"Gyilok a jó szó, mikor nem hiszem."
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 5. (451.) SZÁM — MÁRCIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Király László
HT újévi levele
– szerelméhez –
Szőcs István
ME­REN­GŐ
„... korai tör­té­ne­té­nek buk­ta­tói”
Cseh Katalin
Rejtelem
Demény Péter
Ki­ált­vány egy nagy mű­vész ügyé­ben
Gömöri György
Bethlen Miklós angolul
Tengeri út leírása,
A. D. 1664
Történet a régi Velencéből
Gyulai Levente
Hasz­ná­la­ti uta­sí­tás az el­kép­zelt matrjoska-babákhoz
Egyed Emese
Etüdök
Vizek
Mezzo
Gyöngyök
Ne
Töredék
G. Tóth Károly
Bo­rot­va­él
Noszlopy Botond
Mélyrepülés
Simó Márton
bozgor
Ioan Moldovan
A fehér kulcs
Lászlóffy Csaba
Utó­já­ték
(Száz­éves tör­té­net)
Bogdán László
Robert Browning a tengeren, Ahab kapitány hajóján
Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 3.
Ismét úton
HOL–MI
 
G. Tóth Károly
Bo­rot­va­él
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 5. (451.) SZÁM — MÁRCIUS 10.

A bo­rot­va éle tö­ké­le­tes, szin­te nem is lát­szik. Most már min­den­kép­pen rá kell he­lyez­ned. Erő­sen meg­ve­ted a lá­bad, és igyek­szel min­den za­va­ró kö­rül­ményt ki­zár­ni. Csend van. A bo­rot­va ol­da­lai fé­me­sen csil­log­nak. Ha va­la­mi kó­sza fény ve­tő­dik er­re, meg­vil­lan­nak, ha fel­hő megy át az égen, mint­ha el­ha­ló le­he­let­től vál­ná­nak ho­má­lyos­sá. Meg­pró­bá­lod az elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő­en fe­lül­ről, a me­rő­le­ge­sen ál­ló bo­rot­va élé­re haj­szál­pon­to­san víz­szin­tes­nek és már­vány­si­má­nak el­kép­zelt lap­ra, te­hát pon­to­san a bo­rot­va élé­re rá­eresz­te­ni úgy, hogy a ta­lál­ko­zás meg­fe­le­lő rit­mu­sú, se túl pu­ha, se túl ke­mény, ha­nem szi­go­rú, ha­tá­ro­zott, vég­le­ges le­gyen. Ez a si­ker szem­pont­já­ból – te­kin­tet­tel a bo­rot­va­él rend­kí­vü­li ér­zé­keny­sé­gé­re – dön­tő je­len­tő­sé­gű. Ami­kor raj­ta van, egyik uj­jad­dal, ép­pen hogy, ta­lán csak az ujj­begy bőr­ba­ráz­dá­i­nak hullámzatával meg­tá­masz­tod, azok­ra a fi­nom lé­lek­re­me­gé­sek­re fi­gyel­me­sen, ame­lyek az anyag leg­ben­sőbb, leg­sze­mé­lye­sebb üze­ne­te­it hor­doz­zák. Ami­kor úgy ér­zed, hogy el­jött a pil­la­nat, óva­to­san, hogy ma­gad sem ve­szed ész­re, el­en­ge­ded, fel­egye­ne­sedsz, és las­san, vi­gyáz­va hát­rál­ni kez­desz... Egy, ket­tő, há­rom... le nem ven­néd ró­la a sze­med... Egy ket­tő... há­rom... Meg­ba­bo­náz­va né­zed – lé­leg­ze­ted még min­dig vissza­fojt­va! –, hin­ned kell a pil­lan­tás és a pil­la­nat ere­jé­ben! Nem sza­bad le­húz­nia, le­he­tet­len, hogy ne ma­rad­jon fönn! Ma­gá­ra hagy­tad, ott lük­tet a fé­mes csil­lo­gás fö­lött, mint­ha oda­tar­toz­na, a bo­rot­va­él­hez... Mit te­het­nél mást? Ennyi tel­lett tő­led. De a te mű­ved. Mint­ha ma­gad len­nél ott, vég­le­te­kig fi­no­man ki­egyen­sú­lyoz­va, a bo­rot­va­élen.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében