"szikrázva dőlt a jégkristály az égből"
Kereső  »
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 24. (662.) SZÁM – DECEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
Ünnep
MÁRTON EVELIN
„Visszavonultam a saját intim világomba” - Beszélgetés Szabó András grafikussal
Benkő Levente
Egyed Ákos 85. születésnapjára
Antal Balázs
Aki pokolra akart jutni
FAZAKAS GÉZA
versei
Borcsa Imola
Csendes szombat délután
ANDRÉ FERENC
versei
SZABÓ IMOLA JULIANNA
rövidpózái
Horváth Előd Benjámin
Jószándék és hiba - Horváth Előd Benjámin interjúja Láng Orsolyával
A figyelem körei
Szőcs István
Némán mennydörgő csillagjelzések mágiája
Bréda Ferenc
Theatrum mundi
Rigán Lóránd
Koponyám körül
Jancsó Miklós
Cigányprímások
MIKÓ IMOLA
A szabadság nehéz mámora
KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Nyugodt építkezések
Papp Attila Zsolt
A norvég minta marad
Jakabffy Tamás
A háromszáz éves Emanuel Bach
Januári évfordulók
 
MIKÓ IMOLA
A szabadság nehéz mámora
XXV. ÉVFOLYAM 2014. 24. (662.) SZÁM – DECEMBER 25.

A fehér király szédítő tempójára emlékezve, Dragomán György új kötetét, a Máglyát is adrenalinos gyorsolvasásra számítva vettem kézbe. Az első oldalakon a merőben más hang, a szabályos mondatszerkesztés miatt szinte csalódottan olvasok tovább. Bár a tizenhárom éves énelbeszélő, Emma megfigyelései sokkal részletesebbek, lassúbbak, kidolgozottabbak, mint a korábbi regény tizenegy éves Dzsátájáé, az események, történések itt is felpörögnek, nem maradnak el a sajátosan dragománi sodró mondatok, melyek az olvasóban is már-már azt az érzést keltik, hogy ott készülődik a talpában a rohanás.
A laza trilógiának készülő sorozat e második kötete a megjelenített kor szempontjából kronologikusan is követi A fehér királyt, míg utóbbi a nyolcvanas évek kommunizmusában játszódik, a Máglya rögtön a ’89-es forradalom utáni állapotokat írja le, bár ennél sokkal átfogóbb, egy huszadik századi tablót fest, hiszen az Emma hangját olykor felváltó Nagymama szólama például a holokauszt traumáit is megidézi, valamint a munka- és átnevelő táborok világát, a csatornaárkot ásó nagyapa képét is feleleveníti. A családi és társadalmi események, motívumok közül több is visszatér az új regényben, a Máglya viszont elsősorban a kommunista rendszer maradványaival, a forradalom következményeivel és utóéletével, a szekus/besúgó-vitával foglalkozik. Mindezt természetesen a tizenhárom éves kamasz üde, józan logikáján keresztül teszi, aki eleinte nem sokat ért a zajló történelemből, később viszont saját bőrén kell megtapasztalnia annak a múltnak a terhét, melyet ő maga szinte át sem élt, amelyről szülei, akik egy autóbalesetben vesztették életüket, sem mesélhettek.
Egyedül a Nagymama szolgálhat hiteles forrásul, aki magához veszi unokáját, kezdetben viszont ő is éppoly idegen Emma számára, mint az új iskolai környezet, a nagyszülei múltját ismerő/ismerni vélő tanárok, diákok. A nagyapjáról kialakult ellentétes vélemények kereszttüzében Emmának magának kell eldöntenie, ki az, akinek hisz, ezen a nagyon ingatag talajon próbálja megrajzolni magában saját felmenői képét, s ezáltal saját identitását is meghatározni. Annak ellenére, hogy úgy gondolja, nagyszülei besúgó mivolta, még ha be is igazolódik, nem az ő bűne, de el kell viselnie az osztálytársai rágalmazásait, kiközösítését, vérre menő játszmáit. A kérdés Dragomán számára sem az igazság eldöntése, noha a történetszövés linearitása és a titkok kigöngyölésének alinearitása, az előzmények fokozatos felfedése akár a detektívregények feszültségívére is emlékeztethet, a hangsúly inkább a vélt vagy valós történetek elmondásának, továbbadásának szükségességén van: „Nagymama hangjára muszáj odafigyelni.” Még akkor is, ha az elbeszélés nehézségei végtelenek és a Nagymama is beleakad a többszörös háborús traumák elmondásába, elbizonytalanodik a valós és vágyott, reális és képzelt elemek összekapcsolódásában.
Az elmondhatatlan artikulálásában, az elviselhetetlen elszenvedésében segít a mágia (nem véletlen a címbeli áthallás), azok a rituálék, melyek előhívják az emlékeket, megmentenek attól a teljes amnéziától, amit a szervezet a traumák elviselésére produkált. Ilyen szertartás például a gyúródeszkára szórt lisztbe való rajzolás, mely metaszinten a regényírás, emlékezés-felejtés mechanizmusát is leképezi: rajzol, töröl, rajzol, töröl. Másrészt ezek a gyakorlatok segítenek úrrá lenni a félelmeken, ezért gyúrja meg nagymama és unoka Földcsontját, az agyagembert, hogy megvédje őket a fáskamrába, metaforikusan az elme zugába rejtett fájdalmas emlékektől. Legfőképp pedig a máglyarakás, a tűz körüli tánc rituáléja az, ami megtisztulást hoz a szereplőknek, a faágakra írt negatív érzelmek elégetése felszabadító erővel hat, a fordítva felírt remények pedig a jó beteljesedését szuggerálják. A máglya központi motívuma azonban egyszerre közvetíti a személyes és a közösségi traumák alól való feloldozást, hiszen a tűz a regényben gyakran a tábornokelvtársként emlegetett diktátor fényképeit emészti fel, utalva ezáltal a valós forradalmi eseményekre.
Másrészt viszont, a Szekuritáté iratainak hipotetikus elégetése, megsemmisítése is felmerül, a dossziék koporsókba rejtése pedig nyíltan is a régi rendszer nyomainak az eltüntetésére utal, ami egyben a történelmi emlékezés ellehetetlenítését, a bűnösök kilétének elfedését szolgálja. Ilyen vonatkozásban leplezetlen kritikát olvashatunk a Nemzeti Megmentési Front vezetőségéről, melynek tagjai szintén a kommunista pártvezetőségből kerültek ki, és hasonló tőkehalmozási vágyaktól vezérelve vették át a hatalmat (lásd e szervezet elnökét, Iván apját, aki a forradalmat követően a fél várost birtokolja). Attól, hogy mindezekre a tényekre a gyermeknarrátor magától jön rá az evidens jelekből következtetve, még átláthatóbbá válik a forradalom utáni ellentmondásos helyzet, megkérdőjeleződik a rendszerváltás, valamint a szabadság érvényessége. Az Iván apjának Rókatelepéről Emma által kiszabadított állatok kiiramodása a fehér hóra, a szabadság par excellence szimbóluma, egyszerre örömteli pillanat, ám felelősséggel is jár. A szöveg erre vonatkozó kérdések tömkelegét zúdítja az olvasóra: elég érettek, önállóak vagyunk-e a szabadságra? tudunk-e mit kezdeni vele? (Ré, a vadászsólyom például mindig visszarepül gazdájához, noha örökre elrepülhetne, mégsem teszi meg), hagyjuk-e magunkat továbbra is a hatalom által manipulálni? hogyan dolgozzuk fel a múltat? úgy, hogy új forradalmat csinálunk, mint a vezetőségből kimaradt Diszkosz Gyurka, és meghurcoljuk a bűnösöket? ki dönti el, hogy ki a bűnös és ki az áldozat? mi az igazság és mi a hazugság? milyen okból, céllal válik valaki besúgóvá? meg tudunk-e bocsátani ellenségeinknek, ellenünk forduló szeretteinknek? stb. A regény zárójelenetében a spiclinek bélyegzett elmebeteg Nagymama nyakába gumit akasztanak, benzinnel öntik le, ami az igazságszolgáltatás kisajátítását példázza, az elhamarkodott ítélkezéssel való visszaélésekre figyelmeztet.
Ennek pandanja Emma és az ikertestvérét a forradalom sortüzében elvesztett osztálytársnője, Krisztina kibékülése számos korábbi véres csatájuk ellenére. A lányok hosszas beszélgetés után egymásba borulva sírnak, ha nem lenne kellőképpen előkészítve a jelenet, akár túlidealizáltnak is tűnne. Könnyű nekik, mondhatnánk, hiszen gyerekek még, nem sokat éltek a diktatúrában, veszteségük mégis hatalmas. Mintha a mű azt sugallná, hogy az egyre növekvő időtávlat, a megértés elmélyülése miatt, ennek a harmadik generációnak az idejében fog talán feloldódni, kimondatni mindaz, aminek el kell hangzania a megbékélés, továbblépés érdekében.
A gyermeki nézőpont hiteles őszintesége ezúttal is bravúrosan teremti meg azt a sajátos belső világot, mely nem immúnis ugyan a társadalmi visszásságokkal szemben, mégis őrzi még azt a hitet, hogy a dolgok pozitív irányban befolyásolhatóak, illetve azt a bátorságot és elszántságot, mely tettekre is sarkall. Emma egyszerre nő fel, érik meg a szabadsággal és éli meg a kamaszkor viszontagságait, a szerelmet. Ez az egyidejűség perspektivikus kettősséget eredményez, ami olyan egyedi összefüggéseket, felismeréseket és kiutakat mutat meg, melyek az orrunk előtt vannak, mégis a gyermeki tisztánlátás révén ötlenek csak szembe. Ez az üdvös látásmód pedig nagy mértékben hozzásegít a (közel)múlt közösségi traumáinak feldolgozásához, markánsan beleírva magát az egyre gyarapodó, hasonló tematikájú kortárs regények diskurzusába.  

Dragomán György: Máglya. Magvető, Budapest, 2014.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében