"... létezik s nem tud felejteni"
Kereső  »
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 11. (601.) SZÁM — JÚNIUS 10
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
Tenger
BIRÓ ANNAMÁRIA
Kultúra orrvérzésig - Beszélgetés Horváth Andor esszéíróval, műfordítóval, egyetemi docenssel
Markó Béla
Versei
Szántai János
A folt
Sigmond István
Molekulák 29. - Kinek az álmai?
SERESTÉLY ZALÁN
Versei
Balázs K. Attila
Kiadó történetek - rongyszőnyeg
Varga Melinda
Versei
Tóth Kinga
Versei
Szőcs István
Erdély legszebb és legszomorúbb történetű KÉPKÖNYVE a Liber Miserorum
Mózes Attila
Mikes Kelemen 40 (Ilus néni)
Karácsonyi Zsolt
Szabédi arca
Szirmai Péter
Anyám barátja
Borbély András
Vers a régi semmiről
PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
XIX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál A megosztottság metaforái
Antal Balázs
Érzelem? Ugyan!
Terényi Ede
EMBER A ZENE MÖGÖTT - Hittem szép szavadnak: ZENE
Hírek
 
BIRÓ ANNAMÁRIA
Kultúra orrvérzésig - Beszélgetés Horváth Andor esszéíróval, műfordítóval, egyetemi docenssel
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 11. (601.) SZÁM — JÚNIUS 10


– Egy olyan kérdéssel szeretném kezdeni, ami már régen foglalkoztat. A Transindex Mi teszi Önt boldoggá? kérdésére válaszolva nyilatkozta többek között a következőket: „...a kultúrában élni nem azt jelenti, hogy az ember felkerekedik, évente egy-egy félórás túrával megszemléli a nagy katedrálisokat, s így ötven év alatt ötszáz katedrális előtt tölt el egy-egy félórát. A kultúra egészen mást jelent. Egyetlen katedrálisban le lehet élni ötven évet a kultúrában.” Ez az utolsó mondat azóta is gyakran eszembe jut, és nem állítanám azt, hogy teljes egészében értem. Kifejtené bővebben a kultúrához való viszony Ön által tételezett jellegét?

– Mivel a kijelentésben volt valami provokatív sarkítás, óhatatlanul  lesz valami hasonló a továbbgondolásában is. (Megjegyzem: úgy beszélek, mintha valaki mást kommentálnék, annyira rég volt, hogy ezt mondtam.) Nem mennyiség, hanem minőség, nem felszín, hanem elmélyülés. Egy Rilke-vers vagy egy Beethoven-szonáta nem az enyém, hanem az övé, a szerzőé. De hogyha nagyon erősen benne élek, ha vele ébredek és vele alszom el, akkor már szinte az enyém. A katedrális nem önmagáért van, hanem azért, hogy rajta keresztül éljek az univerzumban. Igazi kultúra csak ott van, ahol az emberek benne élnek a művekben, vagyis a műalkotások értelmén keresztül jutnak el a világ értelméhez. Ennek ellentéte a kultúra fogyasztása: a metabolizmus eseménye – felvétel, emésztés, ürítés.  

– Az értelmiségiek egyre gyakrabban hangoztatják, hogy kevesen élnek a kultúrában. Sőt, most mintha az állami intézkedések is azt erősítenék, hogy rendjén van ez így. Hogy látja ebben a helyzetben az értelmiségiek vagy a kultúrában élők lehetőségeit? 

– A jelenség részleteit ismerjük, nincs sok mondanivalóm erről. Annál inkább foglalkoztat, hogy milyen fejlődést jelez hosszú távon. A kultúra mindig megőrzés és felejtés. A modernitás fölerősítette a kultúra általi felejtés eseményét. Minden, ami régi, múzeumba kerül. A múzeum kívül esik az élet megszokott színterein. Mivel maga a világ egyre gyorsabban távolodik (történelmi) eredetétől – mondjuk az ókor és a középkor világától –, egyre kevésbé tartja érdemesnek azt is, hogy emlékezzék rájuk a tőlük örökölt irodalom (és művészet) ismeretével. Az Iliász vagy az Isteni Színjáték megismerésének akkor van értelme, ha közösséget vállalok azzal az emberiséggel, amely őket létrehozta, más szóval: tudatosítani akarom, hogy attól származom. Nem vagyok sem a görög polisz, sem a keresztény középkor polgára, de identitásom, értékeim, gondolkodásom elképzelhetetlen anélkül, amit ők jelentenek. Ennek ellentéte a (késő) modernitás szabad létállapota, amely a kötöttségek feloldásával bárminek a választását elfogadhatóvá teszi. Úgy látom, a jövő efelé tart, ennek megfelelően szorul háttérbe a múlt emlékezete: visszaminősül múzeumi tárggyá, töredékké, törmelékké.  

– Lehet-e bármiféle hatása az Ön által vázolt folyamatra annak, hogy a nyugat-európai országokban a múzeumkritikusok mentalitásbeli váltást sürgetnek, és ezzel elég sok helyen elérték, hogy különösen a kortárs képzőművészeteket bemutató intézmények kiléptek a hagyományos múzeumi keretekből és a mindennapi élet részévé váltak?

– A múzeumügy külön szakma, olvasok róla ezt-azt, de nem vagyok benne igazán járatos. Én a gondot abban látom, hogy válságban van az a rendszer, amely a múzeumot mint kulturális intézményt kitalálta és működtette. Ugyanígy válságban van a könyvtár és a színház is. Évtizedek óta feltalálták a „könyvtárbuszokat”, amelyek kiviszik a könyveket a városnegyedekbe vagy a gyárakba, falvakra. Természetesen lehetnek ezek az akciók eredményesek, de nem hiszem, hogy megoldanák a rendszer válságát. Ugyanez vonatkozik az utcai, piactéri, plázákban tartott színházi előadásokra, performanszokra is – a kultúrát belopják a hétköznapba, amely ily módon alkalmilag, egy pillanatra, művészettel színeződik. Meglehet, hogy ez (is) a művészet jelenlegi létmódja, de fogadjuk el, sajátosan „érintőleges”, felszíni kapcsolat a művészettel.

– Az Ön életpályája igen érdekesen alakult, kipróbálhatta magát szakiskolai tanárként, bukaresti lapszerkesztőként, politikusként és kultúraközvetítőként, majd pedig egyetemi tanárként és kolozsvári folyóiratszerkesztőként. Ilyen tapasztalatokkal hogyan látja egy mai fiatal pályakezdő helyzetét? Mit javasolna neki, mit próbáljon ki, vagy melyik volt az a tevékenységi terület, amelyik legközelebb állt Önhöz? 

– Ha a kérdést gyakorlati oldaláról közelítem meg, akkor egyszerűen arról van szó, milyen megélhetési lehetőségekkel startol egy mai pályakezdő. A világ gazdasági gondjait nézve azt kell mondanom, nem születtek egy felívelő, nagy lehetőségeket rejtő korszakban. Másfelől viszont nyitva áll előttük a világ... Maradjunk tehát annál az ősi bölcsességnél, hogy az embernek elsődlegesen saját életét kell tartalmassá tennie, értékválasztások mentén alakítania, ha már a körülmények csak részben függnek saját akaratától.  

– Korábban elsősorban a francia irodalom termékeit fordította, az utóbbi időben viszont egyre inkább a román filozófia (Andrei Pleşu) és történelem (román emlékiratírók, Neagu Djuvara) magyarra ültetésével van elfoglalva. Mennyire fogadja be a magyar olvasóközönség azokat az írásokat, melyeknek tematikájáról egészen másfajta elképzelése van? 

– A magyar kultúrában nagy hagyománya van a román irodalom fordításának (mint ahogy általában is a műfordításnak). Ennek ellenére a két nemzeti közösség kölcsönös tájékozottsága elégtelen, a két kultúra érintkezése esetleges, ami károsan hat vissza a két társadalom közötti közeledés mélyebb szellemi áramlataira, közéleti viszonyaikra is. Reméltem, hogy 1990 után lesz valamiféle intézményes áttörés, de ez elmaradt. Elégtelenek a két nemzet közötti tisztelet szellemi alapjai, de senki nem hajlandó sem pénzt, sem energiát áldozni arra, hogy ezen változtassunk. Még a rendszerváltás előtt kidolgoztam egy kétnyelvű folyóirat tervét – nem kellett senkinek akkor sem, nincs rá igény ma sem. A rendszerváltást követően remélni lehetett, hogy megélénkül a magyar és a román szellemi élet közötti kapcsolat. De ez nem következett be, jóllehet bizonyos intézmények (például színházak, szerkesztőségek) között vannak jelei a jó együttműködésnek. Hiányzik azonban az a tudatosan irányított társadalmi igény, amely a másik kultúrával való megismerkedésnek megfelelő teret, közeget, programot teremtene. Ebben mindkét fél ludas, mert mindkét oldalon könnyebb a különállást tartósító előítéleteket és tévhiteket kultiválni, azokra alapozni etnikai identitástudatot, mint ezeket végre meghaladva újraalapozni a nemzeteink közötti történelmi viszonyt.
Amennyire rálátásom van, azt tapasztalom, hogy Andrei Pleşu magyarra fordított könyveinek fogadtatása nagyon kedvező volt. Személyében a magyar értelmiség olyan partnert lát, aki a legmagasabb szinten jeleníti meg az értékteremtő román szellemiséget: gondolkodásmódja eredeti, kritikai szelleme éles, iróniája pezsdítő. De már például Neagu Djuvara könyve a románok történetéről vegyesebb fogadtatásra talált. Nem azt teszem szóvá, hogy magyar bírálói olykor vitába szálltak nézeteivel, hiszen ez természetes. Azt találom aggasztónak, hogy a könyvében megnyilvánuló szellemi nyitottság nem részesült abban az elismerésben, amelyet megérdemel, és amelyre a közeledés újabb fejezeteit lehet építeni. Elfogadhatatlannak tartom, hogy mai erdélyi magyar fiatalok nem tudnak különbséget tenni a nemzeti himnusz eléneklésének csoportos és hivatalos alkalmai között, vagy abban élik ki a szabad véleménynyilvánítás szabadságát, hogy elégetik a többség nemzeti hősének bábuját. Túl az érintett személyek hiányos műveltségén, ez rossz fényt vet arra a közegre – beleértve a nevelés intézményeit is –, ahol a fiatalok nem  sajátítják el azt az alapvető igazságot, hogy a saját nemzeti jelképeink (és értékeink) iránti tisztelet elvárása azzal kezdődik, hogy mi magunk tiszteljük a másokéit. Ennek belátásáért kellene többet tudni a másik kultúrájáról.    

– Az egyetemen a fordítási gyakorlatok mellett elsősorban világirodalmat tanít, s különösen az antik irodalmakra irányítja hallgatói figyelmét. Ennek a területnek a fontosságáról szól A szent liget című kötete is, melyből az egyik kedvenc mondatom: „A filológusnak, ha be akarja bizonyítani ártatlanságát, három dolgot kell megértenie: az ókort, a jelent és önmagát: vétkes akkor, ha vagy az ókort, vagy a jelent, vagy önmagát nem érti.” Ezzel a tudással viszont a filológus azt kell bizonyítsa a társadalomnak, hogy szükség van rá. Hogyan tegye ezt?

– Emlékezetem szerint az idézett mondat polémikus környezetben hangzik el: éppen azt bizonygattam ott, hogy az (ókori) irodalmi mű szabad értelmezésének, aktualizálásának határai vannak: bármit bele lehet ugyan olvasni, de azért nem kell úgy tenni, mintha saját látomásunk benne volna. Helyesnek tartom, ha azon fáradozunk, hogy elmúlt korok irodalmi (művészeti) alkotásairól kimutassuk: nemcsak saját korukban voltak időszerűek, hanem egészen más módon, mint akkor, ma is azok. A filológus akkor jár el szerintem helyesen, ha kapcsolatot épít a múlt és a jelen között: próbálja megértetni, miért volt valami szép (igaz, fontos) egykoron – mert ez tudás a múltról, s megvan a saját értéke –, és felmutatja azt is, miért szép (igaz, fontos) ugyanaz a mű másként ma, mert ezáltal szembesíti az olvasót saját korával. A filológusnak nem csak ez a szerepe, de ha így szemléljük, mint „közvetítőt”, akkor talán ő az, aki megmondja, miért van szükségünk ma is Az ember tragédiájára.  

– Egykori kultúrdiplomataként hogyan látja azt, hogy a kultúra egyre jobban kiszorul az állami prioritások listájáról? Hogyan volt ez a 90-es években?

– A kultúrát megpróbálják árukapcsolással vonzóvá (ha nem épp jövedelmezővé) tenni. Vonósnégyes-fesztivál és kolbászevési vetélkedő, sörivó-bajnokság és szavalóverseny. A mai kultúra paradigmatikus állapota a Sziget: kultúra orrvérzésig. A kultúrának nincs helye a mai társadalomban; nem kivetette magából, épp fordítva: mindenütt ott van, a fülhallgatóból megállás nélkül árad a zene, csak éppen kevés köze van a kultúrához. A kultúra levegővé vált: belélegzik és kifújják, mint a levegőt. A kultúra évezredeken át azt képviselte az emberek életében, ami állandó, ami szilárd, ma minden máshoz hasonlóan azt jelenti, ami érdekes, sőt, szenzációs: „trendi”. A tegnapi slágert elsöpri a mai, a friss bestsellert a még frissebb, a fellépő sztár kiszorítja az előzőt. Persze ez is kultúra, csak éppen nem a maradandóság, hanem a múlandóság, a perc kultuszának kultúrája.  

– Mi lehetne mégis értékes ebben a kultúrában? Vagy minden elvetendő belőle? 

– Nem azt mondom, hogy elvetendő. Baudelaire százötven évvel ezelőtt nagyon okosan elmélkedett arról, hogy egy korszakot a maga kultúrájával együtt kell elfogadni, nem lehet kilépni a korból, amelyben élünk. Amire céloztam, az inkább az: a kultúrában, ha történetiségében szemléljük, nagy opciók nyilvánulnak meg, ezeket szokás embereszménynek, erkölcsi értékrendnek, szellemi horizontnak nevezni. Engem ennek a háttérbe szorulása foglalkoztat. Természetesen ma is születnek minden művészeti ágban értékes művek, a kérdés csak az, mennyire állítják kortársainkat a gondolkodásukat, sorsukat valóban befolyásoló választások elé. 

– Változott-e az egyetemi oktatás jellege 1992 óta, amikor a Tanár Úr a BBTE-re került? Mire készített fel akkor a bölcsészképzés és miért lehet vonzó ma? 

– Biztosan változott, és benne változtam én magam is. Mindig abban láttam a tanári munka nagy kihívását, hogy egyszerre feleljen meg két ellentétes feladatnak. Az egyik: alapozza meg a tudást egy diszciplínában, ami az én esetemben a világirodalom, a komparatisztika. Ez olvasottságot, komoly tájékozottságot jelent a „nagy” irodalmakban, mondjuk, a görögöktől napjainkig, beleértve természetesen a kommentárokat, az értelmezéseket is. Miután a mennyiség akkora, hogy ez életre szóló feladat, be kell érni a módszeres megismerés képességének a kialakításával. A másik – valójában csak részben ellentétes – feladat: az állandó túllépés képessége, az arra való felkészülés, hogy az értelmezések játéka örökké nyitott, hogy egyrészt tudni kell, mi az Iliász vagy az Isteni Színjáték „magában véve”, a maga korában, de másrészt szüntelenül arra kell rákérdezni, miként szól hozzánk ma, mit fedezhet fel benne a ma emberisége. Az irodalmi művek nem egyszerűen szépek – bár természetesen azok is –, nemcsak annak a lenyomatát őrzik, hogy mit hozott létre az emberi szellem a századok folyamán – az emberiség sorsa raktározódott el bennük, mindazzal a választási lehetőséggel az értékek világában, amely ma is meghatározza életünket.  

– A Korunk című folyóirat főszerkesztő-helyetteseként hogyan látja, kik és mit akarnak olvasni az alcímben megjelölt kultúra és tudomány témaköreiben? Létezik-e még az a közönség, amelynek a Korunk valamikor létrejött, vagy másvalakit céloznak meg az új lapszámok? 

– Nehéz kérdés, alaposabb tudás- és kultúraszociológiai fejtegetést igényelne. Érjük be annyival, hogy meglátásom szerint a két világháború közötti időszak – a Korunk első évfolyama és fénykora – úgy írható le, hogy volt egy tájékozódni vágyó művelt középosztály. Többnyire diplomásokból állott, de nem csupán belőlük, összekötötte őket az igény, hogy saját szakmájukon túl tájékozódjanak a világ dolgaiban, beleértve a politikai vagy világnézeti kérdéseket is. Döntően fontosnak tartom ebben a viszonyban annak a bizalomnak a szerepét, amelyet az olvasó a véleményét alakító személynek eleve megszavazott. Napjainkra itt történt talán a legnagyobb elmozdulás: a tekintély vagy kifejezetten szakmai – ha szakkérdésről van szó –, vagy pedig a vélemények olyan sokaságával állunk szemben, hogy azok egymást állandóan fölülírják vagy semlegesítik. Mindenre van bizonyíték és van cáfolat is, ezért a vélemények nem eligazító érvényűek, hanem szüntelenül táplálják a mindenre kiterjedő, határtalan relativizmust. Ilyen körülmények között a folyóirat-olvasás a világban való mozaikszerű tájékozódás eszközévé válik, ennélfogva használata, a hozzá való viszony merőben esetleges. 

– Végül egy egészen személyes kérdés: március 8-án született, amikor legtöbben a nők ünneplésével vannak elfoglalva. Emlékszem rá, hogy ilyenkor több kis csokor virággal jelent meg a Tanár Úr az egyetemen, amelyeket boldogan szétosztogatott. Nem hiányzott olykor, hogy a saját születésnapján nem kerülhetett a középpontba?

– Gyermekkoromban inkább mulatságosnak találtam, hogy a „két” március 8. egybeesik. Egészében véve úgy éltem meg, hogy inkább a „nőnap” értéke emelkedett vele a szememben, nem pedig megfordítva. Valahogy természetesként szoktam meg, hogy szép dolog aznap virággal köszönteni a hölgyeket, annál is inkább, hogy közöttük Édesanyámat illette meg az első hely, aki világra hozott. 
 
 
Horváth Andor
Esszéíró, műfordító, egyetemi docens, a Korunk című folyóirat főszerkesztő-helyettese. 1944-ben született Kolozsváron, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem francia–magyar szakán szerzett oklevelet 1966-ban. Tanulmányai után Tordán tanított francia nyelvet, majd 1970-ben a Bukarestben indított hetilap, A Hét világirodalmi rovatának szerkesztője, később a lap főszerkesztő-helyettese lett. 1983-tól a bukaresti Művelődés című lapnál dolgozott. 1990 és 1992 között a Művelődési Minisztérium államtitkára, 1992-től a kolozsvári egyetem Bölcsészettudományi Karának oktatója, 1997-től egyetemi docens, összehasonlító irodalomtörténetet, világirodalmat és fordítási gyakorlatokat tanít. 1996 óta a Korunk főszerkesztő-helyettese. Több önálló kötet szerzője, francia és román nyelvű könyvek magyarra fordítója. Legutóbb Neagu Djuvara könyvét fordította magyarra (A románok rövid története fiataloknak elbeszélve, Koinónia, Kolozsvár, 2010). 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében