"Karácsony van, Krisztusok járnak"
Kereső  »
XX. ÉVFOLYAM 2009. 24. (452.) SZÁM — DECEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Egyed Emese
Várakozás
„Karácsony van, Krisztusok járnak”
Karácsonyi Zsolt
Színház és történet között - Beszélgetés Kötő József színháztörténésszel
Láng Orsolya
Vannak napok...
Franz Hodjak
Határkövek
Borsodi L. László
Rövidprózái
Szőcs István
A maradandóság védelmezésében
Benő Attila
Versei
FRANZ HOHLER
Két karácsonyi karcolat
Boda Edit
Két zsoltár és egy varázsének az anyanyelvről
Lászlóffy Aladár
Gáztámadás
Jancsó Miklós
A színész bosszúja
Borsos J. Gyöngyi
Város az Éber Utazóhoz
Terényi Ede
MIÉRT HALLGATUNK ZENÉT? - Karácsonyi csengők
Januári évfordulók
 
Szőcs István
A maradandóság védelmezésében
XX. ÉVFOLYAM 2009. 24. (452.) SZÁM — DECEMBER 25.

Változások után az önhitt újak sokszor eltakarítanak olyan tárgyi alkotásokat is, amelyek a történelem arcvonásait egészítették ki, s amelyeknek meg lett volna a helyük az ő Új Világukban is. A kegyelethiány még a gyakorlati meggondolásokat is elveti. Pedig „kegyelet nélkül nincs történelem, gyakorlatiasság nélkül nincs gyarapodás”. Egyszer egy ütközetben a kelták elragadták Caesar kardját, majd kifüggesztették egyik templomuk oltára fölé. Később, amikor a rómaiak elfoglalták azt a templomot, Caesart biztatták a hívei, hogy vegye onnét vissza a kardját. Ahhoz nem szabad nyúlni, mondta Caesar, mert az szent!
A vásárhelyi Kollégium főhomlokzata elé, a második világháború alatt a virágágyások helyére egy vízmedencét ástak, légoltalmi céllal, tartalékul a tűzoltóknak; a számtantanár el is nevezte Bolyai-tónak. Nem sokkal a háború után betömték; mint ahogy a kolozsvári főtér sarkaiban létesített légó-medencéket is betömték, azzal a gyarló okoskodással, hogy a részeg emberek fürödni fognak bennük, és belefulladnak. A Sétatéri tó mindkét végén volt egy-egy vendéglő, és senki sem tud róla, hogy száz év során részeg emberek rajjal fulladtak volna beléje… És mint emlékmű: egy tó a legegyetemesebb eszmeiségű emlékmű; mindenkihez szól, senkit sem bánt.
A Kollégium új, keleti főhomlokzata visszafogottan szecessziós jellegével az erő, mértéktartás, világosság és racionalizmus megtestesülése, bár fűződtek hozzá is a metafizika, illetve a parapszichológia körébe utaló események; például az igazgatói iroda egyik arcképébe a szív tájékán belefúródó hatalmas gránátszilánk története, amiről máshol már írtam; a régi épület, az északi szárny, laktanyára vagy államfogházra emlékeztető háromemeletnyi ablaksorával mindenben az ellentéte volt, noha szervesen kapcsolódott hozzá.
A kapcsolódási pontban a Sárosi utca felőli bejáratnál gyakran ott álldogált még a második háború előtti években is Köpeczi bácsi, a kapus vagy fő iskolaszolga; alacsony, görnyedt, törékeny termetű, szemüvege mindig fenn a homlokán, vagy lenn az orrán, sosem a szemén, tekintete közelről ködös, semmilyen sem volt, de messziről szürkés-fehéren, kísértetiesen izzott, amikor lefele bámult a Sárosi utca mélye felé; mozdulatai mindig hirtelen félbeszakítottaknak tűntek… A főhomlokzat és a déli szárny felé világos, rangos utcák nyíltak, bennük egy-egy stílusos, híres épület (Teleki Téka, Táblabíróság, Osváth-patika, Ítélőmester háza, Bolyai ház), de az Internátus alatt a Sárosi utca örökké fénytelen volt; jobboldalt egy üres, lejtős telken néhány sötét gesztenyefa, baloldalt Krónék földszintes háza mellett (könyvkötő, kis nyomda) rozsdás bádog ajtóval zárt szűk sikátor le a főtér felé; csak néhány méterrel alacsonyabban, de az emberi létminőség legmélyén a világ legkietlenebb kocsmája, mintha lóhúggyal dagasztott sárral lenne bekenve még a levegője is; lépcsején Bumburi Rózsi krepp-papírral pirosra festett arccal, szájjal (amíg egy januári éjen a hetek óta üres istállóban meg nem fagyott), majd az utcaszűkület után a hirtelen kinyílt, azóta megszüntetett Kispiac.
A második emeleti díszterem, a főhomlokzaton – fekete faburkolatos, címeres, orgonás –, benne két különleges olajfestmény. Az egyik „Az uralkodó” változó arcú, de örökösen azonos portréja; aranyszín dolmány, rendjel-szalagok, a köldök táján összefogott fehérkesztyűs kéz. Az arcot először a régi rajztanár még Ferencz Józsefének festette meg, aztán kicserélte IV. Károlyra; majd jöttek I. Ferdinánd és II. Károly román királyok; utánuk Horthy Miklós, legvégül Sztálin. Vele véget ért a fehér kesztyűs történelem; Dej elvtárshoz sem az, sem a rendjelek nem találtak.
A másik, nagyon sötét tónusú olajportréról még több titokzatos erő és méltóság áradt, mintha az igazi mögött működő, rejtett angol háttér-miniszterelnök lenne; egy szabadkőműves nagyfőnök. Bernády Györgyöt ábrázolta, Vásárhely híres polgármesterét, aki mindent el tudott intézni; a város kultúrhérosza volt ő; kivájta a várost a sárból, csodálatos palotáit építette fel a közműveltségnek, minden utcát kiaszfaltoztatott, és el tudta intézni az újabb és újabb hatalmas államkölcsönöket, a korszak legjobb építészei és festői lettek a munkatársai, s noha a város polgárainak is hatalmas terheket rakott a vállára építkezéseivel, el tudta intézni, hogy újra megválasszák! S ami a legfantasztikusabb: hogy a hatalmas építkezések ne csússzanak! A Városháza kulcsátadása az alapkő letétele után hat hónappal megtörtént, gépek, daruk nélkül; csak kőmívesek, vedrekkel és hosszú kötelekkel, és malteroslányok saroglyákkal húzták fel a hatalmas, tornyos épületet.
Amikor azonban meghalt, már nem a Város halottja volt – már mindenütt megint késeket fentek a gyerekes és szörnyű világban –, hanem a Kollégiumé, és a díszteremben ravatalozták fel.
A délutáni gyászszertartásra várva, reggel a koporsót a díszterem hatalmas tölgyfa asztalán ravatalozták fel, a próteuszi, fehérkesztyűs uralkodó alatt. Köpeczi bácsiról tudni kell, hogy a fénykorban, a hőskorban Bernády György famulusa, főkortese, hivatalsegéde, bizalmas küldönce és felderítő szolgálatának főmunkatársa volt. Amikor kikerültek a Városházáról, a Kollégium főpedellusi állását mintegy kegydíjként, végkielégítés gyanánt kapta.
Óvatos, apró léptekkel becsoszogott az üresnek vélt díszterembe; az oldalkarzaton lapuló, oda detektívregény-olvasás szándékával felhúzódott ifjú embert nem vehette észre, azt, aki később elmesélte az esetet.
Körbejárta a koporsót, szemüvegét hol feltolta a homlokára, hol leeresztette az orrára; majd nagyot sóhajtva, meglepő hangerővel felkiáltott: „Na, ezt intézd el, Gyuri!”… Utána, mintha először látná, hosszasan meredt a szószék és az uralkodó fölött a feliratra: „Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen Őbenne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen”… Nézte, nézte. Aztán kiment.
Az északi szárny, azaz a bentlakás (az Internátus) zord folyosóin nem voltak kegyes feliratok; az ajtók fölött német és németalföldi egyetemi városok nevei; Tübinga, Marburg, ilyesmik. Ha a Sárosi utcán lefele tartott az ember, mindig az volt az érzése, hogy a hosszú, sötét ablaksorokból hidegen nézik, de valójában nem törődnek vele.
Jóval a háború és az államosítások után egy késő este éppen Krónék bejárata előtt tartottam lefele, amikor elémbe állt egy volt osztálytársam, H. Ákos. Tulajdonképpen már a negyedik gimnáziumban kimaradt; nagyon szegények voltak, dadogott, bandzsított, enyhe, de észrevehető viselkedési zavarai voltak néha; kerek holdvilág-képén amerikai filmkomikusokat idéző mosoly; a tornatanárok előszeretettel pofozták. Most jobban dadogott, mint máskor, teljesen sárgának tűnt, s azt kérdezte: „Hallom, lélektant tanulsz; akkor tudod, hogy a lelkek hol… hol szoktak… azt tanuljátok, hogy a lelkek…? a…”
Azonnal rájöttem, a lélektant valami spiritiszta teológiának képzeli. Gyorsan elköszöntem tőle. Másnap, az állomás felé tartva, egy közös ismerőssel találkoztam; mondom neki, hogy Ákos milyen rosszul néz ki. Nem csoda, felelte, már legalább két hete felakasztotta magát. Kapott valami kezelés során morfiumot, aztán rászokott; mostanában erős az ellenőrzés a gyógyszertárakban, jött egy brigád Bukarestből; egyáltalán nem jutott hozzá, ezért. (Sok év múlva láttam egy Buñuel-fimet, a szereplője egy sötét mellékutcában találkozik egy régi ismerősével, s beszélgetés közben jön rá, hogy hiszen ez az alak már több éve meghalt. A filmen is azt a sárgás-fekete homályt alkalmazták, mint amilyenben én találtam Ákost.)
Legalább húsz évig nem jártam többet arra éjszaka. Egyszer mégis, a Válluskút felől jövet, betértem az Oroszlánba egy féldecire. Már amikor kijöttem a kapun, éreztem valami feszültséget. A Kollégium kapuja előtt hallom, hogy egy csoport nagy trappolással szalad utánam. Egy alak kiválik közülük, az üres telken a gesztenyefák alatt elém kerül, s jön szembe. Egyszercsak elkezd integetni és kiabálni: „Nem az! Nem az!” Aztán elhalad mellettem, úgy integetve, mint egy gépkocsi ablakmosója, s már rám se néz. Az üldözők mintha a levegőben oszlottak volna el. Én továbbra is egyenletes léptekkel, hátra se nézve haladtam tovább.
Mégsem merek többé arra járni. Hátha egyszer mégiscsak azt fogják hinni, hogy én vagyok az…
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében