"Nem iszik pohárból, csak tiszta forrásból"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 7. (453.) SZÁM — ÁPRILIS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Ko­runk a hattyú ö­meg­sír­ja már­is
Szőcs István
ME­REN­GŐ
Kí­sér­tet­vá­ros
Karácsonyi Zsolt
Ámor háborúi
Fekete Vince
Piros autó lábnyomai a hóban
Mielőtt még megszülettem...
Szombati István
Is­ten ke­gyelt­jei
Lászlóffy Csaba
Esély békés naplementében
A „Duná”-n Adyt szavaltak
Egy mítosz nyomában
Hajós János
(Légszomj)
(A Cuza-Voda 8/2-beli víg napjaim c. ciklusból)
Fogak infernója
avagy az invenció születése
Számtalanság
Utazás Ideodába
Józsa István
John Mil­ton pél­dá­ja
Bálint Tamás
Éjszakai bevetés
Gábor Lajos
Kom-Ombo, a Manusok és a Dög­lött Hús
Gór­cső
Sütő-Egeressy Zsuzsa
El­mond­ha­tó tör­té­ne­tek
Mózes Huba
Arany­met­szés és sor­is­mét­lés Bar­tók Bé­la Arany­met­szés és sor­is­mét­lés Bar­tók Bé­la
Bogdán László
Hutera Béla utolsó utazása
KÓ­DEX –INDEX
Mi a ma­gyar?
Terényi Ede
MO­ZART­RÓL MO­ZART­TAL 5.
Száz opusz, ti­zen­négy élet­év
HOL-MI
 
HOL-MI
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 7. (453.) SZÁM — ÁPRILIS 10.

Marosvásárhelyen március 31-én 79 éves korában elhunyt Kovács Ferenc dramaturg, színházi ren-dező.

A Szé­kely­föld 100. lap­szá­mát mu­tat­ták be már­ci­us 9-én a ko­lozs­vá­ri Café Bul­ga­kov Iro­dal­mi Sza­lon­já­ban. A telt­há­zas ren­dez­vé­nyen a lap szer­kesz­tői (Fe­ke­te Vin­ce, György At­ti­la, Lövétei Láz­ár Lász­ló, Mol­nár Vil­mos és Zsig­mond And­rea) ol­vas­tak fel és vá­la­szol­tak a je­len­le­vők kér­dé­se­i­re.

A Café Bul­ga­kov­ban, a ko­lozs­vá­ri Bretter György Iro­dal­mi Kör már­ci­us 13-i ülé­sén mu­tat­ták be François Bréda Mythologia cí­mű kö­te­tét. A szer­ző leg­újabb köny­vét Ka­rá­cso­nyi Zsolt mél­tat­ta.

A Ko­lozs­vá­ri Zsi­dó Hit­köz­ség már­ci­us 19-én tar­tot­ta a böl­csész­kar Eminescu ter­mé­ben a Purim – 5766 ren­dez­vényt, ame­lyen elő­ad­ták a He­ge­dűs a háztatőn hang­ver­seny vál­to­za­tát. A Tal­mud To­ra ének­kart Hal­mos Ka­ta­lin, míg a Mazel Tov ze­ne­kart Vasile Socea ve­zé­nyel­te.

Ba­ran­go­lá­sok Ba­las­si Bá­lint nyo­má­ban cím­mel je­len­tet­te meg Ko­vács Ist­ván, Szentmártoni Sza­bó Gé­za és Várkonyi Gá­bor új kö­te­tét a Ba­las­si In­té­zet. A szer­zők ar­ra vál­lal­koz­tak, hogy vé­gig­jár­ják a Ba­las­si-élet­út ál­lo­má­sa­it.

Az Író­szö­vet­ség klub­já­ban Laczkó And­rás iro­da­lom­tör­té­nész, fő­szer­kesz­tő mu­tat­ta be a Ma­gyar Jö­vő cí­mű iro­dal­mi fo­lyó­ira­tot, ame­lyet a Nap Ala­pít­vány ad ki. Utá­na Maczó Já­nos, az ala­pít­vány el­nö­ke be­szélt a ki­adó új kö­te­te­i­ről, Dé­nes Já­nos Őfel­sé­ge, a ma­gyar nép és T. Ágos­ton Lász­ló A két Lenkey cí­mű köny­vé­ről.

Orhan Pamuk tö­rök író vet­te át idén a né­met könyv­ki­adók és könyvkereskedők Bé­ke­dí­ját a frank­fur­ti könyv­vá­sár zá­ró­nap­ján.

Arthur Koestler, a dik­ta­tú­rák ta­nú­ja cím­mel a Ter­ror Há­za Mú­ze­um­ban nem­zet­kö­zi ta­lál­ko­zót ren­dez­tek, az író szü­le­té­sé­nek 100. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból. A ne­ves kül­föl­di elő­adók mel­lett Sár­kö­zi Má­tyás és Da­los György mél­tat­ta az író élet­mű­vét.

Át­ad­ták Harold Pinter No­bel-dí­jas brit író­nak az idei Franz Kaf­ka Iro­dal­mi Dí­jat, ame­lyet a szer­ző élet­mű­vé­ért ítélt oda a cseh fő­vá­ros­ban mű­kö­dő Franz Kaf­ka Tár­sa­ság.

Bukarestben március 30-án 75 éves korában elhunyt Balogh József költő, műfordító.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében