le. Nem a kártyavetőnőt, a pén­zért jó­so­ló ci­gány­asszonyt kel­le­ne ül­döz­ni, csa­ló­nak ne­vez­ni, ha­nem azo­kat, aki­ket már az anyu­ká­juk az asz­tal kö­rül ker­ge­tett, hogy fel­nőtt fej­jel és egy kár­tya­ve­tés árá­nál több pén­zért ál­lam­fér­fi­nak áll­ja­nak. Mert meg­tud­ták a leg­főbb tit­kot: a tör­vé­nyes tör­vény­te­len­sé­gét. Hogy hi­á­ba adott ma­ga az Úr tíz pa­ran­cso­la­tot, ha kép­te­len be­tar­tat­ni, és le­het akár húsz is, ha ér­vé­nye­sí­té­sük­re kép­te­len ma­ga az em­be­ri szer­ke­zet. Bár­mit fo­ga­dunk meg, ha­tá­ro­zunk el, kép­te­le­nek va­gyunk be­tar­ta­ni...
Hogy mi bo­rí­tott ki ép­pen ma, mi­től há­bo­rod­tam fel megint, kész ne­vet­ség. Rá­jöt­tem egy újabb stik­li­re: ho­gyan csap­ja be, ej­ti át, játssza ki ön­nön lo­gi­ká­ját az em­ber an­nak ré­vén, hogy pél­dá­ul ku­tyá­ba ve­szi a ku­tyá­kat. Ki van ír­va, hogy ku­tyá­nak ti­los a be­me­net, de pél­dá­ul a vak­ve­ze­tő ku­tya nem egy­sze­rű­en eb, ha­nem leg­alább­is ügy­vé­di be­osz­tás­ban sze­re­pel a gaz­di­ja mel­lett. A for­má­kat kell te­hát tisz­te­let­ben tar­ta­ni, vagy a lé­nyeg kell hogy ér­vé­nye­sül­jön? Mil­lió, en­nél ár­nyal­tabb és evi­den­sebb pél­dát le­het fel­hoz­ni ar­ra, hogy az em­ber mennyi­re em­ber­te­le­nül tud vi­sel­ked­ni leg­sú­lyo­sabb hely­ze­te­i­ben. Min­den ezen a zűr­za­va­ron alap­szik, mely va­ló­ság­gal ki­te­nyész­tett és egy­re ki­ter­jesz­tet­tebb fo­ga­lom­za­var itt kö­rül, a min­den­na­pi éle­tünk­ben. Azok hasz­ná­ra és szán­dé­ka sze­rint, akik a zűr­za­vart ügye­sen meg­lo­va­gol­ják. Ez­ál­tal pe­dig ben­nün­ket ló­vá tesz­nek, mi­köz­ben ugye a ku­tyá­kat is ki­re­kesz­tik. El kell hin­ne­tek, hogy nem ne­kem ment el az eszem, csak az el­ső szál­lít­mány in­ter­ven­ci­ós ga­bo­na ke­rült ki­szál­lí­tás­ra. Ja, hogy még egy va­do­na­túj fo­ga­lom, amit nem ért­het­tek el­ső hal­lás­ra? Ér­tik bez­zeg azok, akik­nek ez is ren­ge­teg pénzt hoz. Akik el­ké­pesz­tő cir­kusszá fej­lesz­tet­ték az éle­tün­ket, a vi­lá­got, akik­nek foly­ton új meg új fo­gás esik a fü­le­te­ken, amíg ilyen ér­tet­le­nül bam­ba ké­pet vág­tok min­den­hez. Eb­ben a pil­la­nat­ban hal­lom, hogy EU-komfortos az len­ne, ha a to­ló­ko­csi is fel­jut­hat­na az új épü­let­be egy rám­pán. De azt nem épí­tet­ték meg. Nem volt rá ke­ret. El­vi­leg van te­hát igény a fo­gya­té­ko­sok utaz­ta­tá­sá­ra, de ez­zel nem ér­tek rá fog­lal­koz­ni, hi­szen ők annyi­ra épeszűek. Va­la­mennyi­en. A kel­lő sza­va­zat­több­sé­get meg­szer­zett oko­sak. A nép­dal­ban kó­dol­va van ré­ges-ré­gen min­den: az is, hogy “Kis szék, ke­re­kes szék van az ud­va­runk­ban” és a “lá­ma sze­me, lá­ma sze­me sö­tét­kék”, meg hogy több­ször „for­ra­da­lom volt a mi ut­cánk­ban”. A szo­mo­rú­ság ab­ból szár­ma­zik, hogy­ha hi­á­ba volt. Bi­zony a RÁM­PÁK is vi­lá­gít­nak.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében