"rajta a nyüzsgő betűk árulása"
Kereső  »
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 9. (599.) SZÁM — MÁJUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
SELYEM ZSUZSA
A dzéta, amiért érdemes élni
Papp Attila Zsolt
„Régi vágású keresztény humanista vagyok” - Beszélgetés Horkay Hörcher Ferenc költővel, esztétával
Angi István
Egy torzóba fogant Egész drámája
Lászlóffy Csaba
Versei
Sigmond István
Molekulák 27. Aki nem látta a Varázsfuvolát
Hajós János
Tizenkét slukk (Bagatellianus füstbe ment ódái)
RITTER GYÖRGY
Betűk
BORSAI SZANDRA
Versei
NAGY CSILLA ZSUZSANNA
Shake spirit, avagy Shakespeare itt
Szőcs István
Szilánkok, fullánkok
Vallasek Júlia
Angolkeringő 1. Érzékek érverése
FAZAKAS ATTILA
Versei
KOVÁCS BEA
REFLEX 2
Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT A mostani harmincévesek
Hírek
 
NAGY CSILLA ZSUZSANNA
Shake spirit, avagy Shakespeare itt
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 9. (599.) SZÁM — MÁJUS 10.

A XX. század elejétől kezdődően Shakespeare magyarországi kultusza iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Ugyanis sokan foglalkoztak a brit drámaíró meghonosodásának kérdésével és fogadtatástörténetével, viszont nem szenteltek elegendő figyelmet az erdélyi adatok beépítésére. Bartha Katalin Ágnes többéves kutatói munkája ennek a hiánynak a pótlására vállalkozik, a XIX. századi erdélyi Shakespeare-kép részletes feldolgozását tárja elénk, eddig nem vizsgált kérdéskörök megközelítésében: a Shakespeare-drámák és -előadások társadalmi érvényességének kérdései, közönség- és olvasástörténeti vonatkozásai, a kultúraközvetítő központok szerepe. Ezek a kérdéskörök lehetőséget teremtenek a drámaköltő erdélyi recepciójának teljesebb kidolgozására, figyelembe véve az alapkutatások eredményeit is. 
Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy ez a munka nem kizárólag Erdélyre vonatkozik, az egyes adatokat ajánlott magyarországi viszonylatban olvasni, ekként vizsgálja maga a szerző is, hiszen az irodalmi, színházi személyek, szereplők, folyóiratok és könyvek átjártak a két haza között, így inkább átfedésekről és közös pontokról, mintsem leválasztásról beszélhetünk.
A recepciótörténet erdélyi vonatkozású adatai tehát, mint mondottuk, nem korlátozódnak Pest-Buda és Kolozsvár területeinek vizsgálataira, ugyanis a vidéki színházi életről való teljesebb kép kialakítása érdekében olyan kisebb városok előadásai és befogadásának történetei is kiegészítik, mint Marosvásárhely vagy Sepsiszentgyörgy. A 300 oldalas recepciótörténetben nem az ország társadalmi-politikai viszonyai kerülnek előtérbe, hanem a befogadók Shakespeare-rel való találkozásának többrétű vizsgálata a XIX. századi Erdélyben. Ez a több irányba elmozduló vizsgálat kiterjed mind az irodalom, mind a színház erőterére, a kutató az akkori Shakespeare-t illető könyves műveltség rekonstrukciójára, valamint a színházvilág megelevenítésére törekszik. 
Hogy miért pont a XIX. századi Erdélyben? A válasz abban rejlik, hogy az előző századhoz képest legalábbis, sokkal több a befogadók történetének rekonstruálásához szükséges adat, hiszen megnövekedik az olvasók köre (kölcsönkönyvtárak, kollégiumi könyvtárak, olvasótársaságok, a nők könyvtári kultúrába való bevonása, egyre több a külföldi írók műveinek magyar nyelvű fordításainak száma), és az előadás befogadóinak szférája is kiszélesedik a nézők anyagi és társadalmi pozíciójú korlátozottságának leépítésével. A kor rengeteg olyan kérdést vet fel, amely a befogadást és a befogadókat széles körben érinti: Kik járhatnak színházba? Mi a feladata a színháznak és a színésznek a nemzeti művelődés kialakításában? Kik fordíthatnak? Hogyan kell fordítani? Mi a színikritika és színikritikus feladata? Ezek azok a kérdések, amelyek mind hozzájárulnak a drámaelméletek és fordításelméletek körüli viták kialakulásához.
Shakespeare megjelenése és befogadása a magyar kulturális életbe azért kulcsfontosságú, állítja a szerző, mert a német közvetítés által megismert brit drámaköltő műveinek teljesen más hatását figyelhetjük meg hazai területen, mint német vagy francia nyelvterületeken. Mint a könyv igen gazdag adathalmazából is kitűnik, a XIX. században rengeteg Shakespeare-darabot vittek színre Erdélyben, hiszen a német és francia befogadói magatartással ellentétben alig voltak a befogadásra nézve gátló hagyományok. Nem féltették a nemzeti irodalom eredetiségét Shakespeare műveinek hatásától, inkább értékelő és követendő magatartással közelítették meg írásait. 
Bartha Katalin Ágnes három részre tagolja a vizsgált korszakot, amelyeket a recepció történetét befolyásoló fontos eseményekhez és személyekhez köt.
A századforduló idejére tehető meghonosodás kezdeti szakaszában Erdélynek vezető szerepe van a színpadi térhódítás szempontjából. A recepció történetének ebben a szakaszában az előadások értetlenségének okozója a szövegismeret hiánya. Ekkor jelennek meg Shakespeare darabjainak kezdeti fordításai (a szerző itt érinti Kazinczy és Döbrentei eltérő fordítói magatartását is). A magyar utazók Angliában tapasztalt színházi élményeinek beszámolói is fontos szerepet tulajdonítanak a Shakespeare-darabok színpadra vitelének. A könyvtári kultúra változása a szerzővel való ismerkedés lehetőségét nyújtja a befogadók számára. Mint kitűnik, a színház kialakulásának kezdeti fázisait igazolják a színházi munkakörök egybefolyása (egy személy lehet rendező, színész, társulatvezető, díszlettervező, jelmezes és fordító is), a szerepösszevonások kísérleti jellege (egy színész több szereplő képében jelenik meg egy előadás alatt).
A Pesti Magyar Színház megnyitása (1837) újabb változásokat hoz az erdélyi színház világában, ugyanis a színészek szabadabb mozgástere csökkenti a Kolozsváron játszott Shakespeare-előadások számát. Viszont a színház további fejlődése szempontjából fontos lépésként említhető – a szerző szerint – a kritika kultuszképző szerepe, a további fordítások és e körül zajló viták, az első színházelméleti írások megjelenése. Felmerül a színi iskola létrehozásának fontossága, a színészet társadalmi megbecsülésének hiányával való szembesülés és a színház intézményének megerősödése.
A harmadik szakasz két fontos mozzanathoz köthető változásokat teremt: a Kisfaludy Társaság kiadásában megjelenő Shakespeare minden munkái magyar fordítása (1864–1878), valamint a kolozsvári színpadon megjelenő Ecsedi Kovács Gyula.
Erdély színháztörténetének egyik legfontosabb alakja és egyben a Shakespeare-kultusz újrateremtője, E. Kovács Gyula köré szerveződik a könyv harmadik nagyobb egysége. Az érzékletesen vázolt színészportréból kirajzolódik, hogy a kolozsvári színház az ő munkásságának köszönhetően tett óriási lépéseket a színvonalas előadások, illetve a befogadók művészi érzékének kialakulása irányába.
Shakespeare magyarra fordított művei pedig a megértés egy másik lehetőségét segítették elő.
Ekkor kezd átalakulni a színpadi formanyelv, a műfordítás fontos aspektusai és a színikritikák „vizuális” nyelve, amely még kísérletező fogalomhasználatként értelmezhető. Találkozunk a színház világára egyre erősebben ható más művészeti ágakkal is: festészet, szobrászat és az akkor megjelenő fénykép médiumával.
A kötet végén az  Othello 1880-as években történő recepciójának kettős szempontú, színháztörténeti és filológiai vizsgálódását olvashatjuk. Az E. Kovács Gyula által játszott Othello-előadások színpadra vitelének szövegét és színészi-rendezői koncepcióját vizsgálja a szerző, a különböző területeken való befogadás hozzárendelésével. Ez a sajátos vizsgálat betekintést nyújt Shakespeare tragédiájának XIX. század végi interpretációjába, az akkori néző magatartásába, a színház és a korabeli művészetfelfogásába.
Bartha Katalin Ágnes színháztörténeti és olvasástörténeti perspektívából megfigyelt és elemzett recepciótörténetének megírására felhasznált adatok sokasága, néhol nehézségek elé állítják az olvasókat. Pedig azzal is számolnunk kell, hogy a személyek, intézmények, szellemi műhelyek körének sokasága, valamint a közegükből kinövő produkciókra való reflexió még nem garancia egy század átfogó és teljesen hiteles színpadi struktúrájának rekonstruálására, de ne feledjük, hogy nem is ez volt a cél.  

Bartha Katalin Ágnes: Shakes-peare Erdélyben. XIX. századi magyar nyelvű recepció. Argumentum, Bp., 2010.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében