"Nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 7. (453.) SZÁM — ÁPRILIS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Ko­runk a hattyú ö­meg­sír­ja már­is
Szőcs István
ME­REN­GŐ
Kí­sér­tet­vá­ros
Karácsonyi Zsolt
Ámor háborúi
Fekete Vince
Piros autó lábnyomai a hóban
Mielőtt még megszülettem...
Szombati István
Is­ten ke­gyelt­jei
Lászlóffy Csaba
Esély békés naplementében
A „Duná”-n Adyt szavaltak
Egy mítosz nyomában
Hajós János
(Légszomj)
(A Cuza-Voda 8/2-beli víg napjaim c. ciklusból)
Fogak infernója
avagy az invenció születése
Számtalanság
Utazás Ideodába
Józsa István
John Mil­ton pél­dá­ja
Bálint Tamás
Éjszakai bevetés
Gábor Lajos
Kom-Ombo, a Manusok és a Dög­lött Hús
Gór­cső
Sütő-Egeressy Zsuzsa
El­mond­ha­tó tör­té­ne­tek
Mózes Huba
Arany­met­szés és sor­is­mét­lés Bar­tók Bé­la Arany­met­szés és sor­is­mét­lés Bar­tók Bé­la
Bogdán László
Hutera Béla utolsó utazása
KÓ­DEX –INDEX
Mi a ma­gyar?
Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 5.
Száz opusz, ti­zen­négy élet­év
HOL-MI
 
KÓ­DEX –INDEX
Mi a ma­gyar?

XVII. ÉVFOLYAM 2006. 7. (453.) SZÁM — ÁPRILIS 10.

Ma­gya­ror­szá­gon az evés­nek csak­nem min­dig gargantuai fon­tos­sá­ga volt. De tény­le­ges kony­ha olyan ér­te­lem­ben, hogy szer­ve­sen és tu­da­to­san ki­épít­ve, csak Er­dély­ben volt. A ma­gas­ren­dű kony­ha min­dig a hú­sok­ról is­mer­he­tő fel. Er­dély­ben egy tál étel­ben igen sok­szor sze­re­pel a há­rom- és négy­fé­le hús, mint Kí­ná­ban. Ez már a ci­vi­li­zá­ció két­ség­te­len je­le. A ci­vi­li­zá­ció nem ter­mé­szet, ha­nem a ter­mé­szet ma­ga­sabb fo­kon, meg­ne­me­sí­tett ter­mé­szet. Er­dély­ben egész se­reg töl­tött és ra­kott hús­fé­lét te­rem­tett, ame­lye­ket ta­lán még Bi­zánc­ban ré­sze­sí­tet­tek előny­ben. Szer­ke­zet­ben a több­fé­le hús­ból és rizs­ből és ká­posz­tá­ból ál­ló, erő­sen fű­sze­res étel ha­son­lít a hal­ból, pa­ra­di­csom­ból és pap­ri­ká­ból ké­szí­tett szerb étel­hez, ahol az ízt az ará­nyok dön­tik el, és ugyan­az az étel le­het pom­pás, és le­het ehe­tet­len. Ezek­hez az éte­lek­hez már nem kon­dér kell, ha­nem tűz­hely és sü­tő és ke­men­ce. Az er­dé­lyi kony­ha sze­re­ti az ugyan­ilyen ra­fi­nál­tan el­ké­szí­tett tész­tá­kat és sü­te­mé­nye­ket és desszer­te­ket, ame­lye­ket az Al­föld nem­hogy nem is­mer, de el sem tud ké­szí­te­ni, és ezek­re nincs is meg az igény. Az er­dé­lyi éte­lek anél­kül, hogy olyan zsí­ro­sak len­né­nek, mint az al­föl­di­ek, még­is lak­ta­tób­bak és gaz­da­gab­bak. Azo­nos ter­mé­nyek­ből az er­dé­lyi ma­ga­sabb ren­dű ételt tud ké­szí­te­ni.
A ma­gyar étel­rend a bor­ra épül fel, mint a fran­cia vagy az olasz vagy a spa­nyol. A ma­gyar azon­ban kon­ti­nen­tá­lis, ne­héz, a bor is ne­he­zebb. Az öt táj tel­jes egy­sé­ge az éte­lek­ben va­ló­sult meg. A bor­ban pe­dig, ha van is min­den ma­gyar bor­ban va­la­mi egy­ön­te­tű­ség, a he­lyi jel­le­gek pá­rat­lan sok­sze­rű­sé­ge. Aki a bort itt csu­pán a kom­mersz pa­lac­ko­zott ita­lok­ból is­me­ri, an­nak sej­tel­me sincs az in­tim he­lyi gé­ni­u­szok hal­lat­lan gaz­dag­sá­gá­ról, a föld te­het­sé­gé­nek er­ről az ezer­szí­nű­sé­gé­ről. Már a tá­jak ma­guk, a za­mat, az íz, az il­lat, az erő, a tűz, a si­ma­ság káp­rá­za­tos vál­to­za­ta­it tár­ják fel, mi­ben kü­lön­bö­zik a sa­vany­kás po­zso­nyi riz­ling a rusztitól, a sop­ro­ni­tól, mi­ben kü­lön­bö­zik a dél­nyu­ga­ti som­lai vagy Szentgyörgy-hegyi at­tól a Ba­la­ton-vi­dé­ki­től, ahol nyu­gat és dél és ke­let ta­lál­ko­zik, Badacsony–Révfülöp, Dörgicse–Füred–Arács–Csopak. Nem csak dű­lők és év­já­rat­ok és sző­lő­faj­ták te­rem­tik meg ezt a gaz­dag­sá­got, amely nem ki­me­rít­he­tő. Egyes pin­cék íze fel­is­mer­he­tő, egyes gaz­dák tu­dá­sa és áhí­ta­ta olyan kü­lönb­sé­ge­ket va­ló­sít meg, ame­lyek egye­dül ha­son­lí­ta­nak az em­be­ri lény ke­dé­lyé­nek le­ír­ha­tat­lan ár­nya­la­ta­i­hoz.
Min­den ma­gyar he­gyi bor­ban van va­la­mi dél­nyu­ga­ti, ezt kü­lö­nö­sen Szek­szár­don, Gyön­gyö­sön, Eger­ben és To­kaj­ban érez­ni. Meg­van ben­ne a su­gár­zó tisz­ta me­leg, a bé­kés csil­lo­gás, a de­rű, amely szen­ve­dé­lye­sen és fé­lig ál­mo­dik, a mé­hes me­di­tá­ci­ó­já­nak me­di­ter­rán nyu­gal­ma, az, hogy nem si­et, rá­ér kö­rül­néz­ni, az örö­met nem mo­hón nye­li le. De ezen a dé­li ter­mé­sze­ten túl és be­lül az élet­nek nem ele­men­tá­ris gyö­nyö­re él, ha­nem az em­be­ri szel­lem leg­ma­ga­sabb tu­laj­don­sá­ga­i­ban ki­fi­no­mo­dott orfikus tu­dás, a pil­la­nat tu­da­tos re­a­li­tá­sa, Pla­tón, Anak­re­ón, Epi­ku­rosz, Marcus Aurelius egy­sé­ge, ide­ák, má­mor, de­rű és böl­cses­ség. Szek­szár­don ez egé­szen más, mint Gyön­gyös vi­dé­kén, más, mint Eger­ben vagy To­kaj­ban. Le­het él­ni bor nél­kül? Le­het, de az egész fe­le­annyit sem ér. A pá­lin­ka­ivó né­pek so­ha nem érik el az öröm­nek ezt a fo­kát. A bor nem tar­to­zik a lét­fenn­tar­tás­hoz, és az ben­ne a nagy­sze­rű, hogy fö­lös­le­ges és fon­to­sabb, mint ma­ga a do­log. Le­het él­ni jó lel­ki­is­me­ret nél­kül és tisz­ta ke­dély, bé­kés er­kölcs és csen­des áhí­tat nél­kül? Le­het, de az egész sem­mit sem ér. Nem ma­rad más, mint az esze­ve­szett haj­szák­tól fel­dúlt szen­ve­dé­lyek őr­jön­gő far­sang­ja. Az egye­dül tör­vé­nyes élet­rend­nek a lé­tért va­ló küz­del­met fo­gad­ták el, és csak an­nak le­het ko­moly­sá­ga, ami ide tar­to­zik, ami én és ér­dek, előny és ha­szon. A bor a lé­tért va­ló küz­del­men kí­vül áll, mint a val­lás és a mű­vé­szet és a szép­ség.
Az Al­föld bo­rai könnyeb­bek és hí­gab­bak, és ízek­ben nem olyan vál­to­za­to­san sok­sze­rű­ek. A kecs­ke­mé­ti, a kis­kő­rö­si, a Bács me­gyei bo­rok és egyéb ho­mo­ki­ak egyé­ni ra­gyo­gás­ban a he­gyi­e­ket meg sem kö­ze­lí­tik, in­kább ét­ke­zés­hez va­lók, mint ar­ra, hogy az em­ber azo­kat ön­ma­guk­ban igya az örök­ké­va­ló­ság tet­szé­sé­re.

(Rész­let Ham­vas Bé­la Az öt gé­ni­usz cí­mű köny­vé­ből)
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében