"A tiltott gyümölcs az Úr ötlete volt"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 1. (447.) SZÁM — JANUÁR 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Haj­nal az ab­la­kon, haj­nal a sze­me­ken
Szőcs István
ME­REN­GŐ
Ün­nep és cső­cse­lék
El­ma­radt szil­vesz­te­ri szaturnáliák he­lyett
Meg­hí­vó
Fe­lek. Di­a­ló­gus a szom­széd­ság­ról
Cseh Katalin
Kijózanodás
Fák
Előérzet
Sóvárgás
Vágy-Változatok
Fodor Sándor
Bú­csú – a
Cseke Péter
Meg­cen­zú­rá­zott írá­sok
Jancsó Bé­la: Kosz­to­lá­nyi De­zső (1885–1936)
Ungvári László Zsolt
Ze­nész , hunyt szem­mel
ESZTERÓ ISTVÁN PARÓDIÁI
Ugye, értitek?
Székely Csaba
Már­ton Lász­ló: Test­vér is
Fekete Richárd
Át-iratok
Weöres Sándor:
Az éjszaka bordái (Az éjszaka csodái)
(kórházi változat)
Kabán Annamária
Kvan­to­rok szö­veg­for­má­ló sze­re­pe
Ady End­re: Só­haj­tás a haj­nal­ban
Balázs Imre József
"Az em­ber nem rossz, de el­va­dít­ha­tó"
Lászlóffy Csaba
Fe­né­kig álom
Gaal György
Vá­ros­tör­té­net hely­ne­vek­ben
Alexa Károly
Ör­mény­föld, 2005. má­jus
Ma­gán­be­széd
KÓ­DEX–
Terényi Ede
MŰ­HELY­JEGY­ZE­TE­IM 21.
Csak ki­nyi­tom a köny­vet...
HOL -
 
Székely Csaba
Már­ton Lász­ló: Test­vér is
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 1. (447.) SZÁM — JANUÁR 10.

E két­ség­kí­vül zse­ni­á­lis fe­je­zet tör­té­né­se­i­nek ide­jén Ki­ni­zsi Fe­renc uram, ki­nek éle­té­ben, sok más egyéb iz­gal­mas ese­mény mel­lett, me­lyek­re itt szót nem fe­csér­lünk, ér­de­mes meg­em­lí­te­nünk azon kü­lö­nös és mond­hat­ni egye­dül­ál­ló, bár e szó nem fe­jez­he­ti ki tel­jes mér­ték­ben cso­dá­la­tun­kat és iz­gal­mun­kat, mi­kor e so­ro­kat le­ír­juk, s azt sem, hogy eme iz­gal­mak kö­ze­pet­te egy szál ha­junk el­kez­di csik­lan­doz­ni a ha­lán­té­kun­kat, mi pe­dig azt gon­dol­juk, hogy szú­nyog, és oda­csa­punk, de hát hü­lyék va­gyunk, mert csak egy haj­szál volt, mi pe­dig fej­be vág­tuk ma­gun­kat, te­hát azon kü­lö­nös és egye­dül­ál­ló ese­mé­nye­ket, me­lyek, mint azt oly sok nagy­sze­rű kró­ni­kás is fel­je­gyez­te vol­na, ha lett vol­na elég tin­tá­ja, és nem aludt vol­na be­le eme ese­mé­nyek­be le­jegy­zé­sük so­rán, rop­pant fon­tos­ság­gal bír­tak Ki­ni­zsi uram éle­té­nek ké­sőb­bi ala­ku­lá­sá­ra néz­ve, hi­szen ő, az­az Ki­ni­zsi Fe­renc, ki tör­té­ne­tünk előtt négy­száz esz­ten­dő­vel még meg sem szü­le­tett, ám ké­sőbb, öt­ven­két év­vel az­előtt, már­mint nem a négy­száz év előtt öt­ven­két év­vel, ha­nem tör­té­ne­tünk előtt öt­ven­két év­vel, még­is vi­lág­ra jött, hogy a már em­lí­tett kró­ni­ká­sok he­lyett mi le­gyünk sor­sá­nak min­den­tu­dó szem­lé­lői és ala­kí­tói, mi, egy min­dent lá­tó ol­va­só és egy őrül­ten te­het­sé­ges és sze­rény, ám an­nál szűk­sza­vúbb író, te­hát Ki­ni­zsi Fe­renc, bár csak há­rom év múl­va jön rá e dol­gok fon­tos­sá­gá­ra, ami­kor vá­gott seb­bel fek­szik a bu­dai vár és Recskó ne­vű lo­va alatt, eb­ben a pil­la­nat­ban, 1634 áp­ri­lis 4-ének ko­ra reg­ge­lén, két év­vel a nagy pes­tis­jár­vány, és há­rom­száz­het­ven év­vel a fran­cia fut­ball vi­lág­baj­nok­ság előtt, még mit sem sejt­ve ácsor­gott a Fe­ren­ci­ek te­re met­ró­ál­lo­más mel­let­ti kö­zért kö­ze­lé­ben, egé­szen pon­to­san a Centrál ká­vé­ház előtt, me­lyek ak­kor még nem is lé­tez­tek. Meg kell je­gyez­nünk, hogy Ki­ni­zsi Fe­renc azon a bi­zo­nyos na­pon nem vé­let­le­nül járt ar­ra, hi­szen az ado­mány­le­ve­lé­ben, me­lyet sze­mé­lye­sen a ki­rály­tól ka­pott, s ve­le együtt hat hek­tár sző­lőt a Ba­kony­ban, né­hány ki­sebb bir­to­kot a Nyárád men­tén, és egy hosszan tar­tó nát­hát, azt is sze­mé­lye­sen a ki­rály­tól, a kel­te­zés az 1712-es esz­ten­dőt tün­tet­te fel, ami­kor is Ki­ni­zsi Fe­renc már nem él, déd­uno­ká­ja vi­szont ak­kor tö­ri ki há­rom fo­gát bú­jócs­ká­zás köz­ben, de hogy pon­to­san mi az össze­füg­gés eme ado­mány­le­vél és Ki­ni­zsi Fe­renc­nek a ká­vé­ház előtt va­ló ácsor­gá­sa kö­zött, pon­to­san nem tud­juk, ma­gunk is cso­dál­ko­zunk azon, hogy ő, Ki­ni­zsi Fe­renc, az­nap ép­pen ott volt, de hát ez van. El kell mon­da­nunk azt is, lé­vén tör­té­ne­tünk szem­pont­já­ból nél­kü­löz­he­tet­len rész­let, hogy míg e so­ro­kat ír­juk sa­va­nyún vi­gyo­rog­va, mint­ha cit­ro­mot lát­tunk vol­na, hat­fe­lé szel­ve, csö­pög­ve, úgy ér­tem, nem mi va­gyunk hat­fe­lé szel­ve, mi­köz­ben lát­juk a cit­ro­mot, és nem is mi csö­pö­günk, ha­nem ép­pen a cit­rom, te­hát hogy míg ír­juk e so­ro­kat, kint fúj a szél, és 19 fo­kot mu­tat a hő­mé­rő.
Tér­jünk rá te­hát azok­ra a fon­tos dol­gok­ra, me­lyek­ről már szót ej­tet­tünk, de még meg nem ne­vez­tük, s ame­lyek sok­kal na­gyobb mér­ték­ben be­fo­lyá­sol­ják majd e tör­té­net ala­ku­lá­sát, mint az a dió­fa Bérczy Ja­kab kú­ri­á­já­nak ud­va­rán, mely alatt egy­szer át­vo­nult egy egész se­reg boly­hos kis­csir­ke, s mely­nek ár­nyé­ká­ra so­se sü­tött rá a nap, te­hát sok­kal na­gyobb fon­tos­sá­ga lesz a már em­lí­tett ese­mé­nyek­nek, lé­vén hogy er­ről a dió­fá­ról ed­dig még nem be­szél­tünk, és ez­után sem fo­gunk. Mi­e­lőtt azon­ban rá­tér­nénk eme lé­nye­ges dol­gok­ra, ké­zen fog­juk az ol­va­sót, és a Du­na-part­ra ve­zet­jük, ahol 36829. Szulejmán szul­tán ha­jó­híd­ja áll, és ott el­rej­tő­zünk ve­le, az­az a ked­ves ol­va­só­val, egy bo­kor mö­gé, jól szá­jon vág­juk, ha pisszen­ni mer, és nem en­ged­jük hu­gyoz­ni sem, mert fi­gyel­nünk kell Ki­ni­zsi uram kö­ze­led­tét, aki bi­zony már kö­ze­le­dik, jő­dö­gél Recskó ne­vű lo­ván szép csen­de­sen, de köz­ben meg-meg­tor­pan, vissza­néz, majd an­da­log­va to­vább in­dul, szó­val kö­ze­le­dik, és ar­ra gon­do­lunk köz­ben, hogy ha nem kö­ze­le­dik gyor­sab­ban, ki­tép­jük ezt a la­pot, és me­ge­tet­jük ve­le, te­hát a bo­kor­ból fi­gyel­jük az ese­mé­nye­ket, el­hes­se­get­ve a fö­löt­tünk kö­rö­ző le­gye­ket, me­lyek az una­lom­tól meg­halt ked­ves ol­va­só mi­att gyűl­tek oda, így egye­dül fi­gyel­jük Ki­ni­zsi uram kö­ze­led­tét, mely­ből oda­ér­ke­zés nem lesz, ugyan­is eszé­be ju­tott va­la­mi, így a sze­münk lát­tá­ra meg­ránt­ja a kan­tárt, és el­vág­tat. Ta­lán az jut­ha­tott eszé­be, hogy 1613-ban, het­ven­nyolc és fél esz­ten­dő­vel az­előtt, hogy Géczy Far­kas, nyu­gal­ma­zott kan­cel­lá­ri­ai jegy­ző, há­rom­száz­ki­len­cez­re­dik al­ka­lom­mal ült rá az ár­nyék­szék­re, va­la­mint hu­szon­há­rom és – negy­ven­két perc hí­ján – há­rom­ne­gyed év­vel az­előtt, hogy MCMXXXL. Rá­kó­czi György fél­re­csap­ta sü­ve­gét, és azt mond­ta, hogy hej! (hat év­vel és öt­ven­négy nap­pal ké­sőbb ugyan­ez a Rá­kóczy György az, aki nincs Gyu­la­fe­hér­várt, ha­nem más­hol van), te­hát hogy 1613-ban, mi­kor egy ve­rő­fé­nyes na­pon ki­vág­ta­tott piski bir­to­ká­ról, úgy fe­lej­tet­te a gázt, ezért most ha­za­vág­ta­tott el­zár­ni azt, leg­alább­is így gon­dol­juk. Ki­ni­zsi uram te­hát, aki nem tu­dott né­me­tül, igaz szu­a­hé­li nyel­ven sem, bár ez ke­vés­bé fon­tos, de igaz, most né­met nyelv­tu­dá­sa sem az, hi­szen nem Bécs fe­lé vet­te az irányt, ha­nem Nagy­vá­rad fe­lé, most se­be­sen vág­tat, és itt meg kell je­gyez­nünk, hogy Ki­ni­zsi Fe­renc­nek egy test­vér­öccse is van, Ki­ni­zsi Zol­tán, aki leg­alább ilyen se­be­sen tud vág­tat­ni, de most nem ő vág­tat, ha­nem a Fe­renc, és mi csak ful­dok­lunk a por­ban, amit Recskó ne­vű lo­va vert fel, föld­höz vág­juk ka­la­pun­kat, ami­ért nem jött el a bo­ko­rig, ahol vár­tuk, és mér­günk­ben még a ked­ves ol­va­só hul­lá­já­ba is be­le­rú­gunk, szó­val Ki­ni­zsi Fe­renc ló­ha­lá­lá­ban vág­tat a má­sik irány­ba, és mi, e vá­rat­lan és iz­gal­mas for­du­lat mi­att, ama bi­zo­nyos élet­be­vá­gó­an fon­tos dol­gok­ról majd a kö­vet­ke­ző fe­je­zet­ben fog­juk le­rán­ta­ni a lep­let, ab­ban a fe­je­zet­ben, ame­lyet még meg sem ír­tak, és ez­után sem fog­nak.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében