"Nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 7. (453.) SZÁM — ÁPRILIS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Ko­runk a hattyú ö­meg­sír­ja már­is
Szőcs István
ME­REN­GŐ
Kí­sér­tet­vá­ros
Karácsonyi Zsolt
Ámor háborúi
Fekete Vince
Piros autó lábnyomai a hóban
Mielőtt még megszülettem...
Szombati István
Is­ten ke­gyelt­jei
Lászlóffy Csaba
Esély békés naplementében
A „Duná”-n Adyt szavaltak
Egy mítosz nyomában
Hajós János
(Légszomj)
(A Cuza-Voda 8/2-beli víg napjaim c. ciklusból)
Fogak infernója
avagy az invenció születése
Számtalanság
Utazás Ideodába
Józsa István
John Mil­ton pél­dá­ja
Bálint Tamás
Éjszakai bevetés
Gábor Lajos
Kom-Ombo, a Manusok és a Dög­lött Hús
Gór­cső
Sütő-Egeressy Zsuzsa
El­mond­ha­tó tör­té­ne­tek
Mózes Huba
Arany­met­szés és sor­is­mét­lés Bar­tók Bé­la Arany­met­szés és sor­is­mét­lés Bar­tók Bé­la
Bogdán László
Hutera Béla utolsó utazása
KÓ­DEX –INDEX
Mi a ma­gyar?
Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 5.
Száz opusz, ti­zen­négy élet­év
HOL-MI
 
Sütő-Egeressy Zsuzsa
El­mond­ha­tó tör­té­ne­tek
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 7. (453.) SZÁM — ÁPRILIS 10.

„Az írás ér­tel­me er­re lát­szik kor­lá­to­zód­ni: ön­ki­tá­rul­ko­zá­si és el­zár­kó­zá­si mo­del­le­ket nyújt, me­lyek (eset­leg) fel­hasz­nál­ha­tók élet­tör­té­ne­te­ink meg­élé­sé­nél, meg­írá­sá­nál. Ennyi vol­na? Nem egé­szen, de a többi csak kor­lát. Pél­dá­ul a nyelv, ame­lyen meg­szó­lalsz, de ma­ga a tör­té­net is, amely mö­gött meg­pró­bálsz el­ad­ni ezt-azt.”1 Ha Zsi­dó Fe­renc előbbi eszmefuttatását öszevetjük a Csi­ga­ter­pesz cí­mű no­vel­lás­kö­tet­ében2 sor­já­zó írá­sok­kal, ki­sebb el­lent­mon­dás­ra buk­ka­nunk. Tör­té­ne­tei ugyan­is ko­ránt­sem az esz­mei mon­da­ni­va­ló elé ál­lí­tott pa­ra­vá­nok – ma­ga „a” tör­té­net lesz a fon­tos és vá­lik fő­sze­rep­lő­vé szö­ve­ge­i­ben. A to­váb­bi­ak­ban épp ezért ar­ra tér­nék ki, mi­fé­le tör­té­ne­te­ket mond el Zsi­dó Fe­renc.  
A há­rom te­ma­ti­kus egy­ség­re osz­tott kö­tet­ben ja­va­részt csat­ta­nó­ra ki­éle­zett, li­ne­á­ris szö­ve­ge­ket ol­vas­ha­tunk, nem­hi­á­ba mél­tat­ta pél­dá­ul Bréda Fe­renc a Csi­ga­ter­pesz no­vel­lá­i­ra jel­lem­ző tör­té­net­köz­pon­tú el­be­szé­lés­mó­dot.3 A tör­té­net­szö­vés egyik al­kal­ma­zott re­cept­je lát­szó­lag egy­sze­rű: a szer­ző köz­na­pi hely­ze­te­ket és sze­rep­lő­ket vá­laszt, mint a ci­gány gye­rek el­len bosszút for­ra­ló vá­sott kis­fiú (Ka­rá­csony), a ré­sze­ges apa és csa­lád­ja (A disz­nó) vagy a fa­lu­já­ba ha­za­lá­to­ga­tó új­gaz­dag üz­let­em­ber (A lá­to­ga­tó). A kis­em­be­rek ugyan­ak­kor meg­le­pő­en gro­teszk hely­ze­tek­be ke­rül­het­nek, mint a Haj­na­li 4.20 hő­se, aki vég­ső el­ke­se­re­dé­sé­ben éj­sza­kai ko­pog­ta­tó-tú­rá­ra in­dul, vagy Az evő­gép sze­rep­lő­je, aki úgy ér­zi, meg­alá­zó „evés-pár­baj­ba” ke­rült. A kü­lön­bö­ző sze­rel­mi tör­té­ne­tek ese­té­ben vi­szont a szer­ző olyan pá­ro­kat vá­laszt – nagy­da­rab, anyás­ko­dó nő/véz­na fér­fi (Vil­ma gye­re­ke), sármos fi­csúr/csú­nya lány (Ket­tes­ben), ösz­tö­nö­sen go­nosz pá­ci­ens/kí­sér­le­te­ző ked­vű pszi­chi­á­ter­nő (A pszi­chi­á­ter­nő) – ame­lyek­nek el­lent­mon­dá­sos­sá­ga ele­ve ma­gá­ban rej­ti egy frap­páns tör­té­net le­he­tő­sé­gét. Filozófikus hang­vé­te­lű, hang­sú­lyo­san metaforizált szö­ve­gek is he­lyet kap­nak a kö­tet­ben (Az eső­em­ber, Nap­fo­gyat­ko­zás), bár ezek a lét­ér­tel­me­ző írá­sok a nyel­vi le­le­mé­nyes­ség el­le­né­re pont azt a tör­té­net­köz­pon­tú­sá­got nél­kü­lö­zik, mely Zsi­dó Fe­renc no­vel­lá­i­nak ál­ta­lá­ban erős­sé­ge.
 A Csi­ga­ter­pesz tör­té­ne­tei vál­to­za­to­sak, de van­nak vissza­té­rő ala­kok és hely­ze­tek, me­lyek több no­vel­lá­ban is előbukkanak. Az átok Ter­ká­ja a Né­pi Má­ria Mag­dol­na hős­nő­jé­vel mu­tat ro­kon vo­ná­so­kat: mind­ket­ten sze­re­lem­re szü­le­tett, for­ró­vé­rű szép­asszony­ok. A tör­té­ne­te­ket össze­gyűj­tő, meg­őr­ző nagy­apa fi­gu­rá­ja és a tő­le szár­ma­zó tör­té­net előbb Az átok, majd pe­dig Az el­mond­ha­tat­lan tör­té­net ki­in­du­ló­pont­ja, il­let­ve tár­gya lesz. Az evő­gép­ben két vál­to­zat­ban is sze­rep­lő „evés-pár­baj” és a ke­ve­set evő fér­fi ki­sebb­ren­dű­sé­gi ér­zé­se a Le­vél fe­le­sé­gem­nek cí­mű írás­ban tér vissza ke­vés­bé gro­teszk for­má­ban. A leg­több­ször is­mét­lő­dő sze­rep­lő azon­ban az író, a hi­va­tá­sos tör­té­net­mon­dó, aki pél­dá­ul épp „tör­té­net­hi­ány­ban” szen­ved. Ilyen­kor ma­ga a tör­té­net vol­ta­kép­pen a ír­ni­va­ló után ku­ta­tó író öt­let­szer­ző pró­bál­ko­zá­sa­i­ból ke­re­ke­dik ki: A vég­te­len játsz­ma hő­se egy gyó­nást hall­gat ki, hogy be­épít­hes­se azt sa­ját köny­vé­be, Az el­mond­ha­tat­lan tör­té­net nar­rá­to­ra nagy­ap­já­hoz za­rán­do­kol felhasználaható tör­té­ne­tért.
Úgy tű­nik, az író-sze­rep problematizálása Zsi­dó Fe­renc ked­venc té­mái kö­zé tar­to­zik. A Csi­ga­ter­pesz no­vel­lá­i­ban fel­buk­ka­nó író-ala­kok kö­zös ars po­e­ti­cá­ját akár úgy is meg­fo­gal­maz­hat­nánk: a tör­té­net min­de­nek előtt. Az író bár­mi­lyen for­rás­ból me­rít­het, hi­szen a tör­té­net­mon­dás té­nye felmenti(?) őt a spi­ri­tu­á­lis és eti­kai ta­buk alól: meg­sért­he­ti a gyó­ná­si tit­kot, foly­tat­hat fél­be­ma­radt bal­jós csa­lá­di drá­mát, ki­te­re­get­he­ti a csa­lá­di szennyest („Szé­gyen­ér­zet nincs ben­nem, író­ként bár­mit meg­te­he­tek. Ezért írom most író­ként ezt a le­ve­let ne­ked. Sze­rel­mes író­ként. Olyas­mit is ki­kö­hög­he­tek most, amit ma­gán-sze­rel­mes­ként so­sem akar­nék el­mon­da­ni ne­ked.” Le­vél fe­le­sé­gem­nek). Az író alak­ja úgy je­le­nik meg az em­lí­tett no­vel­lák­ban, mint aki egy­szer­re mű­vész és mu­tat­vá­nyos, s foly­to­nos bel­ső és kül­ső kész­te­tés­nek en­ged­ve kell új­ra és új­ra tör­té­ne­te­ket fel­tá­lal­nia ol­va­só­i­nak. Ez az igye­ke­zet az ol­va­sók­kal va­ló vi­szo­nyát is meg­ha­tá­roz­za. Az ön­ma­gá­ra ref­lek­tá­ló tör­té­net­mon­dó ugyan­is kö­zön­sé­gé­nek nem egy­szer voyeurisztikus sze­re­pet szán. A Le­vél fe­le­sé­gem­nek (levél)írója ele­ve ar­ra szá­mít, hogy „mi­lyen ké­jes kí­ván­csi­ság­gal fog­ják les­ni az em­be­rek: mit, ho­gyan ír az író a fe­le­sé­gé­nek”, azon­ban mint­ha ő ma­ga len­ne az, aki „ké­jes kí­ván­csi­ság­gal” le­si, mennyi­re si­ke­rül a hit­ve­si/ol­va­sói el­vá­rá­so­kat meg­cá­fol­nia. A Ket­tes­ben cí­mű no­vel­lá­ban a nar­rá­tor foly­vást oda­ka­csint a tör­té­net fik­tív szem­lé­lő­i­nek a sze­rep­lők há­ta mö­gül: „mi, a szó­ra­koz­ta­tó ese­mé­nye­ket egy kü­lö­nös kegy jó­vol­tá­ból tá­vol­ról kö­ve­tők (...) nyo­mon kö­vet­het­jük sor­suk ala­ku­lá­sát, még­pe­dig úgy, hogy er­ről az érin­tet­tek­nek nin­csen tu­do­má­suk.”
Ami­re ezen kí­vül gya­kor­ta exp­li­cit uta­lá­so­kat ta­lá­lunk, az a (min­den­ko­ri) történet(ek) va­ri­ál­ha­tó­sá­ga. A Ket­tes­ben cí­mű írás­ban pél­dá­ul az ese­mé­nye­ket mint­egy mű­sor­ve­ze­tő­ként fel­kon­fe­rá­ló nar­rá­tor a tör­té­net csat­ta­nó­ja­ként eme­li ki a vál­toz­ta­tás le­he­tő­sé­gét. A „sármos báj­le­gény” és az „átok­csúf lány” szto­ri­ja más­képp (az­az a „szi­ru­pos át­lag­tör­té­ne­tek” sé­má­ját és köz­he­lye­it kö­vet­ve) ala­kít­ha­tó, ha a ron­da Hon­csok Ber­tát egy bá­jos fő­sze­rep­lő­nő­vel he­lyet­te­sít­jük: „Ak­kor a ba­jo­kat túl­él­ve be­le­sze­ret­né­nek egy­más­ba: ro­man­ti­kus szexjelenet, báj, kel­lem. De így? Sí­rás, ké­rem, sí­rás!” A Né­pi Má­ria Mag­dol­na „utó­ira­ta” a szín­hely meg­vál­toz­ta­tá­sá­hoz kö­ti a tör­té­net to­vább­gon­do­lá­sát. Az átok el­be­szé­lő­je is fel­hív­ja a fi­gyel­met a tör­té­net­szö­vés kü­lön­bö­ző le­he­tő­sé­ge­i­re az elő­fel­te­vé­sek­től füg­gő­en: „Nincs túl sok ér­tel­me rá­gód­ni azon, volt-e álom, volt-e átok. Annyit azon­ban jó lesz meg­je­gyez­ni, hogy amennyi­ben nem volt, ak­kor a tör­té­net ala­ku­lás egé­szen más kell hogy le­gyen, mint ab­ban az eset­ben, ha volt.” Az el­be­szé­lő ki­szó­lá­sai az ol­va­sót is be­von­ják a tör­té­net ala­kí­tá­sá­ba, he­lyen­ként pe­dig egye­ne­sen az ol­va­só ké­nye-ked­vé­re bíz­zák a be­fe­je­zet­len alap­tör­té­net al­ter­na­tív foly­ta­tá­sát: „Ked­ves ol­va­sóm, ha nem tet­szik az irány­elv, nyu­god­tan vá­laszt­hatsz mást.”
Az új­ra­gon­do­lás le­he­tő­sé­ge lát­szó­lag nem­csak az önreflexív uta­lá­sok szint­jén, ha­nem pró­za­po­é­ti­kai és szö­veg­szer­ve­zé­si elv­ként is meg­ha­tá­roz­za Zsi­dó Fe­renc no­vel­lá­it. A szer­ző több íz­ben vá­laszt­ja ala­pul klasszi­kus és kor­társ szer­zők írá­sa­it, hogy egy má­sik tör­té­net alap­öt­le­té­ből, han­gu­la­tá­ból for­mál­jon újat. Az evő­gép cí­mű írást pél­dá­ul te­kint­het­jük frap­páns rá­ját­szás­nak Mó­ricz Zsig­mond Tra­gé­di­á­já­ra. Hang­sú­lyo­sabb az „új­ra­írás” té­nye a Tör­té­net bé­ká­val, anél­kül cí­mű no­vel­la ese­té­ben, ahol a szer­ző Csáth Gé­za A bé­ka cí­mű tör­té­ne­té­nek ka­nya­rít horrorisztikus(abb) be­fe­je­zést. Az Egy fo­lyón le­fe­lé cí­mű no­vel­la Es­ter­házy Pé­ter pró­zá­ját idé­zi meg, je­le­sül a Hahn-Hahn gróf­nő pil­lan­tá­sát, csak­hogy itt a tér­be­li és lel­ki uta­zás szín­te­ré­ül a Du­na he­lyett a Ma­ros szol­gál.
Ér­de­ke­sebb azon­ban szem­ügy­re ven­ni azt, hogy mi­ként vál­toz­tak Zsi­dó Fe­renc egyes no­vel­lái míg a Csi­ga­ter­pesz cí­mű kö­tet­be ke­rül­tek. Az Új for­rás 2004/1. szá­má­ban pél­dá­ul Az evő­gép­nek csak az el­ső ré­sze ol­vas­ha­tó. A no­vel­lás­kö­tet­ben sze­rep­lő szö­veg­vál­to­zat at­tól vá­lik ér­de­ke­seb­bé, hogy ugyan­azt a tör­té­ne­tet két­fé­le né­ző­pont­ból mond­ja el, a há­zi­gaz­da és a ven­dég, a kis­ét­kű és fe­ne­ket­len ben­dő­jű fér­fi sze­re­pe pe­dig könnye­dén fel­cse­rél­he­tő­vé vá­lik. Je­len­tős bő­ví­tés ered­mé­nye Az eső­em­ber is, mely­nek rö­vi­debb vál­to­za­ta a Ko­runk 2001/1. szá­má­ban je­lent meg Hú­zó dró­tok cí­men. A kö­tet­be ke­rü­lő szö­veg eb­ben az eset­ben sok­kal metaforikusabb és el­mél­ke­dőbb, mint előd­je (amely vi­szont épp tö­mör­sé­ge mi­att kö­vet­he­tőbb). A cím­vál­toz­ta­tás nem­csak az  előb­bi szö­veg kap­csán tű­nik fel: A hol­ló ko­ráb­ban Nász­éj­sza­ka cí­men (Ár­gus 2005/3. szám), a Haj­na­li 4.20 pe­dig Vé­let­len cí­men (Ko­runk 2003/6. szám) je­lent meg. Míg a „ré­gi” cí­mek la­záb­ban kap­cso­lód­nak a cse­lek­mény­hez, az „új” cím­adás egy­szer­re utal a konf­lik­tust ki­vál­tó té­nye­ző­re és a tör­té­ne­tek gro­teszk, il­let­ve drá­mai vég­ki­fej­le­té­re.
„A” tör­té­net te­hát ko­ránt­sem mel­lé­kes. Ahogy azt a A vég­te­len játsz­ma hő­se mon­da­ná: „A játsz­ma foly­ta­tó­dik, ak­ci­ó­ra re­ak­ció kö­vet­ke­zik, a tör­té­net él és él­ni fog – s ez szá­mom­ra min­den­nél fon­to­sabb. Az éle­te­ink­kel is lesz va­la­hogy.”

Jegyzetek
1 Zsi­dó Fe­renc: Al­ko­tó és kö­zön­ség Al­ko­tó és kö­zön­ség . Sí­ró író, Csi­ga­lép­cs, Csi­ga­lép­cs 12. szám, 2004. feb­ru­ár
2 Zsi­dó Fe­renc: Csi­ga­ter­pesz, Er­dé­lyi Hír­adó Ki­adó, Ko­lozs­vár – Fi­a­tal Írók Szö­vet­sé­ge, Bu­da­pest, 2005.
3 Bréda Fe­renc: A pár­ját rit­kí­tó pa­rittyás, el­hang­zott Zsi­dó Fe­renc kö­te­té­nek ko­lozs­vá­ri be­mu­ta­tó­ján.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében