"Beterelek az Úrnak városába bárkit"
Kereső  »
XXIV. ÉVFOLYAM 2013. 24. (638.) SZÁM — DECEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Szilágyi István
Higgyünk a csodában?
Vörös István
Versei
KAÁLI NAGY BOTOND
„Tanulni, olvasni, gondolkozni…” – Beszélgetés a 80 éves Gálfalvi Zsolttal
Karácsonyi Zsolt
Versei
Cseke Róbert
Mostanság
FISCHER BOTOND
Rövidprózái
Szabó-Györke Zsombor
Függőmonológ
Dávid Anna
Szervezeti tanleírás
Köllő Ildikó
Szívfájdalom
András Orsolya
Középkor
MIRCEA IVĂNESCU
Versei
Szőcs István
Harc az ünnepért
SERESTÉLY ZALÁN
Alkalom az alkalmatlankodásra
Láng Orsolya
Aszkézis és érzékiség – Ulrich Seidl Paradicsom-trilógiája
Bakk Ágnes
Az elsőkönyves daganata
Csíki András
Versei
Januári évfordulók
 
SERESTÉLY ZALÁN
Alkalom az alkalmatlankodásra
XXIV. ÉVFOLYAM 2013. 24. (638.) SZÁM — DECEMBER 25.

Alkalmatlankodó. Összecsukom Bor-bély András Bálnakenyér című kötetét, és ezt a szót találom a húsomban. Alkalmatlanul érkezik, mint a legjobb vendégek, kéretlen és alapjában véve művietlen betoppanását nem leplezi semmiféle keresett eleganciával. Felsérti az életteremet verítékszagával, intim nyelvi roncsoltságával, öncsonkoltságával, de nem tesz otthontalanná, sőt: az otthonosságban mától ennek is helye van, helyet kell szorítanom. De alkalmatlan úgy is, ahogy csak kicsorbult szerszámok szoktak alkalmatlanok lenni; zsigerileg tiltakozik mindenféle célirányos birtoklás, kisajátítás, rákódolás ellen, miközben épp e hasznavehetetlenségében, funkcióját vesztett valójában tart igényt a kiköpöttség, a szent fölösleg marginális ontológiájára. Nem-lenni akar, jobban mondva akar nem-lenni, ez az intencionalitás pedig egyszerre oldja el(/fel) a lét komolyságától, komolykodásától, az objektumok megalázó objektumságától, illetve a haláltól, a semmis(s)égtől. Alkalmatlan persze úgy is, mint akinek nincs szüksége alkalmakra, hogy alkalmatlankodjon; egy túléléslánc nyelvi terrénumaként, emlékműként – ahogyan J. Hillis Miller képzeli el az irodalmi műalkotást – a Bálnakenyér úgy botlasztja el az időt (megvonva annak primátusát), hogy kioldja, kikaparja a testeket, az idomokat az eseményszerű kontextusokból, helyesebben: a kontextusok eseményszerűségéből. Végül abból, ahogyan a Bálnakenyér manipulálja a róla megnyilvánuló nyelvi reflexiót, a szöveg egy újabb alkalmatlankodása fejlik föl. Borbély András könyve olyan metanyelvre szorítja a Bálnakenyeret bevilágító reflexiót, melyben interferenciába lép, tagolhatatlanná válik a ki és a mi, a szubjektum és az objektum. Egyszóval értelmét veszti benne a fikció fogalma. Tulajdonképpen tét nélkülivé válik, hogy egy, a nyelvben kiépülő elbeszélői hang gerjeszti a narratívát (illetve e kettő kölcsönösen egymást), vagy Borbély András szórja el személyes életeseményeit (manna helyett bálnakenyereit) a könyvben, ha ezektől az eseményektől el van ragadva minden diszkurzivitás és eseményszerűség, azaz „pillanatig sem időzhetnek el önnön létezésük stabilitásában”.1 Borbély András ugyanis tisztán látja, hogy a fikciónak – legalábbis a szó konszenzuálisan rögzített értelmében – csupán a valóságra vonatkozásában, e két kategória – fikció és valóság – oppozicionális, egymás ellen kijátszott, vagy legjobb esetben is cserebomlásként felmutatott dialektikájában termelődik ki az értelme, s mint ilyen, abszolút testidegen, teljesen alkalmatlan arra, hogy felfüggessze, kijátssza a polgári idő politikai akarat, piac általi kisajátíthatóságát, manipulálhatóságát, katatóniáját. Olyan pózként leplezi le a fikciót, mely óhatatlanul újrateremti azt, amit megtagad, elleplez, vagy ami fölött frusztráltan és rossz lelkiismerettel szemet huny.
E recenzió homlokterében tehát – az első soroktól fogva – a következő kérdés lappang: hogyan érdemes megnyilvánulni egy olyan könyvről, mely ugyan nyomokat, emlékeket hagy a testemben, de zsigerileg ellenáll a róla való megnyilvánulásnak, a besorolhatóságnak? 
A kötet címadó szövege a következő mondatokkal indít: „Reggelente játszunk a szavakkal, ma ez volt a megfelelő szó: bálnaregény. Erre Emese mondta, hogy Moby Dick, de én nem erre gondoltam. Az én bálnaregényemben nem a cet a fontos és nem is a regény, hanem a tenger, ez a fémes vízfelület, roncsbódék a parton, szemét, és úgy nyekereg, csattog a tenger, mintha pléhlemezeket ráznának.” (244.) Bálnaregény. Egy narratíva, melyet nem a műfaja (regény), de nem is a témája (cet) tesz regénnyé, hanem az inherens bomlás (a víz mint mindent szemétté daráló háttérnegatív). Negatív teológia. Mely valamiképpen ugyanakkor a regényműfaj legmélyén is ott lapul. „A regényre és az epikára gondolva – hangzott el Jorge Luis Borges A történetmondás című előadásán – könnyen beleesünk abba a hibába, hogy a vers és próza közötti eltérést véljük a fő különbségnek, azt, ami valaminek az eléneklése és elmondása között van. Pedig, azt hiszem, nagyobb különbség is van. Az a különbség, hogy az epikának a hős a legfontosabb eleme – olyan ember, aki mindenki más mintaképe. A legtöbb regénynek ellenben az a lényege, ahogy Mencken már kifejtette, hogy lerombol egy embert, hogy elkorcsosít egy jellemet.”2 Képzavarral élve, ez a negatív teológia, ez az inherens bomlás, „elkorcsosulás” a tengernegatívban, nos, ez hatja át és szervezi regénnyé Borbély András Bálnakenyér című kötetét is, ezt a műfajilag igen rétegzett szövegtestet (publicisztika, esszé, elbeszélés, tanulmány, illetve e műfajok számba vehetetlen kontaminációja), melynek ránk nyitott anyagcsere-folyamatai végre lehetővé teszik, hogy a reflexiót (illetve a reflexiós meghatározottságú formatartalmat) ne az érzékek világából kiszakított, az érzéki testtapasztalatnak radikálisan ellentmondó jelenségként érzékeljük és interpretáljuk.
„Tehát ülök a fa alatt – olvasom A bárányok nyelve című rövidprózában –, nem vagyok én egy Buddha, magánszemélyként épp a terrorizmuson gondolkodom, annak állami változatán főként, valami olcsó könyvet olvasok erről, egyébként meg önelvesztésben vagyok (…)” (236.) A regényként újraolvasott Bálnakenyér tulajdonképpen ezt az önelvesztésben levést mint meghatározatlan számú és „állagú” utazást beszéli el. Ez fejeződik ki – nincs terem kitérni rá, hogy pozitív vagy negatív előjellel, egyáltalán bármiféle előjellel-e – a kelet-közép-európai ember nyugati irányultságú emigrációjában (melyet – jóllehet a kiszakadás vágya hat át – a szerző jellemzően balkáni gesztusként leplez le), a rendőrgyilkos nagyapa éjszakai menekülésében (melynek egy olyan lázálombeli szubjektum-összefonódás nyújt keretet, ami egy kiterjedtebb vizsgálódás keretében igen-igen tágas kontingenciába terelhetné a szerzői én, az elbeszélői én-projekció és a fikcionalitás korábban említett hármasát), a bűntudattól a szégyenig ívelő Trianon-meditációban, vagy a mindent átható Budapest–Kolozsvár-oszcillációban. Hiszen e kiüresedésben nem csak, azaz elsősorban nem egyirányú utak munkálnak. A Bálnakenyér töredezett én-projekciója nagyon pontosan követi ezt a tapasztalatot – felépül és elbontja magát, majd ismét felépül és ismét elbomlik. Olykor akkor is beszél, ha tud, ha vall meg-nem-születettségéről, a létben való részesületlenségéről, úgy is mondhatnánk: részvétlenségéről. Ez a részvétlenség ugyanakkor nem viseli a mindentudás kolonializáló, életeket, élettörténeteket kisajátító gesztusait. Fojtott, leszorított hangon szól, „legalantabbról”, és amikor felépül, megszületik, ontológiai bizonyosságra téve szert, akkor is a meg-nem-születettek „hangján” beszél, mint Ábrahám: „nyelveken”. A hangkeresésnek e paradox játéka, nyelv nélküli lét és a lét nélküli nyelv dialektikája a Bálnakenyér negatív teológiájának legbensőbb alakzata, mely azonban csak annyiban maradhat érvényes, amennyiben a legszemélyesebb kiüresedés, felfüggesztődés – mint „helycsinálás” – vágya hatja át: „Ha te vagy könyörületes, könyörületet gyakorolsz, ebben a könyörületben meg is kell köszönnöd azt, ami iránt könyörületes vagy, ami iránt részvétet tanúsítasz. Köszönet a széttaposott szarfecsedékért az utcán, köszönet a politikusokért, köszönet, hogy folyton megbántalak titeket (…), az ablakon kidobott, szétloccsanó óvszerért, köszönet a reménytelenségért, a szegénységért, köszönet, amiért megvetnek minket, hogy megvetjük egymást, köszönet a politikusokért is, és igen, köszönet a halálért. Köszönet érte, és legyen könyörület.” (270.) És itt nincs irónia – végződjön végre így is egy történet, éhséggel a szíjas testben.

Borbély András: Bálnakenyér. AmbrooBook, Győr, 2013.

1Paul de Man: A vakság retorikája: Jacques Derrida Rousseau-olvasata. Helikon, 1994. 1-2, 129.
2Jorge Luis Borges: A költői mesterség. Európa, Budapest, 2002., 54-55.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében