"Vésőm alatt porladva hullt a márvány"
Kereső  »
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 18. (560.) SZÁM — SZEPTEMBER 25
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Jelként az időben
Blénesi Éva
„Olvass, bolyongj, szeress” - A humanista Faludy önteremtése és világteremtése
Papp Attila Zsolt
F. Gy. mester utazásai térben és időben
Lanczkor Gábor
Kommentár egy kínai vershez
Zsidó Ferenc
Rövidprózái
Bálint Tamás
Versei
Csíki András
Versei
Csabai László
A Szarvas kapu
KOZMA ÁGNES
Versei
MESTER GYÖRGYI
A medveasszony
SZILÁGYI ERZSÉBET
A Stradivari hegedű, avagy egy évszázad tanúja
Simonfy József
Versei
Szőcs István
ŐS MI?
Jancsó Miklós
Sugaras Demokrácia
Vallasek Júlia
Mi van a pályatükör másik oldalán?
Tóth Mária
Lényeg és arc
Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Gyógyító zenék között
Októberi évfordulók
 
Simonfy József
Versei
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 18. (560.) SZÁM — SZEPTEMBER 25

kötve


kháron
csónakja
küszöbömhöz
kötve

kilométerekre
nemhogy folyó
még egy
patak se

szétszáradt
deszkái közt
ömlik a homok
elsüllyed


ne hagyj


szerelem is
lehetne
ne hagyj
magamra éjszakára
rád gondolva
alszom el

néma kövek
közt kővé
válok
mindegyikből
sírkő lesz

ne hagyj
magamra éjszakára
minden dalomból
hiányzik az
élniakarás


részlet


nem vagyok
fejlődőképes

könnyen szinte
semmni erőfeszítéssel
elérek egy szintet
onnan aztán az
atyaúristen sem
mozdít el

sem égiek
kegyeltje kézenfogva
vezetnek egyik
kezem fogja a
balsors másikat a
balszerencse

meghalni nem
akarunk még
a legnyomorúságosabb
helyzetekben se
még én se
akinek öröme
annyi se mint a
sintér ketrecében
kutyakölyöknek


temetőkerteket
ülök a csepegő
eresz alatt vagy járom
a temetőkerteket
sírhelyet nézek
már egy levél is
vállamon micsoda
teher gyászkocsi magam
előtt úgy megyek
kilépni lehet-e
úgy hogy annak ne legyen
kintebbje mit mondok
az angyalnak közelemben
legyen valami zöld
lehet az a leggyatrább
fűszál és jó unalomszaga
legyen a földnek
csend vághatsz üveget


erdő

nem vagyokfejlődőképeskönnyen szintesemmni erőfeszítésselelérek egy szintetonnan aztán azatyaúristen semmozdít elsem égiekkegyeltje kézenfogvavezetnek egyikkezem fogja abalsors másikat abalszerencsemeghalni nemakarunk méga legnyomorúságosabbhelyzetekben semég én seakinek örömeannyi se mint asintér ketrecébenkutyakölyöknektemetőkerteketülök a csepegőeresz alatt vagy jároma temetőkerteketsírhelyet nézekmár egy levél isvállamon micsodateher gyászkocsi magamelőtt úgy megyekkilépni lehet-eúgy hogy annak ne legyenkintebbje mit mondokaz angyalnak közelembenlegyen valami zöldlehet az a leggyatrábbfűszál és jó unalomszagalegyen a földnekcsend vághatsz üveget


az erdőnek
csak egyetlen
madara van

az erdőnek
csak egyetlen fája
vérző lombja csorog
a madárra


jöhet bármi

az erdőnekcsak egyetlenmadara vanaz erdőnekcsak egyetlen fájavérző lombja csoroga madárra


életem
hattyú egy
vödör vízben

világom

életemhattyú egyvödör vízben


fűszálon egy
esőcseppen

mi minden
nem történt
meg velem

odáig érkeztem
ahonnan visszaút
már nincsen

jöhet bármi
nem ijeszt meg
semmi olyan

nem történhet
ami még fontos lehetne

amiért jöttem
anélkül távozom
gyötrődöm
székrekedéses
a lét szorult
belém

nyüszítek
bábban a
lepke


akkor ez

fűszálon egyesőcseppenmi mindennem történtmeg velemodáig érkeztemahonnan visszaútmár nincsenjöhet bárminem ijeszt megsemmi olyannem történhetami még fontos lehetneamiért jöttemanélkül távozomgyötrődömszékrekedésesa lét szorultbelémnyüszítekbábban alepke


sejtek hétévenként
teljesen újjászületnek
akkor ez ki lehet
házamban mit keres
ez a torzonborz öreg
furtonfurt belebotlok
hol a kapuban ácsorog
hol a küszöbön
árnyékán gyökönt
takarodj pusztulj innen
házam környékén
meg ne lássalak
a nyakamra kötlek fel


éppen az
ki kell
írnom

másképpen
megnyomorítaná
napjaim óráit
perceit

megdöbbent
hogy éppen
az tart fenn
vagyis életben

deszka a habzó
vízen


arra ébredek
a tény hogy hatvan leszek zavar
zavart vagyok nem zavarodott
kezitcsókolomot kösszönnek
a lányok csókolnám én a szátok

friss mint a hónapos retek
akut ügyeim nincsenek
sasszézok föl-le akár
egy állomáson ahol szedik

föl a síneket rágcsálom
örömeim somját zsebemben
kavicsok helyett madárfiókák
tumultus éjszakáimban

szellemek szirének röpködnek
röhögnek kéjesen fetrengnek
régi felhúzhatós órák riadtan
arra ébredek nem jártam-e le
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében