"Vigyétek el magatokkal az álombéli verset"
Kereső  »
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 2. (592.) SZÁM — JANUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Király László
Átvonuló frontok
PÉCSI GYÖRGYI
A posztumusz Tengerparti lakodalom és a kései Szilágyi Domokos-versek
Pomogáts Béla
Erdélyi magyar dráma
ZUDOR JÁNOS
Versei
Sigmond István
Molekulák 20, - Ők, ott, azok
HERMELINDA FORLAN
Versei
Marosán Tamás
Mocsakodás
Pethő Lorand
Versei
Váradi Nagy Pál
Mezítláb a Tejúton
FAZAKAS ATTILA
Versei
Boda Edit
Rövidprózái
NOVÁK ÉVA
Versei
Szőcs István
A fáraó írnokainak rémuralma
Farkas Wellmann Éva
Néhol szinte a lélegzetvételt
Karácsonyi Zsolt
Amit az élő nem lát
MAJOROS CSILLA
A bevallás színháza
Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT - Nehéz és könnyű
 
Farkas Wellmann Éva
Néhol szinte a lélegzetvételt
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 2. (592.) SZÁM — JANUÁR 25.

Akár szembenézünk a Muszka Sándor neve által mozgósított előítéletekkel, akár elegánsan eltekintünk tőlük, ha kiválasztjuk a kötet tetszőleges három versét, nagy az esélye annak, hogy szempontjaink a továbbiakban kizárólag a műre fognak korlátozódni. És minimálisan kíváncsiak leszünk. (A szerző az Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy provokatív szókincsű vonulatának képviselőjeként ismert prózaíróként és költőként, és a stand-up comedy műfajában, sajátos székely humorával is kitűnt.) De a kapaszkodókat, felosztási lehetőségeket kereső elemzőnek is, véletlenül – a műből adódóan – szerencséje van.
Muszka Sándor kötete látszólag ugyan tagolatlan – be kell érnünk a sorrendiségből ki- vagy ki nem követketkeztethető logikával. Olvasása során azonban kiderül: a 91 oldalnyi, ezúttal csak verseket tartalmazó könyv1 (mint a középtájon gyakran olvasott, s emiatt folyton ott kinyíló kiadványok), majdnem élesen két részre különül. Pedig tulajdonképpen – ismét csak a külszín alapján – úgy tűnik: alapvetően sem a tematika, sem a versforma, ritmus nem módosult.
Mivel a különbség felismerése mégis csak retrospektív, az olvasás folyamatából következő, érdemes először a könyv első felét szemügyre venni. A (szellemi) csavargó életmód versei ezek, a vidéket minden illúziója nélkül láttató, szerepeket próbálgató költészet. Az álcák a beszélő kivetített létformái, melyeknek lényegéből láttat egy-egy felszíni réteget – de egyúttal cinikusan le is számol a maszkok hordozta illúziókkal. Hetyke, határozott megszólalások, néha egészen fölényeskedő modorban, melyeket aztán az öngúny tompít le, és fordít visszájukra.
Merész, provokatív már a kezdővers is, mely a költői-pályatársi (?) gratuláció petőfis hagyományához úgy kapcsolódik, hogy megsemmisíti az alaphelyzet lelkesedését. A szöveg tulajdonképpen az összes baráti laudáló költemény ellenverse lehetne; a kötet szempontjából pedig kimondottan hangsúlyos: a téma nélküli, szakszerűen gyártott versek szerzőjéhez szól, akivel emígy szemben pozicionálja saját lírai megszólalását: „Olvastam költőtárs / Nagyszerű versedet / Melyben a lélek / Mint ősz menyét / Búzamezőkre szokott járkálni” (5.).
Az előző kötetek szövegeihez hasonlóan, ebben a részben is lépten-nyomon belebotlunk a székelykedés emlékversszerű-önironikus megnyilvánulásaiba. Muszka az önmeghatározásnak újabb és újabb, bizarrnál bizarrabb formáival áll elő: sosem véglegesíti a képet. Mihelyt komolyra fordítaná a szót, hirtelen beenged egy külső perspektívát (például az asszonyét), vagy éppen egy szándékoltan közönséges poénnal le- és kizárja a vallomás lehetőségét: „Vagyok mélyen tisztelt magam / Őrzöm hagyományom / A tiszta szeszt nem vegyítem / Hogy ne kelljen hánynom.” (12.) Van azonban olyan eset is, hogy a trivialitás célszerűtlenül teng túl, amiért még a szarkasztikusan ellenpontozó cím sem tud kárpótolni {Éreztem többnek (13.), Ó Evelin (45.)}.
De villoni („előretolt helyőrséges?”) szabadszájúsággal és könnyelműséggel ír minősítő-bíráló verseket is: a régi társak, az ifjú főszerkesztő, Evelin, az asszony, a benzinkutas, a szabó, az ügynök, de nemzedéke és saját maga sem mentesül a cinikus jellemzésektől. Önmaga karikírozása során a költőszerep mint sérülékeny, problematikus, sajnálatra vagy lenézésre méltó kényszerűség jelenik meg {Egy temetőkertre (18.)}. A kultúra esélyét általában, az írás értelmét szintén feszegetik ezek a versek, gyakran fájdalmas aggodalommal. A címadó darab keserű cinizmusa jól példázza ezt: „S kinek javára lenne az írás / Drágulna attól mondjuk a sajt” (19.). Vagy a Jó dalra szükség című négysoros: „Jó dalra szükség nagy van e honban / Mint nekem tanácsra ha hajnal felé / Kocsmából végre megtérni készen / Hugyozni állok a csapszék elé.” (25.) A provincialitás általában is visszatérő motívuma társul aztán ehhez a (költői) frusztrációhoz, hogy az irodalmi életen is elverje a port: a pesti, kávéházi író mondja meg, hogy „az a jó / hogyha nincsen olvasó” (21.)
De miért és hol nyílik ketté a Muszka-kötet? Az én példányom – kétség sem fér hozzá – az ötvenedik oldalon. Ott található ugyanis a Néma vidékek című vers, mely indításában is kötetnyitó jellegűnek látszik; s talán nem is lenne kár, ha valóban új könyv elején állhatna. Mindaz, mit eddig töredékeiben észrevételeztünk, itt értelmes egésszé áll össze: az egyes versekben felvillanó ötletek, cselek vagy pusztán a ritmus varázsa ebben a szövegben együtt van, egymásért, működőképesen. Az egyes sorok lüktetésében azt érezni, hogy kezdetben vala a mű (nem csak mint ötlet), és erre lettek szerkesztve a szavak, mondattöredékek – de alárendeltjeiként a gondolatnak. „Látod a nyárnak hullni gyümölcse / Megtértek már a tékozló fiúk / Feledve mind miért indult el egykor / Elhányva fegyvert új jelszót tanul”. A töredékesség hiteles, magával sodró, és helyük van az összegző mondatoknak ugyanúgy, mint a Tóth Árpádra történő utalásnak („meddő órákon”). Érdemes volt megállni ennél a versnél azért is, mert a továbbiakban több hasonló szöveggel is megörvendeztet a kötet (Napló, Tengeri dal, Forognak árnyak, Egykor bölcsőjét, Kelet-nyugatnak, Ballada a csavargó grófokért, Nem hallik át, A két akasztott stb.). Ebben a részben minden, ami korábban akadályozhatta az olvasatot, éppen élvezetessé, tartalmassá teszi azt. A versek jórészt élőbeszédszerű megszólalások, néhol szinte a lélegzetvételt is kihallani. A félig elmondott mondatok, a központozás hiánya/hiányossága, a közlések gyors egymásutánisága keltik elsősorban ezt az érzetet. A spontaneitás mégsem töri meg a versek szerkezetét: a kiszólások, látszólagos esetlegességek a versek végére érve beilleszkednek sajátos gondolatkeretükbe, melyet – lássuk be – magunkénak is  érezhetünk, hiszen együtt alkottuk meg a könyv szerzőjével. {A kötet második részében ugyanis kötelező az aktív részvétel az olvasó részéről: az egyszerűbb vázúnak tűnő versek is jócskán a felszín alá szántanak. Jó példa erre az Átutazóban  című tízsoros (61.)}. Lehet, hogy Szálinger Balázs 2005-ben írt, és az Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy honlapján  is közzétett2 tanácsát fogadta meg a szerző: kritikusa szerint „méltatlan hozzá a viccmesélés”, és általános, hogy elbizonytalanodik a zárlat előtt. Már nem.
A befogadó termékeny zavarát minden bizonnyal az eredményezi, hogy Muszka egészen egyszerűen játszik az esztétikai minőségekkel – az egyes darabokban, de a teljes könyv anyagában is. A tőle eddig már szinte megszokott alantas-fenséges, szép-rút ötvözet itt tovább vegyül, oldódik: a tragikomikum természetes állóvizében. Ebben a kifordult világban nem csoda, hogy az értékek is új hangsúlyokat követelnek maguknak; újrarendeződnek a viszonyok, a formák – egy sajátos látásmód prizmáinak köszönhetően.
Igaz az is, hogy a kötet második részében a lírikus hangja elkomorul s – noha a ritmikán nem érződik – elgondolkodóbbá, sokkal inkább elemzővé válik. Itt már mengengedheti magának, hogy akár (ál)tájleírásokba bocsátkozzon {Kisüt a nap (72.), A téli kertben (73.)}, rímet botlasszon, vagy a ritmust úgy szüntesse meg váratlanul, hogy az valódi csendként, ne hibaként hasson {Kelet-nyugatnak (75.), Altató (76.)}. A fellengzős, hencegő megszólalás gyakran melankolikusba fordul, s nem kényelmetlen számára az összegezés sem {Kompótok, meggylevek (91.)}. Van miről, s immár hogyan is számot adni. „Hittétek volna megéri végül / Mint kurvákhoz járni templom helyett / Ha közel halálod s biztos mi biztos / Lelki békédet találni meg / Hittétek volna testvéreim hát / Kiderül végül harcunk nemes / S lökött fejünknek igaz pléh fénye / Ragyogja be a nemzetet.” (91.)
Itt derül ki, talán mégsem teljesen véletlen a kötet kettényíló tendenciája. Akár kronológiai a magyarázat, akár ügyes szerkesztői bravúrnak tudjuk be, a hagyományosan elejétől végéig olvasó számára felfelé tart a minőségi ív. Muszka költészetének jót tehetne, ha tisztázná magában a versformá(k)hoz való viszonyát, valamint békét kötne a központozással. És folytatná a könyv záró részének míves, élettel teli és mélységeket megért verseit.

Muszka Sándor: Múzsák, trágyás szekérrel. Erdélyi Híradó Kiadó, Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy, Kolozsvár – Ráció Kiadó, Budapest, 2010.


Jegyzetek

1Korábban megjelent kötetei: Muszka Sándor: Ennyi ha történt. Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 2005; Muszka Sándor: Mi nem lóg ha áll. Erdélyi Híradó Kiadó, Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy, Kolozsvár, 2007.

2Szálinger Balázs: Kéretlen tanácsok két költőnek. http://www.irodalom.org/eloretolthelyorseg/interpretator/?cikk=36
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében