"nem volt kiút a látomásból"
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 17. (679.) SZÁM – SZEPTEMBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Vári Attila
Éjjel a kertemben Jeszenyinnel
Szebeni Zsuzsa
„Szerettem volna szakítani az Erdély-nosztalgiával…” - Interjú Szücs Györggyel, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettesével
Bogdán László
Vaszilij Bogdanov: Ricardo Reis Szibériában. A költői verseny VI.
Sebestyén Mihály
Alba hercegnő váratlan megjelenése a Bernáth Andor klubban (1954)
GELLU NAUM
Versei
Boda Edit
Versei
Pomogáts Béla
Petőfi Sándor temetése
Gál Hunor
Versei
Gothár Tamás
Versei
Hajós Eszter
Versei
Muszka Sándor
Versei
Bardo Madin
Versei
Purosz Leonidasz
Vereség után
Szőcs István
Az „alsó tízezer” tagja, és mikor evet a csaj?
Oláh András
Versei
Czakó Gábor
Szabar
Sántha Attila
A szabadságát lóval megvásároló nép Jordanes Geticájában – Gótok vagy hunugurok?
Bakk Ágnes
Mindnyájan rablók és áldozatok vagyunk
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak
Fried István
Markó Béla elölnézetei
Makkai Zsófia
Az újságíró Kós Károly
Lakatos Artúr
Bábeli fesztivál
Jakabffy Tamás
Az új BF-karmesterről
Portik Blénessy Ágota
Időutazás hetven év erdélyi képzőművészetében
Hírek
 
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 17. (679.) SZÁM – SZEPTEMBER 10.

Harmadik levél. A színházi létezés és a létezés színháza

Mottó:
„Az utazás gondolatának, amelyet általában nem tekintünk értékteremtőnek avagy kifejezetten filozófiai jelentőségűnek, azonban az a fölbecsülhetetlen előnye, hogy összesíti magában azokat a meghatározásokat, amelyek az időhöz és a térhez egyaránt tartoznak; (...)
Ebben az esetben semmi olyasmit nem kell igénybe venni, ami hasonlít a kanti posztulátumokhoz. (...) E posztulátumok elgondolhatatlanok egy olyan erkölcsi formalizmuson kívül, amely, úgy tűnik, pontosan azt érti félre, ami leegyszerűsíthetetlen  az emberi drámában, azt a tényt, hogy minden emberi élet úgy bontakozik ki, mint egy dráma.”1

1. A színházi művészet esetében a műfaj működéstörvényeinek megfelelően egy sajátságos, színházi tér-idő, azaz egy mesterségesen újraáramoltatott és szükségszerűen fölgyorsított, dramatikailag dinamizált s a plátóni-szókráteszi értelemben értendő daimonikus rész-Idő-Tér teremtődik meg szükségszerű módon és tervszerűen.
2. A színház szakrális teremtő-terében eképp egy jellegzetesen esztétikai véttetésű s célzatú, technikailag létrehozott, különleges Tér-Idő-termék, egyfajta plasztikusan modellálható, nyújtható-gyúrható-összepréselhető-sűríthető, ontológiai energia-nyersanyag és idő-erővektor-tér  jön létre.
3. E színházi és természetszerűen is művi Tér-Idő, eme új létezési rend és szint látványtechnikai s ugyanakkor lét-tektonikai megalkotója, történelmi létre- és törvényhozója, az ontológiai Tő, a tündéri és tünékeny Tükör-Tó, az onto-optikailag visszahangzó tempus Tér-Teremtője a Rendező, a Dramaturg-Demiurgosz, a dramatikai tér-idő, a színházi, teatro-temporális és ontológiai játék-Tér és -Terem, a Temporális Templom Főpapja, a betöltendő s lét-látványilag megtermékenyítendő Űr-Úr átalakítója.
4. Ebben a sajátos, színházi létezésben Ő, a Rendező teremti meg mind a megalkotási, mind pedig a befogadási játékszabályokat s ezek ontológiai föltételeit is, hisz a színházi létezés koordinátáiban azt élhetjük meg, ami ebben a sajátosan el- és megrendezett tér-időben létezik.
5. Az emberi egyén mint színész s a színészi egyén mint ember ebben a Teo-Teatrális Tem­plom­ban, ebben az Átriumban, a Teremtés ezen Termében (avagy a természetben) szolgálja és ismétli az Eget a Földdel összekötő legnagyobb hídépítő, a Pontifex Maximus, a Dra­ma­turg-Demiurgosz által összeállított, megalkotott teo-teatrális forgatókönyv előírásait.
6. E rendkívüli, teatrális tempus és tempó, ezen kiváltképpeni hatáskiváltó teleologikummal (célirányossággal) föltöltött, teatro-rituális ritmus megteremtése a színházi létezés alapföltétele.
7. Ontológiai szerep-sajátosságában, vagyis tempus- és tér-teremtő minőségében a Terra legtermészetesebb tervezőművészete, a Teátrum tehát távolról sem lélektani megokolású álom-gyárként, hanem elsősorban olyan létezésalkotó, tér-tempus-teremtő lét-üzemként működik, amely fölöttébb változatos s egymástól jócskán különböző rezgésszámú s eképp egymástól igencsak eltérő sebességű, létezésmérnöki tér-idő-márkákat kínál az esztétikumfogyasztó befogadó számára.
8. Tudniillik a termodinamikai természetű tér-tempus(idő)-teremtés úgy az elfelejtett Létezés-Léthé mint onto-technikai Theátrum, mind pedig az esztétikai értelemben vett Theátrum mint a mnemotechnikailag fölidézett, az újratekercselődő s következésképpen a mintegy föltámasztott Léthé-Létezés közös velejárója.
9. Avagy mitológiailag fogalmazva: a Léte­zés-színház ugyanolymódon, miként a színházi Létezés egyaránt a Léthén, az archeo-pszi­cho­lógiai és a kontra-narratológiai Felej­tés-Fal Folyójának a medrében evez, amelyet a Jelen- és Öröklét partjainak a párosa szegélyez.
10. A színházi jelenség ontológiai jelentőségét illetően azt a vitathatatlan tényt állíthatjuk vizsgálódásaink előterébe, hogy a színházi tér-idő-teremtés technológiai mutatói a létezés egészét ritmizáló és átlényegítő Idő-Tér különben csupán fölöttébb körülményesen áttekinthető, gyakorlati tárgyiasulásaira derítenek fényt.
11. Az általános rezgésszámú Idő-Tér ugyazzal a szükségszerűen kiiktathatatlan jelleggel rendelkezik a létezés egészére vonatkozóan, miként történik ez a dramatikai létezés-teremtés létrejöttekor, hisz a mozgásban tárgyiasuló és mérhető, azaz a merkuriális és egymással csere-viszonyban lévő Tér-Idő nélkül a Létezés önön, önmagába belekövesedő ősformájában maradna, s a létezés kezdeteit jelző, külsőült ab ovo megrekedne a megnyilatkozatlan in ovo szintjén.
12. Tér-Idő-teremtő mivoltukban Létezés és Színház tehát egyazon jelenség egymást visszatükröző arculatai; annál is inkább, hogy a Jelen mint onto-optikai, teo-teatrális jellegű Létezés ugyanúgy, mint a Jelen jeleként megfogalmazódó, ontologikus jellegű Színház a Tér-Idő csavarmenetvonalú hullámhosszain terjed, ha az Űrrel, az Űr-Úrral talán már csupán Múlt időben dialogizáló Multiverzum egyáltalán tágul.
13. Minthogy a Létezés alapvetően kronologikus fölosztású, három felvonásos színdarabjában (Múlt-Jelen-Jövő) a közbelső elem, a Jelen az, amely a Jövő prológusaként természetszerűen jelzi, s csíráiban föl is vázolja a Jövő főmotívumait, ugyanezt az előrejelző szerepet fölfedezhetjük a Jelen-Múlt viszonyban is, ahol a Múlt mint Multitudo, mint sokaság, mint a halott létezők Halmaza képezi a Jelen prológusát.
14. Más szóval: egymásból nyíló, a Jelenek jeleiben egymást előrejelző s ugyanakkor az egymással egyidejű, vagyis szinkronikus színdarabok, az egymást váltig újraismétlő, az egymással mindvégig megfeleltetési párhuzamban álló tér-idő-drámák láncolata tehát a létezés mint Sor, azaz mint Sors, avagy mint önmagát a Térben kiterítő és kiterjesztő, szétszóró és önszorzódó Sorozatosság.
15. Ugyanakkor a Tér-Idő többnyire rejtett dialektikájára vonatkozóan képiesen úgy is fogalmazhatnánk: a Tér az a Terítő, az a Fátyol, az a Fatum, az a Factum, az a Sors, az a megcselekedett, cselekményteremtő Csel és Tett, ami alatt a Tempus, az Idő léptékesen kiterjed.
16. Egy 2015-ben létrehozott színpadi, művészeti, irodalmi, szellemi vagy építészeti műben az az Idő-adag, az a Tempus, az a létezési rezgés-Tempó válik megkötődő, megszilárdult, ténylegesült Térré, az az idő tériesül, ami alatt az illető művet technikailag létrehozták: a 2015-ös esztendő és jelen néhány hónapja egyfelől a Múlttá öregedő, akkori Jelen anyagilag megszilárdított jele, sűrítménye és nemkülönben mentális monumentuma, emlékműve, másfelől pedig a még folyékony állapotban lévő egyetemleges Lé, a Létezés, vagyis a felénk igyekvő Jövő, mondjuk, a 2115-ös év előjátéka, kiindulópontja és megelőlegezett alakja.
17. Az Idő-fluxus minduntalan terjedő Térként rejtjelezi önmagát, de ezáltal egyben a Tér kelepcéjébe is szorul mint Sors.
18. Ugyanakkor elkerített, paradigmatikus Paradicsomként, paradoxális Kertként és Idő-Ketrecként a Tér egy olyan természetes, színházi-teatrális Terem, egy olyan Doboz, pontosabban egy olyan, létezés-ritmust adó Dob és Feladó, amely egyrészt megőrzi, másrészt pedig kérő-kérdésként és mintegy hívójelként visszaveri az őt megteremtő Múltból-jövő-Jelen kozmo-komikus maszkját fölöltő Idő rezgéseit és frekvenciáit a destinatio, a destinum, a Címzett, vagyis a Jövő számára – annak érdekében, hogy emez jelen-valóságként, realitásként, újratáplálódó, vagyis mentálisan megmentett és föltöltődő, újratáplálódó, realimentálódó Lét-Színként és temporális teatralitásként újrateremtődjön.
19. A Jelen tehát a Jövőnek egy olyan előjátéka, amely a ontokronológiai Színdarab és Út csupán utóbb kibonatkozó jelenségeit tartalmazza.
20. A Jövő eme, a Jelenbe történő előrevetítődése színházesztétikai s onto-optikai jelenségként a teatrológiai kutatások középpontjában lévő lukácsi visszatükrözést, az Utánzást, az arisztotelészi, memorizált mimézist, az Utat, a visszaidéződő Időt, vagyis a Létezés színházi Útját szemlélteti.

1 „L’idée de voyage, qui n’est pas habituellement considérée comme offrant une valeur ou une portée spécifiquement philosophique, présente cependant l’inestimable avantage de rassembler en soi des déterminations qui appartiennent à la fois au temps et à l’espace ; (…)
Il ne s’agit pas ici de faire appel à rien qui ressemble aux postulats kantiens (…) Ces postulats ne se laissent pas concevoir en dehors d’un formalisme moral qui semble précisément méconnaître ce qu’il y a d’irréductible dans le drame humain, dans le fait que toute la vie humaine se développe à la façon d’un drame.” In: Gabriel Marcel, Homo viator. Prolégomènes à une métaphysique de l’espérance. Aubier-Éditions Montaigne, Philosophie de l’esprit. Collection dirigée par L. Lavelle et R. Le Senne, Paris (première édition : 1944), 1952, pp. 8-9.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében