"szemében egyszervolt házak állnak"
Kereső  »
XXIV. ÉVFOLYAM 2013. 23. (637.) SZÁM — DECEMBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Müller Csaba
Sztánai pillanatkép – Kós Károly születésének 130. évfordulóján
László Noémi
A művész a Szaturnusz kegyeltje – Interjú Végh Attila költővel, íróval
Végh Attila
Versei
Fried István
„Az is csak egészben a rész” – Tandori Dezső 75 éves
Sigmond István
Fényhegyek
Szakács István Péter
Rövidprózái
KULCSÁR ÁRPÁD
Versei
Lovász Krisztina
Gokartnovella
Fekete Réka
5 évszak (részlet)
BALÓ LEVENTE
Versei
GOTHA RÓBERT MILÁN
Az élet könyve
Dehel Gábor
Kiadó víkendház
Benő Attila
Egy század arcai (Részletek egy hosszabb költeményből)
Szőcs István
Képtelen jegyzetek
LOVASSY CSEH TAMÁS
Kolozsvár Error
Tulit Gyopár
Akárki, avagy szürkeség és önítélet
Orbán Zsuzsa-Lilla
Ismerős történetek
Kiss András László
Adriana Bădoi – Where to?
Hírek
 
Orbán Zsuzsa-Lilla
Ismerős történetek
XXIV. ÉVFOLYAM 2013. 23. (637.) SZÁM — DECEMBER 10.

A kötet borítójának „utasításait” követve: megállni a pályalezárást jelző tiltótáblánál és kitekinteni egy szokatlan nézőpontból a még így is ismerős tájra. Így jártam Sántha Attila Razglednicák című kötetével, amelyben a versek nem szokványosak, mégis ismerős történeteket, magatartásokat, reakciókat mesélnek el. A szövegek ugyanúgy otthonosak, mint a hűtőtorony látványa a rozsdás sínek hátterében.
A kötet két versciklusában kétféle hang szólal meg. A Razglednicák munkatáborból író beszélője, mint később kiderül, A szükségét végző falu lírai énjének nagyapjaként azonosítható be. Nagy a kísértés, hogy elbeszélőt írjak lírai én helyett, hiszen a versek sokszor csak formailag versek, legtöbbször történetek rejtőznek a szakaszokká tördelt sorok mögött. Még olyankor is, amikor egy-egy verset intertextuális utalások kötnek a lírai hagyományhoz. 
Radnótit nem csak a címmel idézi meg a kötet, hanem a képalkotási technikájával is. Az Első razglednica megszemélyesítése – „Suhan velem a gondos ősz” – ugyanúgy a környezetben láttatja a cselekvés lehetőségét és nem az emberben, mint Radnóti első razglednicájában „az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad” sor, itt azonban a kedves már nem tudja az állandóságot jelenteni a lírai énnek, és épp ezért tragikus „banális” változása. A Negyedik razglednicában a „Barnasága hogy milyen volt” sor némileg ironikusan játszik rá a gyakran idézett Juhász Gyula-versre, amikor nemcsak a fordított mondatszerkezetével, hanem a szerelem leértékelése révén is éles ellentétet teremt a megidézett szöveggel: „találkoztam kiskedden egy lánnyal,/munkára küldtek vele,/s aztán igen megkívántam. // Barnasága hogy milyen volt, / csak én tudom s az állam...” Az első ciklusban felsejlenek József Attila-sorok, Ady-verscímek, Dsida Jenő-vershelyzetek – a Nagycsütörtökre emlékeztető várakozás a Második razglednicában: „Mielőtt elértem volna hazám,/ az Isten háta mögött […]/ évekre megálltam” –, egy furfangos szójáték még az Isteni színjátékot is megidézi az egyik versben: „Túl az ember féletén”. A lírai utalások ellenére a ciklus versei az arhangelszki munkatábor mindennapjainak történetét mesélik el: a néha szó szerinti, néha metaforikus távolság okozta hiányt, a honvágyat, a szeretett nő hiányát vagy a hiánypótló olcsó szerelmeket. A versek erőssége, hogy a konkrét helyzeteken túl is érvényesek a munkatáborban tapasztalt helyzetek, érzések, magatartások. Az apai nagyapa hangja mellett megjelenik egy munkatáboron túlmutató hang is, ami lehetővé teszi a ciklus areferenciális olvasatát.
A kötet második ciklusa, A szükségét végző falu még jobban közelít az epikához, mint a Razglednicák. A prózaversek olvashatók családtörténetként, mikrotörténelemként, vagy akár az oral history műfajához is köthetjük a szövegeket. Az epikus szálat a kronológia – az apától eljutunk a dédszülőkig – és a családtörténetét felidéző lírai én szolgáltatják. A versek egy-egy családtagon keresztül mesélnek el élethelyzeteket, reakciókat, érzelmeket, így a ciklus versei családfát rajzolnak visszamenőleg a 19. század végéig. 
A boldogságkeresés és a múltbanézés közötti párhuzamot a ciklus első szövege teremti meg, Kós Károly legszebb élete címmel, amiben az elbeszélő „lemerül”  gyermekkorába, és ott meg is talál valamiféle boldogságot a kollektivizálás, a szegénység és minden ezzel járó szörnyűség ellenére. A múlt és a boldogság párhuzamára reflektál is az írás végén, megteremtve ezzel a ciklus egészére vonatkozó elbeszélői pozíciót: „Az is lehet, hogy csak a megszépítő messzeség ködén keresztül látszik ma oly szépnek minden, ami akkor történt, egyáltalán nem volt soha másról szó, mint a hétköznapok normalitásáról.” A versekben sokszor a történelmi valóság brutalitása és az imént említett normalitás feszül egymásnak, lélegzetnyi szünetet sem hagyva az olvasónak a váltáshoz.
Az egyes történetek hatása a vers tömörebb, kihagyásos szerkezetéből adódóan is sokkal nagyobb, mintha prózában lennének elmesélve. A Rákosijános nagyapám című versben a sűrített tempóból adódóan két magasfeszültségű pont is létrejön, az első, amikor a nagyapa hadteste a második világháború végén hazafele tart: „Nyilasok fogták el,/ a csapatból kiállítottak egyet,/ fejéhez fogták a pisztolyt,/ lője le elrettentésül kiszemelt nagyapámat./ Lelőtte.” Majd két szakasszal tovább: „Évekre rá Bardócz Béla bá/ a kocsmában sírva mesélte,/ mennyire fájt neki, hogy/ ötgyermekes apát kellett lelőnie.” Egy generációval korábban az első világháború teremt hasonló helyzetet. A Rákosizsigmond dédapám című versben a kihagyás okozta reakciótlanság vágja mellbe az olvasót: „Dénes fiával együtt vonult be,/ és ordította, kutya Szerbia,/ majd ’16-ban, mikor az oláhok betörtek,/ János fiát is utánavitték.// Látta, amint Dénes fennakad/ egy szögesdróton s lekaszabolják,/ aztán hazajött.” A következő szakasz ugyanebben az objektív hangnemben írja le a dédapa öngyilkosságát, az olvasóra bízva az ok és okozat összekapcsolását: „Pár évre rá felvette legjobb harisnyáját,/ egész nap fát húzatott az erdőn,/ legyen télire, majd kimelegedve/ otthon a jéghideg vízbe beleült.// Harmadnapon meghala, majd eltemették”. Az apostoli hitvallás sorainak elferdített és felcserélt változata kihangsúlyozza, hogy a dédapa esetében a harmadnap nem a feltámadást jelenti, mint az eredeti szövegben, hanem csak a halált. 
A történelem hangsúlyos a család történetében, hiszen szinte mindegyik családtag áldozatává válik az éppen aktuális történelmi helyzetnek, azonban mégsem a nagy történelmi események állnak az előtérben, hanem ezek családi vonatkozásai, az egyéni sorsok. A Márta című versben az orosz megszállás idején a lírai én nagyanyja száll szembe az orosz katonákkal, akik, miután elvették utolsó bödön zsírját is, férje pergősszekerét is el akarják venni: „Hol a kötőrúd? – szólt, illetve mutogatta./ Nincs, megettem – válaszolt/ szikrázó szemekkel nagyanyám.// Dáváj kötőrúd – kiáltotta oroszul Szergej,/ s felsorakoztatta a fal mellé/ Annát, Etit, Saroltát, Lujzit/ és a legkisebb Árpit, majd/ nagyanyámra fogta a Kalasnyikovot.” Miután mégsem lövik le őket, az élet megy tovább a szokásos objektív nézőpontból bemutatva: „Márta pedig ottmaradt étel nélkül és öt gyermekkel, kész csoda, hogy kiteleltek, és Jánosra is sokszor haragudott, hogy nem jön segíteni, pedig azt ígérte, sosem hagyja el.” A látszólag asszonyi zsémbeskedésnek tűnő reakció valójában egy abszurd emberi helyzet megélése, hiszen a Rákosijános nagyapám című versből már tudjuk, hogy Márta férjét „elrettentésül” lelövetik az egyik falustársával, és így a férje hiánya miatt érzett harag valójában a halállal vagy a történelmi helyzettel szembeni tehetetlenség haragja. 
A szereplők világa az objektív elbeszélői hang hatására szinte érzelemmentesnek tűnik, azonban egy-egy helyzet mögött tragédiák játszódnak. A Lukácsmária dédanyám című versben Mária kénytelen vasárnap sütni, mert „az ukáz szombaton jött, s nem volt elég kenyere, hogy fiát és férjét felcsomagolja.” Az egész versben látszólag az a baj, hogy a dédanya vasárnap dolgozik, de valójában egy feleség és anya tragikus sorsa rajzolódik ki a háttérben, aki férje és fiai halálát próbálja feldolgozni a maga módján: „»Fiam, megvert engem az Isten,/ hogy vasárnap dolgoztam«,/ mondogatta, szögesdróton felakadt fiát/ miszlikbe aprították.// Csak ’54-ben halt meg,/ rá harminc évre, hogy urát eltemette,/ és másik fiát is hiába várta ’44-ből,/ mert Kecskemétnél/ a holttestét felakasztották.” 
A kötet szokatlan nézőpontból elmondott családi/háborús történetek gyűjteménye. Olyan, mintha az olvasó családi albumot lapozgatna és közben szinte észrevétlenül szembesül a 20. század történelmével. Nem hiába lett a kötet címe Razglednicák – képeslapok. Oravecz Imre a Halászóember (1998) című kötetében hasonló hangnemben, szintén prózaversekben írja meg szülőfaluja és az Árvai család történetét a kollektivizálás ideje alatt. A versekből regénytrilógia készül, már két kötete megjelent. Kíváncsi vagyok, Sántha Attila esetében lesz-e folytatása ennek az érdekes kísérletnek.     

Sántha Attila: Razglednicák. Erdélyi Híradó Kiadó – Előretolt Helyőrség Szépirodalmi Páholy, Kolozsvár, 2013.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében