"a testre váró lelkek egyre közönyösebbek"
Kereső  »
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 15. (605.) SZÁM — AUGUSZTUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Jancsó Miklós
Jancsó Elemér Párizsban
Papp Attila Zsolt
„Ne maradjunk semlegesek a színpadi történésekkel szemben” - Beszélgetés Székely Csaba íróval, drámaíróval
Páll Lajos
Versei
Szőcs István
Ki volt az a „marha”? - befejező rész
Király László
Integetők
Sigmond István
Molekulák 33. - Várakozunk
ULJANA WOLF
Versei
MIKLÓSSI SZABÓ ISTVÁN
Apja fia III.
Cseke Róbert
Versei
TŐTŐS DOROTTYA
„Dögölj meg, kedves vendég, ha jót akarsz”1
POTOZKY LÁSZLÓ
Téli eső
Vallasek Júlia
Angolkeringő 2. „Oda nézel, ahova nem szeretnél”
Fodor Györgyi
Imádott ugató szavak!
FERENCZI SZILÁRD
Senkinek nem édesapja
Oláh András
Versei
ZOLTAY LÍVIA
Mint a borsó meg a héja
Hírek
 
Szőcs István
Ki volt az a „marha”? - befejező rész
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 15. (605.) SZÁM — AUGUSZTUS 10.

Mi egyebet tudhat még az átlagolvasó a régi jászokról?
Persze azon kívül, amit közkézen forgó szótárunk tanít: kaukázusi nép, az oszét, orosz nevén, mihozzánk délszláv közvetítéssel stb. Egyes szótárak a népnevet azonosítják a gyász szóval, „fekete, sötétszínű” jelentésben, annak ellenére, hogy a jászkeszeg nevű hal: fehér! (De hát, valóban: hajdan az ormánságiak fehérben gyászoltak!) Egyébként a rájuk vonatkozó adatok – néprajziak, okmánytáriak, történetíróiak, nyelvészetiek – kísértetiesen zavarosak, sohasem tudni, hogy tulajdonképpen róluk van-e éppen szó? A Jászság, mint említettük, a legtöményebben magyar táj, ugyanakkor vannak bizonyos „jász”-nyelvemlékek, máshonnan előkerültek; valamilyen ó-iráni nyelven írták és feltűnően szépek és épek… Kitűnő íjász hírük volt; mai napig be nem állított világrekord: egy jász hanyatt úszván a Drávában, kilő egy nyílvesszőt, majd egy másikkal ugyanazt el is találja… Mégis, amikor Constantius császárt megtámadják, nem nyilaznak rá, hanem csizmával hajigálják! (Igaz, a beszámolók csak az egyik féltől származnak. Lásd az új orosz közmondást: Hazudik, mint egy szemtanú!) És végül – s ez már valóban észbontó: a XIV. században az oklevelek elkezdik filiszteusoknak emlegetni őket!
Kezdve a legutóbbin, a Magyar Okmánytár1 azt mondja, Szenci Molnár szótárára is hivatkozva, hogy a „jász” az „ellenséges barbár”; valamint, hogy filiszteus is! Több XIV. századi oklevélben felbukkan ez a meghökkentő besorolás; többek közt: egyike amaz okoknak, amelyek Horvát Istvánt a horvátistvánkodás útjára terelték. Nem tudjuk, mi a magyarázata, mivel az illetékes ákádémikusok taktikája ez: „ha hallgatsz, bölcs maradsz”! Valamit azonban határozottan is kifejez: igen nagy szükség volna arra, hogy hétszáz hungarológusunknak legalább fele latba vesse tudását. (Emlékeztetek arra, hogy a nagy számokkal való dobálózás a spirocheta pallida jelentésére utal a piramis alakú sejtek körül!)
Semmi sem cáfolhatja ezentúl Szom-bathy tételét, hogy: a római korszak jászai és a mai jászok közt a folytonosságot éppen a nyelv bizonyítja!
A császárkor történelmének zavarosságán nem kell háborogni: hiszen a kö-zelmúlt században is közvetlen szomszédságunkban kétszer alakult és kétszer bomlott fel egy-egy roppant erős Jugoszlávia, valamint Csehszlovákia nevű állam, máig sem tisztán átlátható módon! Nincs tehát okunk nevetgélni a régi filológus és mai „alternatív” történészek nem-tudományosan-korrekt állításain, inkább megpróbálhatnánk szokatlan adataikat az összefüggések kínálta kapcsolódásokba beilleszteni.
Szombathy többször is állítja, hogy ő nyelvészeti adatokat csak akkor használ fel, ha azokat történelmi-földrajzi-népismereti tények alátámasztják. Például az Azovi-tenger hajdani Temerind nevénél igaza van abban nyelvészetileg is, hogy a temer jöhet a tengerből – lásd: ümög-ing – de az ind-indító értelmezése erőltetett! Eszébe juthatna a sok -nd végződésű magyar helynév: Zazvánd, Zerénd, sőt Hind és Szind! Az ókori amazonok nyelvéből egyetlen szót ismerünk s az éppen a temer; török nyelveken vasat jelent. Végül ott van Bácskában, a Titeli fennsík közelében Temerin magyar lakosságú városka!
Eleinte számomra is idegennek tűnt, azonban amikor megpróbáltam Temerény-nek hallani, mindjárt otthonosabban, ismerősen csengett. (Vö. Szemerény stb.)
Ha ez vasat jelentett volna is, a magyarban a „vas” szó eredeti fogalmi jelentése nem az illető fém, hanem a vastagság, tömörség, erősség, duzzadtság, a „fokozott jelenlét” képezte: hangrendi, illetve ősjelentésbeli ellentétpárja a vézna, váz… mint táj, illetve terepalakzat – valami duzzadást, kidegedést jelent, ami pl. pontosan megfelel az Azovi-tenger eltömődés útján való keletkezésének.
Ne foglalkozzunk tovább Szombathy elég bizonytalan, sokszor mondvacsinált földrajzi névfejtéseivel, szerintem figyelemre méltó csak a Kalocsa, amely (vesd össze a galacsin szóval!) valami „göröngyféle” jelentésű, esetleg a borostyánkő kereskedelmi útvonalának fontos állomása; lásd a térségben Gyöngyös város nevét! Szombathy szemléletének – mai szemmel nézve – fő hibája, hogy az „előmagyarság” különböző nevű népcsoportjait időbeli egymásutániságban és nem egymásmellettiségében helyezi a térségbe! (Árpád hon-, illetve nemzetalapítása, politikai nemzet alapítása előtti korszakból a magyar nyelvű népcsoportok jelölésére találóbb az elő-, mint az ősmagyar kifejezés.) Így beszél szkítha, jász, hun, székely, avar rétegekről, illetve korszakokról. Jellemző, hogy többször is részletesebben foglalkozik a „breukok” császárságkori hadakozásaival, és többször említi Bato nevű vezérüket, sőt, egy velük ellenséges népcsoport szintén Bato nevű vezérét, de nem szól arról, hogy a Bató a középkorban, de az újkorban is elterjedt magyar családnév!
Eme breukok nevét a rómaiak többes számban „breuci”-nak írják, és nyilvánvaló leszármazottaik a szlavóniai (Dráva-Száva közi) magyarok, kik közül mai napiglan éldegél egy pár félfalunyi Eszék környékén, s kiket szomszédaik brecóknak, néha brencóknak neveznek, de a néprajz és egyéb tudományok félszájjal is alig beszélnek róluk. Végtelenül sajnálom, hogy annak idején nem faggattam róluk Penavin Olga kiváló újvidéki néprajztudóst, ki sok folklóranyagot gyűjtött közöttük, s aki, más vonatkozásban is észrevettem, sokkal többről tud, mint amennyit közöl. Számolva ugyanis azzal, hogy mint kétszeresen vidékit az Akadémia-közeli körök naivnak és kritikátlannak nézik, sok gyűjtött anyagával „várakozó álláspontra” helyezkedett. Nem vonom kétségbe, hogy esetleg zugtudományos kiadványokban vagy elásott régi folyóiratokban bőven találni jegyzékeket és elemzéseket a magyar népesség különböző csoportjainak neveiről vagy tréfás, enyelgő elnevezéseiről, de ezek a magamfajta nagyközönséghez nem jutnak el, s úgy tűnik, a szótárkészítő-félékhez sem. Nemcsak a közismertebbekre gondolok, mint barkó, matyó, tahó, góbé; ezen felül még sok létezhet: pl. Torockón a szomszédfalusi szentgyörgyieket romé-nak gúnyolják, azok viszont a torockóikat bakricsnek vagy bakricsónak; a gyergyóiak a „hegyen túliakat” görje néven emlegetik. Napfényre kéne bocsátani, népszerűsíteni e szavak megfejtéseit. A hétszáz hungarológus több ezernyi szaktanulmánya közül biztos több száz foglalkozik velük is. Legújabb kiadású tájszótáram a brecót csak egy juhfajta neveként tartalmazza, a szlavóniai magyarok gúnyneve brencó alakban említtetik.
Az ilyen elnevezések a történelem titokzatos túlsó oldaláról kúsznak időnként elő, de lám, nem nagyon etimologizálják őket, mint Szombathy Ignácz sem, a rómaiak által szerinte breuk-nak ejtett breucit.
Azonban éppen szerzőnk módszere, az elsődlegesen történelmi-földrajzi adatok értelmezése felől nézve, ő sem magyarázza meg, hogy végül is a rómaiak miért nem annektálták kétszáz év alatt sem ezt a birodalom testébe hasító éket? A metanaszta jászok, akiket Ammianus limigantes néven is emleget, és más néptöredékek búvó tanyái? Hiszen két út is vezetett rajta át Pannóniából Dácia felé: északon Óbuda tájáról, délen Kalocsáról keletre haladva. Arra a tájra, amelyen Móra Ferenc szerint a huszadik század elején is ugyanaz az embertípus él, amelyik a római korban, s amelyen kétezer éve elpusztíthatatlanul „túlél” a legrégibb magyar város, Hódmezővásárhely, és ahol Móricz Zsigmond és Fettich Nándor a Tisza menti parasztságban látja a történelmi magyarság „kitermelőjét”.
Mivel e táj történelmünk valóságos Tibetje, sőt: Ellentibetje, ezért fogadunk olyan izgatottan minden írást, még a számunkra ismeretlen szellemiségekből kiindulókat is (mint az említett Rozsnyai Ágnesét), ám erről majd az ősszel, ha addig élek…

Jegyzet
1Magyar Oklevél Szótár, Szamota István – Zolnai Gyula 1903–1906. A 427. oldalon 1. JÁSZ: barbarus hostis Ma2. Philistaeus MA… 2JÁSZ? 1. Gyász… Filiszteus címszó viszont nincs, holott több okirat említi. Szerkesztője, Zolnay Gyula, ritka goromba ákádémikus. Takács Sándor, a kitűnő és vonzó stílusban író történész az Okmánytárat néhány apró kiegészítéssel jobbítani javasolja, Zolnai felháborodottan mindennek elmondja, s amikor már sértőbb kifejezés nem jut eszébe, azt vágja oda neki, hogy „maga újságíró!” De azért a javasolt bővítéseket mutyiban felhasználja; Zsiray, Gombócz, Bárczi, Benkő Lóránd nagy elődje s példaképe!
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében