"..elmaradó ezredek, hordák, karavánok..."
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 6. (452.) SZÁM — MÁRCIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Wallenbergjárás
Pomogáts Béla
Iro­da­lom a je­len­ben
Szőcs István
„…korai tör­té­ne­té­nek buk­ta­tói”
Gaal György
Nosz­tal­gia nél­kül a mo­nar­chia­be­li Ko­lozs­vár­ról
Karácsonyi Zsolt
Az Új Könyv lap­jai
Pethő Lorand ver­sei mö­gé
Pethő Lorand
Fixa idea
Jeanette Winterson
El­tű­nés I
Varga Melinda
Semmi szerelmek
Babós Noémi
Vá­gáns da­lok dél­után­ra
Bogdán László
Hutera Béla utolsó utazása
Zimányi Magdolna
Drá­ga Gi­zus­kám!
KÓDEX-INDEX
A Klap­ka-emig­rá­ció Ister pá­ho­lya
Terényi Ede
MOZATRÓL MO­ZART­TAL 4.
Leopold – apa, manager, mágus
Áprilisi évfordulók
 
Karácsonyi Zsolt
Az Új Könyv lap­jai
Pethő Lorand ver­sei mö­gé

XVII. ÉVFOLYAM 2006. 6. (452.) SZÁM — MÁRCIUS 25.

Té­ved, aki azt gon­dol­ja, hogy a ver­sek mö­gött nincs sen­ki. Nem elég csu­pán a szö­veg­re fi­gyel­ni, jó ha a szö­ve­gek mö­gé né­zünk. Ter­mé­sze­te­sen nem úgy, mint húsz év­vel ez­előtt, ami­kor a je­len­tés a so­rok kö­zött la­pult. In­kább ar­ról van szó, hogy a szö­veg­test mö­gött egy má­sik test VAN.

Nem el­rejt­ve, nem tit­kol­va, de min­den­kép­pen mö­göt­te, s ha a szö­veg­test há­ta mö­gé né­zünk ak­kor az örök iker­pár buk­kan fel. Castor és Pollux, a nap­pa­li és az éj­sza­kai én két össze­nőtt, de még­is kü­lön­bö­ző tes­tű és vé­rű test­vér­pár­ja. Az ér­tő és az ér­tel­me­ző, a szer­ző és az ol­va­só. Egyi­kük az onirikus, a má­sik a nap­pa­li, a rá­vi­lá­gí­tó Egy-Én, de egyik se tud meg­len­ni a má­sik nél­kül, ki­egé­szí­tik egy­mást. El­mond­ha­tó, hogy mind­ket­tő ér­zi a má­si­kat, ak­ci­ó­ba lép, de köz­ben fo­lya­ma­to­san tud a má­sik­ról, és el­ső­sor­ban a szö­veg­test kód­já­ról, ar­ról a köd­ről, amely a fent em­lí­tett iker­párt el­rej­ti, de úgy, hogy köz­ben fel is leb­ben­ti a tit­kok rég­óta le fel rán­ga­tott fáty­lát.

Pethő Lorand ver­sei a fen­ti­e­ket is fi­gye­lem­be vé­ve azon­ban ko­ránt­sem ti­tok­za­to­sak, sőt azt is mond­hat­nánk egy­ér­tel­mű­ek, ar­ról be­szél­nek ami Van. Ha va­la­ki ne­ta­lán­tán úgy érez­né, hogy a pethői hő, nem más mint szi­kár jég­hi­deg agy­mun­ka ál­tal ki­ter­melt ener­gia, az té­ved, de csak ak­kor, ha fi­gyel­men kí­vül hagy­ja a szö­veg­test fel­fe­dé­sé­hez min­den­kép­pen szük­sé­ges ket­tőst – az adót és a ve­vőt.

Az onirikus-szövegéjből fel­buk­kan te­hát a be­fo­ga­dó és rá­te­kint a szö­veg­test át­tet­sző, be­tűk kö­zöt­ti ré­se­in a szer­ző­re, ar­ra a va­la­ki­re, aki ugyan­ott van, de még­is egy má­sik di­men­zi­ó­ban, a lét­re­ho­zás di­men­zi­ó­já­ban. A lét­re­ho­zá­sé­ban, ami tu­laj­don­kép­pen a lét­re-ke­rü­lés, a te­rí­ték­re ke­rü­lés di­men­zi­ó­ja.

Fel­me­rül a kér­dés, hol az a hely, ahol a köl­tő van? Va­la­hol a He­li­kon bér­cei és a Szil­ágy­ság hepe-hupái kö­zött... mon­da­nám, össze­ve­gyít­ve vers­be­li és élet­raj­zi ada­to­kat, de ez csu­pán az alap­szint, hi­szen a nyelv­bé­li hely az, ami meg­ha­tá­ro­zó szép­írók ese­té­ben, no meg a ha­gyo­mány­hoz va­ló vi­szony.

A fel­vo­nul­ta­tott klasszi­kus mo­tí­vu­mok és ne­vek, mint Ámor, Fló­ra. He­li­kon, Er­dély, Vé­nusz, a ha­gyo­mány foly­ta­tá­sát jel­zik, mi­köz­ben a szer­ző még­is je­len­tő­sen el­tér, adott, ha­gyo­má­nyos po­zí­ci­ó­ik­ból el­moz­dít­ja az is­te­ne­ket. Pro­mé­the­usz­ból Prometh ku­tya lesz („lánc­ra ver­ték Prometh ku­tyám / te­li­hold­nál vo­nyít su­tán”), Thomas Mann ne­vé­ből el­ma­rad a „h” be­tű („Tomas Mann al­szik a va­rázs­he­gyen“), Noé gu­a­nó­ban evez, és so­rol­hat­nám.
Fel­vál­lal­ja el­ső lá­tás­ra a ha­gyo­má­nyos köl­tői-pró­fé­tai pózt, de az­tán dekonstruálja, le is bont­ja azt, mint a Sza­már­há­ton cí­mű szö­veg­ben, ahol ez van: „sza­már­há­ton mint a Mester/ ba­ran­gol­tam nyir­kos testben// de a víz­ből part­ra szállva/ bepottyantam Kínországba.”

A szö­ve­gek hő­se ket­tős lény, aki a fen­ti és a len­ti vi­lág­ban is ott­ho­no­san mo­zog, föld­sza­gú an­gyal, ahogy az egyik vers­cím is jel­zi, olyan lény, aki­ben nin­csen sem­mi­fé­le al­bat­ro­szi el­esett­ség a föl­dön, se az ég­ben: „a ten­ger­szel­de­lő szekért vezetem/ tartaroszból zsol­tárt üvölt a szám/ hol­lót folytogat vé­res kezem/ be­fo­gad egy­szer Kanaán”.

Ezen a Bretter Kö­rön Pethő Lorand ver­sei ke­rül­nek te­rí­ték­re, itt van­nak te­hát előt­tünk – ki­te­rít­ve, me­re­ven. Ha úgy lá­tunk hoz­zá be­fo­ga­dói mun­kánk­hoz, mint hol­mi szak­bar­bár szi­ké­sek, ak­kor csu­pán a sza­vak, a me­ta­fo­ri­kus izü­le­tek és a jel­zős szer­ke­ze­tek csont­vá­za ma­rad szá­munk­ra, a so­rok át­haj­ló térd­sza­lag­jai

De a szö­ve­gek térd­sza­lag­jai azt kö­ve­te­lik tő­lünk, hogy le­gyen rend. Ha szer­ző le­ír­ta azt ami van, néz­zünk szem­be mi is, nem csu­pán a szer­ző­vel, de ma­gá­val a vannal.
Mert, ha el is tűn­nek a mes­te­rek, mint a Macs­ka­szem cí­mű vers­ben (el­tűn­nek mind a Mes­te­rek / és si­va­tag ham­va rádkacsint”), ak­kor is meg­ma­rad a si­va­tag, a kék erek és az ege­rek, ma­gya­rán a rész­le­tek­ből össze­ál­ló több­di­men­zi­ós, poliszémikus kód, amit a kü­lön­bö­ző esz­té­ti­kák elő­sze­re­tet­tel ne­vez­nek vers­nek, újab­ban szö­veg­nek.

De a vers­ér­tel­me­zők oly­kor vert ha­dai is tud­ják, né­ha sok a szö­veg és ke­vés a vers, a di­men­zi­ó­kon át­vert és át­jut­ta­tott üze­net.

Az üze­net pe­dig­len szer­zőnk ese­té­ben elég­gé egy­ér­tel­mű: a dol­gok tűn­nek és meg­je­len­nek, fo­rog a ke­rék, for­dul a koc­ka.

S ha a szö­veg­tes­tet koc­ka­ként ér­tel­mez­zük, ak­kor az iz­ga­tott, vagy ép­pen hi­deg­vé­rű ol­va­só-já­té­ko­sok is meg­ál­la­pít­hat­ják, hogy szer­zőnk min­den do­bá­sá­val új és új kom­bi­ná­ci­ók­kal le­pi meg az ol­va­sót. Pethő Lorand ese­té­ben a koc­ka egy-egy ol­da­lán a pon­tok szá­ma kü­lön­bö­ző sé­má­kat je­lez. Szel­le­mi és iro­dal­mi sé­mák­kal dol­go­zik szer­zőnk, de nem csu­pán fel­dob­ja azo­kat, nagyonis ha­tá­ro­zot­tan és ön­tör­vé­nyű­en kom­bi­nál, az adys be­széd­mód­hoz egy mai be­széd­mód tár­sul Er­dély­hez Kanaán, mint Az új Kanaán cí­mű tex­tus­ban.

A Föld­sza­gú an­gyal cí­mű szö­veg­ben is ez a kom­bi­ná­ci­ós kész­ség az, ami meg­lep, gö­rög, ke­resz­tény és zsi­dó ha­gyo­má­nyok tö­re­dé­kei buk­kan­nak fel, ér­nek egy­be, mi­köz­ben a szer­zői aka­rat az Új Könyv meg­írá­sá­ra irá­nyul, lásd a Lo­pott bor­da cí­mű opust („ol­tá­rom le­szel ola­jos tes­ted­del / meg­ír­juk az Új könyv tit­ka­it / rí­mek fo­nód­nak ned­vek­be / asz­tal lá­bá­nál ved­rek­be / csor­gat­juk sze­münk hul­la­dé­ka­it”).

Ez az Új Könyv pe­dig ar­ról is­mer­szik fel, hogy ben­ne a va­ló­ság és az azon tú­li, szel­le­mi és tes­ti szfé­ra új­ra és új­ra össze­ér. Erős je­le­ket lá­tunk a szö­ve­gek­ben, különbőző egyéb­ként egy­más­tól jól el­ha­tá­rol­ha­tó nyel­vi szin­te­ket, de ma­guk­ban a ver­sek­ben Is­ten és a zseb­sár­kány épp olyan je­len­va­ló mint a va­ló­ság­ban, a mi ki­csi sze­mé­lyes va­ló­sá­gunk­ban és ab­ban a bi­zo­nyos nagy Vé-vel le­írt va­ló­ság­ban, ame­lyet töb­bek kö­zött Castor és Polux ket­tő­sé­vel szo­kott je­lez­ni a ha­gyo­mány, amely­ben a Vers-Valóság el­len­tét­pár egy­sze­rű­en nem lé­te­zik. Nincs.

El­hang­zott a ko­lozs­vá­ri Bretter György Iro­dal­mi Kör 2006 már­ci­us 6.-i, a Café Bul­ga­kov Iro­dal­mi Sza­lon­já­ban meg­tar­tott ülé­sén.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében