"Jóhírt hallottam, nem vevődik észre?”"
Kereső  »
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 24. (566.) SZÁM — DECEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Egyed Emese
Versei
Lászlóffy Aladár
Isten hárfája
Ferenczes István
Szent István Moldovában
Kovács András Ferenc
Alekszej Pavlovics Asztrov hagyatékából
Zsidó Ferenc
Rövidprózái
Márkus András
Versei
CSUSZNER FERENCZ
A vasaló
ROMULUS BUCUR
Versei
SZENDRŐI CSABA
Versei
Váradi Nagy Pál
Rövidprózái
VASI SZABÓ JÁNOS
Az ablak avagy visszatérés a „Lipótváros-konvektorba”
Szőcs István
Egy az Isten, más a palást
Mózes Huba
A felismeréstől a virtuális egységbe foglalásig
Antal Balázs
A mindenféleség gyönyörűsége
UJFALVY SÁNDOR
EMLÉKIRAT UJFALVY SÁNDORTÓL 1855 - A székely katonatiszt és a német Történet a sócsempészekről
Terényi Ede
ZENÉK, ÉLMÉNYEK, EMLÉKEK - Ismét Karácsony közeleg
Januári évfordulók
 
UJFALVY SÁNDOR
EMLÉKIRAT UJFALVY SÁNDORTÓL 1855 - A székely katonatiszt és a német Történet a sócsempészekről
XXI. ÉVFOLYAM 2010. 24. (566.) SZÁM — DECEMBER 25.

[…] Hanem a tiszta józan értelmet s ítélő tehetséget sehol se láthattam oly épen s az erkölcsöt oly romlatlan eredeti tisztaságában, mint a székely katona embereknél. 80 éve már, hogy osztrák katonák s mégis mind maiglan romlatlan erkölcsüek. Mikor pedig az osztrák katonai szolgálat más nemzetbelit pár rövid esztendő alatt merőben kiszakasztja az emberi társaságból, hazáját, nemzetét, szabad institutioit mind megtagadtatja velök. És a mikor a székely katona az osztrák mostoha iskolájában felnőve becsületes, józan erénnyeit mégis feddhetetlenül fenntartja, bizony párja nélküli ritkaság. […]
[…] Hogy a született székely katonatiszt minő hajlammal viseltetett a német iránt és minő szempontból nézte a közügyet, ismertetésül leírom egy katonatisztnek előttem történt czifra eljárását.
Julius havában az ó-sánczi katona őrtanyán szolgálatban levő századosnál mulatánk néhány ismerősök. A négy heti commando szolgálatban jól belerestelt századost társaságunk földeríté, de a mi nem soká tartott, mert két sóhivatali német überreiter rohant bé és jelenték, hogy valami 80 székely szekér csempészeti sóval húzódnak be Oláh országból; ők észrevevén útjokat állták s leakarák tartoztatni: de a székelyek botra kapva, csakis gyors lovaiknak köszönhették menekülhetésöket.
A százados azonnal felpattant, kardot kötött, lárma dobot veretett, a legénységet fegyverbe állítá. A dühösségig indulatos hangon kiálta rájok, hogy a só csempészeket élve vagy halva kézrekerítsék, a ki legkevésbé kedvezne nekik, irgalom nélkül sánczfogságra küldetik. Mialatt, pedig a legénység nyakra főre készült, a százados szobájába vissza vonult, itt ablakot, ajtót becsukván, az altisztekre menydörgött:
„Észen legyenek önök! bolondot ne tegyenek! a ki sócsempészt hoz bé, leszúrom, mint a kutyát. A német só mellett felkophatik az állunk. Azonban jól ügyeljék, hogy a német észre ne vegye ...”
Ezalatt a fiuk sorba rendeztettek, a százados átkozottul kiegyenesedve elejékbe toppant s tele torokkal ujjitá meg előttük a felsőbb rendeletek pontos végrehajtását. A lármára egy befutott harminczadi német hivatalnokokat pedig fennhangon biztosítá, hogy valahára csakugyan gyökeriből kiirtja az undok só csempész fajt és hogy szekereiket s marháikat elkobozván, dobra üthetik. Öröm sugárzott a gyáva hivatalnokok szemeiből a zsiros ragadomány hallására.
A század 6 óra múlva szálingozott vissza, pogányul megizzadva. A vezető altiszt bosszús hangon jelentvén, hogy ok nélkül fáradoztak. A legmagosabb bérczeket s a legmélyebb völgyeket mind kikutatták, de sehol bár élő lényre se bukkantak. Minek következésiben nagy a gyanúja, hogy a só-hivatal legényei csufságból vagy ostobaságból ütöttek akkora lármát s mindnyáját bolonddá tették.
Utóbb a zaj lecsendesedvén, a százados beinté az őrmestert: „No, hogy ment a lagzi?” kérdé. „A hogy competált kapitány uram! ... felelé. Egészen más vonalra vezettem a fiukat, s időt engedtem a szekereknek; ezek meg nagy okosan elébb is álltak. Mire visszatértünk, se hírek, se nyomuk többé. Éppen a mint illett. Ördög bújjon a németjibe! Abból ugyan nem eszik ...”
A százados megveregeté vállát s barátságos hangon szóla: „Csókolni való az én jó öregem! Ezt tegye másszor is, törölje ki a német szemét minden alkalommal.” […]
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében