"Nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 7. (453.) SZÁM — ÁPRILIS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Ko­runk a hattyú ö­meg­sír­ja már­is
Szőcs István
ME­REN­GŐ
Kí­sér­tet­vá­ros
Karácsonyi Zsolt
Ámor háborúi
Fekete Vince
Piros autó lábnyomai a hóban
Mielőtt még megszülettem...
Szombati István
Is­ten ke­gyelt­jei
Lászlóffy Csaba
Esély békés naplementében
A „Duná”-n Adyt szavaltak
Egy mítosz nyomában
Hajós János
(Légszomj)
(A Cuza-Voda 8/2-beli víg napjaim c. ciklusból)
Fogak infernója
avagy az invenció születése
Számtalanság
Utazás Ideodába
Józsa István
John Mil­ton pél­dá­ja
Bálint Tamás
Éjszakai bevetés
Gábor Lajos
Kom-Ombo, a Manusok és a Dög­lött Hús
Gór­cső
Sütő-Egeressy Zsuzsa
El­mond­ha­tó tör­té­ne­tek
Mózes Huba
Arany­met­szés és sor­is­mét­lés Bar­tók Bé­la Arany­met­szés és sor­is­mét­lés Bar­tók Bé­la
Bogdán László
Hutera Béla utolsó utazása
KÓ­DEX –INDEX
Mi a ma­gyar?
Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 5.
Száz opusz, ti­zen­négy élet­év
HOL-MI
 
Gór­cső
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 7. (453.) SZÁM — ÁPRILIS 10.

Új ro­vat in­dul A nagy Kilometrikben, le­vél­váltás-ro­vat, Gór­cső cím­mel. Íme:

T.M. Kovászna

Jó lát­ni, hogy fi­a­tal szer­zők a fennvalóhoz for­dul­nak se­gít­sé­gért, s ezt le is ír­ják, ám, hi­á­ba, hogy a hit he­gye­ket moz­gat, nem biz­tos az, hogy a vers­lá­bak, a rím, a rit­mus is épp íly egy­sze­rű­en moz­dul el a jó irány­ba. Ked­ves le­vél­írónk, T.M., fi­a­tal hölgy, ki még egy­sze­rű fü­zet­la­pon kül­di ver­se­it, nem gé­pel­ve, más­fe­les sor­köz­zel, 12 pon­tos Ti­mes New Roman be­tű­vel, ahogy ezt szer­kesz­tő el­vár­ná, de nem ez a leg­na­gyobb baj, ked­ves T.M. Ver­se­it, nem a hi­tet­len­ség, ha­nem a köl­tői fel­ké­szült­ség hi­á­nya ve­ri bi­lincs­be, ta­lán ezért ír­ta meg a fo­goly  cí­mű négy­so­rost: „meg­kö­töt­ték ke­zem, lábam/ szo­rí­tás­tól égek, fájok/ nincs jo­gom a szabadsághoz/ örö­kös rab­ság a tár­sam”. Ha sza­ba­dul ír­jon még, és le­ve­lé­hez csa­tol­jon élet­raj­zi ada­to­kat is.
K.I. – Ko­lozs­vár

Örü­lök, hogy meg­ír­ta: ön fog­tech­ni­kus a Dimitrie Cantemir egye­te­men, de a szer­kesz­tői mé­reg­fo­gat még nem si­ke­rült ki­húz­nia, az csak erő­sebb lesz, ami­kor ilyen so­ro­kat ol­vas: „ar­cod ár­nyé­ka ki­kö­nyö­költ áll­csont­od­ra”. 7/7-PER-7-ES ver­sé­ből már sej­tem, ön­ből 007/7-es ügy­nök is le­het, de a jó szö­ve­ge­ket, még el­rej­ti egy glo­bá­lis össze­es­kü­vés – se­gít­sé­gért for­dul­jon James Bondhoz, a kor­társ an­gol iro­da­lom láng­eszű és arany­sze­mű kri­ti­ku­sá­hoz, ad­dig is: „so­ha se mond, hogy so­ha”.


K.Á. – Gyulakuta

Jól tet­te, hogy kül­dött ver­se­i­ből, mert ki­de­rül, hogy leg­alább Jó­zsef At­ti­la ver­se­it ol­vas­ta már.
Élet-esz­mé­let és Szü­le­tés­na­pom­ra cí­mű ver­sei er­ről ta­nús­kod­nak, de szól­jon ké­rem a tu­dó­sok­nak is, ha már föl­fe­dez­te, hogy „fe­szül egy kék vá­szon a le­ve­gő mö­gött”, ta­lán ön­nek si­ke­rül meg­ol­da­ni az ózon­lyuk és a glo­bá­lis fel­me­le­ge­dés glo­bá­lis gond­ja­it.


„Barlova Gabár”

Hogy ön ki­cso­da, azt nem tu­dom, de biz­tos va­gyok ben­ne, nem is Barlova Gabár, nem is Fá­bi­án Ró­zsa.
Az sem tu­dom fiú e vagy lány, eset­leg androgün, travesztita, ki­nek ked­ven­ce a tra­vesz­tia? A het­ve­nes évek neo-avantgárd stí­lu­sát idé­ző ver­sei azon­ban ar­ra utal­nak, ön nem is 1979-ben szü­le­tett, ha­nem jó­val ko­ráb­ban.
Fur­csa, hogy élet­raj­zát el­ső szám har­ma­dik sze­mély­ben ír­ta, de nem meg­le­pő, hi­szen nem tud dön­te­ni ar­ról: ki­cso­da is va­ló­já­ban? Hogy mi­lyen sors vár ön­re (önök­re?) az ki­de­rül, ha be­tér szer­kesz­tő­sé­günk­be és sze­mé­lye­sen is be­mu­tat­ko­zik. Min­den­eset­re, mint egy ver­sé­ben is le­ír­ta: „Ha fel­ve­het­jük, ér­te­sít­jük önt!”

     KA­RÁ­CSO­NYI ZSOLT
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében