"de világrendből nem tudunk csak rosszabbakat kitalálni"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 8. (454.) SZÁM — ÁPRILIS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Fó­kusz­dió
Pomogáts Béla
"A vé­let­len tün­dé­ri aján­dé­ka"
– Kosz­to­lá­nyi a köl­té­szet­ről –
Lászlóffy Csaba
Szent Márton meg a koldus
Luzsicza István
Sziszüphosz
Végezetül
Máz mögötti életjelek
Érdemes művész
Látszat
Kabán Annamária
Pár­hu­za­mos for­dí­tá­sok szer­ke­ze­te
Paul Ver­laine: Az én meg­hitt ál­mom
Dobai Bálint
Alantféreg
György Attila
A kard­viselésről
Karácsonyi Zsoltnak
Rátonyi Csaba
Az al­fa-si­sak
Merényi Krisztián
A hul­la­kel­te­tő
Pszi­chi­át­ri­ai tepsik
Muszka Sándor
Hívnom neved
A parthoz
Adott
Aludj
Őrt itt
Éva helyett
Elődbe
Három
Zsidó Ferenc
Szán­tai to­vább­lép
Bogdán László
Hutera Bé­la utol­só uta­zá­sa
Cseh Katalin
Töprengő
– apám emlékére –
Csönd és árnyék
Csönd és félelem
Lélek és csönd
Látomás
Angi István
Sza­bó Csa­ba
1936–2003
Terényi Ede
MOZARTRÓL MOZARTTAL 6.
Mozart, a „friss diplomás”
Májusi évfordulók
 
Pomogáts Béla
"A vé­let­len tün­dé­ri aján­dé­ka"
– Kosz­to­lá­nyi a köl­té­szet­ről –

XVII. ÉVFOLYAM 2006. 8. (454.) SZÁM — ÁPRILIS 25.

Kö­zel ne­gyed­szá­za­da (1982-ben) a ko­rán el­tá­vo­zott Sík Csa­ba össze­ál­lí­tá­sá­ban meg­je­lent Bu­da­pes­ten egy Ars po­e­ti­cák a XX. szá­zad­ból cí­mű ter­je­del­mes szö­veg­gyűj­te­mény, amely a mo­dern kor író­i­nak, ze­né­sze­i­nek és kép­ző­mű­vé­sze­i­nek val­lo­má­sa­it gyűj­töt­te össze ar­ról, hogy ezek a mű­vé­szek mi­ben is lát­ták mes­ter­sé­gük lé­nye­gét. Az igen sok kül­föl­di (né­met, an­gol, fran­cia, olasz, gö­rög) köl­tő mel­lett vi­szony­lag ke­vés ma­gyar köl­tő mű­vé­szet­böl­cse­le­ti val­lo­má­sa ka­pott itt sze­re­pet, Kas­sák La­jo­son, Sza­bó Lő­rin­cen, Dsida Je­nőn, Ne­mes Nagy Ág­ne­sen kí­vül Kosz­to­lá­nyi De­zsőé is, aki­nek né­ze­te­it Marcus Aurelius cí­mű ne­ve­ze­tes köl­te­mé­nye kép­vi­sel­te. „Sem­mi, ami bar­bár / nem kell so­ha né­kem, sem­mi, ami bár­gyú (...) Csak a bá­tor, a büsz­ke, az kell ne­kem, ő kell, / őt sze­re­tem, ki ér­zi a föl­det, / ta­pint­ja me­ré­szen a gör­csös, a ször­nyű / Me­dú­za-va­ló­ság kő iszonyatját / s szó: »ez van«, »ez nincsen«, / »ez itt az igazság«, »ez itt a hamisság« / s vé­gül oda­dob­ja fér­gek­nek a tes­tét. / Hős kell ne­kem, ő, ki / dé­li ve­rő­ben né­zi a ré­met, / hull könnye a fény­ben / és ko­szo­rú­ja / iz­zó szo­mo­rú­ság.”


A Kosz­to­lá­nyi­val fog­lal­ko­zó iro­da­lom a köl­tő szto­i­kus fi­lo­zó­fi­á­já­nak ta­nú­ság­té­te­le­ként szo­kott hi­vat­koz­ni er­re a köl­te­mény­re, s va­ló­ban, in­kább böl­cse­le­ti val­lo­más ez, mint­sem „ars po­e­ti­ca”. Mind­azo­nál­tal Kosz­to­lá­nyi köl­té­szet­fel­fo­gá­sa is ki­ol­vas­ha­tó a vers­ből, az a ra­ci­o­na­lis­ta meg­kö­ze­lí­tés, amely ré­vén a köl­tő ma­gát a mes­ter­sé­get és en­nek tör­vé­nye­it ér­tel­mez­te. Kosz­to­lá­nyi ugyan­is ál­ta­lá­ban el­uta­sí­tot­ta azt a ro­man­ti­kus fel­fo­gást, amely ma­gát a köl­té­sze­tet a tit­kok vi­lá­gá­ba utal­ta, és a mi­ti­kus fo­gal­mak kö­zött he­lyez­te el. A ver­sek vi­lá­gá­nak meg­kö­ze­lí­té­sé­ben több­nyi­re szem­ben ál­lott azok­kal a né­ze­tek­kel, ame­lye­ket ko­rá­nak iro­da­lom­ér­tel­me­zé­se vagy ép­pen is­ko­lai ok­ta­tá­sa kép­vi­selt. Nem a köl­tő élet­raj­zát vagy él­mény­vi­lá­gát ál­lí­tot­ta a „vers­esz­té­ti­ka” és a „vers­elem­zés” kö­zép­pont­já­ba, ho­lott a ha­zai vers­ér­tel­me­zés még a har­min­cas évek­ben sem tu­dott iga­zán el­sza­kad­ni et­től a ha­gyo­má­nyos meg­kö­ze­lí­tés­től, ezen­kí­vül a köl­tői mű „szel­lem­tör­té­ne­ti” he­lyé­nek és össze­füg­gé­se­i­nek vizs­gá­la­tá­tól is tar­tóz­ko­dott. Min­de­nek­előtt ma­gát a szö­ve­get te­kin­tet­te irány­adó­nak és ér­tel­me­zés­re ér­de­mes­nek, füg­get­le­nül at­tól, hogy a köl­te­mény mi­lyen élet­raj­zi, iro­da­lom­tör­té­ne­ti, fi­lo­zó­fi­ai kon­tex­tus­ban fog­lal he­lyet.

Tu­laj­don­kép­pen azt a „szö­veg­köz­pon­tú” meg­kö­ze­lí­tést vá­lasz­tot­ta (vagy ép­pen ala­poz­ta meg), amely a ma­gyar iro­da­lom­ér­tel­me­ző kul­tú­rá­ban va­ló­já­ban csak a mö­göt­tünk ál­ló há­rom év­ti­zed­ben vált ál­ta­lá­nos­sá. En­nek a szö­veg­köz­pon­tú ér­tel­me­zé­si kul­tú­rá­nak a ki­ala­kí­tá­sá­ban több hu­sza­dik szá­za­di iro­da­lom­tu­do­má­nyi is­ko­la és te­o­re­ti­kus haj­la­mú köl­tő­egyé­ni­ség is sze­re­pet vál­lalt, mond­juk, a fran­cia „explicaton de textes” irány­za­tá­ról az an­gol „close reading” irány­za­tá­ig, vagy az orosz struk­tu­ra­liz­mu­sig és T. S. Eliotig. Va­ló­já­ban ez a mo­dern köl­té­szet­ér­tel­me­zés és köl­té­szet­kri­ti­kai gon­dol­ko­dás je­le­nik meg Kosz­to­lá­nyi el­mé­le­ti írá­sa­i­ban, ter­mé­sze­te­sen anél­kül, hogy a ma­gyar köl­tőt bár­mi­fé­le te­o­re­ti­kus szán­dék vagy a kor­szak köl­té­szet­el­mé­le­ti irány­za­ta­i­nak ta­nul­má­nyo­zá­sá­ra irá­nyu­ló kész­te­tés ve­zé­rel­te vol­na fej­te­ge­té­se­i­ben. Kosz­to­lá­nyit pusz­tán ere­den­dő ra­ci­o­na­liz­mu­sa és a mű­al­ko­tás mi­ben­lét­ének éssze­rű szem­lé­le­te ve­zet­te azok­ban a ko­ránt­sem el­mé­le­ti és ta­nul­mány-jel­le­gű írá­sa­i­ban, ame­lyek­ben a köl­té­szet esz­té­ti­kai mi­ben­lé­té­re és a köl­tői ha­tás tit­ka­i­ra ke­re­sett ma­gya­rá­za­tot.
A Nyu­gat 1920-as év­fo­lya­má­ban köz­re­a­dott Ta­nul­mány egy vers­ről cí­mű írá­sá­ban, amely kü­lön­ben Goe­the hí­res ver­sé­nek, A ván­dor éji da­lá­nak ma­gyar tol­má­cso­lá­sa­it he­lye­zi kri­ti­kai mér­leg­re, a kö­vet­ke­zők­ben vi­lá­gít­ja meg a köl­tői mű­vek esz­té­ti­kai ér­té­ké­nek vizs­gá­la­tá­ra irá­nyu­ló mód­szert, amely­nek se­gít­sé­gé­vel ar­ra kí­vánt kí­sér­le­tet ten­ni: „hogy pusz­tán a ver­sek­ből ér­tes­se meg a köl­tő­ket”. „Mód­sze­rem – fej­ti ki – az volt, hogy a fej­te­ge­ten­dő köl­tők egy-egy ver­sét vet­tem elő, me­lyek­ből ki­bon­tot­tam az egyé­ni­sé­gü­ket, de úgy, hogy a köl­te­ményt kü­lön, el­zárt vi­lág­nak te­kin­tet­tem, és anél­kül hogy a tár­gyuk­kal vagy a köl­tő élet­raj­zi kap­cso­la­tá­val fog­lal­koz­tam vol­na, ma­gát a szö­ve­get vizs­gál­tam, vers- és hang­ta­ni szem­pont­ból, s min­de­nek­előtt ar­ra a kér­dés­re akar­tam fe­le­le­tet ad­ni, hogy mi­ért kell az il­le­tő ver­set jó­nak vagy rossz­nak tar­ta­ni? Szó­val, a for­má­ból ha­lad­tam föl­fe­lé, nem meg­for­dít­va, mint az esz­té­ti­ku­sok zö­me te­szi...”

A kö­ve­tett mód­szert min­de­nek­előtt az éssze­rű meg­kö­ze­lí­tés le­he­tő­sé­gé­nek te­kin­ti, és ezt bi­zo­nyí­tan­dó, na­gyon jel­lem­ző­en a hú­szas évek gon­dol­ko­dá­sá­ra, a ter­mé­szet­tu­do­má­nyos meg­kö­ze­lí­tés­mód­ra hi­vat­ko­zik. „A mód­szer – ol­vas­suk Kosz­to­lá­nyi ér­ve­lé­sét – bár­mily kez­det­le­ges kí­sér­let is – az esz­té­ti­ká­ba a ter­mé­szet­tu­do­mány rend­sze­rét óhajt­ja be­le­vin­ni.” Nyom­ban meg­vi­lá­gít­ja azt is, hogy a ma­gyar iro­dal­mi kul­tú­rá­ban szo­ká­sos vers­ma­gya­rá­za­tok, va­gyis a ha­zai vers­esz­té­ti­kai gya­kor­lat mi­ért nem te­kint­he­tő tu­do­má­nyo­san hi­te­les el­já­rás­nak. „Azt hi­szem – je­len­ti ki –, nem mon­dok ve­le új­sá­got, ha meg­ál­la­pí­tom, hogy a mai vers­esz­té­ti­kánk alig áll tu­do­má­nyo­sabb szín­vo­na­lon, mint a kí­nai or­vos­tu­do­mány, mely em­ber­tes­tek he­lyett nem­rég még dinnyé­ket bon­colt, és in­kább ba­bo­nák­ban hitt, mint an­nak, amit ér­zé­ke­i­vel ta­pasz­talt. Még ma is össze­té­vesz­tik a ver­se­ket a ver­sek tár­gyá­val (az ér­zés­sel és a gon­do­lat­tal), az ol­va­sók azon az ala­pon ítél­kez­nek fö­löt­tük, hogy ro­kon ér­zést vagy ro­kon gon­do­la­tot ta­lál­nak-e. Ek­kor ki­je­len­tik, hogy a vers jó vagy rossz. A bí­rá­ló is ész­le­le­te­i­nek vég­ered­mény­ét köz­li, mely bár­mily ala­pos és jó­hi­sze­mű, több­nyi­re csak ál­ta­lá­nos, s a pört tu­laj­don­kép­pen so­ha­sem az dön­ti el, amit a kri­ti­kus föl­fed, ha­nem az, hogy a mű­velt­sé­ge, az íz­lé­se, a be­csü­le­tes­sé­ge, az iro­dal­mi múlt­ja foly­tán hisz­nek-e ne­ki, vagy sem. Se­hol olyan tág te­re nin­csen a be­le­kép­ze­lés­nek, mint it­ten.”

Hat esz­ten­dő múl­tán, ugyan­csak a Nyu­gat­ban meg­je­len­te­tett Új köl­té­sze­tünk cí­mű írá­sá­ban megint csak az ak­ko­ri (és per­sze a je­len­ben is élő!) köz­fel­fo­gás­sal szem­ben ál­la­pít­ja meg azt, hogy a köl­té­szet le­he­tő­sé­gei na­gyon is kor­lá­tok kö­zé szo­rul­tak a szel­le­mi élet mun­ka­meg­osz­tá­sá­nak mo­dern ko­ri fej­le­mé­nyei kö­vet­kez­té­ben. „A XIX. szá­zad – je­len­ti ki – az élet ha­tal­mas te­rü­le­tét, me­lyen a köl­tő an­nak előt­te sza­ba­don por­tyá­zott, föl­par­cel­láz­ta és gyar­ma­to­sí­tot­ta. Egy ré­szét a po­li­ti­ka sza­kí­tot­ta le ma­gá­nak, má­si­kat az új­ság, har­ma­di­kat a re­gény, ne­gye­di­ket a tu­do­mány, mely már nem­csak ska­tu­lyá­zott, cé­du­lá­zott, ha­nem fényt ve­tett a nagy kér­dé­sek­re, tisz­tá­zott olyan ár­nya­la­ti fi­nom­sá­go­kat, me­lyek­re ed­dig csak a köl­tő­től vár­tak fe­le­le­tet. Az új köl­tő te­rü­le­te meg­szű­kült és gaz­da­go­dott.” Kö­vet­ke­zés­képp „pusz­tán az ma­radt övé, ami meg­il­let­te, az élet fel­bo­goz­ha­tat­lan rej­té­lye. Egyet­len kin­cse az egyé­ni­sé­ge lett, az, hogy tel­je­sen kü­lön­bö­zik má­sok­tól. Ezt pe­dig, mi­u­tán ter­mé­sze­te­sen ki­kap­cso­ló­dott a tár­sa­da­lom­ból, ön­tu­da­to­san érez­te.”

Ez­zel a fej­te­ge­tés­sel Kosz­to­lá­nyi bi­zo­nyos mér­té­kig vissza­hát­rált a köl­té­szet pusz­tán mes­ter­ség­be­li, szö­veg­köz­pon­tú és nyelv­szem­lé­le­ti meg­íté­lé­sé­nek po­zí­ci­ó­já­ból egy olyan ha­gyo­má­nyo­sabb fel­fo­gás­hoz, amely a köl­té­sze­tet a ro­man­ti­ku­sok és ké­sőbb a szim­bo­lis­ták gon­dol­ko­dás­mód­já­val ítél­te meg. Imént idé­zett esszé­jé­ben ta­lál­juk a kö­vet­ke­ző ki­je­len­tést: a köl­tő „él­mé­nye­ket nem ke­res­het úgy, mint az úti­rajz­író, ki el­uta­zik ide­gen or­szág­ba, hogy azt, amit lát, le­ír­ja. Az ő él­mé­nye messzebb van, az ön­tu­dat­lan or­szá­gá­ban. Ha meg­ta­lál­ta, már el­vesz­tet­te, ha meg­ér­tet­te, már nem ér­ti, ha eszé­be jut, már el­fe­lej­tet­te. Csak úgy buk­kan­hat rá, hogy az em­lé­ke­zés és ön­elem­zés ma­ga a mű­vé­szet ér­zé­ki be­tel­je­sü­lé­sé­vé vá­lik, s vol­ta­képp ak­kor tud­ja meg, hogy mi­re akart em­lé­kez­ni, hogy mit akart ma­gá­ról ki­de­rí­te­ni, mi­kor ver­se már el­ké­szült.”
Va­ló­já­ban még in­kább a ro­man­ti­kus és szim­bo­lis­ta köl­té­szet­fel­fo­gás­ra utal vissza Kosz­to­lá­nyi­nak egy, az Új Idők cí­mű he­ti­lap 1928-as év­fo­lya­má­ban köz­re­a­dott írá­sa, az Ábé­cé a vers­ről és köl­tő­ről, ez a köl­té­szet­nek egy ha­gyo­má­nyo­san ro­man­ti­kus ér­tel­me­zé­sét kö­ve­ti. „Mi a vers? – kér­de­zi Kosz­to­lá­nyi. – Az em­be­ri­ség előbb tu­dott vers­ben be­szél­ni, mint pró­zá­ban. Ami­kor az el­ső em­ber ki­nyi­tot­ta sze­mét böl­cső­jé­ben, mely az egész föld­go­lyó volt, föl­or­dí­tott azon va­ló ámu­la­tá­ban, hogy er­re a vi­lág­ra szü­le­tett, s az in­du­lat, fáj­da­lom, ra­jon­gás üte­mes sza­va­it gü­gyög­te. Iva­dé­kai csak ké­sőbb ta­nul­ták meg a pró­zát.” Ez a ki­je­len­tés tu­laj­don­kép­pen a ro­man­ti­ku­sok iro­da­lom-fel­fo­gá­sá­ra s esz­té­ti­ká­já­ra utal, kö­ze­lebb­ről a königsbergi és ri­gai böl­cse­lő és te­o­ló­gus, Johann Georg Hamann (1730–1788) esz­mé­i­re. A né­met fi­lo­zó­fus igen ko­rán el­uta­sí­tot­ta a fel­vi­lá­go­so­dás és a ra­ci­o­na­liz­mus esz­mé­nye­it, és a köl­té­szet lé­nye­gét egy ko­rai ro­man­ti­kus szel­le­mi­sé­gű afo­riz­má­já­ban ek­kép­pen ha­tá­roz­ta meg:

"A köl­té­szet az em­be­ri­ség anya­nyel­ve", utal­va ar­ra, hogy az em­be­ri­ség ere­de­ti és ősi ta­pasz­ta­la­ta­i­nak min­de­nek­előtt nagy­sza­bá­sú köl­tői mű­vek: a Bib­lia, a nagy né­pi epo­szok és Ho­mé­rosz ad­tak ki­fe­je­zést.
Kosz­to­lá­nyi ilyen mó­don egy ket­tős szel­le­mi erő­tér­ben he­lyez­te el a ma­ga köl­té­szet­fel­fo­gá­sát és -esztétikáját: egy­fe­lől a ro­man­ti­kus-szim­bo­lis­ta ha­gyo­mány­ban, más­fe­lől a mo­dern, szin­te ter­mé­szet­tu­do­má­nyos esz­kö­zök­kel dol­go­zó ra­ci­o­ná­lis nyel­vi meg­kö­ze­lí­tés­ben. Gon­dol­ko­dá­sá­nak és per­sze köl­té­sze­té­nek is ta­lán ez a szin­té­zis­te­rem­tő ké­pes­sé­ge le­het az egyik nagy ér­té­ke: az, hogy men­ta­li­tás­tör­té­ne­ti kor­szak­ok ha­tá­rán el­he­lyez­ked­ve egyez­tet­ni tud­ta a tra­dí­ci­ót és a mo­dern­sé­get. Ez a szin­te­ti­kus és összeg­ző po­é­ti­ka ala­poz­ta meg az utol­só ver­ses­kö­tet: az 1935-ben meg­je­lent Szám­adás klasszi­kus ér­té­ke­it, olyan köl­te­mé­nyek­re gon­do­lok, mint a Feb­ru­á­ri óda, a Száz sor a szen­ve­dés­ről, a Már meg­ta­nul­tam, a Ha­lot­ti be­széd és min­de­nek­előtt a Haj­na­li ré­szeg­ség, amely a ro­man­ti­kus és szim­bo­lis­ta köl­té­szet mi­ti­kus és transz­cen­dens ta­pasz­ta­la­to­kat moz­gás­ba ho­zó ma­gas­la­tán fe­je­zi ki a köl­tő szo­ron­gá­sa­it és ezek bé­kí­tő meg­ha­la­dá­sát (va­ló­já­ban ez a szin­té­zis­te­rem­tő kész­ség volt jel­lem­ző a Nyu­gat el­ső nem­ze­dé­ké­nek nagy író­egyé­ni­sé­ge­i­re!).

A pá­lya csú­csá­ra ér­ke­ző Kosz­to­lá­nyi az imént jel­zett szin­te­ti­kus el­já­rás­nak a ré­vén adott új fényt és új ran­got a köl­tői szó­nak, ame­lyet Ho­gyan szü­le­tik a vers és a re­gény? cí­mű (a Pes­ti Nap­ló­ban 1931. már­ci­us 8-án meg­je­lent) írá­sá­ban a kö­vet­ke­ző­képp ha­tá­ro­zott meg: „Pa­rancs és sze­szély ez együtt, kény­szer és aka­rat, ka­land és tör­vény: a vé­let­len tün­dé­ri aján­dé­ka.” Kép­zel­he­tő-e en­nél ro­man­ti­ku­sabb, egy­szer­smind klasszi­ku­sabb meg­ha­tá­ro­zá­sa a vers­nek?
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében