"A tiltott gyümölcs az Úr ötlete volt"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 1. (447.) SZÁM — JANUÁR 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Haj­nal az ab­la­kon, haj­nal a sze­me­ken
Szőcs István
ME­REN­GŐ
Ün­nep és cső­cse­lék
El­ma­radt szil­vesz­te­ri szaturnáliák he­lyett
Meg­hí­vó
Fe­lek. Di­a­ló­gus a szom­széd­ság­ról
Cseh Katalin
Kijózanodás
Fák
Előérzet
Sóvárgás
Vágy-Változatok
Fodor Sándor
Bú­csú – a
Cseke Péter
Meg­cen­zú­rá­zott írá­sok
Jancsó Bé­la: Kosz­to­lá­nyi De­zső (1885–1936)
Ungvári László Zsolt
Ze­nész , hunyt szem­mel
ESZTERÓ ISTVÁN PARÓDIÁI
Ugye, értitek?
Székely Csaba
Már­ton Lász­ló: Test­vér is
Fekete Richárd
Át-iratok
Weöres Sándor:
Az éjszaka bordái (Az éjszaka csodái)
(kórházi változat)
Kabán Annamária
Kvan­to­rok szö­veg­for­má­ló sze­re­pe
Ady End­re: Só­haj­tás a haj­nal­ban
Balázs Imre József
"Az em­ber nem rossz, de el­va­dít­ha­tó"
Lászlóffy Csaba
Fe­né­kig álom
Gaal György
Vá­ros­tör­té­net hely­ne­vek­ben
Alexa Károly
Ör­mény­föld, 2005. má­jus
Ma­gán­be­széd
KÓ­DEX–
Terényi Ede
MŰ­HELY­JEGY­ZE­TE­IM 21.
Csak ki­nyi­tom a köny­vet...
HOL -
 
HOL -
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 1. (447.) SZÁM — JANUÁR 10.

Élet­mű­díj­jal tün­tet­te ki Sűtő And­rást és Do­mo­kos Gé­zát az Er­dé­lyi Ma­gyar Iro­da­lo­mért Ala­pít­vány. A Székelyudvarhelyen meg­tar­tott ün­ne­pi ren­dez­vé­nyen Híd­ve­rő-díj­jal ér­té­kel­ték Görömbei And­rás iro­da­lom­tör­té­nész mun­kás­sá­gát. A dí­ja­zot­ta­kat Pomogáts Bé­la és Lőrincz György mél­tat­ta.

Fej­tő Fe­renc Pá­rizs­ban élő Szé­che­nyi­-dí­jas író, tör­té­nész, új­ság­író Nagy Im­re Ér­dem­rend ki­tün­te­tést ka­pott Só­lyom Lász­ló köztársasági el­nök­től az 1956-os for­ra­da­lom és sza­bad­ság­harc 49., va­la­mint a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság ki­ki­ál­tá­sá­nak 16. év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból ok­tó­ber 22-én.

Idén no­vem­ber 4-én Ilia Mi­hály egye­te­mi ta­nár, a Tiszatáj cí­mű fo­lyó­irat egy­ko­ri fő­szer­kesz­tő­je ve­het­te át a Beth­len Gá­bor-dí­jat.

A vaj­da­sá­gi kor­társ ma­gyar iro­da­lom te­rén vég­zett sok­ol­da­lú mun­kás­sá­ga el­is­me­ré­se­ként a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság Ér­dem­rend tisz­ti ke­reszt­jét ado­má­nyoz­ta Végel Lász­ló új­vi­dé­ki ma­gyar író­nak, pub­li­cis­tá­nak Só­lyom Lász­ló köz­tár­sa­sá­gi el­nök.

A Hon­vé­del­mi Mi­nisz­té­ri­um és a Ma­gyar Író­szö­vet­ség iro­dal­mi pá­lyá­za­tá­nak díj­át­adá­sá­ra ke­rült sor a Ste­fá­nia Pa­lo­tá­ban. A hon­vé­del­mi mi­nisz­té­ri­um Kü­lön­dí­ját Csák Gyu­la A re­mény rab­jai c. al­ko­tá­sáért; a Hon­vé­del­mi Mi­nisz­té­ri­um hon­véd ve­zér­ka­ri fő­nök Kü­lön­dí­ját Hor­váth La­jos Ko­má­rom c. mun­ká­já­ért; a Ma­gyar Író­szö­vet­ség Dí­ját Ircsik Vil­mos 40 év né­ma­ság c. al­ko­tá­sáért ve­het­te át. A hon­vé­del­mi mi­nisz­ter Ní­vó­dí­ját Ba­sa Lász­ló A vá­sár­té­ri is­ko­la tör­té­ne­lem­köny­ve; Cirkl Zsu­zsa Egy al­föl­di kis vá­ros nagy nap­jai; Hor­váth La­jos Ilo­na (mo­nod­rá­ma Kubik An­na hang­já­ra); Kabai Csa­ba Asszo­ci­á­ci­ós héj­szer­ke­zet Vö­rös­mar­ty Mi­hály „A vén ci­gány” c. ver­sé­ben; Dr. Pázmándy Lász­ló Vö­rös­mar­ty; Pusz­ta­sze­ri Lász­ló A hon­vesz­tő c. al­ko­tá­sá­ért ér­de­mel­te ki. Di­csé­rő ok­le­ve­let Hor­váth La­jos A Rá­kó­czi­-sza­bad­csa­pat Er­dély­ben, Iszlai Zol­tán Re­kont­rák a vi­lág­hó­dí­tó­nak (Egy dip­lo­ma­ta ka­to­na­kor­ban); Ne­mes Já­nos A fa­nyü­vő uno­ká­ja (Em­lé­ke­zés Gör­gey Ar­túr tá­bor­nok­ra s az 1848–49-es ese­mé­nyek­re); Oláh And­rás Átok­ver­te cí­mű al­ko­tá­sért ka­pott.

De­cem­ber 2-án az Ung­vá­ri Hun­ga­ro­ló­gi­ai Köz­pont­ban Sza­bó De­zső tisz­te­le­té­re em­lék­ülést ren­dez­tek. Az író élet­mű­vét Pomogáts Bé­la mél­tat­ta. A meg­em­lé­ke­zés ke­re­té­ben fel­avat­ták a Kál­vá­ria ut­cá­ban az író em­lék­táb­lá­ját.

A Házsongárdi te­me­tő­ről tar­tott elő­adást Pá­pai Fe­renc az Ég­haj­lat Köny­ves Ká­vé­zó­ban.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében