"de világrendből nem tudunk csak rosszabbakat kitalálni"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 8. (454.) SZÁM — ÁPRILIS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Fó­kusz­dió
Pomogáts Béla
"A vé­let­len tün­dé­ri aján­dé­ka"
– Kosz­to­lá­nyi a köl­té­szet­ről –
Lászlóffy Csaba
Szent Márton meg a koldus
Luzsicza István
Sziszüphosz
Végezetül
Máz mögötti életjelek
Érdemes művész
Látszat
Kabán Annamária
Pár­hu­za­mos for­dí­tá­sok szer­ke­ze­te
Paul Ver­laine: Az én meg­hitt ál­mom
Dobai Bálint
Alantféreg
György Attila
A kard­viselésről
Karácsonyi Zsoltnak
Rátonyi Csaba
Az al­fa-si­sak
Merényi Krisztián
A hul­la­kel­te­tő
Pszi­chi­át­ri­ai tepsik
Muszka Sándor
Hívnom neved
A parthoz
Adott
Aludj
Őrt itt
Éva helyett
Elődbe
Három
Zsidó Ferenc
Szán­tai to­vább­lép
Bogdán László
Hutera Bé­la utol­só uta­zá­sa
Cseh Katalin
Töprengő
– apám emlékére –
Csönd és árnyék
Csönd és félelem
Lélek és csönd
Látomás
Angi István
Sza­bó Csa­ba
1936–2003
Terényi Ede
MOZARTRÓL MOZARTTAL 6.
Mozart, a „friss diplomás”
Májusi évfordulók
 
Kabán Annamária
Pár­hu­za­mos for­dí­tá­sok szer­ke­ze­te
Paul Ver­laine: Az én meg­hitt ál­mom

XVII. ÉVFOLYAM 2006. 8. (454.) SZÁM — ÁPRILIS 25.

        „E fur­csa álom gyak­ran s mé­lyen ta­lál sziven”
                    Tóth Ár­pád: Az én meg­hitt ál­mom

1. Tud­juk, tö­ké­le­tes for­dí­tás nem lé­te­zik, min­den for­dí­tás csak meg­kö­ze­lí­tés. For­dí­tás fer­dí­tés, vall­ják so­kan. A vers­for­dí­tás pe­dig ép­pen­ség­gel a leg­ne­he­zebb fel­ada­tok egyi­ke. Ezért is ne­vez­het­jük szép hűt­le­nek­nek a fel­adat si­ke­rül­tebb meg­kö­ze­lí­té­se­it. Mű­for­dí­tá­sunk ki­ala­kult ká­non­já­nak meg­fe­le­lő­en a ma­gyar vers­for­dí­tó­nak az adott rit­mi­kai kép­let­hez is fel­tét­le­nül ra­gasz­kod­nia kell. Fel­me­rül azon­ban a kér­dés, hogy a szi­go­rú rit­mi­kai hű­ség nem von­ja-e ter­mé­szet­sze­rű­en ma­ga után a vers­szer­ke­zet egyéb lé­nye­ges ele­me­i­ről va­ló le­mon­dást. A vers­rend­sze­rek kü­lön­bö­ző­sé­ge ese­tén a tel­jes rit­mi­kai hű­ség is ele­ve il­lu­zó­ri­kus.

2. Paul Ver­laine Mon rêve familier cí­mű ver­sét és két pár­hu­za­mos for­dí­tá­sát fo­gom val­la­tó­ra az aláb­bi­ak­ban, el­ső­sor­ban a szö­veg- és mon­dat­szer­ke­zet sa­já­tos­sá­ga­i­ra fi­gyel­ve, hi­szen Zolnai Bé­la a vers­nek és Ady-fé­le for­dí­tá­sá­nak a szó­kincs­ta­ni, sti­lisz­ti­kai vo­nat­ko­zá­sa­it rész­le­te­sen ele­mez­te (Zolnai 1957: 313–342).
A ver­set Ver­laine 1866-ban, hu­szon­két éves ko­rá­ban je­len­tet­te meg a Poèmes saturniens cí­mű kö­te­té­ben. Ady End­re Álom cím­mel for­dí­tot­ta le és ad­ta köz­re 1905-ben, majd be­vet­te az Új ver­sek kö­te­té­be, a Da­lo­ló Páris cik­lus­ba, Paul Ver­laine ál­ma cím­mel, sa­ját­ja­ként fel­tün­tet­ve. Ez is jel­zi, hogy a köl­tő tel­jes mér­ték­ben azo­no­sult a vers­be­li él­ménnyel. Tóth Ár­pád Az én meg­hitt ál­mom cím­mel for­dí­tot­ta le a köl­te­ményt, és je­len­tet­te meg 1917-ben.
2.1. A fran­cia vers kö­tött for­má­jú: zárt szer­ke­ze­tű szo­nett, alexand­ri­nu­sok­ból épül. Ady jam­bu­si fe­le­ző ti­zen­ket­te­sek­ben for­dít­ja – az el­ső ter­cett má­so­dik és a má­so­dik ter­cett el­ső és har­ma­dik so­rá­nak a ki­vé­te­lé­vel. Ezek­ben a so­rok­ban idő­mér­té­kes­ről ütem­hang­sú­lyos rit­mus­ra vált át: 3//3//4//2, il­let­ve 4//2//4/2 vagy 4//2//2//4 ütem­ta­go­lás­sal. Tóth Ár­pád a rá jel­lem­ző ún. Tóth Ár­pád-so­rok­ban for­dít. Az el­ső kvar­tett­ben 7//6, a má­so­dik­ban – az el­ső sor 6//6 ta­go­lá­sá­tól el­te­kint­ve – szin­tén 7//6 osz­tá­sú jam­bu­si so­ro­kat al­kal­maz. Eze­ket az el­ső ter­cett­ben 6//6, 7//6, 6//7 osz­tá­sú, a má­so­dik ter­cett­ben 6//6, 7//6, 7//7 osz­tá­sú so­rok kö­ve­tik. Meg­fi­gyel­he­tő, hogy 6//7 osz­tás csak az el­ső ter­cett har­ma­dik so­rá­ban, a 7//7 pe­dig csak a má­so­dik ter­cett har­ma­dik so­rá­ban, az­az a szo­nett zá­ró so­rá­ban je­le­nik meg.
Az ere­de­ti vers­szö­veg ab­ba, ab­ba, ccd, ede rím­kép­le­tét Ady ab­ba, cddc, eee, fef rím­kép­let­re vál­toz­tat­ja. Tóth Ár­pád a két kvar­tett és az el­ső ter­cett rím­szer­ke­ze­tét meg­őr­zi, a má­so­dik ter­cett rím­szer­ke­ze­tét ő is át­ala­kít­ja eed-re. Ady rím­szer­ke­ze­té­nek kü­lön­le­ges­sé­ge az, hogy az ütem­hang­sú­lyos rit­mu­sú so­rok­ban a jam­bu­si so­rok hím­rí­me he­lyett nő­rí­mek csen­dül­nek fel, és ez a leg­sa­já­to­sab­ban az el­ső ter­cett­ben je­lent­ke­zik, ahol is két hím­rím fog köz­re egy lé­nye­gé­ben azo­nos hang­szer­ke­ze­tű, lej­tés­irá­nyá­ban azon­ban el­té­rő nő­rí­met. Ady itt nem­csak a ver­se­lést la­zít­ja, ha­nem az ere­de­ti­hez job­ban ha­so­nul­va egy­faj­ta lágy­sá­got ér­zé­kel­tet.
2.2. A köl­te­mény té­má­ját a cím pon­to­san jel­zi: a vers a köl­tő meg­szo­kott, meg­hitt ál­má­ról szól. A két for­dí­tás kö­zül a Tóth Ár­pá­dé ad­ja vissza a cím pon­tos je­len­té­sét: Az én meg­hitt ál­mom. A fran­cia vers egé­szét a cím­nek meg­fe­le­lő­en ha­tá­roz­za meg az álom­sze­rű, kis­sé el­mo­só­dó, tá­vol­ság­tar­tó, le­beg­te­tő és re­zig­nált, har­sány­ság nél­kü­li fo­gal­ma­zás­mód, amely min­den­kép­pen passzív át­élés ki­fe­je­ző­je is egy­ben.
Már a vers in­dí­tá­sa is ilyen han­gu­la­tot áraszt:

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime,
Et qui n’est chaque fois NI TOUT A FA­IT la même
NI TOUT A FA­IT une autre, et m’aime et me comprend.

Gyak­ran ál­mo­dom ezt a kü­lö­nös és mély ál­mot
Egy is­me­ret­len nő­ről, és akit sze­re­tek, és aki sze­ret,
És aki min­den egyes al­ka­lom­mal NEM EGÉ­SZEN ugyan­az,
NEM EGÉ­SZEN más, és sze­ret és meg­ért en­gem.
                                                              (Sa­ját nyers­for­dí­tá­som)

Ál­mo­dom egy nő­ről, akit nem is­me­rek,
For­ró és kü­lö­nös, ál­dott, nagy Lá­to­más.
Aki SO­HA­SEM egy s aki SO­HA­SE más,
Aki en­gem meg­ért, aki en­gem sze­ret.
                                                                     (Ady End­re)

E fur­csa álom gyak­ran s mé­lyen ta­lál sziven
Egy is­me­ret­len nő­ről, kit sze­re­tek s sze­ret,
S kit ízig UGYAN­EGY­NEK so­ha­sem is­me­rek,
És so­ha csu­pa más­nak, s sze­ret s meg­ért hiven.
                                                                           (Tóth Ár­pád)

Az el­ső kvar­tett egyet­len több­szö­rö­sen össze­tett mon­dat. Az öt­ször vissza­té­rő et (és) kö­tő­szó va­ló­ban egy­faj­ta le­beg­te­tő, pók­há­ló­sze­rű­en egy­be­fo­gó sze­re­pet tölt be. A köl­tő a négy jel­zői mel­lék­mon­da­tot be­ve­ze­tő sa­já­tos que/qui (aki) kö­tő­szót told­ja meg ve­le. A hang­súly már mind­járt a mon­dat ele­jén a souvent (gyak­ran) idő­ha­tá­ro­zó-szó­ra esik, ez egy­részt a cím­re utal vissza (meg­szo­kott, gya­ko­ri álom­ról van szó), más­részt pe­dig a vissza­té­rés, az is­mét­lő­dés, a végnélküliség fo­gal­mát asszo­ci­ál­ja. Majd ez­után tér rá a köl­tő az álom jel­lem­zé­sé­re. Két jel­ző­vel il­le­ti: étrange et pénétrant (kü­lö­nös és mély­re­ha­tó). A le­beg­te­tő mon­dat­szer­kesz­tés­re egy­faj­ta kés­lel­te­tés is jel­lem­ző. A köl­tő mint­ha szán­dé­ko­san kés­lel­tet­né az álom tar­tal­má­nak meg­ne­ve­zé­sét. Az, hogy mit, mi­ről vagy ki­ről ál­mo­dik, az el­ső vers­sor­ban még ti­tok ma­rad. Csak a má­so­dik sor el­ső fe­lé­be tör­delt mon­dat­zá­ró rész­ben tud­juk meg, hogy egy is­me­ret­len nő­ről (d’une femme inconnue) van szó. Az­ál­tal vi­szont, hogy e sza­va­kat a köl­tő a má­so­dik sor ele­jé­re tar­to­gat­ja, va­ló­já­ban ki is eme­li őket. Te­hát a kés­lel­te­tés­nek és a má­so­dik sor ele­jén tör­té­nő ki­eme­lés­nek is fi­gye­lem­fel­kel­tő sze­rep jut.
Ha a két for­dí­tást egy­be­vet­jük, lát­ha­tó, hogy a Tóth Ár­pá­dé kö­ve­ti hí­veb­ben az ere­de­tit. A fó­kusz­po­zí­ci­ó­ba jut­ta­tott és így fon­tos ki­eme­lő sze­re­pű souvent (gyak­ran) idő­ha­tá­ro­zó-szó csak ná­la ta­lál­ha­tó meg. Bár Tóth Ár­pád­nál is ez a szó a mon­dat fó­ku­sza, még­sem őr­zi az ere­de­ti hang­sú­lyos­sá­gát. En­nek két oka is van. Mint­hogy ná­la a mon­dat­nak két fó­ku­sza van, a gyak­ran s mé­lyen, a gyak­ran el­vesz­ti a mon­dat­ban egye­dü­li fő­hang­sú­lyát. Más­részt pe­dig ve­szít a hang­sú­lyos­sá­gá­ból az­ál­tal is, hogy nem a sor (mon­dat) ele­jén ta­lál­juk. A fran­cia szö­veg az igei résszel in­dul, a for­dí­tás­ban vi­szont a köl­tő a vers­cím­ből már is­mert elem topikpozícióba jut­ta­tá­sá­val in­dít: E fur­csa álom. Te­hát mind­járt a sor ele­jén jel­lem­zi is a köl­tő az ál­mot, meg­tart­va az ere­de­ti szó­hasz­ná­la­tot. Az álom má­so­dik jel­ző­jét vi­szont igés szer­ke­zet­tel for­dít­ja: mé­lyen ta­lál sziven. A fran­cia vers­szö­veg passzív, tá­vol­ság­tar­tó hang­ne­mé­vel szem­ben itt Tóth Ár­pád meg­fo­gal­ma­zá­sa erős ér­zel­mi töl­té­sű­vé vá­lik. A má­so­dik sor szin­te szó sze­rint kö­ve­ti az ere­de­tit.
Ady­nál for­dí­tott az el­já­rás. A köl­tő mind­járt a vers ele­jén, az el­ső sor élén ki­mond­ja, hogy ki­ről ál­mo­dik, és ez­ál­tal az ere­de­ti szö­veg ho­má­lyos, álom­sze­rű han­gu­la­ta osz­lik el. Sőt az álom­be­li nő jel­lem­zé­sét is fo­ko­zot­tab­ban ki­eme­li az­ál­tal, hogy az ere­de­ti szö­veg jel­ző­je (inconnue ’is­me­ret­len’) he­lyett önál­ló jel­zői tag­mon­da­tot ik­tat be: akit nem is­me­rek. A két egyes szám el­ső sze­mé­lyű ige­alak (ál­mo­dom, nem is­me­rek) a köl­tői szub­jek­tum elő­tér­be ke­rü­lé­sét jel­zi. Ady az ere­de­ti szö­veg el­ső mon­dat­egy­sé­gét há­rom mon­dat­ra ta­gol­ja, ami több mon­dat­hang­súlyt jut­tat ér­vény­re, és ez­ál­tal di­na­mi­ku­sab­bá te­szi a szö­ve­get. Egy­ál­ta­lán nem for­dít­ja vi­szont a souvent (gyak­ran) fó­kusz­sze­re­pű idő­ha­tá­ro­zó-szót. Ter­mé­sze­te­sen, az ál­mo­dom ige­alak ná­la is ki­fe­jez egy­faj­ta fo­lya­ma­tos­sá­got. Rá­adá­sul az ál­mo­dom ige bő­vít­mé­nye, az egy nő­ről (ál­mo­dom va­la­ki­ről/va­la­mi­ről) szin­tén fo­lya­ma­tos­sá­got su­gall, de ugyan­ak­kor a ’vágyakozom’ több­let­je­len­tés­sel is tár­sul. Ady az álom jel­lem­zé­sét a má­so­dik sor­ra tar­to­gat­ja. Hát­ra­ve­tett ér­tel­me­ző sze­re­pet be­töl­tő no­mi­ná­lis mon­da­to­kat szer­keszt. Az ere­de­ti két jel­zőt, étrange et pénétrant (kü­lö­nös és mély­re­ha­tó), Ady négy­re duz­zaszt­ja: For­ró és kü­lö­nös, ál­dott, nagy Lá­to­más. Lát­ha­tó te­hát, hogy az ere­de­ti jel­zők kö­zül a köl­tő csak a kü­lö­nöst hasz­nál­ja, és to­váb­bi há­rom­mal szer­zi még meg, ami min­den­kép­pen fo­ko­zást és di­na­miz­must visz a vers­be. Ez a fo­ko­zás és az önál­ló sor­rá duz­zasz­tás va­ló­já­ban az Ady-ver­sek­re oly jel­lem­ző ví­zi­ó­vá nö­vesz­tés esz­kö­zé­vé vá­lik, amit a köl­tő meg is ne­vez, és az sem vé­let­len, hogy a szót nagy­be­tű­vel ír­ja: Lá­to­más.
A má­so­dik sor kö­ze­pé­től Ver­laine az álom­be­li nő jel­lem­zé­sét nyújt­ja. Ná­la el­ső­sor­ban a spi­ri­tu­á­lis tar­tal­mak hang­sú­lyo­zód­nak. A nő fi­zi­kai, tes­ti tu­laj­don­sá­gai szin­te tel­je­sen hi­á­nyoz­nak, il­let­ve el­mo­só­dó­ak, lé­nyeg­te­len­nek mu­tat­koz­nak. Már mind­járt a má­so­dik sor­ban a köl­tő két rö­vid jel­zői mel­lék­mon­dat­tal mu­tat­ja be az álom­be­li lényt: et que j’aime, et qui m’aime (és akit sze­re­tek és aki sze­ret). A több­ször is is­mét­lő­dő et (és) kö­tő­szó­nak a már em­lí­tett le­beg­te­tő és pók­há­ló­sze­rű­en egy­be­szö­vő sze­re­pét hang­sú­lyoz­za az el­ső jel­zői mel­lék­mon­dat alá­ren­de­lő kö­tő­sza­va előt­ti tel­je­sen lo­gi­kát­lan sze­rep­lé­se. A har­ma­dik és a ne­gye­dik sor­ban to­vább foly­ta­tó­dik a jel­lem­zés. A köl­tő sa­já­tos meg­fo­gal­ma­zás­sal jel­zi az álom el­mo­só­dott­sá­gát: Et qui n’est chaque fois, NI TOUT A FA­IT la même / NI TOUT A FA­IT une autre (és aki min­den al­ka­lom­mal NEM EGÉ­SZEN ugyan­az és NEM EGÉ­SZEN más). A hang­sú­lyos igét két még erő­sebb hang­sú­lyú, kvan­tor­sze­re­pű szó kö­ve­ti, amely is­mét­lő­dik is, és ez az is­mét­lő­dés még in­kább ki­eme­li sze­re­pét. Két rö­vid jel­zői mel­lék­mon­dat zár­ja az el­ső vers­sza­kot meg­is­mé­tel­ve epiforaszerűen a sze­ret igét, to­vább erő­sít­ve azt a meg­ért je­len­té­sű­vel: et m’aime et me comprend (és sze­ret és meg­ért en­gem). Mind­ket­tő hang­súlyt vi­sel.
Tóth Ár­pád sza­vai (s kit ízig UGYAN­EGY­NEK so­ha­sem is­me­rek, / és so­ha csu­pa más­nak) lát­szó­lag kö­ze­lebb áll­nak Ver­laine sza­va­i­hoz, de az álom­sze­rű passzív le­írást meg­tö­ri az is­me­rek ige­alak sze­re­pel­te­té­se, il­le­tő­leg a so­ha­sem idő­ha­tá­ro­zó-szó­nak az erős fó­kusz­nyo­ma­té­ka. Ady el is hagy­ja az ere­de­ti vers­szö­veg má­so­dik félsorát. A fran­cia szö­veg álom­be­li el­mo­só­dott­sá­ga ná­la vég­le­tes el­len­tét­té fo­ko­zó­dik, amely már-már kép­te­len­ség­nek is hat a SO­HA­SEM idő­ha­tá­ro­zó-szó két­sze­res kvan­tor­sze­re­pe ré­vén: Aki SO­HA­SEM egy s aki SO­HA­SEM más.
2.3. Mű­vé­szi­en kap­cso­ló­dik a má­so­dik kvar­tett az el­ső­höz, epiplokészerűen is­mé­tel­ve az el­ső vers­szak utol­só sza­va­it (me comprend), ami még in­kább ki­eme­li az amúgy is fő­hang­súlyt vi­se­lő sza­va­kat:

Car elle me comprend, et mon coeur, transparent
Pour elle seule, hélas! cesse d’être une probleme,
Pour elle seule, et les moiteurs de mon front bleme,
Elle seule les sait refraichir, en pleurant.

Mert ő meg­ért, és át­lát­szó szí­vem
Csak egye­dül ne­ki, óh jaj! nem ma­rad ta­lány,
Csak egye­dül ne­ki, és sá­padt hom­lo­kom ve­rí­té­két
Egye­dül ő tud­ja fel­üdí­te­ni, mi­köz­ben könnye­zik.
                                                           (Sa­ját nyers­for­dí­tá­som)

Mert ő meg­ért. Ne­ki, óh, jaj, csu­pán ne­ki,
Bús, át­tet­sző szivem töb­bé már nem ta­lány,
Sá­padt hom­lo­kom­nak ve­rej­ték-pa­ta­kán
Fris­sít­ve omol­nak az ő szent könnyei.
^
                                                                      (Ady End­re)

Óh, ő meg­ért hiven s csak ő lát­ja, igen,
Hogy át­lát­szó szivemben zord ta­lány nem me­red,
Óh, jaj, csak ő, s könnyé­től, mely las­san meg­ered,
Iz­zadt és hal­vány or­cám meg­fris­sül szeliden.
                                                                      (Tóth Ár­pád)

A köl­tő szí­vét egye­dül az álom­be­li nő ér­ti meg, és egye­dül ő tud­ja csak fel­üdí­te­ni. A sza­kasz mon­da­ta­i­nak hang­súly­vi­szo­nyai is en­nek a mon­da­ni­va­ló­nak az ér­zé­kel­te­té­sé­re irá­nyul­nak. Ha meg­fi­gyel­jük a sza­kasz fó­kusz­hang­sú­lya­it, ki­de­rül, hogy az el­ső sor me comprend (meg­ért) igei hang­sú­lya után há­rom­szor az elle seule (csak ő) ke­rül hang­sú­lyos fó­kusz­sze­rep­be. A sza­vak hang­sú­lyát to­vább erő­sí­ti, hogy a vers­sor­ok ele­jén mint­egy anaforikusan is­mét­lőd­nek, és ez­ál­tal a vers­szak fő szö­veg­szer­ve­ző­jé­vé vál­nak.
A sza­kasz el­ső tag­mon­da­ta rö­vid és ha­tá­ro­zott ki­je­len­tést tar­tal­maz: Car elle me comprend (Mert ő meg­ért). Az elő­ző sza­kasz utol­só mon­da­ta is­mét­lő­dik mint­egy ma­gya­rá­zat­ként, ha­tá­ro­zott evi­den­ci­a­ként itt a sza­kasz ele­jén. Majd kap­cso­la­tos mel­lé­ren­de­lő mon­da­tok fej­tik ki en­nek a tar­tal­mát. A mel­lé­ren­de­lő et (és) kö­tő­szó után a jel­ző­vel bő­ví­tett gram­ma­ti­kai alany ke­rül hang­súly­ta­lan topikpozícióba a má­so­dik tag­mon­dat ele­jén, az el­ső sor má­so­dik fe­lé­ben, hogy an­nál erő­tel­jes­eb­ben csen­dül­jön fel a má­so­dik sor ele­jén a fó­kusz­sze­rep­be ke­rü­lő pour elle seule (egye­dül ne­ki) szó­kap­cso­lat. Ez­zel a szó­rend­del a köl­tő a topikpozícióba ke­rü­lő jel­zős alanyt is ki­ug­rat­ja az­ál­tal, hogy a mon­dat ele­jén ve­ze­ti be. Ha meg­for­dít­juk a szó­ren­det, ér­zé­kel­he­tő­vé vá­lik a kü­lönb­ség:

Pour elle seule mon coeur transparent cesse d’être un probleme.
(Egye­dül ne­ki át­tet­sző szí­vem nem ma­rad ta­lány.)

A mon­dat fó­ku­szát szó sze­rint is­mét­li a köl­tő a har­ma­dik sor ele­jén, mint­egy a má­so­dik tag­mon­dat hát­ra­ve­tett ha­tá­ro­zó­ja­ként, ez­zel to­vább nyo­ma­té­ko­sít­va tar­tal­mát. En­nek a má­sod­szor vissza­té­rő fó­kusz­nak az erő­sebb nyo­ma­té­kát az utá­na kö­vet­ke­ző vi­szony­lag hosszabb szü­net még in­kább ki­eme­li. A szin­tén kap­cso­la­tos kö­tő­szó­val be­ve­ze­tett har­ma­dik tag­mon­dat szer­ke­ze­te ha­son­lít az elő­ző­höz. A vi­szony­lag hosszú­ra nyú­ló bir­to­kos jel­zős gram­ma­ti­kai alany ke­rül hang­súly­ta­lan topikpozícióba: les moiturs de mon front bleme (sá­padt hom­lo­kom ve­rí­té­ke), majd a ne­gye­dik sor ele­jén szin­tén hang­sú­lyos fó­kusz­sze­rep­ben is­mét­lő­dik im­már har­mad­szor ugyan­az a szó­kap­cso­lat: elle seule (egye­dül ő). Ez a sor ele­jén há­rom­szor hang­sú­lyos fó­kusz­sze­rep­ben anaforikusan is­mét­lő­dő szó­kap­cso­lat szin­te li­tá­ni­a­sze­rű­vé te­szi a vers­szak szö­ve­gét, ami az álom­be­li nő egye­dü­li­sé­gét eme­li ki. A hang­sú­lyos he­lyen sze­rep­lő is­mét­lés, ter­mé­sze­te­sen, fo­ko­zást is rejt ma­gá­ban.
Ady szin­te szó sze­rint for­dít­ja ez al­ka­lom­mal a sza­kasz el­ső két so­rát, még­is kü­lönb­ség ész­lel­he­tő a mon­dat­szer­ke­zet­ben. Az el­ső tag­mon­dat ná­la pont­tal zá­rul. Ez a pont érez­he­tő­en na­gyobb szü­ne­tet je­lez, ami a mon­dat evi­den­cia­jel­le­gét még job­ban ki­eme­li. De vál­to­zik Ady­nál a mon­dat­ta­go­lás is. Az ere­de­ti­ben az erős hang­sú­lyú fó­ku­szok ala­kít­ják a vers­szak szö­ve­gét, hi­szen há­rom vers­sor kez­dő­dik ve­lük. Az­az igen fon­tos szö­veg­szer­ve­ző sze­re­pet töl­te­nek be. Ady­nál a má­so­dik mon­dat nem hang­súly­ta­lan topikkal in­dul, mint az ere­de­ti szö­veg­ben, ha­nem erős fó­kusz­hang­súllyal: Neki... A han­gu­lat­fo­ko­zó in­du­lat­szó után a csu­pán ha­tá­sá­ra még to­vább erő­sö­dő hang­súllyal meg is is­mét­li. A köl­tő ez­zel vé­li pó­tol­ni az ere­de­ti szö­veg­ben sok­kal hang­sú­lyo­sabb he­lyen, sor ele­ji anaforikus po­zí­ci­ó­ban be­kö­vet­ke­ző is­mét­lést.
A sza­kasz utol­só két so­ra vi­szont, amely egyet­len mon­dat­egy­sé­get al­kot, nem­csak meg­őr­zi az ere­de­ti szö­veg hang­súly­ta­lan topikszerepben le­vő bir­to­kos jel­zős szer­ke­ze­tét, de me­ta­fo­ri­kus kép­pé is nö­vesz­ti: Sá­padt hom­lo­kom­nak ve­rej­ték-pa­ta­kán. A mon­dat fó­ku­sza az ere­de­ti egye­dül ő he­lyett itt a fris­sít­ve ha­tá­ro­zó. A fris­sít­ve omol­nak ha­tá­ro­zós szó­szer­ke­zet te­hát a köl­tő szí­vét fel­üdí­te­ni ké­pes könnyek ha­tá­sá­ra irá­nyít­ja a fi­gyel­met. A szent könnyei jel­zős szó­szer­ke­zet dal­lam­emel­ke­dő­je pe­dig ki­eme­li a szent szót, amellyel az ere­de­ti szö­veg spi­ri­tu­á­lis tar­tal­mát is su­gall­ja.
Tóth Ár­pád for­dí­tá­sa mind szó­kincs­ében, mind mon­dat­ta­go­lá­sá­ban kü­lön­bö­zik az ere­de­ti­től. In­du­lat­szó­val kez­dő­dik az ere­de­ti ma­gya­rá­zó kö­tő­szó he­lyett, és így a tá­vol­ság­tar­tó, ra­ci­o­ná­lis ma­gya­rá­zat­tal szem­ben hang­sú­lyo­zot­tan szub­jek­tív han­got üt meg. A hiven mód­ha­tá­ro­zó szin­tén csak a for­dí­tás­ban ta­lál­ha­tó, de epiplokészerűen is­mét­lő­dik az elő­ző sor vé­gé­ről. A má­so­dik tag­mon­dat – akár­csak Ady­nál – Tóth Ár­pád­nál is fó­kusszal in­dul, de hi­ány­zik an­nak geminációszerű is­mét­lé­se, ehe­lyett a he­lyes­lést ki­fe­je­ző igen tölt be itt egy­faj­ta nyo­ma­té­ko­sí­tó sze­re­pet. Az ere­de­ti szö­veg­ben sze­rep­lő egyet­len tag­mon­dat Tóth Ár­pád­nál to­vább ta­go­ló­dik: s csak ő lát­ja, igen,/ Hogy át­lát­szó szivemben zord ta­lány nem me­red. A lát­ja és a he­lyes­lést ki­fe­je­ző igen után tár­gyi mel­lék­mon­dat­tal foly­ta­tó­dik a má­so­dik sor. A har­ma­dik sor ele­je meg­is­mét­li, mint­egy hát­ra­vet­ve és ez­ál­tal nyo­ma­té­ko­sít­va a má­so­dik tag­mon­dat csak ő fó­ku­szát. Eb­ben Tóth Ár­pád kö­ve­ti ugyan az ere­de­ti szö­ve­get, de a sor ele­ji anaforikus is­mét­lés itt is el­ma­rad. Az utol­só más­fél sor a fran­cia szö­veg­ben egyet­len bő­ví­tett mon­dat, Tóth Ár­pád­nál vi­szont két tag­mon­dat­ra bom­lik. A mon­dat ta­go­lá­sa is más. Az ere­de­ti szö­veg­ben har­mad­szor ke­rül fó­kusz­sze­rep­be az egye­dül ő, Tóth Ár­pád­nál vi­szont tel­je­sen hi­ány­zik, he­lyet­te hosszú­ra nyú­ló topik ve­ze­ti be a mon­da­tot, amely­be még egy jel­zői mel­lék­mon­dat is be­éke­lő­dik: s könnyé­től, mely las­san meg­ered, / Iz­zadt és hal­vány or­cám..., majd az igei ál­lít­mány­ra ke­rül a mon­dat­hang­súly: meg­fris­sül szeliden. Eb­ben in­kább az Ady-for­dí­tás­hoz kö­ze­lít a szer­ző.
2.4. Az el­ső ter­cett az álom­be­li nő tu­laj­don­sá­ga­it pró­bál­ja fel­idéz­ni. De ezek oly­annyi­ra lé­nyeg­te­len­nek tűn­nek a köl­tő szá­má­ra, hogy nem is em­lék­szik pon­to­san rá­juk:

Est-elle brune, blonde ou rousse? – Je l’ignore.
Son nom? Je me souviens qu’ il est doux et sonore
Comme ceux des aimés que la Vie exila.

Bar­na ő, sző­ke vagy vö­rös? – Nem tu­dom.
Ne­ve? Em­lék­szem, hogy édes és zen­gő,
Mint azon sze­ret­te­in­ké, aki­ket az élet el­űzött.
                                                           (Sa­ját nyers­for­dí­tá­som)

Bar­na, sző­ke, vö­rös? Óh, nem tu­dom én, nem.
A ne­ve? Em­lék­szem: lá­gyan zen­dül, mé­lyen,
Mint ked­ve­se­in­ké ott lenn, a sír­ba, lenn.
                                                                           (Ady End­re)

Óh, bar­na? sző­ke? vagy vö­rös tán? – nem tu­dom.
S ne­ve? – em­lék­szem er­re, zen­gő, és lágy na­gyon,
Mint bús ked­ve­se­ké, ki­ket szám­űz az Élet;
                                                                         (Tóth Ár­pád)

Kér­dé­sek és vá­la­szok ala­kít­ják a vers­szak szö­ve­gét. Mind­járt a sza­kasz ele­jén há­rom rö­vid kér­dés sor­já­zik, amely a nő haj­szí­né­re kér­dez rá. A for­dí­tá­sok no­mi­ná­lis stí­lus­sal ad­ják ezt vissza. A vá­lasz rö­vid és igen ha­tá­ro­zott: Je l’ignore (Nem tu­dom). Ez a rö­vid és tö­mör vá­lasz egy­ben a kér­dés lé­nyeg­te­len­sé­gét is jel­zi. Tóth Ár­pád pon­to­san kö­ve­ti az ere­de­ti szö­ve­get. Ady vi­szont ér­zel­mi töl­te­tű­vé fo­koz­za a vá­laszt (óh, nem tu­dom én, nem). Az óh in­du­lat­szó je­len­lé­te és a nem ta­ga­dó­szó meg­is­mét­lé­se ré­vén egy­faj­ta re­zig­nált­ság, szo­mo­rú­ság han­gu­la­tát áraszt­ja. Fáj­lal­ja a köl­tő, hogy nem em­lék­szik a nő haj­szí­né­re. Az ere­de­ti­ben vi­szont a vá­lasz szűk­sza­vú­sá­ga a kér­dés lé­nyeg­te­len vol­tát eme­li ki. A má­so­dik sor­ban for­dí­tott a hely­zet. Itt a kér­dés rö­vid és tö­mör, a rá adott vá­lasz vi­szont ter­je­del­me­sebb, szin­te két sor­nyi. Ez is jel­zi, hogy a köl­tő a név­nek sok­kal na­gyobb je­len­tő­sé­get tu­laj­do­nít. A név­nek csak a han­gu­la­ta ma­radt meg a köl­tő em­lé­ke­ze­té­ben: édes és zen­gő. És ezt egy mű­vé­szi ha­son­lat­tal te­szi szem­lé­le­tes­sé, amely to­vább erő­sí­ti a sze­re­tett nő már-már ho­mály­ba ve­sző tá­vo­li­sá­gát. Tóth Ár­pád tö­ké­le­te­sen vissza­ad­ja az ere­de­ti szö­veg szer­ke­ze­tét és a su­gallt han­gu­la­tot. Ady vál­toz­tat az ere­de­ti szer­ke­ze­ten. Igé­sí­ti a zen­gő mel­lék­né­vi jel­zőt, és ez­ál­tal is­mét moz­gal­mas­sá­got visz a sta­ti­kus le­írás­ba: lá­gyan zen­dül, mé­lyen. Va­ló­ság­gal je­len­va­ló­vá va­rá­zsol­ja az em­lé­ket, ami vi­szont el­len­té­tes az ere­de­ti szö­veg ho­má­lyos em­lék­ké­pé­vel. A ter­cett utol­só so­rá­ban ki­fej­tett ha­son­lat vi­szont Ady for­dí­tá­sá­ban passzí­vabb, ugyan­is hi­ány­zik be­lő­le a cse­lek­vő ige.
A má­so­dik ter­cett a ked­ves to­váb­bi jel­lem­ző­it eme­li ki, a te­kin­te­tét és a hang­ját:

Son regard est pareil au regard des statues,
Et pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a
L’inflexion des voix cheres qui se sont tues.

Te­kin­te­te ha­son­ló a szob­rok te­kin­te­té­hez,
És a hang­ja, tá­vo­li és nyu­godt és ko­moly, amely
az el­tűnt drá­ga han­gok hor­do­zó­ja.
                                                           (Sa­ját nyers­for­dí­tá­som)

Né­zé­se hall­ga­tag szob­ro­ké­nak má­sa,
Sza­va messzi­ről jön, ko­moly, bús, fény­te­len:
Mint el­né­mult drá­ga sza­vak su­ha­ná­sa.
                                                                         (Ady End­re)

Né­zé­se úgy bo­rong, mint szob­rok hűs sze­me,
S bús hang­ja mint­ha hal­kan, tá­vol­ból zen­ge­ne,
Mint lágy szók resz­ke­té­se, mik már hall­gat­ni tér­tek.
                                                                               (Tóth Ár­pád)

Né­zé­sé­ről csak annyit je­gyez meg a köl­tő, hogy a szob­ro­ké­hoz ha­son­ló. Egy­sze­rű köz­lés ez ar­ról, hogy va­ló­já­ban egy ki­me­re­ví­tett film­koc­ká­ra em­lé­kez­te­tő kép ma­radt meg ben­ne az álom­be­li nő­ről. A hang­súly az est pareil (ha­son­ló) ál­lít­mány név­szói ré­szé­re esik. A két for­dí­tás kö­zül az Ad­yé áll kö­ze­lebb az ere­de­ti­hez, ő is meg­őr­zi a má­sa név­szói ál­lít­mány hang­sú­lyos sze­re­pét, csak meg­told­ja a szi­nesz­té­zi­át ered­mé­nye­ző hall­ga­tag jel­ző­vel. Tóth Ár­pád for­dí­tá­sa mind szó­kincs­ében, mind mon­dat­szer­ke­ze­té­ben kü­lön­bö­zik az ere­de­ti­től. Az egyet­len mon­da­tot két tag­mon­dat­tal ad­ja vissza, a fő­mon­dat­ban pe­dig az úgy (bo­rong) ke­rül hang­sú­lyos fó­kusz­sze­rep­be, és ez ér­zel­mi több­le­tet köl­csö­nöz a ki­fe­je­zés­nek.
Az utol­só két sor a nő hang­ját jel­lem­zi: tá­vo­li, nyu­godt és ko­moly. Ér­de­kes, hogy a ked­ves ne­ve mel­lett a hang­ja kap­ja a leg­több jel­zőt. Ady for­dí­tá­sa itt is moz­gal­mas­sá­got köl­csö­nöz a sta­ti­kus be­mu­ta­tás­nak az­ál­tal, hogy az egyet­len mondategészt öt mon­dat­egy­ség­re ta­gol­ja, s a messzi jel­zőt fó­kusz­sze­rep­ben ál­ló, te­hát hang­súlyt hor­do­zó hely­ha­tá­ro­zó­vá (messzi­ről) vál­toz­tat­ja. Má­sik két jel­ző kö­zül – calme, grave (nyu­godt, ko­moly) – csak a komolyt tart­ja meg, de két to­váb­bi­val is ki­egé­szí­ti: bús, fény­te­len. A há­rom jel­ző egy­más mel­lé so­ra­koz­tat­va há­rom no­mi­ná­lis mon­dat sze­re­pét töl­ti be. A ver­set zá­ró ha­son­lat­nak a su­ha­ná­sa szó hang­ha­tá­sa és el­von­tan cse­lek­vést is ma­gá­ban rej­tő je­len­té­se meg­ele­ve­ní­tő sze­re­pet köl­csö­nöz. Tóth Ár­pád is egyé­ni­en old­ja meg az utol­só két sor át­ül­te­té­sét. Ő is több – há­rom – mon­dat­egy­ség­re ta­gol­ja az ere­de­ti mon­da­tot, és ez­ál­tal az igés szer­ke­ze­tek több moz­gal­mas­sá­got visz­nek a sta­ti­kus kép­be, sőt a zen­ge­ne hang­ha­tást is köl­csö­nöz a le­írás­nak. A há­rom jel­ző he­lyett csak egyet ta­lá­lunk, és ez sem egye­zik az ere­de­ti szö­ve­gé­vel. A jel­zők hal­mo­zá­sa he­lyett itt ha­tá­ro­zók sze­re­pel­nek, hang­sú­lyos fó­kusz­sze­rep­ben: hal­kan, tá­vol­ból.

3. Összeg­zés­kép­pen el­mond­ha­tó, hogy Ady át­ül­te­té­se az egyé­nibb. Fel­la­zít­ja a fran­cia vers zárt szer­ke­ze­tét, meg­vál­toztat­ja mon­dat­rend­jét, ta­go­lá­sát, el­hagy­ja ki­eme­lő anaforikus is­mét­lé­se­it, a sta­ti­kus, nyu­godt le­írá­sok di­na­mi­kus­sá, ener­gi­ku­sab­bá vál­nak a gya­ko­ribb ige­hasz­ná­lat, a több mon­dat­egy­ség­re ta­go­lás, a fó­kusz­hang­súly­ok, a jel­ző­hal­mo­zás, a fo­ko­zás és az in­du­lat­szók ré­vén. Zolnai ír­ja: „Ver­laine itt a té­má­nak meg­fe­le­lő, nem szök­ke­nő, de nem is mo­no­ton, ha­nem ál­ma­ta­gon, diszk­ré­ten hul­lám­zó egy­más­utá­ni­sá­got ad (...) Ady ver­se (...) dal­la­mo­sabb, ele­ve­neb­bül hul­lám­zik ben­ne a hang­ma­gas­ság, a nyo­ma­ték, mint Ver­laine­-nél” (Zolnai 1957: 340–341). Tóth Ár­pád for­dí­tá­sa lát­szó­lag hí­vebb az ere­de­ti­hez, va­ló­já­ban a szi­go­rú­an zárt szer­ke­ze­tet ő sem ké­pes min­den­ben kö­vet­ni.


Hi­vat­ko­zás
Zolnai Bé­la 1957 Nyelv és stí­lus. Gon­do­lat Ki­adó, Bu­da­pest.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében