"színezüstben fogadom a reggelt"
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 15. (677.) SZÁM – AUGUSZTUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
Titkos utak Macondóba
Haklik Norbert
Magyar zászló a Holdon - beszélgetés Kabdebó Tamással, a magyar kultúra írországi nagykövetével
Reiner Kunze
Versek
Király László
Versek
KISS ERNŐ CSONGOR
Találkozás a szavakkal, találkozás a vízihullával
Noszlopi Botond
Versek
Czegő Zoltán
A macskalevél
Jancsik Pál
Versek
GOTHA RÓBERT MILÁN
Amúgy is, a nők uralják a világot
Falussy Móric
Robotka úr hétköznapjai
OZSVÁTH ZSUZSA
Versek
Krómer Ágnes
Versek
VARGA  SÁNDOR-GYÖRGY
Versek
KECSKÉS TAMÁS HUNOR
Újabb Kudarc
Szőcs István
Bízzál, pályafutó, bízzál! (II.)
Medgyesi Emese
Prelúdium: szülőföld, szubkárpátok
Jakab-Benke Nándor
Egy osztrák a jövőből, ötödszörre
CSUSZNER FERENCZ
Antigoné kiköltözik a kolostorból
MOLNÁR ZSÓFIA
„Miféle vidék ez, Agripina?”
Nagy Hilda
Harminc év diskurzusa
Te kit választanál?
Szekernyés János
Jelképes és groteszk formák
Jakabffy Tamás
Marcus Miller Temesváron
Hírek
 
MOLNÁR ZSÓFIA
„Miféle vidék ez, Agripina?”
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 15. (677.) SZÁM – AUGUSZTUS 10.

Revelációként is hathat a magyar nyelvterületen szűkebb körben ismert dél-amerikai szerzők közé sorolható Juan Rulfo mexikói író El Llano en llamas című 1953-as novellagyűjteményének új fordításban való megjelentetése (a Bookartnál, 2014-ben). Hiszen a fordító, Imrei Andrea értékelése szerint a Lángoló puszta szerzőjének – aki nemcsak író, hanem fényképész (emellett pedig például autógumiügynök) volt, és összesen mintegy 300 oldalnyi életművet hagyott hátra – Borges, Cortázar, Onetti, Vargas Llosa és Carlos Fuentes „mellett a helye”. Amit a hatástörténet is bizonyít: García Márquez Rulfo írásainak jelentőségét Szophoklészéihez hasonlítja. Gesztusa is emblematikus: Pedro Páramo című regényét, mely – állítja – olvasmányai közül Kafka Az átváltozása mellett a legnagyobb hatást tette rá, kívülről megtanulta. A szerző a Lángoló puszta írásait a regény előkészítése kedvéért vetette papírra, elmondása szerint amolyan formagyakorlatokként. A jelen kötetbe gyűjtött rövidprózai szövegek ezzel együtt semmi esetre sem keltik előtanulmány benyomását.
A tematikusan sokszínű, különböző elbeszélő technikákat érvényesítő, ekként pedig izgalmasan széttartó tizenhét novellát valóban adekvát helyszínük, az őket befogadó tér révén megragadni, laza egységükben. Még akkor is, ha a Mexikóra feltétlenül emlékeztető, egyértelműen (és érdemesen) azonban nem referencializálható táj új és új arcát mutatja a békétlenek, üldözöttek és megszomorítottak valamennyi kálváriajárása során.
A föld – mint talaj, táj, éghajlattípus és a fent–lent, termékeny–meddő, elrejtő–felfedő stb. dichotómiákkal leírható többlet, szimbólum – javarészt intimen ismerős, belakott: „a földben benne volt az egész élete” (sőt interiorizált: „érezte, hogy a patak lassan szétárad a síkságon”). Ugyanakkor hallgatólagosan jóváhagyott hatalmi viszonyok, határok által szabdalt: „a Komaaszony-lejtőt mégiscsak a Torrico-fivérek birtokolták. Az én szántóföldemet is... nem volt értelme firtatni ezt a dolgot. Mindenki tudta, hogy így van.” A föld tesz különbséget az emberek között („szinte mindannyian »lentiek« voltunk”; „a kis növésűek erről a vidékről származnak; alacsonyak az emberek, és olyan a helyzetük is”); ez válik nemcsak a megélhetés, hanem a romlás forrásává is. Amikor a „kemény tehénbőr”, „átforrósodott platni” puszta kétséget ébreszt: „Ki az ördög teremtette... ilyen hatalmasra?” Innen már könnyebben érthető a szó eredeti értelmében vett tündéri, szeszélyes viselkedése: amikor az ember rajta járva azt érzi, „többet gyalogoltunk már, mint amennyi utat megtettünk”, vagy amikor megátalkodja magát, s a halált hordozza: „a föld úgy megremegett, mintha belülről rázták volna”. Ilyenként válik aztán az ember általános léthelyzetének a kifejezőjévé. Nemcsak fenti kontextusában, a származási hely–testfelépítés–társadalmi státus magában is elég jelentéses megfeleltethetősége révén, hanem a kivetettség, elidegenedés materiális kifejeződéseként is: „Így aztán nem maradt már hely a számunkra. Szinte még akkora darab se, amekkorába eltemethettek volna.”
A Lángoló pusztát, ennek emberképét egyrészt jellemző logika a „végül is így, hogy sokan vannak, kevesebbe kerül a temetés” érvelés. Az életüket ideiglenesen meghatározó foglalkozásaik (például emigráns, forradalmár vagy cristero, azaz az 1920-as évek második felében Mexikóban dúló katolikus parasztgerilla mozgalom résztvevője) révén bizonyos fokig azonosítható vagy kategorizálható szereplők eloldódnak ettől a sajátos kontextustól, hiszen valamely csoport exponenseiként egyedi történeteket élnek meg. Melyekből az író és olvasó merít, ekként pedig nem „úgy folyik el az életük, mint a folyó vize, senki sem iszik belőle.” Ők azonban isznak a kehelyből: ezek a gyakorlatilag egytől egyig tragikus, elborzasztó sorsok, melyek tipikusan „kisembernek” tartott földművesek, állattartók osztályrészéül jutnak, azt a benyomást keltik, a „kivételesen normális” paradigmája van érvényben.
Már egyes fejezetcímek is magukért beszélnek: Mert nagyon szegények vagyunk; Mondd meg nekik, hogy ne öljenek meg!; Az éjszaka, mikor magára hagyták. Ebben a közegben az alapvető viszonyok átrendeződése figyelhető meg: az emberi, saját test, önmaga veszélyforrás az én számára: „két kis melle szüntelenül le-föl jár, és mintha már duzzadni kezdene, csak hogy a vesztébe sodorja.” A társas kapcsolatok a teljesen egyszerűen elengedhetetlen betevő falat szolgálatának rendelődnek alá: a legeltetés gyilkosság oka; kitűnik, a házasságkötések mozgatórugója gyakran egy szarvasmarha: „elveszi valami rendes ember, aki örökké szeretni fogja. Ez így már bajosan sikerülhet. Amíg megvolt a tehén, minden más volt...”. A megfosztottság sem csak az anyagiakban érvényesül, például a távoli hatóság („Csak a kormány édesanyjáról nem tudunk semmit”) kizsákmányoló (föld)politikájának köszönhetően, hanem sokkal elemibben ezekben az emberi viszonyokban. Így az apa hiányában: „Nehéz úgy felnőni, hogy tudod, amiben megkapaszkodhatnál, hogy gyökeret eressz, az halott”. Kiáltó pedig a nyelv és emlékezet ínsége: „Te, Melitón, hogy is mondják azt a szót...”; „Egyszer azt találták ki, hogy megfojtottam valakit... Én nem emlékszem rá”; „Nem gondolja, hogy nyomot hagy az emberben, ha megöli a felebarátját?” Ezzel a felborult (vagy: ilyen) értékhierarchiával magyarázható az is, hogy az állatok jelentik az ember (mint „ördögszekér”, „féreg”) viselkedésének mintáját, igazolását. Az érdekházasság felmerülő gyanújáról például: „az állat is elhagyja a karámot, ha éhes”. Ennek az értékszerkezetnek a megjelenítése és tagadása egyben az a „bikaviadal”, melyben ember a torreádor és áldozata is.
A szövegek kínálnak ugyanakkor kilátást és megváltást is, elsősorban a szeretet működése révén. Az anyában: „halálában is látszott rajta az elégedettség, hogy nem nyomta agyon a gyermekét”; a felnőtt fiát hátán cipelő apában: „nem magáért teszem... hanem a megboldogult édesanyjáért.” Ezek a mozzanatok emelik a cím viszonylatában paradox módon egészen magaslativá a Lángoló puszta darabjait.
A vallás és babona sajátos ötvözete egyfajta alternatíva lehetőségét kínálhatja fel. „Van sok más Szűzanya is, de csak a talpai jó” – mondják egymásnak a szereplők. Akik úgy tartják, „azokból a szakadékokból szállnak föl az álmok”, „biztosra” veszik azonban, „amilyen csavaros eszű volt, megtalálja a módját, hogy újra életre keljen”. Mágikus realizmusként hangozhat a felmerülő terminus mindezek átfogására. Ennek az atmoszférának a megteremtésében a távolító fordítás, elsősorban a reáliák (pl. machete, mezcal, rancho) eredeti alakjának megtartása is közrejátszik (az egyébként igényes kivitelezés egyik gyenge pontja ezek lábjegyzetben való következetlen magyarázata, a hiányos tartalomjegyzék mellett).
Az írásmódra, szerkesztésre markáns lényeglátás jellemző. Az egyes szövegek olvasása a sajátos időkezelés, -síkváltások, elsősorban szereplői tudatok közvetlen feltárása, a pluriperspektivikusság, az elbeszélői hang áthelyeződései révén kihívó. Az időben és fókuszban való közeledés és távolodás lehetővé teszi az abszolút szükséges és elégséges megmutatását (ami néha költészet: „borogatás a szív eleven húsán”). Valamennyi írás újrakezdi a pozicionálást – a korábban felállított koordináták mentén, több-kevesebb sikerrel –, már csak az eltérő regiszterek érvényesítésével is. „Az egyiket Euremio Cedillónak, és a másikat is Euremio Cedillónak [hívták – beszélő nevén!], habár egyáltalán nem volt nehéz megkülönböztetni őket egymástól” passzus például, a himnusz-aláfestéssel folytatott verekedés vagy a szerelmeskedni vágyó kongreganisták csábítási jelenetének élményszerű leírásához hasonlóan, egyfajta szubverzív, burleszk elemet vagy iróniát emel be egy pillanatra. Noha a naiv elmesélők (a rendre választott technika is mesteri: kérdések révén egymás helyzetbe hozása; a beszélgetőtárs mint néma katalizátor jelenléte) szájából alapvetően komolyan értendők.
Katartikus megfogalmazásai a saját törvénynek alávetett, a nyomot megőrző, maga is nyomot hagyó tájon játszódó/komolyan vevődő történeteknek azok, melyek a fátyol fellebbentésével a lényegre engednek rálátni. Például a házasságra: „Nataliának is vele kellett tartania, mert ő a felesége... a hátán cipelni..., amíg csak vonszolja Tanilót a remény”; a férfi–nő dolgára: „Euremio nemcsak birtokolta, de a test határainál sokkal mélyebben hatolt belé, annyira, hogy Matilde még gyereket is szült neki.”
Rulfo Lángoló pusztájának olvasási módja: „Sietség nélkül.” Azzal az érzéssel, hogy „végülis előttünk az egész élet.”

Juan Rulfo: Lángoló puszta. Book­art, Csíkszereda, 2014 (Juan Rulfo életműsorozat, II). Ford. Imrei Andrea.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében