"Gyilok a jó szó, mikor nem hiszem."
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 5. (451.) SZÁM — MÁRCIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Király László
HT újévi levele
– szerelméhez –
Szőcs István
ME­REN­GŐ
„... korai tör­té­ne­té­nek buk­ta­tói”
Cseh Katalin
Rejtelem
Demény Péter
Ki­ált­vány egy nagy mű­vész ügyé­ben
Gömöri György
Bethlen Miklós angolul
Tengeri út leírása,
A. D. 1664
Történet a régi Velencéből
Gyulai Levente
Hasz­ná­la­ti uta­sí­tás az el­kép­zelt matrjoska-babákhoz
Egyed Emese
Etüdök
Vizek
Mezzo
Gyöngyök
Ne
Töredék
G. Tóth Károly
Bo­rot­va­él
Noszlopy Botond
Mélyrepülés
Simó Márton
bozgor
Ioan Moldovan
A fehér kulcs
Lászlóffy Csaba
Utó­já­ték
(Száz­éves tör­té­net)
Bogdán László
Robert Browning a tengeren, Ahab kapitány hajóján
Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 3.
Ismét úton
HOL–MI
 
HOL–MI
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 5. (451.) SZÁM — MÁRCIUS 10.

Tor­on­tó­ból Ma­gya­ror­szág­ra ér­ke­zett, és az író ha­gya­té­kát őr­ző Pe­tő­fi Iro­dal­mi Mú­ze­um­ba ke­rült a Vö­rös­mar­ty Ki­adó­tól Márai Sán­dor nap­ló­i­nak kéz­ira­ta. Az 1956–1983 kö­zöt­ti idő­sza­kot fel­öle­lő fel­jegy­zé­sek­kel ki­e­gé­szül­ve így le­he­tő­vé vá­lik Márai nap­ló­i­nak tel­jes szö­ve­gű ki­adá­sa.
Idén no­vem­ber 16–19-én ke­rült sor Deb­re­cen Me­gyei Jo­gú Vá­ros Ön­kor­mány­za­ta ren­de­zé­sé­ben a Deb­re­ce­ni Iro­dal­mi Na­pok ren­dez­vény­so­ro­zat­ra a Vojtina Báb­szín­ház­ban. Az ese­mény ku­rá­to­rai Aczél Gé­za, Görömbei And­rás és Si­mon Zol­tán vol­tak. Az újabb ma­gyar ön­élet­írás  cí­mű ta­nács­ko­zá­son elő­adást tar­tott – töb­bek kö­zött – Do­mo­kos Má­tyás, Ferdinandy György és Tol­nai Ot­tó. Meg­ren­dez­ték az Al­föld-dí­ja­sok est­jét, a 2004. évi Mó­ricz Zsig­mond ösz­tön­dí­jas­ok fel­ol­va­só­est­jét és a Hol­mi fo­lyó­irat est­jét. Ket­té-tört élet­pá­lyák cím­mel meg­em­lé­kez­tek Ratkó Józsefről.
Az Ale­xand­ra Köny­ves­ház pó­di­u­mán Szőcs Gé­za köl­tő­vel, A Du­ná­nál cí­mű fo­lyó­irat főszekesztőjével Kőrössi P. Jó­zsef köl­tő, az est há­zi­gaz­dá­ja be­szél­ge­tett.
A zsámbéki mű­ve­lő­dé­si ház be­szél­ge­tés­so­ro­za­tá­nak ven­dé­ge volt Gyurkovics Ti­bor Kos­suth-dí­jas író, köl­tő, aki­nek Fi­gu­ra cí­mű ver­ses CD-jét is be­mu­tat­ták.
Bartis Fe­renc Az összmagyar esz­me – Meg­ma­ra­dá­sunk mód­szer­ta­na cí­mű köny­vét több szer­ző-ol­va­só ta­lál­ko­zón is­mer­tet­ték: a bé­csi Pázmáneumban dr. Or­bán Zol­tán elő­adó­mű­vé­szek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel; Sá­tor­al­ja­új­he­lyen Szeredi Kál­mán; Szent­end­rén Dra­gon Pál és dr. Lo­son­ci Mik­lós; Ko­lozs­vá­ron dr. Bartha Zol­tán és dr. Málnási Fe­renc a Brassai Sá­mu­el Gim­ná­zi­um di­ák­ja­i­nak se­géd­le­té­vel, akik a szer­ző ver­se­it kó­rus­ra fel­dol­goz­va ad­ták elő; Keszt­he­lyen a Ba­la­ton Aka­dé­mia ke­re­té­ben dr. Szíj­ár­tó Ist­ván; Bras­só­ban Bencze Mi­hály; Szé­kes­fe­hér­vá­ron He­ge­dűs Nagy Ist­ván író a Szent Ist­ván Mű­ve­lő­dé­si In­té­zet­ben; Sze­ge­den Szil­ágyi Ár­pád a Ta­kács-dal­együt­tes köz­re­mű­kö­dé­sé­vel az Iro­dal­mi Ká­vé­ház­ban; a Ma­gyar Vi­lág Klub­ban pe­dig dr. Szíj Re­zső, Cs. Sza­bó Ist­ván, dr. Kosztin Ár­pád, Rozgics Má­ria és dr. Molnárfi Ti­bor is­mer­tet­ték, mél­tat­ták a ha­zai ma­gyar és a kül­föl­di ide­gen nyel­vű saj­tó­ban is nagy vi­tát ki­vál­tott leg­újabb Bartis-köny­vet.
A Mú­ze­u­mi be­szél­ge­té­sek so­ro­zat ré­sze­ként az Ernst Mú­ze­um­ban a nyá­ron el­hunyt Csaj­ka Gá­bor Cyprián köl­tő­re és gra­fi­kus­ra em­lé­kez­tek ba­rá­tai. Az es­ten köl­tő­tár­sak: Tóth Er­zsé­bet, Kemencky Ju­dit, Keszt­he­lyi Re­zső, Györe Ba­lázs, Marno Já­nos, Zelei Mik­lós val­lot­tak Csaj­ka Gá­bor Cypriánhoz fű­ző­dő ba­rát­sá­guk­ról. Az elő­adás után a kö­zön­ség Heltai Csa­ba fo­tó­it te­kint­het­te meg.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében