"kilépnek a megváltatlan homályból"
Kereső  »
XXIV. ÉVFOLYAM 2013. 9. (623.) SZÁM — MÁJUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
A napsütötte tér
FERENCZI SZILÁRD
Kinőni a kígyóbőrből - Beszélgetés Benedek Szabolcs íróval
Bogdán László
Vaszilij Bogdanov: Az amerikai füzetből
Szőcs István
Történész humor avagy Rémtörténelemisták
Sigmond István
Egy ateista tanácsa: higgyetek Istenben 13. - Marslakók
Tóth Kinga
Versei
Móritz Mátyás
A halottak napjára virradó éjszaka
TINKÓ MÁTÉ
Árva nézésével hirtelen
ANDRÉ FERENC
Atlasz bírja
JANUSZ GŁOWACKI
West Avenue
Benő Attila
Versei
PÁL-LUKÁCS ZSÓFIA
Jubileumi könyvfesztivál: az „elfelejtve-megőrzés” kockázata
Fodor Györgyi
De mi van a pulton?
Jakab-Benke Nándor
A pozíció gyereke
BENE ZOLTÁN
A víziboszorkány
Hírek
 
Bogdán László
Vaszilij Bogdanov: Az amerikai füzetből
XXIV. ÉVFOLYAM 2013. 9. (623.) SZÁM — MÁJUS 10.

A kudarc kétségbeesett beismerése
               Wilfredo Lam: A dzsungel
  
Lam dzsungelének démonai egyetlen 
képzőművész által ábrázolt szörnyetegre 
sem emlékeztetnek, teljességgel hiányoznak 
Borges Képzelt lények könyvének felsorolásából, 
nem utalnak Hieronymus Bosch rémeire,
egyáltalán az emberi szellem 
írott, festett, rajzolt, megmintázott, elképzelt
fenevadaira, dúvadaira, bestiáira 
sem hasonlítanak, mintha tényleg a vad, 
párás, miazmás őserdei légkörben tenyésző 
növényzet teremtette volna őket! 
Lábaik, kezeik – ha ugyan lábak és kezek? – 
pálcikaszerűek, s mintha az elburjánzó, 
terrénumait állandóan kiterjesztő ősvadon 
hatalmas fakoronáinak, átláthatatlan, áthatolhatatlan
ágazatainak folytatásai lennének, 
mintha nem is válnának teljesen szét 
az ide-oda libegő, sustorgó, sziszegő, 
mozgásukban követhetetlen, 
az egész világot behálózó és gúzsba kötő indáktól. 
Furcsa, geometrikus ábrákra emlékeztető, 
sokszögletű fejük az árnyak közé vész, 
szemük fenyegetően meg-megvillan. 
Hány szemük van? Ezt sem lehet megállapítani, 
s azt sem, hogy szemek-e ezek egyáltalán? 
Szemük helye vészjóslóan villódzik, 
sziporkáznak a balsejtelem lüktető pontocskái, 
jelezve a veszélyt. Némák. Szájuk nincs, 
vagy ha van, tört mínuszjel. 
Eddig a dzsungel titokzatos, fenyegető, 
kifürkészhetetlen mélységeiben rejtőzködtek, 
de most mintha jelt hallanának, parancsot, 
kilépnek a megváltatlan homályból, 
az ágakon, indákon, lombkoronákon, bozótoson 
hozzuk elérő, tébolyító napfényre 
és a dzsungel szélén gyülekeznek, 
fenyegető veszélyt jelenítve meg, 
amire nincsen szavunk, mint ahogy 
az őserdő szörnyeinek leírásához sincsen.
Kétségbeesett leíráskísérleteink 
a csőd beismerésének elodázását jelentik, 
öntudatlanul is időt szeretnénk nyerni, 
noha a múzeum látogatóinak megdöbbentő, 
számomra teljességgel felfoghatatlan 
közömbössége sugallja, hogy egy 
festményről van szó, csak egy képről, 
s rájuk mindez nem úgy hat, mint rám! 
Végtelen naivitásukban nem érzékelik 
a festmény koncentrálta, minden pillanatban 
robbanással fenyegető veszélyt.
Nagyon sok az ázsiai, kínai, japán, vietnami, 
tajvani, szingapúri turista, s Lam dzsungelére, 
őserdejének ugrásra kész bestiáira 
nem is figyelnek fel, 
teljességgel közömbösen hagyja őket. 
Csivitelnek valamiről, érthetetlen derűvel 
és végtelen sorokban vonulnak a műalkotások előtt. 
Kihívásaikkal szemben védtelenek.
Nem is sejtik, hogy ezek a geometrikus fenevadak
bármikor kitörhetnek a festmény teréből, 
fákat, indákat, bozótosokat, férgeket 
hurcolva magukkal, hiszen egyszerűen 
képtelenek elválni tőlük, össze vannak velük nőve! 
S ha kitörnek, bármelyik pillanatban bekövetkezhet,
feltartóztathatatlanul magukkal sodorják 
az ősvadon sűrű, nedves kipárolgásait, 
miazmás fertőző légkörét! Nincs megállás. 
Nincs erő, ami megállíthatná őket. 
Elfoglalják a Modern Művészetek Múzeumát, 
New York metropolisát, Amerikát, az egész világot.
Rettegek, de képtelen vagyok elfordulni 
a rettenetes festménytől. A dzsungel növényzetének 
mértan-bestiái minden mozdulatomat követik, 
megbabonáznak. Egy rémálomba hurcolnak magukkal, 
egy álom útvesztőbe, amelyből nincs kijárat, 
ahonnan nem lesz visszatérés. Elveszek.
 
* Vaszilij Bogdanov alaposan megkésett amerikai útjuk elején, az volt, hogy szeretett volna végre elzarándokolni barátja, Kazimir Malevics festményeihez, New Yorkba, a Modern Művészetek Múzeumába. Hét elején mentünk, mert én kísértem el, s egy végtelen napot töltöttünk a múzeum termeiben, nagyapa végignézte barátja itt őrzött remekműveit, aztán sétálgattunk a múzeumban, egyszerre, számomra felfoghatatlan gyorsasággal az egyik múzeumi alkalmazotthoz fordulva, az iránt érdeklődött, hogy melyik teremben van kiállítva Wilfredo Lam kubai festőművész A dzsungel című festménye. Megdöbbentem, eddig sem a festőről, sem a képről nem hallottam. A középkorú hölgy is meglepődött kissé, de gyanútlanul elvezetett bennünket a festményez. Nagyapa még súgva megvallotta évek óta megbabonázza ez a festmény, amelynek egy silány reprodukcióját láthatta egy szovjet scifi magazinban, s azóta sem hagyja nyugodni. De máris ott álltunk a festmény előtt, múzeumi kísérőnk szánakozó mosollyal hagyott magukra bennünket, s nagyapa órákig állott a festmény előtt, amelyet én először nem is fogtam fel, utána rémleni kezdett valami, az indák és a mértani szörnyetegek zöldes körvonalai lassan, fenyegetően elváltak egymástól és hirtelen hatalmába kerített valami fenyegetés, a festmény áttekinthetetlen teréből áradó rettegés. Otthagytam nagyapát egyedül, meditáljon és visszamentem Malevics képeihez, rajzaihoz, hogy bensőségesebben megismerkedhessek velük. Órák teltek el, gyors jegyzeteket is készítettem, aztán visszamentem Lam festményéhez, amely előtt magányosan és rendíthetetlenül állott nagyapám, s körülötte ázsiai turisták csiviteltek, akik későbbi versébe is belekerültek, melynek első változatát, néhány nappal múzeumi látogatásunk után adta ide nekem, figyelmeztetve, hogy ez még nem a végleges szöveg, s valóban többször is átírta, de mindvégig elégedetlen volt vele. Van, amit lehet, mondotta, és van, amit sajnos nem. Ezt a festményt nem lehet leírni, ha le lehetne írni, meg sem kellett volna festeni Én arról beszéltem, mert közben utánanéztem Lamnak, hogy valószínű meszkalin előidézte vízióról van szó. Nagyapám lemondóan nézett rám és legyintett. Hát nem mindegy? Azóta is előttem van szomorú arca. – Tatjána Bogdanova


Pierrot, a zenész
                   Gino Severini festménye

Fehér bohóc ül, szembe velünk, fekete 
álarcban bizonyára szemünk tükrében 
szemléli magát, ölében gitár, körülötte  
meghitt, tarkára pingált falak. A széltoló, 
Párizsból való hazatelepedésük előtt, 
1925 sugárzó tavaszán látta először 
a festményt, s érezte Pierrot jelenlétét. 
Az álarc mögül rászegeződött tengerkék 
szeme, mintha akart volna tőle valamit.
Egész éjjel nyugtalanul hánykolódott, 
Léna azt is hitte, meggondolta magát, 
már nem akar hazatérni, de ő bevallotta, 
a fehér bohóc nyugtalanítja, mintha 
akarna tőle valamit. „Bolondság – nevetett 
a felesége csiklandósan és hozzásimult – 
Tőled csak én akarok valamit, hercegem, 
s hogy mit, azt te is nagyon jól tudod.” 
Másnap mégis visszament a kiállítóterembe, 
a bohóc képe eltűnt, bizonyára valaki, 
egy műgyűjtő, vagy valamelyik állami 
közgyűjteményt megbízottja már meg is 
vásárolta. De a fehér bohócot nem tudta 
elfelejteni, évtizedekig kísértette, s most, 
nem kis meglepetésére, egy New York-i 
múzeumban láthatta viszont. Pierrot 
az évtizedek során, vele ellentétben, 
mit sem változott, de ahogy egészen közel 
ment hozzá, mintha megvillant volna kék szeme. 
Felismert, döbbent meg a széltoló és sokáig 
mereven, mozdulatlanul nézte a bohócot, 
próbálta elképzelni fekete álarc alatt az arcát, 
de sehogyan sem sikerült. Pierrot visszanézett, 
s mintha tényleg akart volna valamit, de nem bírt 
megszólalni és hősünk rájött, hogy egy másik 
szerepet, másik sorsot kínált fel akkor, ott neki, 
ötvennégy esztendővel ezelőtt. Ő lehetett volna 
a párja, az ikertestvére, a hasonmása, a fehér 
bohóc és minden, az egész kurva, zátonyra futott 
élete másképpen alakulhatott volna, ha akkor 
megérti mit is akar sugallni Pierrot. De süket volt, 
vak volt és érzéketlen, nem fogta fel az üzenetet, 
s most már fehér bohóc sem lehet soha. 
Ez a vonat is elment. Nézte még egy ideig 
szomorúan a bohócot, s akkor Pierrot hirtelen 
megmozdult, fölemelte a gitárját és játszani kezdett 
valami andalító menüettet, aztán meghajtotta fejét, 
leengedte gitárját, közvetlen mozdulattal vette le
álarcát és a széltoló döbbenten ismert fiatalkori 
önmagára. Igen, kétségtelen ő volt az. A művész 
kétségtelenül őt festette meg Pierrot maszkjában. 
De hol találkozhattak és mikor? Malevics, vagy a 
futurista olasz festők környezetében? Ezt már 
képtelen volt kideríteni. Nézte hasonmását 
és hallgatott. Nem tudott elválni tőle, 
a múzeum zárásáig maradt, viselkedése már  
az őröknek is feltűnt, aggodalmasan köhécseltek 
a háta mögött, de korára való tekintettel 
elnézően viselkedtek, nem zavarták meg.

* Severini festménye, saját bevallása szerint mindég is izgatta nagyapámat, s akkor sem nyugodott meg, amikor a képtárban végre viszontláthatta. Hogy miért, kiderül a versből, amelyet Amerikában írott ciklusába, az Egy széltoló vallomásaiba illesztett, akárcsak Hopper, a divatos amerikai festőművész Napozók című képe ihlette, különös költeményét, amelyben a nyolcvannégy éves, életét egy diktatúrában leélő öregember felfedezi a szabad világ, a fogyasztói társadalom polgárainak iszonyatos magára maradottságát, elidegenedettségét. – Tatjána Bogdanova 
 
 
Napozók
                      Edward Hopper festménye

Öt széken napozó alak: egy kiolvashatatlan 
arcú nő, egy hátradőlve meditáló gentleman, 
egy arcát napnak kitáró hunyt szemű hölgy, 
egy másik úr, kalapban, ettől dölyfösebnek 
tetszik a többinél s megközelíthetetlenebbnek, 
végül egy nekünk háttal forduló, olvasó férfi. 
Nem lehet eldönteni újságot, regényt olvas, 
esetleg színes magazint, de nem is fontos. 
Szinte süt róla a magányosság, beíratlan sírkő 
a háta. „Íme, Amerikából jelentjük – vigyorog 
a széltoló a washingtoni képtárban, meglepett, 
szőke unokája felé fordulva. –  Elkészült a 
kifulladt civilizáció sírköve.” Barátságtalan, 
erős fény-árnyék hatás teszi vibrálóan 
kétértelművé és borzongatóvá a festményt. 
Rideg és nyomasztóan zord. A magukba záruló 
alakok jelenetének iszonyú némasága 
nyugtalansággal tölti el, elfordulna, 
de az öt magányos alak újra meg újra 
kényszeríti, hogy nézze őket, értelmezze 
kilátástalan egyedüllétüket, szomorú sorsukat.  
„És nemtudni mi lesz – fordul Tatjána felé 
a széltoló – ha váratlanul mégis felhők 
takarják el a napot? Mihez kezdenek akkor 
kiszámíthatatlan szabadságukkal a flegmatikus, 
s önhibájukon kívül az árnyék iszonyatos
birodalmába kerülő napozók?” 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében