"Itt: mint kiket egy gondolat se bánt"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 9. (455.) SZÁM - MÁJUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Egy kis Horatiózás
Fodor Sándor
Levél a kilencven éves Méhes Györgynek
Jancsó Miklós
A gázrezsó
Lászlóffy Csaba
Ballada az elmenőhöz
Szőcs István
Merengő
Király László
Az ismeretlen katonák
Majális
Elena Vlădărean
európa. tíz gyászének
jelenlegi történelem.
Nagy Koppány Zsolt
Jozefát úr téblábolásai
Rigán Lóránd
Hattyútitkár
Demeter Zsuzsa
Makaróniköltészet rokokószószban
Lászlóffy Csaba
Az áldozat
Terényi Ede
Mozartról, Mozarttal 7.
Hírek
 
Demeter Zsuzsa
Makaróniköltészet rokokószószban
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 9. (455.) SZÁM - MÁJUS 10.

Irodalomtörténet-írásunkban ritkán olvashatunk a 18. századi magyar irodalom alkotóival kapcsolatban olyan jelzőket, mint „a modern magyar irodalom előfutára.” A meglehetősen tankönyvízű megállapítás alapján a mai olvasónak – aki a 18. századi irodalmat főként tananyagból, és nem szépirodalmi olvasmányélményekből ismeri  – Csokonai juthatna eszébe. Már ha a modern líra ismérvének „a műalkotás azon furcsa mozdulatát (mozgását) tartjuk, amellyel a mű mintegy leválik az objektív valóságról.”  Amit pedig irodalomtörténeteink a 18. századi irodalomról sugallnak, azok épp, hogy nem a valóság és műalkotás kettéválásáról szólnak.

Az irodalomtörténet útvesztői

Amade László verseinek kritikai kiadása  ezért is tekinthető hiánypótlónak. A költő nevével ugyan találkozhatunk irodalomtörténeteinkben, versei azonban elérhetetlenek voltak eddig az olvasó számára. Ugyanakkor az Amade-költészetről felsorakoztatott ismérvek alapján meglehetősen ambivalens kép alakulhat ki az olvasóban. A 19. századi irodalomtörténet-írásban  dicsérő és elítélő jelzőkkel is illetik költészetét: Amade lesz a 18. század költészet dísze és leghanyagabb alkotója,  nyelve egyenetlen, akinek ritmusában és strófaszerkezetében a – jó értelemben vett – szertelenség uralkodik.  
Az ugyanazon korszakokban alkotó költőkről szokásos párhuzamvonást Amade sem ússza meg. Az Amade-versek első kritikai jellegű közlője, Négyesy László a kötet előszavában egy Faludi-párhuzammal  látja körülírhatónak az amadei költészetet, mondván: „Faludi a formában erősebb, Amade a tartalomban.”  A 20. századi irodalomtörténetek  szerzői az Amade-szövegekben a dallamszerűséget, a ritmus és a rím virtuozitását értékelik, elmarasztalva a szövegek tartalmának könnyedségét és egyhangúságát.
A Sőtér-féle irodalomtörténet  két egész oldalt szentel – a Nemesi rokokó irodalom cím alatt – Amadenak, akit az „énekköltészet továbbfejlesztőjének”, és a „rokokó dal megteremtőjének” tart. Költészetének érdekessége eszerint „új formavilága, s a versek keretét kitöltő szellemesség kultusza.”  A kissé szélsőséges válogatást Nemeskürtyvel  folytatva „fiók-Balassi”-ként látjuk viszont Amadet, akinek élete „szerelmi viharokban gazdag, ámde a Balassiénál üresebb, felszínesebb.”  Költészetéről Nemeskürty nincs túlságosan jó véleménnyel: „Amade az a költő, akit nem szokás hosszan elemezni, boncolgatni; irodalomtörténeti könyvekbe is amúgy kötelességtudásból kerül inkább”   – írja, bár elismeri, hogy ritmusának hatása Petőfi verseiben is fellelhető.
A ritmus/rím uralma alá helyezett tartalmat kettős mércével értékelik az irodalomtörténészek. A versek feltételezett forrásaihoz, az olasz áriabetétekhez mérve az Amade-szövegek tartalma üresnek és súlytalannak tekinthető: „Énekeit a tanulóévek során megismert divatos olasz melódiákra írta (...) a versek ének-volta megengedte azt is, hogy sorait olykor értelmetlen szavakkal töltse ki.” – írja Sőtér.  Weöres Sándor antológiájában nagyrészt megismétli a sőtéri mondatokat, elismerve ugyanakkor a formai újítás korabeli szerepének fontosságát.
Ám ha a nyelvkohézió felől közelítenek a versekhez – tehát az Amade-versek tartalmát magából a formából próbálják kihámozni –, akkor költészete a modern lettrizmus, a „makaróniköltészet” előfutáraként írható körül. A Nemeskürty által hivatkozott Szerb Antal is a rokokó vers tematikájának – könnyed szerelem – unalmasságát emeli ki először, majd hangsúlyozza a „táncoló zeneiség” fontosságát, „amelyekre ma is rezonál az olvasó, és későbbi ritmusokat hall ki belőle.”  (kiemelés tőlem D. Zs. ). És amit Szerb Antal csak sugall, Weöres tételesen is kijelent: Amade dalszerű szövegei eljutnak „a semmilyen-nyelvű modern lettrizmusig, a vakszövegig.”  Feltehetően olyan versekre gondol Weöres, mint a sokat idézett Lila moja Lila (105. vers) kezdetű: „Lila moja Lila,/Rosto mila,/Lásé, gásé, burenda/Hipp,hopp sza sza merenda,/Reverenda.” A nyolcszakaszos halandzsaverset Tőzsér Árpád „fejtette” meg.
 Hasonló megállapításra jut Tőzsér is Amade-tanulmányában: „Amade (...) az első modernistánk. Mégpedig nem a szürrealizmus értelmében (...), hanem a Mallarmé értelmében. (...) S úttörő Amade olyan értelemben is, hogy a rokokót, a mulatozó arisztokrácia önkifejezését (...) egyrészt komorabb, szentimentálisabb színekkel keveri, másrészt szinte folklorizálja, s ezzel (...) a realizmushoz közelíti.”  Példaként idézhetjük a kötet 109. versének első szakaszát: „Tallalla, fallalla,/Jó kedvem vagyon,/Mert iszket és viszket/Igen nagyon!/Ki légyen/Mi légyen?/ Him, hum, ham, hum!/Van heve, nincs neve/ Lim, lum, lam, lum!”
Hogy a halandzsaszövegeken túlmenően melyek Amade modernizmusának alappillérei, azt Tőzsér az alábbi stílusjegyekben foglalta össze: a szövegzene mint vers-strukturáló erő funkciótlan, azaz az „idegen nyelvi elemek és helységnevek” irányítják és nem szolgálják a mondanivalót (példaként idézhetünk a 118. számú versből : „ Encze, Bencze, medencze,/Szép kemencze, Velencze”), a rímek a nyelv „önmozgását követik”, metaforái és szóképei hangmetaforák, illetve, hogy Amade a rokokó stílusjegyeit is alárendeli a szövegzenének.

Egy kiadás margójára

Az irodalomtörténet-írásból kiolvasható ambivalens, a középszerűtől a mallarmei modernségig ívelő Amade-kép(ek) közül az „igazi” Amadet megtalálni talán csak szövegek ismeretében lehetséges, s főként ezért tekinthető hiánypótlónak a Balassi Kiadó Amade-kiadása. A már említett Négyesy-féle kiadás után több mint száz évvel jelennek meg ugyanis újra kritikai igénnyel Amade versei.
A jelen kritikai kiadás nézetem szerint részben rendteremtő szándéka miatt érdemel különös figyelmet. A 19–20. századi Amade-kutatások eredményeit összegezni kívánó kiadásnak ugyanis számos lappangó, és a mai napig eldöntetlen problémát kellett tisztáznia. Az Amade-szövegek kéziratos jellege ugyanis rengeteg kérdést – jelesül a szerzőség kérdését, az Amadenak tulajdonított versek felkutatását – hagyott megfejtetlen.
Az RMKT sorozat szabályrendszerét szem előtt tartó  kiadás Amade-életrajzzal kezdődik, majd az Amadenak tulajdonított magyar, latin és német nyelvű versekkel folytatódik.
A kötet alapanyaga a 18. századi (köz)költészet két igen fontos vetületére hívja fel a figyelmünket. Egyrészt a szerzőség kérdésére: az egyes szövegek szerzőségének megállapítása mellett a különböző kéziratos szövegek egymásba épülése megkérdőjelezi a szerző definiálásának jogosságát is – azaz a különböző motívumok/sorok kéziratos formában való terjedése/variálódása, netán kölcsönzése olyan intertextuális hálót eredményez, amelyben a szerző kilétének kérdése nem tekinthető relevánsnak. Mint ahogy a szerkesztők utalnak is az előszóban arra, hogy olyan szövegeket is beválogattak a kötetbe, melyeket nem Amade írt, de amelyeket valamilyen módon felhasznált, s amelyeket a kortársak neki tulajdonítottak.
Másrészt a kéziratos szövegek variálódása nem csupán a szerző kilétének megállapítását nehezíti meg, hanem az egyes motívumok forrásának bejelölését is. A jegyzetek érdeme ugyanis, hogy a szerkesztők az egyes verseknél nem csak a különböző kiadások közötti eltéréseket jelölik, hanem a motívumok/sorok forrásait is igyekeznek azonosítani. Így például a mitológiai motívumok forrásainál Ovidius és Vergilius mellett – az egyébként bevallottan Gyöngyösi Istvánt követő Amadenak – a Gyöngyösiből vett forrásait is bejelölik.  Legnyilvánvalóbb példája a Gyöngyösi-követésnek a 133. vers, melynek kezdősora (Tiszta geniussát csalárd Cupidónak) nyiltan utal Gyöngyösi Csalárd Cupidó „című” művére. Vagy említhetjük példaként egyik legismertebb katonaénekének dallamát, mely – mint a jegyzetekből megtudjuk – Aranynál bukkan fel újra.  A szöveg ugyanakkor a kuruc katonaénekben, a Csinom Palkóban is visszaköszön: „A szép fényes katonának arany, gyöngy élete/Csillog, villog minden felöl jó vitéz fegyvere./Szép élet, vig élett/Soha jobb nem lehett/Hop, hát jöjjön katonának, illyent ki szerett. Szép élett etc.”
 A források azonosítása ugyanakkor nem minden esetben lehetséges: a kötet 68. számú verse (Kukuku ku kutskám) például a 18. században több változatban, több szerző neve alatt maradt fenn, s a szövegek közti eltérések alapján feltehetően nem egy forrás felhasználásával készültek. A Poóts András Ifjúi verseiben (1791) is fennmaradt szöveg első strófája: „Kuku: kuku! Kukucskám!/ Szálj már hozzám, madárkám/ Mikor tsalogatlak,/Sipotskámra hívlak:/ Készen vár már kalitkám.” Ugyanez Amadenál: „Kuku ku kutskám,/ Szálly én hozzám, madárkám!/Szivem hozzád hodul/ Ha látt, ugyan ujul/ Készen vár már kalitkám.” Igen tanulságos ugyanakkor a különböző variánsok útja is: a rokokó vers variánsa fellelhető Erdélyi János, majd Gálos Rezső udvarhelyszéki gyűjtésében is, az utóbbi változat azonban már inkább népdalra emlékeztet.
A több mint kétszáz verset tartalmazó kötet összeállításakor a legnagyobb problémát – mint már említettük – a versek szerzőségének megállapítása jelentette. Amade ugyanis mindössze három alkalommal jelentet meg nyomtatásban szövegeket, ezek közül közül egyről, későbbi kutatások alapján bebizonyosodott, hogy  nem Amade alkotása. A nagyrészt kéziratban maradt szövegek szerzőségének megállapítása mellett igen fontos, hogy a szerkesztők külön kitérnek Amade költészetének kiadás- és hatástörténetére is – a kötet függelékében csatolják az Amade neve alatt valaha megjelent, de valószínűleg nem Amade által írt versek alfabetikus címjegyzékét is.
A kötet alapanyagát – 123 verset – egy, az 1750-es években íródott, Báró Amade Lászlonak Énekeji című kéziratos énekeskönyv képezi, melyet Négyesy Főkódex névvel jelöl kiadásában. A több kéz által másolt kéziratot két újabb kéziratanyag követi – Báró Amade László versei, illetve a Báró Amade László 34 éneke című kéziratból nyolc olyan vereset közölnek a szerkesztők, melyek nem szerepeltek az előző két kéziratban. A három kézirat anyaga ugyanakkor kiegészül a Mészáros Ignác által, kiadási szándékkal összeállított Amade-sorozat azon hat versével, melyek hiányoznak a fentebb említett három kéziratból, valamint olyan versekkel, „amelyeket nem Amade írt, de valamilyen módon felhasználta, és már a kortársak is neki tulajdonítottak,” illetve a költő levelezésében talált „töredékes – mert annak is szánt – és teljes verset.”  A cím nélküli versek – összesen 219 – sorszám szerint követik egymást, cím helyett a versek első sorát emelve ki.

Ha az Amade-szövegek kapcsán homályos kérdésekről és rendteremtésről beszéltünk, úgy hasonlóak állapíthatóak meg a szerzői életrajzról is. 1828-ban Toldy Ferenc még csak annyit tud megemlíteni Amaderól, hogy „született a’ XVII. század végén vagy a XVIII. század elején,”  addig 1836-ban a szerző unokaöccsének fia, Amade Thádé egy Amade-kötetet ad ki, melyben az 1703-dik esztendőt jelöli meg szerzőnk születési évének. A születési év egészen 1937-ig bizonyul igaznak, amikor az Amade-kutató, Gálos Rezső, kutatásai alapján  1704-re módosítja Amade születési évét. A hatvan évet élt Amade élete Ajkay Alinka szórakoztató életrajza szerint igencsak bővelkedett pikáns és nem egy esetben viszályos fordulatokban, s nem véletlen talán, hogy életrajzának mai napig is vitatott kérdéseit a „világi énekeiből” próbálják az Amade-kutatók megfejteni. Mint ahogy talán az sem véletlen, hogy az életmű legvitatottabb pontjait a különböző nőkhöz fűződő kapcsolatai jelentik.
Verseinek méltatói a formai kérdéseken túlmenően elsősorban mint a „pikáns/rokokó szerelem” megéneklőjét méltatják, aki „a női mell láttán nem a csecsemőszoptatásra gondol,” nevezik „magyar Casanovának”, „öles termetű pozsonyi gavallérnak,” s akad olyan szorgos méltatója is, aki szerint versei legalább tizenöt különböző nőhöz íródtak – míg feleségeihez egy verset sem írt.
Az Ajkay Alinka által összeállított Amade-életrajz a feltárt Amade-levelekből igyekszik körvonalazni a szerző életének fontosabb állomásait, kapcsolatait. Továbbra is kérdés ugyanakkor, hogy ki rejtőzik az „Édes Pitzinyem,” vagy máshol Miticzky Julianna megszólítás/név mögött, akivel Amade életének utosó évében levelezik. Bizonyos az, hogy Amade nem csak levelet vált a lánnyal, hanem többször találkoznak is: „Ha gondolod, hozd ell az annyádat is, hogyha nem, maradgyon otthon. Minden költséget megfizetek, eszedre bizom az dolgott és szivesen elvárlak!”  – írja levelében. A kötet szerkesztői a kérdés eldöntésében Gálos Rezsőre hivatkoznak, aki szerint „a lány Amadenak nem a szerelme volt, hanem esetleg egy ifjúkori botlásának a gyümölcse, vagyis a lánya.”

Összegezve elmondható, hogy Amade László költészetéről a jelen kritikai kiadással sok port sikerült letörölni: a különböző szövegkiadások egy kötetben való összesítése révén több Amadenak tulajdonított szöveggel kapcsolatosan tisztázták a szerzőség kérdését, a szövegkritikai jegyzékek felhívják a figyelmet a további Amade-kutatás főbb irányvonalaira, és természetesen – de nem utolsósorban – a mai olvasó is megismerkedhet az amadei költészet lettrizmusaival.


Amade László versei, s. a r. Schiller Erzsébet, Ajkay Alinka, Balassi Kiadó, Bp, 2004. (Régi Magyar Költők Tára XVIII. század, VII.)
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében