"mert van elég kő itt a Golgotán"
Kereső  »
XXIV. ÉVFOLYAM 2013. 6. (620.) SZÁM — MÁRCIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Markó Béla
Megoldás
KISS ERNŐ CSONGOR
A káoszszerkezet és a prezi - Beszélgetés Selyem Zsuzsa íróval, irodalomtörténésszel
Lászlóffy Csaba
Csak kábulat?
TRISTAN RANX
A világ ötödik évszaka
Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 11. - Csoportterápia
NICHITA STĂNESCU
Versei
MIKLÓSSI SZABÓ ISTVÁN
Démenotar
GOTHA RÓBERT MILÁN
Versei
Jakab Villő Hanga
Megtalált eszmélet
Szőcs István
A jó szándék kikövezett csapdái
Vallasek Júlia
Angolkeringő 5. A tudomány mágiája, avagy hogyan szelídítsünk tigrist? (Yann Martel: Pi élete)
SZABÓ ANDRÁS PÉTER
Ex occidente lux?
KOVÁCS BEA
Ez tényleg szerelem (?)
LOVASSY CSEH TAMÁS
Milyen nagy A Nagy Romulus?
Mózes Attila
Üdvlap
Lászlóffy Zsolt
A parasztzene határmezsgyéjén
Áprilisi évfordulók
 
TRISTAN RANX
A világ ötödik évszaka
XXIV. ÉVFOLYAM 2013. 6. (620.) SZÁM — MÁRCIUS 25.

(részletek)

Jérôme Datin, fergeteges barátom emlékére, aki 2008. augusztus 6-án Lagosto (Lastovo) szigetén halt meg.

Előszó

Az Enzo Cellini Füzetek néven ismert dokumentumot a Stanbrook áruszállító teherhajó roncsában fedezték föl, amelyet egy német U-Boot süllyesztett el 1939. november 19-én. Minthogy viaszos vászonba burkolták s vízhatlan ládában tárolták őket, a Füzetek jó állapotban élték túl az idő pusztítását. Egy, a későbbi közlés céljából bekötött s jegyzetekkel ellátott mű egyedi példányáról van szó. A Garibaldi zászlóalj 12. nemzetközi brigádjának eme, a spanyol háború összes frontján küzdő parancsnokának emlékiratai az első világháború korában, 1914. december havában kezdődnek, az olasz légionáriusoknak az Argonne övezetében lezajló, iszonyú harcai idején. Enzo Cellini visszaemlékszik a Nagy Háború kitörését megelőző korszakra is a párizsi Bal Bullier-től kezdődően egészen a furcsa, Svájcban található, monte verità-i kolóniáig. Továbbá a Füzetek hosszasan kitérnek az 1919-es esztelen, adriai expedícióhoz vezető s államfölforgató tevékenységű, olasz mozgalmakra.

Ez az utópisztikus „rajtaütés”, amelyet egy költő, egy maroknyi tévelygő katona s forradalmár rendezett meg, a hivatalos történelem szürke zónáinak a része.

Cellini parancsnok szövege tehát egy, a történelmi időn kívülre száműzött korszak álmainak és bolondos szeszélyeinek egyetlen tanúbizonysága. Manifesztum- és apokalipszis-világ ez, amelyet sekélyes korunk meg nem szűnik szétőrölni emlékezetkieséses állkapcsaival. Amiképpen Mina Loy 1920-ban az Oroszlánállkapcsok című költeményében megírta, e férfiak emberi nagyvadak voltak, s ha nevetségesekké is váltak néha, ez azért történt, mert e nagy gyermekek olyannak álmodták a világot, olyan agyagnak, amelyet önnön álmaik szerint alakíthatnak. E dokumentum tehát egy olyan zavaros kor pillanatfelvétele, amikor egy négy éves géppuskatűz-, lövészárok-, és sár-kálváriát követően Európa s különösképp Olaszország kábultan eszmélt föl. Enzo Cellini megtalált Füzetei révén e költői ragadozók az antik szaturnália-ünnepekhez illő bohóckodások főszereplőivé válnak a városi dzsungelekben. Amidőn az oroszlánok szétnyitják állkapcsaikat, egy olyan, múltba temetkező világ tetemét próbálják széttépni, amely sehogy sem hajlandó meghalni. Vagyis az oroszlánok egy olyan élőhalott világ (a miénk...) hulláját kísérelik meg szétmarcangolni, amelyet Wilson, Lloyd, Orlando és Clemenceau névre hallgató aggastyánok élettelen vére tart fönn.

1918 őszén, amikor az osztrák-magyar front összeomlott, Olaszország mint szövetséges hatalom, nem hajlandó az adriai partvidéket azoknak a szerbeknek a birtokában látni, akik az egykori osztrák megszállókat váltanák föl e tartományok olasz népessége számára. Ugyanakkor arról is szó van, hogy valójában Olaszország fönn szándékszik tartani a jugoszlávok stratégiai alsóbbrendűségének státusát, s eképp igyekszik meggátolni emezek hajózási és kereskedelmi terjeszkedését. Az adriai kikötők ellenőrzése egyfajta furcsa háború tárgyát képezi a két hadsereg között az 1918. november 4-én létrejövő, villa giusti-i fegyverszünet aláírásáig. Olaszok és szerbek tehát önnön hadállásaikon táboroznak, s kihasználják a földrajzi zónákat odaítélő szöveg kétértelműségét. Egyféle lárvaállapotban lappangó háború ez; a modus vivendi berendezkedik a dalmát partok egész hosszúságában az olaszok iránt kedvezőtlen Wilson amerikai elnök parancsoló oltalma alatt megkötött, versailles-i békeszerződés végleges ratifikálására várva. E területi összetűzés keretében az Adria legfontosabb kikötőjét a Népszövetség mandátuma az olasz, francia, angol és amerikai hadsereg felügyeletére bízza. Ám e szép szervezést hamarosan megzavarja a Költő érkezése.

A Költő-katona, akiről a Füzetekben szó esik, egy olyan történelmi szereplő, akit Hakim Bey filozófus sok lelkesedéssel mutatott be TAZ című esszéjében: „…dekadens költő, művész, zenész, esztéta, szoknyavadász, az aeronautika nyaktörési úttörője, varázsló, zseni és ripők, ki hősként emelkedik ki az első világháborúból  egy, a parancsai alatt lévő kis csapattal: az Arditikkel.”

Több mint egy éven keresztül, 1919. szeptemberétől 1920. decemberéig, Carna-ro vára (ma horvát város) egy olyan, a Karib-tengeri Teknősbéka-szigethez hasonlatos, tengeri rablószigetté válik Európa szívében, egy olyan kalózkikötővé, amely egyesíteni fogja a futuristákat, az anarchistákat, a forradalmi szindikalistákat, a dadaistákat s nagyszámú bolseviket ugyanúgy, mint a közönséges kalandorokat, mulatozókat, libertinusokat s az eltévedt lelkeket. Szabadon szökellő szavakkal, tőrökkel és gyújtógránátokkal törvén föl a valóság zárjait, az Adria kalózai merészen vágnak neki a világ meghódításának. A Költő palotájában, amely a Dante teret uralja, kell majd elképzelnünk ama „Ellen-Népszövetséget”, amely a föld összes elnyomott népét egyesíti, s amely Wilson amerikai elnök s a gyarmatosító Birodalmak arcába dobott, nyilvános sértés vala.

A véget nem érő mulatság, a nevetés, a pajkos kíséreletezőkedv s a „Lángolók bálja” tényszerűsíti e hihetetlen kalandot, melynek keretében a kábítószerek használata, a szexuális szabadság, a naturizmus s az alkotmánnyá emelt utópia nem egyebek, mint olyan szétszórt elemek, amelyek Guido Keller pilóta-poéta elfelejtett figurájában testesülnek meg. Keller jobbkeze volt ama gondviselő arkangyalnak, a Költő-katonának, aki nélkül e kaland sohasem létezhetett volna másutt, mint csupán az írók képzeletében. Guido Keller rejtjeles és lírai tolla nyomán értjük meg eme ünnepi forradalom értelmét : „Amikor a Holocauste (3) megváltó küldetése megjelent, valami másra vártunk. A hamvak látszólagos, fizikai tétlensége alatt izzó parazsak törtek elő nagylelkűen a szívükből, s ... fokozatosan megértették ... hogy az élet harcban születik, s hogy a harmónia nem születhet meg máshol csak az össze nem illő hangok kebelében.”

A világ ezen ötödik évszaka nem egyéb, mint az a diszharmónia, amely még ma is fölforgatja ama kortárs világ fölépítését, amelyben jobb híján élünk. Hogy a „lánghajú” város kalandja véget ért 1920-ban a Vérkarácsony alkalmával, ez a tény semmivel sem kisebbíti az Olocausta, a meteor-város időtlen létezését. A kronológia szabályaival ellentétben Enzo Cellini parancsnok életútja csupán ennek végével magyarázható avagy inkább a parancsnok eltűnésével a spanyol Köztársaság tragikus bukása után, 1939-ben. Tudniillik ez az elhallgatás is bizonyos módon egy olyan „élet-szikra” továbbélése, amely a legendás Stanbrook kargó roncsában őrződött meg...
[...]


A füzetek
1914 – 1939

„Íme, amit mi, a FIATALOK, a dühöngő Vitus-tánc közben énekelünk. Mert inkább hiszünk a részeg embernek, ki rogyadozó lábszárral táncol förgetegesen, s aztán hirtelen összeesik a tér közepén, mint száz, karosszékben tanácskozó bölcsnek.”

A San Vitói bál füzete – 1920. június 15. La Yoga – Európa Szálló (118), Olaszországi Fiume.
1914. december 27.
Én! Enzo Cellini, a halott gyermekek kertjében vagyok. Láttam olyan lángnyelveket, amelyek úgy hagyták el a földet, mint egy égő felhő s mint hatalmas szárnyú ragadozómadarak, kik fölszálltak az egek felé, s aztán úgy hulltak alá a vonalainkra, mint ezer fénypont a fekete égben. A Minenwerferek gyilkos csapatai szoros sorokban csaptak le azokba a sáros lyukakba, amelyekben menedéket találtunk. A tűz! A Pokol minden tüze. A halál szárnyai megérintettek, s nyomukban kén- és rémület-füstöt hagytak. Más torpedók úgy robbantak föl, mit mérges döglegyek rajai az első s a második vonalaink lövészárkaiban. Szörnyű, fütyülő fémvándorlás volt ez. Két megőrült katona rohanni kezdett az ellenséges lövészárkok irányába. 
Még mindig emlékszem a háború ködében eltűnő, szürke árnyaikra. Öntudatlan módon ujjaim az Argonne földjét szántották, mert az élők elbújtak, mint a vakondok. És a halottak a lökéshullámtól fölemelkedve a világítórakéták által megvilágított égbe repültek föl. Jákob lajtorjájának legegyszerűbb kifejeződése egyetlen merőleges univerzumra csökkent. A repülő gyalogosok ellipszisei, a kitépett lábszárak, karok és fejek véletlenszerűen zuhantak vissza a mezőkre. Egy szép, fakó arc gurult épp a kezeim közé. Két, nagy, fekete, Olaszhonból érkezett szem ragyogott még ott olyan tűzijátékot vervén vissza, amely majdhogynem örömtelinek tetszett e morbid tükrökben.

A senkiföldje holdibélitáj volt. Az arcomat simogató füvet alabástrom színű porréteg borította. Lövészárkaikon túl, a tűz-özönvizet követően a férfiak kezdtek kimászni a gödrökből. Ők is azon szellemlények fehérségét hordozták, akik kiszakadtak a homályból. Levervén a port az egyenruhájáról, az egyik gyalogos ahhoz a homokvárhoz hasonlított, amelyet épp elmos a dagály. Csupán a katona levegőben titokzatosan fölfüggesztődött feje volt olyan, mint  egy kísérteties látomás.

A repedések s robbanások által szétszaggatott földön kúszok. S abban a pillanatban észreveszem takarókba burkolózott, félelemtől remegő két őrszemünket.
– Ki jár ott? – kérdi az egyik férfi, s puskáját seprűként ide-oda forgatja. Semleges hangon adom meg a jelszót: „Célzószemek”.
– Lista kapitányról megtudtunk valamit? – kérdem.
A katona közeledett. Hangja megtörtnek s az idegességtől feszültnek tűnt.
– Elment egy órája már, kapitány úr. 4 órától kezdve az egész állást bombázás érte.
– Milyen típusú lövedékek?
– 150-esek, 250-esek, s ezek a rémes Minenwerferek. A nyugati szektor őrszemei eltemetődtek élve, kapitány úr!
Megkérdem tőle, hogy a Halott Gyermek elnevezésű tanyát érte-e találat?
– Nem, megkímélték, kapitány úr.
*

Átjutok az első szögesdrótháló-rendszeren. Szerves hulladékokkal megtelt patak csörgedezik alant. A földet ötven kilónál nehezebb gránátok szántották föl. Az egyik bokor körül egyfajta lapály képződött. Dögszag szorítja össze a torkom. Szétterülő formát veszek észre a vízben, egy lovat, amelyet egy rózsaszín membránnak tűnő bőrrel takartak le. A nyüvek által kiürített négylábú olyan könnyűnek tetszett, mint egy fölfújható léggömb. De a ló nem volt egyedül. Egy egész lovascsapat kaszálódótt le önnön lendületében. A holt lovaknak megvoltak a lovasaik, avagy, ami emezekből megmaradt a kengyelekbe akadva. A csípőtől elszaggatott testek a nyergekben ültek, mint a lovasbemutatón. A kezek és az alkarok még tartották a gyeplőt. E lenyűgöző szoborcsoporthoz közeledvén, nem állhattam ellent annak, hogy egy félig földbefúródott lábszárat meg ne érintsek. A hús bemélyed az ujjam nyomása alatt egy csiga zselatinos puhaságával.

*

A garibaldiánus 4. Légió idegen gyalogezredének a kapitánya vagyok Giuseppe „Peppino” Garibaldi ezredes parancsnoksága alatt. Ez az egység főként olyan olasz önkéntesekből állt, akik Franciaországért akartak küzdeni. 1914. novemberében kezdtünk harcolni a Kronprinz hadserege ellen az Argonne szurdokjaiban. Szeptember közepétől kezdődően csapataink egy, a modern háború mindmegannyi eszközével fölfegyverzett ellenséggel találták szemben magukat a fronton, akik olyan erőteljes tüzérséggel rendelkeztek, hogy a mi hadfölszerelésünk nem vehette föl velük a versenyt. Néhány rögtönzött, szerencsétlen gránáton és magunk gyártotta „majomhúson” kívül nem voltak gránátjaink. Tüzérségünk kevés számú lövészárokmozsárból és néhány olyan 150-es mozsárágyúból állt, amelyek még Lajos Fülöp idejéből származtak, s amelyeket a Dijon mellőli régi erődökből szereztünk. Számos taupias-t is gyártottunk, kezdetleges, hordozható mozsárágyúkat, amelyeket a 77-es német lövedékekből készítettünk, s amelyekre egy gyújtólyukat fúrtunk, hogy tüzelhessen. A veréb egy nagy nyílpuska volt, amelyet a gránátok nyolcvan méterre való elvetésére kellett volna használnunk, de nem voltak csak köveink s a srapnelek nagyobb darabjai. Ilyen, a középkori háborúhoz méltó körülmények között ütköztünk meg az ellenséggel lövészárkoktól lövészárkokig, s ezek megszerzéséért néha fejszével, metszőbicskával és késsel harcoltunk.

*

Lotharingia és Champagne között terülvén el, az Argonne hegycsoport hatalmas, fenséges tölgyfaerdőkkel néhol olyannyira sűrűn borított, hogy majdnem áthatolhatatlan. Hatvan kilométernyi hosszával és tizenkét kilométeres szélességével az erdő egy szabálytalan, tavakkal tűzdelt fennsíkon terült el, amelyet mély szurdokok szakítottak meg. A Biesme völgye az erdőt délről észak fele hozzávetőlegesen kettőbe szeli, de ettől a bemélyedéstől jobbra és balra annyira meredek, csúszós lejtőjű szakadékok nyílnak, hogy cikkcakkosan elkerülendő terepakadályokat képeznek a lövészárkok számára. A csúcsokról források törnek elő, s a vastag és szürke, glaise-nek nevezett anyaggal összekeverődött víz a legkisebb üreget is sárkúttá, a legkisebb mélyedést pedig egyenesen mocsárrá változtatja. A lövészárkokat többnyire elönti a víz, amit minduntalan vödörrel kell kimerni. A szálfák alatt még a legapróbb ösvény is ragadós, mézhez hasonló sárból lévő kerékvágássá válik. Avégett, hogy az erdei csapások ne váljanak használhatatlanokká, rönkfa-réteggel kellett őket „leparkettezni”. Ezentúl meg kell közelítsem néhány tucat méterrel az ellenséges lövészárkokat. Vissza kell térjek a tegnap esti, elvetélt támadásunk színhelyére.

*

Épp Karácsony estéjén állítottak frontvonalba, és 1914. december 26.-án támadtunk a bolante-i erdőben „Viva l’Italia!”, „Vive la France!”, „Éljen Garibaldi!” kiáltások közepette. Harminc perccel a sorsdöntő óra előtt, a tisztek összegyűjtötték az embereket, hogy néhány szót intézzenek hozzájuk. Buzdították őket, hogy törjenek az ellenségre, s hogy áldozzák föl életüket Franciaország és Olaszország jövőjéért. Miután a családjuknak írt búcsúleveleket megírták, a légionáriusok kigombolták szürke-zöld zubbonyukat, hogy láthatóvá váljon ama legendás vörös ing, amely Garibaldi hősies gesztusát kísérte végig a világ minden csatamezőjén.

Fölharsan a rohamot jelző trombita, miközben Peppino Garibaldi lovaglópálcájával mutatta az utat. A jelzőrakétát föllőtték, és a 3. pótzászlóalj, amelyben szolgáltam, megkezdte az előrenyomulást revolverrel a kézben Constant és Bruno Garibaldi vezérletével. Az első füttyjelre már földerített terepen vágtunk keresztül a francia lövészárok előtt „Szuronyt a csőre!” fölkiáltással. A kis támadócsapatok tornalépésben haladtak előre. A fegyvertelen utászegységeket golyóálló pajzsok védték, s egyesek hatalmas bádogollókkal fegyverkeztek föl, hogy a még érintetlen drótokat elvághassák, míg mások csákányokat hordoztak, hogy a német lövészárkok védelmén dolgozhassanak, ha majd az elesik.
A német géppuskák köpködni és kaszálni kezdtek. Az emberek vagy azonnal meghaltak, vagy a sorozatok által megsebesítve rogytak össze. Megpillantom az árkászcsoportot vezető hadnagyot: halálos találat éri a fejét. Minden zsigerüket megmozgató, önföláldozó cselekedetet hajtva végre, az utászok elvágják a drótokat, s elesnek egyenként azért, hogy támadási folyosót nyithassanak számunkra. Bruno mögött vagyok, aki a 6. századot vezeti. A robbanások közepette szétszórt rendben haladunk előre. A mindent elpusztító ágyútűzben az emberek a földre vetik magukat, s körmükkel földkupacokat kaparnak össze a fejük elé nem is abból a meggondolásból, hogy valami nevetséges védelmet emeljenek maguknak, hanem inkább azért, hogy láthatatlanokká váljanak a homokzsákjaik pajzsa mögött kényelmes biztonságban lévő német mesterlövészek és megfigyelők számára. Látom, Bruno hirtelen meginog, és összeesik, s az egyik kezével fogja a karját. Megsebesült. A sebet bekötik, s Bruno ötvenegynéhány fővel újraindítja a rohamot.
A németeknek volt annyi idejük, hogy pontosítsák a célzást, s következésképp valóságos golyózápor hullt reánk. Két lövedék hatolt át Bruno mellkasán, s a hónalj szintjén távoztak a testből. Bruno egy fa törzsén csúszik le a földre Landini közlegénnyel együtt, aki úgyszintén megsebesült. Bruno szép arcát figyelem s a hátrafésült, fekete haját. Egy rakoncátlan tincs hull a homlokára. Még van annyi ereje, hogy megszólaljon elhaló hangon: „Megsebesültem!” –  mormolja. „Menjetek nélkülem, én már nem tudok járni.”

Levesszük róla a zubbonyát s a rövid, kis, kék, aranygombos zekéjét, hogy megvizsgáljuk a sebesülését. A vér átitatja a vörös inget s az égszínkék övet. Reménytelen. „Küldök egy csókot apámnak és anyámnak s minden testvéremnek”, mondja bátran. Vércsík jelenik meg a száján, szavait már nem lehet hallani, aztán egy végső izomgörcs rázza meg a testet. Hirtelen minden maradék akaratát összeszedve, még csak néhány szót képes kiejteni: „Garibaldi gyermekei...”

                BRÉDA FERENC
                             fordítása

A regényrészletet a párizsi Max Milo kiadó hozzájárulásával közöljük.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében