"A szülőföld megannyi személyes mitológia"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 4. (450.) SZÁM — FEBRUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Bi­zony a rám­pák is vi­lá­gít­nak
Szabó Árpád Töhötöm
Mi­ért él Bun­dás Rekk si­va­tag­ban?
Vida Gábor
Dühöngő jegyzet
avagy szülőföld és anyanyelv
Sipos Gábor
Po­li­ti­ka, vas­út, tör­té­net­írás
Szőcs István
Az el­sők di­cső­sé­ge – örök­ké má­so­ké?
László Noémi
Gyanútlanul
Horváth Előd Benjámin
Cirque du soleil
(reggeli stanzák)
Márkus András
A kolozsvári orgia
avagy Kolozsvár újra benépesül
Váradi Nagy Pál
Fordulatok a végmegállóban
Drótokon
Balett
Gyilkosok
Batári Gábor
Lat­ri­na ma­gi­ca
Demeter Zsuzsa
Nyelv-em­lé­kek
Jancsó Miklós
Stré­be­rek
Lászlóffy Csaba
Allegro barbaro
Fodor Sándor
OL­VA­SÓ­NAP­LÓ
Egy kortárs különös sorsú könyvéről
Mihai Măniuţiu
A szín­pa­di hár­mas­ság
Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 2.
Hin­tón Eu­ró­pá­ban
Márciusi évfordulók
 
Szőcs István
Az el­sők di­cső­sé­ge – örök­ké má­so­ké?
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 4. (450.) SZÁM — FEBRUÁR 25.

Egy ide­je ké­szü­lök meg­ír­ni kí­sér­tet­his­tó­ri­á­i­mat. Van egy nehány. Ezek kü­lön­böz­nek az olya­nok­tól, ame­lye­ket kí­sér­te­ti­es­nek szo­kás ne­vez­ni. Fő­leg ab­ban, hogy az utób­bi­ak­ban igen nagy sze­re­pe van a vé­let­le­nek­nek; ezért iz­gal­ma­sak, mert ha­zárd jel­le­gű­ek. A kér­dés pe­dig az, hogy a kü­lö­nös vé­let­le­nek ke­let­ke­zé­sé­ben – mi­nek van sze­re­pe? Mert van­nak vé­let­le­nek, ame­lyek...
A mi­nap hal­lot­tam, idéz­te va­la­ki a rá­di­ó­ban sze­gény jó Hor­váth Im­ré­nek egy pár év­ti­ze­de – jó fél­év­szá­za­da már? – el­hí­re­sült so­rát: AZ EL­SŐK DI­CSŐ­SÉ­GE ÖRÖK! Igaz, más össze­füg­gés­ben, mert ő ere­de­ti­leg bi­zo­nyos (ma már ko­mi­kus­nak ha­tó) po­li­ti­kai el­ső­ség di­csé­re­té­ről zen­gett, ne is fir­tas­suk. Ne is fir­tas­suk, ám ma már szin­te ref­lex­sze­rű­en ké­tel­ke­dik az em­ber, va­la­hány­szor csak azt hall­ja, ér­de­mül em­lít­ve, hogy: „ez volt az el­ső” a ma­ga ne­mé­ben. Ilyen­kor szin­te biz­tos­nak ér­zi az em­ber: va­la­mi el­ke­nés van a do­log mö­gött.
Ol­va­som, mit ír Szakolczay La­jos Szé­kely Já­nos­ról A po­ko­li to­rony cí­mű egé­szen friss el­mél­ke­dé­sé­ben: „Szé­kely kép­ze­let-já­té­ká­nak lát­ha­tó előz­mé­nye sincs a ro­má­ni­ai ma­gyar pró­zá­ban. A leg­je­len­tő­sebb al­ko­tók (Sü­tő, Bá­lint Ti­bor, Panek, Sza­bó Gyu­la, Szil­ágyi Ist­ván, Mó­zes At­ti­la, Bog­dán Lász­ló) lét­ma­gya­rá­za­tai még a leg­ext­ré­mebb ese­tek­ben is job­bá­ra a mó­ri­czi, Krúdy­val és Kosz­to­lá­nyi­val ugyan­csak fém­jel­zett ha­gyo­mány­hoz kö­tőd­nek. Mű­ve­ik szé­pek, megrendítőek, de hi­ány­zik be­lő­lük a fi­lo­zó­fi­ai já­té­kos­ság.” Ezt a fi­lo­zó­fi­ai já­té­kos­ság ki­té­telt leg­alább há­rom vas­tag vo­nal­lal kel­le­ne alá­húz­nom. Ugyan­is a fen­teb­bi­ek­ben Szakolczaynál – rész­ben más szer­zők­től idéz­ve – ki­de­rül, hogy mit fed ez a „meg­ha­tá­ro­zás”: a ma­gyar iro­da­lom egyik leg­kü­lö­nö­sebb pár­kap­cso­la­ta – tü­kör­em­ber – az ön­meg­szó­lí­tás sa­já­tos ese­te – a job­bik én – va­rázs­la­tos ön­ma­ga, a vi­lág elől va­ló buj­ká­lás – a va­ló­ság ir­re­a­li­tá­sá­ban köl­té­szet­ként hat, az­tán majd alább a Chamisso-téma, az el­vesz­tett, majd kü­lön, sa­ját élet­re kelt ár­nyék stb.
Elő­ször is, kér­di az ol­va­só, a ro­má­ni­ai ma­gyar pró­za előz­mé­nye­it mi­ért csak te­rü­le­ti­leg be­ha­tá­rol­va le­het ku­tat­ni? S va­jon csak a fel­so­rolt írók „fém­je­lez­nek ha­gyo­mányt”? Nem le­het­ne még ép­pen ilyen össze­füg­gés­ben tíz-húsz ne­vet fel­so­rol­ni? Pl. Ta­má­si Áron vagy Daday Ló­ránd nem tar­toz­nak az em­lí­tett iro­da­lom­tör­té­ne­ti sza­kasz és osz­tag ke­re­té­be?
És a fi­a­ta­lab­ba­kat – az utol­só há­rom ne­vet – is be­vé­ve a fel­so­ro­lás­ba, nem azt ál­lít­ja-e itt Szakolczay, hogy en­nek a fi­lo­zó­fi­ai já­té­kos­ság­nak ké­sőbb sincs meg­fe­le­lő­je? Egé­szen biz­tos, Szakolczay jó is­me­rő­je Szil­ágyi Ist­ván, Mó­zes At­ti­la, Bog­dán Lász­ló mű­ve­i­nek is – mi­ért ta­gad­ja meg tő­lük ezt a „sa­já­tos moz­za­na­tot”?
Ez a „sa­já­tos moz­za­nat”, va­gyis a fi­lo­zó­fi­ai já­té­kos­ság, „a va­ló­ság ir­re­a­li­tá­sá­ban ha­tó költészetkéntiség”, amit má­sok ál­ta­lá­ban kí­sér­te­ti­es­ség­nek ne­vez­nek, a Doppelgänger, az al­te­re­gó-mo­tí­vum tu­laj­don­kép­pen a ro­man­ti­ka fo­ga­lom­kör­éhez tar­toz­na, csak Szakolczaynak va­la­ho­gyan nem jött aj­ká­ra a szó.
Ám, egy­elő­re, mi is fo­gad­juk el, a já­ték ked­vé­ért – akár a fi­lo­zó­fi­ai, akár a kép­ze­let-já­ték ked­vé­ért –, hogy mind­az úgy van, ahogy szer­zőnk ír­ja: hi­ány­zik a ka­cér­ko­dás az ir­ra­ci­o­ná­lis­sal, a kí­sér­te­ti­es­ség­gel – ré­gi ma­gyar ter­mi­nu­sa a „tün­dér­já­ték” vala – és ro­má­ni­ai ma­gyar pró­za­író Páskánditól el­te­kint­ve so­ha­sem ol­va­sott „abszurdoid” előz­ményt, még Herczeg Fe­ren­cet és, vagy, sőt Mol­nár Fe­ren­cet se, és utó­lag sem tért er­re az út­ra, még Szil­ágyi Ist­ván sem, még a Hol­ló­idő­ben sem, amely­ben vi­szont más elmélkedéncek sze­rint van bő­ven kí­sér­te­ti­es elem, és még ak­kor is nyit­va ma­rad egy ab­lak, amely min­dent meg­cá­fo­ló előz­mé­nyek­re nyújt ki­lá­tást – és ez Szé­kely Já­nos vi­szo­nya Szabédi Lász­ló­hoz!
No­ha Szabédi Lász­ló drá­mai és pró­zai mű­vei 1945 előtt ke­let­kez­tek, de má­sok­kal szem­ben ő vé­gig Er­dély­ben ma­radt, és jó­val a „fel­sza­ba­du­lás” után halt meg, sem­mi­kép­pen sem le­het őt ki­tud­ni a ro­má­ni­ai ma­gyar pró­zá­nak sem az előz­mé­nyei, sem a kö­vet­kez­mé­nyei kö­zül. No­ha: „Er­dé­lyi köl­tő, de nem tar­to­zik a ti­pi­ku­san er­dé­lyi­ek kö­zé, az ér­zé­sek és té­mák re­gi­o­ná­lis ha­tá­rolt­sá­ga hi­ány­zik ná­la, ka­lan­do­zó szel­le­mű, aki sza­ka­dat­lan nyug­ta­lan­ság­gal újabb és újabb te­rü­le­te­ket ke­res. A lí­ra, epi­ka és drá­ma gyak­ran szin­te egy­be­mo­só­dik mun­ká­i­ban. Sze­re­ti a na­gyobb lé­leg­ze­tű, bo­nyo­lult össze­té­te­lű lí­rát, mely az epi­ka fe­lé ága­zik. Ál­ta­lá­nos jel­lem­vo­ná­sa­it hi­á­ba ke­res­nénk, azok kö­zé tar­to­zik, kik­nek egy ver­se vagy no­vel­lá­ja ön­ma­gá­ban s nem az író tel­jes oe­uv­re-jé­hez va­ló vi­szony­la­tá­ban ér­ték.” (Várkonyi Nán­dor)
Ami­kor e so­ro­kat ír­ták, Szé­kely Já­nos alig múlt tíz­éves, és – sa­ját­sá­gos – a fen­ti jel­lem­zés min­den sza­va, min­den ki­té­te­le rá is ér­vé­nyes! Bi­zo­nyá­ra az én hi­bám, nem va­gyok már ké­pes fi­gye­lem­mel kö­vet­ni a kri­ti­ka és az iro­da­lom­tör­té­net újabb és újabb si­ke­re­it, meg­va­ló­sí­tá­sa­it és vív­má­nya­it, de amint Szakolczaynál, úgy más­nál sem ta­lál­koz­tam még Szabédi és Szé­kely Já­nos pró­zá­já­nak össze­ha­son­lí­tó elem­zé­sé­vel.
Pe­dig ha ar­ra gon­do­lunk, hogy mi­lyen kü­lö­nös vi­szony fűz­te össze őket? Tit­kos imá­dat és nyíl­tan alig lep­le­zett gyű­lö­let, el­is­me­rés és fél­té­keny­ség, meg­bán­tás és meg­bá­nás... Mind­ez elő­ször Szabédi Lász­ló­nak A fo­lyó cí­mű Szé­kely Já­nos-vers­ről írt vé­le­mé­nye­zé­sé­ben csa­pott ma­gas­ra – er­ről be­szél­tem már más­hol. E vers messze áll at­tól – tá­vol le­gyen tő­le! –, hogy „a nagy­ság di­a­dal­mát” ün­ne­pel­je, amint Szakolczay ál­lít­ja, in­kább a vi­lág vég­te­len­be ve­sző mű­kö­dé­sé­nek az ér­tel­met­len­né vá­lá­sán kár­ör­ven­de­zik, és ezért vál­tot­ta ki az ép­pen ak­kor hin­ni aka­ró Szabédi in­du­la­tos­sá­gát.
Igaz, a Szabédi–Székely Já­nos vi­szony­nak nincs min­dig írás­be­li nyo­ma; nem sza­bad meg­fe­led­kez­ni ró­la, a Bo­lyai egye­te­men Szé­kely­nek Szabédi Lász­ló PRO­FESSZO­RA volt. Szé­kely négy éven át hall­gat­ta és ma­gá­ban vi­tat­ko­zott ve­le... az­az nem­csak ma­gá­ban: fe­le­sé­gé­nek és egy-két kol­lé­gá­já­nak el­mond­ta ki­fo­gá­sa­it. Sa­ját­sá­gos, ép­pen Szabédi Lász­ló Pe­tő­fi-ra­jon­gá­sa okoz­ta Szé­kely Já­nos tel­jes el­uta­sí­tá­sát Pe­tő­fi­vel szem­ben. Szabédi ak­ko­ri­ban ír­ta azo­kat a pro­let­kul­tos ver­se­it (sze­ren­csé­re, csak egy rö­vid idő­szak­ban), ame­lyek leg­jobb ba­rá­ta­i­ból is annyi vissza­tet­szést vál­tot­tak ki.
Szé­kely Já­nos azon zsör­tö­lő­dött, ez csak úgy volt le­het­sé­ges, hogy Szabédi is­te­ní­tet­te Pe­tő­fi­nek még olyan al­kal­mi-agi­ta­tív „rig­mu­sa­it” is, mint pl. Mit nem be­szél ez a né­met? De amit Szé­kely Pe­tő­fi­vel kap­cso­lat­ban a leg­el­vi­sel­he­tet­le­nebb­nek tar­tott, mint a vi­lág­iro­da­lom­nak va­la­mi tit­kos, csa­lá­di szé­gye­nét, s ami­ről ő nem is volt haj­lan­dó be­szél­ni, sőt rá­gon­dol­ni sem, csak va­la­mi kü­lö­nös, né­ma bor­za­dállyal, hogy Nietz­sche nem­csak hogy le­for­dí­tott né­hány Pe­tő­fi-ver­set né­met­re, ha­nem – ze­nét, dal­la­mot is szer­zett hoz­zá­juk! Ez már nem is kí­sér­te­ti­es, ha­nem ör­dö­gi... (Így le­het­nek ez­zel nagy ze­ne­tu­dó­sa­ink is, leg­alább­is a ko­lozs­vá­ri­ak: so­ha egyi­kük­től sem hal­lot­tam, Lász­ló V.-től kezd­ve Terényi Edé­ig és Nagy Hin­tós Di­a­ná­ig, hogy Nietz­sche eme kü­lö­nös tet­tét szó­ba hoz­ták vol­na; hogy Pe­tő­fi-ün­ne­pé­lye­ken ezek elő­adá­sát szor­gal­maz­ták vol­na, de le­het, ez is csak az én fi­gyel­met­len­sé­gem kö­vet­kez­mé­nye. De azért kí­sér­te­ti­es.)
Szó­val, egy­szó­val, ha egy­szer Szakol-czay ve­szi ma­gá­nak a fá­rad­sá­got és el­ol­vas­sa Szabédi Lász­ló­nak mond­juk a Veér An­na al­szik c. kis­re­gény­ét vagy a Kál­mán­ka és a jó­ság cí­mű el­be­szé­lé­sét, meg egy­né­mely ré­geb­bi köl­te­mé­nyét – Én nem nyú­lok a vi­lág­hoz, mert nem tu­dom, hogy ki csi­nál­ta, és nem tu­dom, hogy mért csi­nál­ta –, ta­lán más be­lá­tás­ra jut a romagproz előz­mé­nye­i­ről.
Én azért nem ej­tem meg az össze­ha­son­lí­tást, mert vol­na er­re kü­lön Szabédi-társaság, itt hely­ben, bár az is elég kí­sér­te­ti­es, hogy amíg Szabédi leg­ér­de­ke­sebb írá­sa­i­val di­rekt nem fog­lal­ko­zik, csak szesszi­ó­zik, ozson­ná­zik és ki­rán­dul, ad­dig Szabédi sír­ját a te­te­me­i­vel együtt el­ad­ják egy ro­mán csa­lád­nak a Házsongárdi te­me­tő­ben... És zár­jam a kí­sér­te­ti­es­ség mo­tí­vu­mát és moz­za­na­ta­it az­zal, hogy Szabédi Lász­ló­nak is Szé­kely a csa­lá­di neve?... – és en­nek meg­ráz­kód­ta­tó ha­tá­sait Já­nos­ra... mert ha ő is meg­vál­toz­tat­ta vol­na, azt mond­ják: után­zás.
*
Ha ki nem fu­tok a ter­je­de­lem­ből, még sze­ret­tem vol­na egy­pár pél­dát fel­hoz­ni az el­sők di­cső­sé­gé­ről. Pél­dá­ul Ko­lozs­vár leg­na­gyobb ze­nész fi­á­ról, Ve­ress Sán­dor ze­ne­szer­ző­ről, aki pár éve hunyt el Svájc­ban, mi­nek­előt­te szá­mos ame­ri­kai egye­te­men ok­ta­tott ze­ne­tu­do­mányt. Nem is ar­ról szó­lot­tam vol­na, hogy a ko­lozs­vá­ri Ma­gyar Ope­ra, ha (elég­gé di­csé­ren­dő mó­don) vál­lal­ko­zott Lajtha és Szalay be­mu­ta­tá­sá­ra és meg­ün­nep­lé­sé­re, mi­ért nem te­szi ezt meg Ve­ress Sán­dor­ral is?... Ha­nem ar­ról, hogy ő volt az el­ső, aki még a múlt szá­zad ko­rai 30-as éve­i­ben gyűj­tött – tu­do­má­nyos igénnyel! – csán­gó nép­da­lo­kat és azo­kat meg is je­len­tet­te, nyom­ta­tás­ban is, már ak­kor. És olya­tén mó­don is az el­sők kö­zé tar­toz­na, hogy már ak­ko­ri­ban kel­le­met­len­sé­ge tá­madt eb­ből, és fe­nye­ge­té­sek ér­ték! Mit nem ad­nék ér­te, ha egy­szer em­lí­tett és nem em­lí­tett muzikológusaink elő­adást tar­ta­ná­nak e gyűj­tés­ről. (Meg­jegy­zem, én Sze­gő Uli né­ni­től hal­lot­tam er­ről elő­ször, úgy negy­ven­nyolc éve, és tő­lem sem szép, hogy ed­dig nem hoz­tam szó­ba...
S ha már ze­né­nél tar­tok megint: Van Pes­ten az Andrássy út tor­ko­la­ta fe­lé egy ki­csiny ut­cács­ka, Káldy Gyu­lá­ról van el­ne­vez­ve. Ő volt az el­ső, aki – rész­ben még mint hi­va­ta­los sze­mély is – ja­vas­la­tot tett a ma­gyar nép­ze­ne össze­gyűj­té­sé­re, ki­egé­szít­ve a ma­gyar­or­szá­gi nem­ze­ti­sé­gek és a ro­kon né­pek ze­né­jé­nek az össze­gyűj­té­sé­vel, va­la­mint egy olyan ze­nei adat­tár­ral, amely ki­mu­tat­ja, mi­lyen ma­gyar ze­nei mo­tí­vu­mok, té­mák és cí­mek ta­lál­ha­tók az egye­te­mes ze­ne­iro­da­lom szer­ző­i­nél. Er­ről a Káldy Gyu­lá­ról az igen bő­sé­ges ha­zai Bar­tók- és Ko­dály- stb. iro­da­lom­ban so­ha egyet­len sort sem ol­vas­tam. Va­jon mi­ért nem?
Pes­ten, azt tu­dom, an­nak ide­jén ár­tat­la­nul be­le­ke­ve­re­dett ne­ve egy rút int­ri­ká­ba. Mi­kor kö­ze­le­dett a mil­len­ni­um, az­az a ma­gyar ál­lam­ala­pí­tás ezer­éves év­for­du­ló­já­nak az el­ső meg­ün­nep­lé­se, szem­ben a tíz év­vel ez­előt­ti má­so­dik meg­ün­nep­lés­sel, a Ma­gyar Ki­rá­lyi Ope­ra­ház igaz­ga­tó­ja egy oszt­rák ze­ne­szer­ző volt, tör­té­ne­te­sen – Mah­ler! Nos, a nem­ze­ti ká­de­rek azt akar­ták, hogy az év­for­du­ló ide­jén en­nek az in­téz­mény­nek is ma­gyar ve­ze­tő­je le­gyen, Mah­ler­nek fel­mond­tak és Káldy Gyu­lát ne­vez­ték ki. Az ak­ko­ri bal­ol­dal és ma­ga Mah­ler is úgy fog­ták fel, hogy az ak­ció a „na­ci­o­na­lis­ta” Káldy mű­ve lett vol­na. Ezért ke­rült a ne­ve a ze­ne­tör­té­net fe­ke­te­lis­tá­já­ra. Pe­dig... pe­dig. Az­óta sem ol­vas­tam más­hol ró­la, mint Eöt­vös Kár­oly­nak ne­ve­ze­tes em­be­rek­ről szó­ló köny­vé­ben.
Ar­ról is meg akar­tam vol­na em­lé­kez­ni, hogy nem­csak sze­mé­lyek, de hely­sé­gek is le­ma­rad­hat­nak az el­sők­nek ki­já­ró di­cső­ség­ről.
Pél­dá­ul Ar­nold Schönberg (1874–1951) oszt­rák ze­ne­szer­ző­nek el­ső szü­le­té­si he­lye még Nógrádszécsény volt, csak ké­sőbb lett Bécs. Aki nem hi­szi, ol­vas­hat er­ről Kún Mik­lós­nak Brüsszel­ben fran­ci­á­ul meg­je­lent köny­vé­ben, az ezer­éves bel­ga (az­az val­lon és flamand)–magyar kap­cso­la­tok­ról. Több ma­gá­nyos ri­por­ter­nek fel­aján­lot­tam, jár­jon utá­na, mi­vel ne­kem már fáj a lá­bam, de nem vol­tak haj­lan­dók (haj­lan­dó­ak?).
Vagy – és most már iga­zán te­kin­tet­tel le­szek a hely­szű­ké­re – itt van a ma­nap­ság egy­re töb­bet em­le­ge­tett Kár­pát-me­den­ce és ma­gyar ős­ho­nos­ság té­má­ja. Nem­csak Krentz ame­ri­kai ku­ta­tó, pár éve, és nem­csak ma­gyar mű­ked­ve­lő tör­té­né­szek jó pár év­ti­ze­de, s nem­csak Mó­ricz Zsig­mond és má­sok ha­rap­tak volt rá elő­ször er­re. Idé­zek né­hány passzust Cholnoky Vik­tor – elég nagy és hi­va­ta­lo­san is el­is­mert név volt – Ka­le­i­dosz­kóp c. 1914-ben meg­je­lent kö­te­té­ből:
„A Coll­ege de France egyik pro­fesszo­ra, Martha, aki nem af­fé­le fel­ol­va­só-kör­utas rek­lám­tu­dós... ar­ra a kon­zek­ven­ci­á­ra ju­tott, hogy az et­ruszk... agglutinatív nyelv, te­hát nagy a va­ló­szí­nű­sé­ge an­nak, hogy ro­ko­na a ma­gyar nyelv­nek... Ha igaz­nak bi­zo­nyul, amit mond.... annyit je­lent, hogy nyelv­be­li és faj­be­li bi­zo­nyí­té­kai is van­nak a ma­gyar­ság­nak ar­ra, hogy kietlenül hosszabb idők óta van jo­ga az Eu­ró­pá­ban va­ló exisztenciára, mint akár a leg­büsz­kébb gót­nak vagy nor­man­nak. Mert na­gyon mér­le­gel­ten is az tet­szik fel itt, hogy a hon­fog­la­lás te­hát nem prima aquirentia volt, ha­nem csu­pán vissza­fog­la­lás, és… alig­ha­nem a mi szü­lő­föl­dünk volt... aho­vá Ál­mos csak vissza­ál­mo­dott, aho­va Ár­pád csak vissza­ve­ze­tett ben­nün­ket, pro­vin­ci­á­li­san kel­le­met­len és Eu­ró­pa-fog­la­ló ázsi­ai faj­tát.”
A kon­zek­ven­ci­ák le­vo­ná­sát itt még most én sem vál­la­lom, de fel­aján­lom György At­ti­lá­nak, a pél­dát­la­nul me­rész har­cos­nak.


Hibaigazítás: A Helikon 2. számában megjelent V/esperes az operában című cikkben az említett díszlettervező neve helyesen: Szakács Ágnes.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében