"A hit pedig kegyelmi állapot"
Kereső  »
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 7. (597.) SZÁM — ÁPRILIS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Szilágyi István
Elment a soros NAGYÖREG
Jakab Villő Hanga
„Valami ellenáll bennünk a felejtésnek” - Beszélgetés Benő Attila költővel, nyelvésszel
Király László
Lépcsők
Benő Attila
Versei
Hertza Mikola
Rövidprózái
Sigmond István
Molekulák 25. Egy léleknyi távolság
ALBERT ZSUZSA
Versei
Bréda Ferenc
Angyal a Monostoron
BODOR TÍMEA
édesség kellemes színház
KARÁCSONYI TÍMEA
Versei
Sebestyén Mihály
Erzsébet királyné utolsó csillagkeresztes udvarhölgye
Szőcs István
A csodálatos elődök
Xantus Boróka
„Nincs szó arra, ami én vagyok”
Bartha Katalin Ágnes
A súgó mint krónikás
KOVÁCS BEA
Őszinte főhajtás
Karácsonyi Zsolt
Színház és diktatúra
Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT - Fausti gondolatok
Hírek
 
Jakab Villő Hanga
„Valami ellenáll bennünk a felejtésnek” - Beszélgetés Benő Attila költővel, nyelvésszel
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 7. (597.) SZÁM — ÁPRILIS 10.


– Melyik köteted forgatod a legszívesebben, vagy ha egyet választhatnál, hogy ajánld, melyik lenne az (lehet, hogy nem is esik egybe a kettő)?

– Természetesen a legutóbbi, A kórus és a kutyák a legkedvesebb, mert időben is közelebb áll hozzám, de azért is, mert a kötet anyaga hosszabb ideig érlelődött, és talán a versek még letisztultabbak, még inkább önmagukra vetkőzöttek. Ezt ajánlom az olvasóknak, de azért is, mert visszafele haladva jobban megértjük a dolgokat, a kezdeteket. Időben visszafele kellene olvasni a versesköteteket. Tehát ha az olvasó idejéből csak egyre futja, akkor ezt kellene kezébe vennie. Lehet, hogy ebben a kötetben, mint egy kínai dobozban, a korábbiak is benne foglaltatnak az utalások vagy a motívumok szintjén, de azt hiszem, ezt megítélni nem az én dolgom.

– A Csontkalitka megjelenése óta tizenhét év telt el. Van elemző, aki azt mondja a most megjelent, A kórus és a kutyák című kötetedről, hogy költészeted kiemelkedő vonásai már írói pályád elején megmutatkoztak, ezek összegződnek az új kötetben is. Demeter Zsuzsa a harmadik, Egy nap és a többi kötetről írva azzal indít, hogy számba veszi a könyvben megjelenő visszatérő elemeket. Hogy érzed, mi az, ami A kórus és kutyákban újdonságot jelent nyelvileg, stílusában, struktúrájában?

– Megítélésem szerint lehet, hogy a kötet versei valamivel több formajátékot, több hangulat- és perspektívaváltást tartalmaznak, de valószínűleg nem ez a legfontosabb, hanem inkább a minőségi különbség, különösen az első két kötethez viszonyítva, amint ezt ismerőseim és „szakértőim” jelezték. Ez valószínűleg annak is következménye, hogy az idő múlásával az ember egyre igényesebb lesz, nemcsak másokkal, de önmagával szemben is, és már nem igényel nagy erőfeszítést számára lemondani arról a szövegről, amely nem méltó közlésre vagy kötetben való megjelenésre. Ma már a jó vers a költők részéről bizonyos fokú lelki-szellemi érettséget is feltételez.

– Király László a kötetből a (hívatlan vendég) című verset emeli ki, és Kányádi Sándor egyik verséhez hasonlítja. Érvényesnek tartod ezt az összehasonlítást vagy inkább más olyan szerzőt neveznél meg, akit közel érzel magadhoz, akit szívesen olvasol, és hatott rád?

– Minden hasonlításnak van valami alapja az olvasó szempontjából, lévén, hogy az emberi megértés úgy működik, hogy minden új információt és élményt a korábbiakhoz kapcsolva értelmezünk, és így minden hasonlítás természetes, még ha esetleg nagyon szubjektívnek tűnne is. Egyébként Király László a hasonlóságot a vers egyetlen motívuma kapcsán említette: a rejtelmes személy kapcsán, aki szükségszerűen eljön egyszer, és aki ebben a versben a hívatlan vendég, Kányádinál pedig valaki, aki jár a fák hegyén. Gondolom, az irodalomban és a művészetben bizonyos fokú hasonlóságok elkerülhetetlenek, hiszen az alkotók is emberek, és emberként más emberekhez hasonló élményeik, tapasztalataik lehetnek a létezés értelméről és abszurditásáról, vagy akár a kettő egyidejűségéről. A lényeg, hogy a hasonló alkotások különbözzenek is, azaz ne legyen egyik a másiknak valamiféle másolata. Máskülönben a hasonlítást megtisztelőnek tekintem, és a versnek az a legnagyobb kitüntetés, ha egy másik költő is értékeli.
A kérdésed második felére válaszolva, azt mondhatom, hogy nem annyira kedvenc költőim vannak, hanem inkább kedvenc verseim. A magyar költők között nem találtam olyant, akiről elmondhatom, hogy minden versét szeretem. Babits Mihály fiatalkori verseit például nem szeretem különösebben, de a Jónás könyve, a Jónás imája vagy a Balázsolás olyan versek, amelyeket szívesen olvasok újra, mert nem tudom, mit csodáljak bennük, a formai virtuozitást, a képek találó erejét vagy a megrendítő, már-már kegyetlen őszinteséget. Vagy olvasom Illyés Gyula háromkötetes versgyűjteményét, és a nem tetsző versek mellett találok jó néhány olyan verset, amelyeknek előkelő helyük lehetne a magyar költészetben, bár nem nagyon ismertek, legalábbis nálunkfele, mert mintha Illyés Gyula nem lenne annyira divatos mostanában. De olvassuk csak el az Idők című versének első két szakaszát, amely éppen 1956-ban jelent meg kötetben: „Megtelik folyékony idővel / s kiürül újra, / telik-ürül a szív, akár a / hal kopoltyúja. // Szűrve e semmi híg időt, így / úszunk előre, / halai vagyunk – semmi mód ki- / jutni belőle.”  Mi jut eszedbe e verskezdetről? Pilinszky? Babits? Weöres Sándor? Márai Sándor?  A jó versek és szövegek, mint tudjuk, valamiféle rejtett és láthatatlan szálakkal kapcsolódnak egymáshoz. Egymás édes- vagy mostohatestvérei.

– Talán itt lehetne megemlíteni a keleti kultúra hatását, amely leginkább a haikuformában mutatkozik meg. A versek tartalmában is kívántad éreztetni a japán kultúra szellemét? Milyen viszony fűz ehhez a kultúrához?

– A haiku némileg idegen az európai kultúrában, még akkor is, ha az utóbbi időben egyre többen írnak ebben a műfajban. Idegenszerűségét abban látom, hogy az európai költészeti hagyomány sokkal explicitebb, kifejtettebb, közvetlenebb. Ez abból látszik, hogy számos haiku a magyar olvasónak inkább kidolgozandó, „rendesen” megírandó versötletnek tűnik. A haiku formai utánzása felszínes dolog, ha nincs mögötte az a gondolati töménység, amely a zen filozófiából gyökerező japán haikukban mindig ott van. A haiku tömörsége kapcsolatban van a zen filozófia tanítási módszerével: a mesternek nem kell semmit megmagyaráznia a tanítványnak közvetlenül, csak segíteni kell, hogy előbbre jusson a saját útján és a megértések útján. A zen mester szótlanul tanít, a csillagos égre mutatva, és a jó tanítványok értenek belőle, mert bennük is már fénylenek a megőrzött és csendben megtisztult élmények. Ez a végsőkig való visszafogottság, a rejtőzködésben való sejtető megmutatkozás a hagyományos haiku világához hozzátartozik. Ehhez képest a mi kultúránkban minden túlmagyarázottnak tűnik, még az olyan jó művekben való megnyilatkozás is, amelyek egyáltalán nem didaktikusak. Nos, ezért tűnnek a haikuk néha túl tömörnek, befejezetlennek vagy vázlatszerűnek. A magyar haiku szükségszerűen más, mint a japán, mert kelet-európai világban fogant, más kulturális reflexek között. És ez a másság akár erény is lehet. Azt tartom jó haikunak, amely annyira tömény, hogy tizenhét szótagba zártan is teljes. A hiányérzetnek nyoma sincs a jó haiku utáni csöndben. Az elmúlt évek haikuterméséből ilyeneket igyekeztem beválogatni a kötetbe. Máskülönben a japán és általában a keleti költészetben azt csodálom, hogy többet mernek a csendre és az olvasóra bízni. Szavakkal bekerítik a csendet. A csend mindig életképes.

– Visszakanyarodva  a (hívatlan vendég)-hez, miért fontos számodra, hogy eljöjjön ez a hívatlan vendég, aki akkor érkezik, amikor a meghívottak elszéledtek, és aki elől félelmeidet a sültes tál alá rejted? Ki ő számodra?

– Amikor ezt a verset írtam, a hívatlan vendég számomra a halált jelentette, amely hívatlanul és mindig rosszkor jön, és az addigi életünkben igen sok befejezetlen és félbe hagyott dolgot talál. De hát tudjuk, a verseknek nemcsak egy értelme van, és még a szerzői szándék sem abszolút igazság. Ha valaki számára ebben a versben a hívatlan vendég egy zsarnoki rendszer képviselőjét jelenti vagy Isten váratlan látogatását, aki „váratlanul átölel”, akkor ez az értelmezés is helytálló. Nem hiszek az értelmezések diktatúrájában, de annál inkább az olvasó szabadságában, aki elkerülhetetlenül a saját világából, jó és rossz tapasztalataiból olvassa a szépirodalmi alkotásokat. A zárójeles verscímek is ezt a szabadságot jelzik. Azt, hogy a szerzői címadás is esetleges, relatív: lehetne akár jobb címet is adni a versnek, és nemcsak „arról szól”, amit a cím sugall. 

– Ha nem is expliciten, de különböző istenarcok tűnnek fel verseidben. Talán a legerősebb verskezdés a (Wurmbrand)-é: „Isten / botladozó / árnyéka / a / cellák / között”. Ott van Isten a versek mögött vagy csak az árnyéka, a rákérdezés, ahogyan a (hívatlan vendég) utolsó soraiban: „és elegáns szótlansággal / elkísér a házam kapujáig / és tovább, // ha volna még tovább…”

– Ady jól tudta és világosan megfogalmazta ezt a kérdéskört: „Isten van valamiképpen / Minden Gondolatnak alján”. A kérdéseink akarva-akaratlanul a végső (és első!) kérdéshez sodornak: van-e Isten vagy nincs? Azért első ez a kérdés, mert ez befolyásolja az összes többi kérdésre adott válaszunkat. Aki számára van, a napnál világosabban van. És a fény mindenhova beszüremlik. Egyébként maga a transzcendencia gondolatvilága kész költészet, és a költészet valamennyire transzcendencia is: az itt és most, az evilági bizonyos mértékű meghaladása.

– Az emlékezésről vagy inkább a negatív emlékezésről, a felejtésről való gondolkodás különböző képi formákban jelenik meg, íródik a versekbe, „Emlékdarabok össze nem álló képe[i]”: „a jelen a múltat másolja”, „Áll a fa emléktelen”. Az emlékezés tárgyai is felkutathatók: a (belső) zsebben rejlő kacatokat (tárgyak szerelme), összehajtogatott távlat, „ami tőled folyton eláramlott”, vagy a bőröndben a „száraz homok, / kövületek, száraz érmék, / fényszilánkok, hűlt kéznyomok”. Ezek mintha ellenállnának a felejtésnek, a múltat magukban hordozó tárgyakká válnak. Olyasfajta traumatikus emlékezésről volna szó, amiről Freud azt mondja: felejtve emlékezés?

– Nemrég olvastam, hogy az emlékezet kutatói kezdik úgy látni, hogy felejtés nem létezik abban az értelemben, hogy valami teljesen kitörlődne belőlünk, ami információként vagy élményként egyszer bennünk volt. Amiről azt mondjuk, hogy elfelejtettük, az tulajdonképpen nem párolgott el nyomtalanul, csak esetleg nem vagyunk képesek felidézni. Ami majdnem ugyanaz, de mégsem. Valami halvány nyomok megmaradnak. Ezeknek a maradandó nyomoknak a létezését azzal bizonyították, hogy az évekkel korábban megtanult és „elfelejtett” enciklopédikus anyagot könnyebben elsajátították azok, akik korábban már ismerték az adott információhalmazt, mint akik először találkoztak az adott ismeretanyaggal. Ezek szerint minden megőrződik bennünk valamiként, amit születésünktől kezdve átéltünk, az örömeinktől a csalódásainkig. Nem költői ez a gondolat? Valóban, valami ellenáll bennünk a felejtésnek.

– A kötetegészben számomra meglepő volt a (tört ablakon át) című vers: kötet-idegen, mondhatnánk. Egy teljesen új perspektívát emel be: „a nem kívántak, a könnyedén nemlétre ítéltek”-ét; felfüggesztődik a kötet nagy részében uralkodó egyesszám első személyű beszélői hang, és a megszólítás, a vers beszélője nem határozható meg. A vers folyamán számos sorstörténés áramlik a különböző szavak vonzataiként. El tudod képzelni a verset az utolsó sor nélkül („Ma ez lesz a negyvenedik abortusz”), vagy ez az összegzés, sűrűségi pont, ami felé az egész vers tart?

– Amint korábban jeleztem, több perspektívaváltás is érvényesül a kötetben. Vannak olyan haikuk is, ahol nem világos, hogy hol is áll a szerző, hol van az ego centruma, honnan nézi a jelenségeket. Egyébként az említett versben, a (tört ablakon át) címűben, éppen az utolsó sor után derül ki, hogy miről is szól vers, és kik a „nem kívántak, a könnyedén nemlétre ítéltek”. De ez csak újraolvasva tűnik fel.

– Ha magadnak kellene feltenned egy olyan kérdést, amelynek a megválaszolása rettentően nagy nehézséget jelentene, mi lenne az a kérdés?

– Miért nem szánsz több időt arra, ami valóban fontos, ami tényleg maradandó és értékteremtő lehet, például az írásnak? (Ez nemcsak nehéz kérdés számomra, hanem kényelmetlen is, mert a kérdés rejtett módon felszólító jellegű, és teljesen elutasítani nem lehet, a kifogások és helytálló magyarázatok pedig semmit sem segítenek.)
BENŐ ATTILA
1968-ban született Marosvásárhelyen. 1987-ben érettségizett ugyanott. 1995-ben fejezte be egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán, magyar–angol szakon. 2000-ben szerzett doktori címet a kolozsvári egyetemen. 1996-tól oktató a BBTE Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékén. 2001-től a Szabó T. Attila Nyelvi Intézet ügyvezetője. Legutóbbi verseskötete: A kórus és a kutyák (Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 2011).
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében