"Gyilok a jó szó, mikor nem hiszem."
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 5. (451.) SZÁM — MÁRCIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Király László
HT újévi levele
– szerelméhez –
Szőcs István
ME­REN­GŐ
„... korai tör­té­ne­té­nek buk­ta­tói”
Cseh Katalin
Rejtelem
Demény Péter
Ki­ált­vány egy nagy mű­vész ügyé­ben
Gömöri György
Bethlen Miklós angolul
Tengeri út leírása,
A. D. 1664
Történet a régi Velencéből
Gyulai Levente
Hasz­ná­la­ti uta­sí­tás az el­kép­zelt matrjoska-babákhoz
Egyed Emese
Etüdök
Vizek
Mezzo
Gyöngyök
Ne
Töredék
G. Tóth Károly
Bo­rot­va­él
Noszlopy Botond
Mélyrepülés
Simó Márton
bozgor
Ioan Moldovan
A fehér kulcs
Lászlóffy Csaba
Utó­já­ték
(Száz­éves tör­té­net)
Bogdán László
Robert Browning a tengeren, Ahab kapitány hajóján
Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 3.
Ismét úton
HOL–MI
 
Demény Péter
Ki­ált­vány egy nagy mű­vész ügyé­ben
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 5. (451.) SZÁM — MÁRCIUS 10.

Vissza­kö­ve­te­lem a gra­fi­kust! Vissza­kö­ve­te­lem a be­tű­től, a nyom­ta­tás­tól, a könyv­től, a ki­adás­tól, vissza­kö­ve­te­lem a köz­he­lyek­től, az er­dé­lyi és nem­csak er­dé­lyi ma­gyar iro­da­lom­tól és kul­tú­rá­tól, az is­me­rő­se­i­től, a ba­rá­ta­i­tól és a csa­lád­já­tól, vissza­kö­ve­te­lem mind­azok­tól, akik el­fo­gad­ták, hogy ő könyv­ter­ve­ző; el­fo­gad­ták, mert ezt is jól csi­nál­ta, eh­hez is volt ér­zé­ke, el­fo­gad­ták, mert sok grafikája könyv­bo­rí­tók­ból és -illusztrációkból nőt­te ki ma­gát, mert dí­ja­kat ka­pott ér­tük, mert vé­gül kö­tet­ben is val­lott ak­kor még „csu­pán” két év­ti­ze­de vég­zett mun­ká­já­ról, been­ged­te a mű­he­lyé­be a kí­ván­csis­ko­dó­kat; el­fo­gad­ták, mert ez­zel és egész éle­té­vel vég­ső so­ron ő is azt ál­lí­tot­ta ma­gá­ról, hogy könyv­ter­ve­ző, és ki mer­te vol­na vitatni?!; el­fo­gad­ták, mert ro­má­ni­ai ma­gyar köl­tők és írók élet­mű­vei az ő raj­za­i­ban ele­ve­ned­tek meg; el­fo­gad­ták, de én is­mé­tel­ten vissza­kö­ve­te­lem a gra­fi­kust! És mind­azo­kon kí­vül, aki­ket fel­so­rol­tam és aki­ket ta­lán fel sem kel­lett vol­na so­rol­nom, hi­szen az em­bert nem má­sok lop­ják meg va­la­mi­től, ha­nem ő lop­ja meg ön­ma­gát, és bár­mi­lyen szen­ve­déllyel, bár­mi­lyen hi­te­le­sen és őszin­tén te­szi, ak­kor is, en­nek el­le­né­re és ép­pen ezért: vissza­kö­ve­te­lem a gra­fi­kust ön­ma­gá­tól, De­ák Fe­ren­cet De­ák Fe­renc­től.

Mi in­dí­tott er­re a ki­ál­to­zás­ra? Ta­lán meg­le­pő, de sem­mi más, mint a He­li­kon 2005/22., no­vem­ber 25-i szá­ma, mely­nek cím­lap­ján De­ák Fe­renc A bús­ké­pű lo­vag cí­mű gra­fi­ká­ja lát­ha­tó. Ez a mon­dat azon­ban túl hi­deg, túl me­rev és fan­tá­zi­át­lan ah­hoz a láz­hoz, ah­hoz az öröm­höz, ah­hoz az el­szállt mo­soly­gás­hoz ké­pest, me­lyet csu­pán a nagy sza­vak­tól va­ló ir­tó­zá­som mi­att átal­lok föl­dön­tú­li bol­dog­ság­nak ne­vez­ni. Egy olyan raj­zot lát­tam, amely nem a cí­mé­ben hor­doz­ta lé­nye­gét; nem at­tól és azért volt a lo­vag Don Qui­jo­te, mert ezt ol­vas­hat­tam alat­ta, ha­nem at­tól a fe­szült­ség­től, amely a gra­fit­vo­na­lak­ban lük­te­tett, at­tól a szen­ve­dély­től, amely térd­re kényszerítette a sze­ren­csét­lent, ami mi­att a két kar­ját össze kel­lett ten­nie, de va­la­hogy olyan fur­csán, hogy az al­kar­ok csak ép­pen össze­ér­nek, mint­ha már­is szét­fe­szí­te­né őket va­la­mi, a kéz uj­jai az ég fe­lé re­meg­nek, a fej két­ség­beeset­ten fel­fe­lé me­red, a sza­káll az ég­re sze­ge­ző­dik, ez a vá­gya­ko­zó, ri­mán­ko­dó, kö­ve­te­lő, véz­na, még­is erőt su­gár­zó fér­fiú nem is le­het más, mint a leggrandabb spa­nyol, ó, mi­cso­da áb­rán­dok pa­rázs­la­nak itt a pa­pí­ron! És köz­ben va­la­mi még­is össze­tart­ja ezt az el­ső lá­tás­ra szét­hul­la­ni lát­szó ala­kot, at­tól erős, hogy le tud szá­mol­ni az il­lú­zi­ó­i­val, de hű is tud ma­rad­ni hoz­zá­juk, a kor­dá­ban tar­tott őrü­let, a tu­dat, hogy szél­mal­mok­kal ví­vunk, és a dac, hogy meg kell vív­nunk ve­lük, ha ad­dig élünk is, és mind­ez csöp­pet sem er­dé­lyi­e­sen, a ha­mis pá­tosz leg­hal­vá­nyabb je­le nél­kül, be­lül­ről ilyen ez a lo­vag, nem azért, mert meg akar ma­rad­ni, vagy mert lát­ja, hogy né­zik, ha­nem azért, mert mar­dos­sa a vágy, amely­ről nem ké­pes le­mon­da­ni, de ame­lyet meg­va­ló­sí­ta­ni sem tud, és még­is meg­va­ló­sít va­la­mi­kép­pen, mert mi más len­ne az ide­a­liz­mus, ha nem az, hogy ra­gasz­ko­dunk va­la­mi­hez, amit nem ra­gad­ha­tunk meg, hi­szen ben­nünk rej­tő­zik, és csak ma­gunk­ba fo­gódz­ha­tunk.

Lát­tam per­sze, ko­ráb­ban is lát­tam De­ák Fe­renc gra­fi­ká­it, sze­ret­tem is őket, az a kis idő, amíg a kol­lé­gá­ja le­het­tem, ép­pen elég volt, hogy meg­sze­res­sem őt is, a mű­ve­it is, és ar­ra is, ami még na­gyobb aján­dék, hogy be­csül­jem is, ne csak sze­res­sem, hogy meg­tud­jam, mi a kü­lönb­ség a mes­ter­em­ber és a zse­ni kö­zött, de az­tán va­la­hogy el­fe­led­kez­tem ró­luk, nem tö­rőd­tem ve­lük, az élet, amely­re oly szí­ve­sen hi­vat­ko­zunk, va­la­hány­szor el­ha­nya­gol­juk a ba­rá­ta­in­kat, szá­mom­ra is meg­fe­le­lő ürügy volt, és amíg meg nem lát­tam a He­li­kont, azt hit­tem, ele­gen­dő is, nem­csak ürügy, ha­nem in­dok is és ment­ség, de ahogy be­lém ta­padt ez a Don Qui­jo­te, is­mét fel­idéz­tem Petronius sza­va­it, csak­is ott van szük­ség ment­ség­re, ahol nincs ment­ség, és ha­za­jő­ve elő­ke­res­tem a Polisnál ki­adott Dsida-kötetet, Egy­sze­rű vers a ke­gye­lem­ről, annyit azért nem fe­lej­tet­tem, hogy ne tud­tam vol­na, ezt kell le­emel­nem a polc­ról, mert eb­ben ér­zem majd ugyan­azt a fe­szült­sé­get, ugyan­azt a szen­ve­délyt, a vo­na­lak­nak ugyan­ezt a bor­zon­ga­tó lük­te­té­sét, és jól em­lé­kez­tem, ezek a meg­der­medt ke­zek, ezek a két­ség­beesés­től szét­ve­tett ka­rok, ezek a fel­fe­lé me­re­dő vagy meg­adó­an le­csuk­ló fe­jek, ezek a vi­har­zó te­rek, nem is le­het más­képp mon­da­ni, csak ahogy Ril­ke Ne­mes Nagy Ág­nes for­dí­tá­sá­ban, egy tér ki­tér: mi fut­va kap­juk át, / s pa­ri­pá­ink su­hog­nak, mint a zá­por, va­jon vé­let­len-e, hogy a Be­tű és rajz má­so­dik, sze­ge­di ki­adá­sá­ban az il­luszt­rá­ci­ók fö­lé De­ák Fe­renc ki­vé­tel nél­kül a ver­sek fe­szült ré­sze­i­ből vá­lo­ga­tott, Test­vé­re­im, ta­nít­vá­nya­im! / Égig nyú­ló ke­mény ke­resz­ten / hol­nap meg­öl­nek en­gem! / És ti alusz­tok, mé­lyen alusztok!, / Uram, ki vagy az örök Lé­nyeg, / ne ha­ra­gudj, ha új­ra fel­száll / egy val­lo­má­sos szür­ke ének, / A lé­lek fáj, a fény su­gár­zik. / Va­la­ki bal­lag a he­gyen, / hűs hom­lo­ká­ról fény su­gár­zik / s sze­mét lehúnyja: – úgy le­gyen! és így to­vább, nem, ez sem­mi­kép­pen sem le­het vé­let­len, s ha igen, egy nagy mű­vész­nek még a vé­let­len­jei is szük­ség­sze­rű­ek. Csak meg­je­le­ní­te­ni egy hely­ze­tet, moz­gást, cse­lek­ményt, vagy ki is fe­jez­ni – két kü­lön do­log. Rajz­ban pél­dá­ul egy moz­gás lát­vá­nyát úgy kell meg­ra­gad­nunk, hogy an­nak egyes ele­me­it a va­ló­ság­hoz vi­szo­nyít­va – ha szük­sé­ges – hang­sú­lyoz­zuk, mó­do­sít­juk vagy ép­pen tor­zít­juk, csak azért, hogy a tör­té­nés a mű­vé­szi ké­pen még egyér­tel­műb­ben hi­he­tő­vé, cél­ra irá­nyí­tot­tá vál­jon. Az ilyen „be­avat­ko­zá­sok” az al­ko­tó jog­kö­ré­be tar­toz­nak, s ak­kor él ve­lük, ha mű­vé­szi gon­do­la­ta­i­nak, szán­dé­ká­nak köz­lé­sé­nél el­en­ged­he­tet­le­nül szük­sé­gét ér­zi, ez vi­szont túl tu­da­tos és tan­könyv ízű, még­is hi­te­le­sen be­szél ar­ról a mű­vé­szi ösz­tön­ről és moz­du­lat­ról, amellyel az al­ko­tó fe­gye­lem­re szo­rít­ja a vág­ta­tó vo­na­la­kat, s ép­pen ez­ál­tal szik­ráz­tat­ja fel a fe­szült­sé­get, s va­jon az vé­let­len-e, hogy ami­kor 1995-ben De­ák Fe­renc hat­van éves lett, sok je­len­tő­sek ír­tak sok szé­pe­ket, még­is Dá­vid Gyu­la, a fél éle­ten ke­resz­tül pá­lya­társ lát­ja, ér­zi meg és mond­ja ki, Az a nyug­ha­tat­lan, min­dig újat ke­re­ső, egy úton két­szer vé­gig­men­ni al­ka­ti­lag kép­te­len szel­lem, amely a Kriterion ez­rek­re me­nő cím­lap­ja­i­ban, gra­fi­kai meg­ol­dá­sa­i­ban öl­tött tes­tet, vál­to­zat­lan Ben­ned, de még ez­zel is ba­jom van, hogy rá­te­lep­szik egy in­téz­mény egy em­ber­re, hogy alig lát­ja ma­gát tő­le már, mind­egy, a nyug­ha­tat­lan vi­szont na­gyon ta­lá­ló ki­fe­je­zés, a nyug­ta­lan­nál több, te­re­sebb és tá­ga­sabb, va­la­hogy még­is szen­ve­dé­lye­sebb, a nyug­ha­tat­lan­ság annyi­ra érez­he­tő a ked­venc De­ák Fe­renc-gra­fi­ká­im­ban, mint ami­lyen ez a so­ro­zat a Dsida-kötetből, a föld­höz kényszerítettség örök fel­fe­lé tö­rek­vé­se, a fel­fe­lé tö­rek­vés örök föld­re kényszerítettsége, ami­kor már tény­leg nem le­het ten­ni mást, mint a föld­re ros­kad­ni, térd­re, és szép fe­jün­ket, zi­lált sza­kál­lun­kat az ég­re sze­gez­ni, ezért, a fe­szült és egy­más­tól tel­je­sen füg­get­len gra­fi­kák kö­zöt­ti ro­kon­ság mi­att nem hi­szem, hogy De­ák Fe­ren­cet a köny­vek, a mű­vek, a szö­ve­gek ih­let­nék, ben­ne jó­val a szö­ve­gek előtt, azok nél­kül is dúl egy fá­kat tép­de­ső vi­har, ta­lán ez te­szi olyan szép­pé az Egy­sze­rű ver­set is, a köl­tő és a gra­fi­kus, a Dsida be­le­nyug­vó és De­ák Fe­renc küsz­kö­dő té­pe­lő­dé­sei kö­zöt­ti el­té­rés, amely va­la­mi­lyen új mi­nő­sé­get hoz lét­re, nem, nem egy­más­tól füg­get­le­nek a gra­fi­kák, de nem is a szö­ve­gek kö­tik össze őket, ha­nem egy al­kat, egy nagy mű­vész al­ka­ta, és ép­pen ezért vissza­kö­ve­te­lem a gra­fi­kust, vissza­kö­ve­te­lem a be­tű­től, a nyom­ta­tás­tól, a könyv­től, a ki­adás­tól, vissza­kö­ve­te­lem a köz­he­lyek­től, az er­dé­lyi és nem­csak er­dé­lyi ma­gyar iro­da­lom­tól és kul­tú­rá­tól, az is­me­rő­se­i­től, a ba­rá­ta­i­tól és a csa­lád­já­tól, vissza­kö­ve­te­lem mind­azok­tól, akik el­fo­gad­ták, hogy ő könyv­ter­ve­ző; el­fo­gad­ták, mert ezt is jól csi­nál­ta, eh­hez is volt ér­zé­ke, el­fo­gad­ták, mert sok gra­fi­ká­ja könyv­bo­rí­tók­ból és -illusztrációkból nőt­te ki ma­gát, mert dí­ja­kat ka­pott ér­tük, mert vé­gül kö­tet­ben is val­lott ak­kor még „csu­pán” két év­ti­ze­de vég­zett mun­ká­já­ról, been­ged­te a mű­he­lyé­be a kí­ván­csis­ko­dó­kat; el­fo­gad­ták, mert ez­zel és egész éle­té­vel vég­ső so­ron ő is azt ál­lí­tot­ta ma­gá­ról, hogy könyv­ter­ve­ző, és ki mer­te vol­na vitatni?!; el­fo­gad­ták, mert ro­má­ni­ai ma­gyar köl­tők és írók élet­mű­vei az ő raj­za­i­ban ele­ve­ned­tek meg; el­fo­gad­ták, de én is­mé­tel­ten vissza­kö­ve­te­lem a gra­fi­kust, és mind­azo­kon kí­vül, aki­ket fel­so­rol­tam és aki­ket ta­lán fel sem kel­lett vol­na so­rol­nom, hi­szen az em­bert nem má­sok lop­ják meg va­la­mi­től, ha­nem ő lop­ja meg ön­ma­gát, és bár­mi­lyen szen­ve­déllyel, bár­mi­lyen hi­te­le­sen és őszin­tén te­szi, ak­kor is, en­nek el­le­né­re és ép­pen ezért: vissza­kö­ve­te­lem a gra­fi­kust ön­ma­gá­tól, De­ák Fe­ren­cet De­ák Fe­renc­től.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében