"mert semmi sem ott van, ahol van"
Kereső  »
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 18. (608.) SZÁM — SZEPTEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
MARKÓ BÉLA
Balázs képeslapot vásárolt Rodostóban
Kántor Lajos
Golyószórásban, repülő szőnyegen
Limerick és vidéke
Egyed Emese
Limerickjei
Farkas Wellmann Endre
Limerckjei
Fekete Vince
Limerickek
Karácsonyi Zsolt
Hat limerick
László Noémi
Limerick-csütörtök
Lövétei Lázár László
Limerickjei
Szálinger Balázs
Limerickek
Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 1. - Sztálin
NYERGES GÁBOR ÁDÁM
Versei
VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
Versei
KELEMEN ANNA
Balkézzel, lentről fölfelé, háromszor, fán
Váradi Nagy Pál
Ócskavasért Édenben
Muszka Sándor
Versei
Székely Örs
Az állástalan táncosnő, a lovas és a bozótlakók
Pomogáts Béla
Magyar irodalom Erdélyben Személyes bevezetés a gyergyószárhegyi eszmecseréhez
Vincze Ferenc
Viszik a fiút
Szőcs István
Sárgavarázs-jegyzetek
Xantus Boróka
A „majdnem-tökéletes” megérintése
KÖLLŐ ZSÓFIA
Egy igazi – szép, magyar – komédia
Lászlóffy Zsolt
„Hangos beszéd oceánja” (Ami egy antológiából kimaradt)
Szeptemberi évfordulók
 
Lászlóffy Zsolt
„Hangos beszéd oceánja” (Ami egy antológiából kimaradt)
XXIII. ÉVFOLYAM 2012. 18. (608.) SZÁM — SZEPTEMBER 25.

Dobszay László emlékére

Szabolcsi Bence zenetörténeti írásainak kritikai kiadása1 a hiteles újraolvasás és -értelmezés alapfeltételeit teremti meg, akár szélesebb körben is. Éppen ezért meglepő, hogy a hetedfélszáz oldalas szöveggyűjteményből kimaradt a páratlan stílusú zenetörténész nagy horderejű tanulmánya, A XIX. század magyar romantikus zenéje2 című nagyesszé, amelyre korábban Dobszay tanár úr hívta fel a figyelmemet. Fölösleges hozzátenni, hogy a körúti antikváriumban megvásárolt példány élményszerű olvasmány, életkortól függetlenül.
A német, az olasz és a francia zenei stílus mintájára, nagyjaink a 19. század első felében „a 4-ik világhírű zeneirmodor” megteremtésén fáradoznak. Legyen zenei világnyelv a magyar! E mámoros gondolat hatja át a mindennapokat. Ugyanakkor „zene nélkül nem lenne mámor a mámor”. Az előbbiről Bihari János cigányprímás gondoskodik, az utóbbiról egy egész nemzet, mely történelme során először ismeri fel zenéjében önmagát, hogy azontúl „öntudatosan azonosítsa magát vele”. „Íme a verbunkos, mint a magyar öntudatraébredés s egyúttal már egy sor új politikai eszme és indulat jelképe”. „Nemzeti gondolat és tánc csakhamar szoros frigyben forrnak össze”, s a magyar romantikus műzene bölcsőjénél külhoni művészek hódolnak az újszülöttnek.
„És mindez jórészt illúzió, mely a valóság első érintésére szertefoszlik”; bár nem teljesen, hiszen egy magyar Schubertre vártunk, és – Simonffyt adta az Ég. Miért nem tud a magyar valóban nagyot alkotni? „Tessék zenét írni a vitéz Magyar Nemzetnek” – visszhangzik „a kiábrándulás e sötét órájában”. Mindenekelőtt világossá válik, hogy német gyarmat lettünk, újonnan megalapított zenei intézményeink is ezt a célt szolgálják.
A magyar „úri-osztály”, a polgárság és a középnemesség végül is kitermeli a maga vezéralakjait: Erkel, Liszt és Mosonyi lesznek a magyar romantikus zene delelőjének előkészítői, kiérlelői – és búcsúztatói is. Ők e mozgalom „heroldjai”, akiknek a romantika szellemétől látszólag eltérően valóban szükségük van a „beható tudományos vizsgálatra”. Jelszavuk tehát: tanulni, elmélyedni, és – teremteni! Ezzel szemben a „magyar népiség nemzeties irányú megmentésére” hivatottak jelszava: „megtanulni a nép nyelvét s azután e nyelv felhasználásával különbet teremteni, mintegy a nép helyett”. Kellő felkészültség hiányában azonban e nemes szándék elsikkad.
Ámde a magyar zene körüli vita a forrpontra jut. Alapvetően két ellentétes nézet látszik körvonalazódni: a magyar világzene megteremtésén fáradozó Zenészeti Lapokkal szemben Czeke Sándor, a Pester Lloyd munkatársa azon véleményének ad hangot, miszerint: „a magyar nemzeti zene is csak egy folyam, mely az általános hangbeszéd oceánjába ömlik”. Ilyen állapotok mellett nemzet és kultúra összefogása csaknem lehetetlenné válik. A hanyatlás jelei egyre erősödnek, és a kiegyezést követő években beteljesül a wagneri jóslat: a nemzeti kultúra menthetetlenül parlagra és idegen kultúrára hull szét.
Mégis, mintegy igazolva Mosonyit és a Zenészeti Lapok gárdáját, a zenei műfajok és műformák terén új megvalósítások tűnnek ki: magyar rondó-, magyar szonáta-, magyar fúga stb. kísérletekkel találkozunk. E kísérletek lelkes szorgalmazója Bertha Sándor, aki élete tekintélyes hányadát e zenei formák magyar meggyökereztetésére fordította. Erkel megalkotja a tisztán magyar (verbunkos) operát, Reményi Ede magyar vonósnégyest ír, Liszt szimfonikus költeményt és magyar misét.
A mámor és álomkép elsősorban „érzelmeink mélységét” és „vágyaink szárnyalását” mutatja meg – vallja Szabolcsi. S ha, mint tudjuk, a magyar romantikus műzene nem válhatott is világjelenséggé a saját korában, később előkészítőjévé lett egy olyan zenei világkorszak kibontakozásának, amely már nem a „mámorról és kijózanodásról” szól; egy olyan világénak, melyben „a dolgoknak új rendje kezdődik”.


Jegyzetek

1Wilheim András (szerk.): Szabolcsi Bence válogatott írásai. Typotex, Budapest, 2003
2Szabolcsi Bence: A XIX. század magyar romantikus zenéje. Zenemű-kiadó, Budapest, 1951
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében