"nem volt kiút a látomásból"
Kereső  »
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 17. (679.) SZÁM – SZEPTEMBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Vári Attila
Éjjel a kertemben Jeszenyinnel
Szebeni Zsuzsa
„Szerettem volna szakítani az Erdély-nosztalgiával…” - Interjú Szücs Györggyel, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettesével
Bogdán László
Vaszilij Bogdanov: Ricardo Reis Szibériában. A költői verseny VI.
Sebestyén Mihály
Alba hercegnő váratlan megjelenése a Bernáth Andor klubban (1954)
GELLU NAUM
Versei
Boda Edit
Versei
Pomogáts Béla
Petőfi Sándor temetése
Gál Hunor
Versei
Gothár Tamás
Versei
Hajós Eszter
Versei
Muszka Sándor
Versei
Bardo Madin
Versei
Purosz Leonidasz
Vereség után
Szőcs István
Az „alsó tízezer” tagja, és mikor evet a csaj?
Oláh András
Versei
Czakó Gábor
Szabar
Sántha Attila
A szabadságát lóval megvásároló nép Jordanes Geticájában – Gótok vagy hunugurok?
Bakk Ágnes
Mindnyájan rablók és áldozatok vagyunk
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak
Fried István
Markó Béla elölnézetei
Makkai Zsófia
Az újságíró Kós Károly
Lakatos Artúr
Bábeli fesztivál
Jakabffy Tamás
Az új BF-karmesterről
Portik Blénessy Ágota
Időutazás hetven év erdélyi képzőművészetében
Hírek
 
Fried István
Markó Béla elölnézetei
XXVI. ÉVFOLYAM 2015. 17. (679.) SZÁM – SZEPTEMBER 10.

A szonettel, a formával, a tizennégy sor közé zsúfolással, a szoros keretek kitöltésének vágyával, a személyiség szemlélte kép és a képből a személyiségre visszatekintő hagyomány, szín, perspektíva lehetőségeivel betelni nem tudó, e lehetőségeket minduntalan megkísértő Markó Béla száz szonettje rendkívüli vállalkozásnak tetszik.
Elöljáróban hadd tudassam: a száz szonett valójában száz mondat, írásjelektől sűrűen szaggatott, bár írhatnám azt is: írásjelekkel gondosan egybefűzött mondataival egy-egy helyzet vagy/és egy-egy festmény segítségével, ürügyén, töprengés/szemlélés közben előbukkanó gondolat megfogalmazódásának alkalmával fokozatosan, egymásra építve szerkeszti meg kereken egy esztendő „belső”, a tudatban megvívott küzdelmekről, a testiség és a róla való versbeszéd egyeztetésének, összefüggéseinek kísérleteiről beszélt krónikáját: amely nem epikai keretek közé kívánkozott. Hanem amelynek adekvát alakzata az ötvösművészeti alapossággal kidolgozott vers. Akárha képeket nézünk a versben, a vers által, akárha a költői képek révén ér el az üzenet a kertnyi világról (Candide-éról?), egy külső tájról, például Velencéről, a meghatározó magatartás a körülnézésé, a számbavételé; mintha műteremmé lenne mindaz, ami a versbe kívánkozik, vagy ami onnan kikívánkozik; műterem, amelyben készülhet a szavak alkímiája, ahol akad idő és hely kérdezni a létezésre, s amely éppen úgy „teremtett világ”, amint sok-sok változata, amelyet festménybe örökítettek a művészettörténetben (is) számon tartott piktor-elődök.
Talán nincs még egy olyan kötete Markó Bélának, amelyben ennyiszer kísérelné meg a maga dogmától mentes – egzisztenciális – „költészettan”-ának (ars poetica) megszerkesztését. Ebből a szempontból kiváltképpen beszédes a bevezető vers, amely „beszédesen” az Élő szonett címet kapta. Az első nekibuzdulásban hajlandó az olvasó beiktatni a metaszonettek közé, szonettben tudjuk meg, miként készül egy szonett, s mire a tizennegyedik sorhoz érünk, megnyugodhatunk: semmi sem hibázik, két kvartett néz szembe két tercettel, s akár a petrarcai, akár a shakespeare-i változattal él a szerző, a gondolatmenet kikerekedik, beavatódunk egy műhelybe; Markó Béla Élő szonettjének már első sora kizökkent poétikai magabiztosságunkból: „Két képzelt test csupán, mi egybeillik…”, végül is mi készül elő? Metaszonett? Szerelmes vers? A továbbiakban párhuzamosan fut a két, verssé alakítási lehetőség, hol az egyik, hol a másik kap újabb bizonyító anyagot, az ide-odautalások verstani és érzéki vonatkozásai hol egymást váltják, hol szétválaszthatatlanul fonódnak össze. S amit a vers (szerencsés módon) veszít manierizmusából, bőségesen megnyeri a kettős futam személyesre hangoltan is objektivált versbeszédével, egyszerre távolodik, hogy lássa, pontosan épül-e az évszázadok költőitől hagyományozott szonett, s marad alanya (az önmegszólítás révén: tárgya) a versnek. Sokszoros tükröződés segíti ahhoz, hogy az örökölt szonett-teremtő figura és a szonettben rejtőző, nem a készítés titkait, hanem az önalkotódás rejtelmeit megtapasztalni vágyó versbeszélő találkozhassék, és lényegében ennek a találkozásnak megtörténhetősége lesz a szonett tétjévé.
Egy egészen más aspektusból, Cara­vaggio XVI. század végi Narcissusából, vetődik fény a sokféleképpen értelmezett mitológiai alaknak (nem történetére, az ismertnek van feltételezve, hanem) értelmezhetőségére, mely természetesen összetett viszonylatok egyszerre széttartó (s ezért megfoghatatlan) és megszerkesztett mozzanataiból (re)konstruálható. Az én és a másik, a megnevezhetőség és az önmagára ismerhetőség kérdései vetődnek föl, miközben annyi tetszik ki, hogy csupán hasonlattal érzékeltethető a viszony, amely az „emberi”-ből nem, viszont a kimondáshoz–íráshoz szükséges, noha a hozzáférésben gátolt mozdulatból következtethető vissza. A verskötetet záró Téli ars poetica nem egyszerűsíthető arra, hogy a szonett a mulandóság, ha úgy tetszik, a memento mori jelzéseire figyel, s az innenit meg a túlit szembesíti egymással. S ha a kötetben (mint említettem) oly gyakran versbe foglalt testiség mintegy a tapasztalati valóság tényezőivel számol, erre a „valóság”-ra csap, ami valóban összefogható volna az elmúlás címszavával, de amely a szüntelen újra-létezés, pontosabban talán újra-létesülés korántsem könnyed vigaszmetafizikával jellemzett aktusával tanúsítja, csupán a létezőn múlik, hogy újabb létezők következzenek.
Sem a beletörődés melankóliája, sem a létezés halhatatlanságán örvendő derűsebb költőiség nem kaphat helyet ebben a kötet igen hangsúlyos helyén álló szonettben. Ellenben a tudomásul vett, bejelentett emlékezet-szűnést nem vitató, hanem egy más nézőpont lehetőségét firtató elgondolás szerint az első szonett összetett poétikájára rájátszó, nem kevésbé összetett, de eltérő irányból érkező poétika jelzi: miként a szonett megalkotódása együtt történhet élettényezők formába öntődésével, aképpen a beteljesülés nem a változatlanul maradás, a reflektálatlan ismétlődés számára nyit teret, s ha „minden összegyűjtött képet” szétszór is (s ez akár önironikus célzás is lehetne a verskötetben összegyűjtött képleíró versekre), „de más szavak/ vagy mondatok teremnek régi vázán”: a vázaképen tűnnek és megjelennek, múlnak és lesznek, letörlődnek és kirajzolódnak – és tegyük hozzá: ilyen módon mégis, valahogyan történetté igyekeznek képek, képleírások, mondatok, a „múlandó arcok”, a változásnak kitett, változandóságukban elgondolható „téli ars poeticá”-k.
Fernand Léger 1909–1910-ből származó Aktok az erdőben című képe késztette arra a szonett beszélőjét, hogy részint számot vessen a rész meg az egész (metonímiába nem fogható) viszonyával, részint kép, szóbeliség (vagy képről való beszéd) meg a halálhoz-való-lét összegondolhatóságával. Léger is azok közé a művészek közé tartozott, akik egy új festői „grammatika” kialakításán fáradoztak, mivel a technikai civilizáció modernségének kihívását csak a régi formák újra-konstruálásának (jelesül felbontásának, átrendezésének) munkájával volt képes „lereagálni”. Minek következménye a képeken feltűnő új rend, nem a megszokott elrendezés, megértetésére törekvés lett, amely egy másfajta látási-értelmezési stratégiát igényelt. A vers címe: Felhívás, talán célzás arra, hogy a festmény szemlélőjétől nem a megszokott tárlatlátogatási magatartást követeli meg, felhívási struktúrája eltér a megszokottól. A vers mintha ennek nyomába eredne, átveszi a régi formákat látszólag szétzúzó művész-cselekedet módszerét: „Mert mindenütt van fény, van hang, van illat/ széttörve…”. A látási, hallási, szaglási érzékek nem működhetnek a régi módon, s a vers későbbi menete során megtudható, hogy a tapintási érzék sem közvetít hibátlan információt: „s ha kitapintom nyers darabjainkat,/ éppen úgy billeg, majd továbbgörög/ egyik-másik, akár a vaskos ágak”… Csakhogy a szétesés, mely a képet szemlélve konstatálható, nem bizonyosan megszűnés, mintegy a képtől kissé távolabbra lépve, a vers önmagára vonatkoztatja az avantgárd, a századfordulós modernség újító lelkesültségét, még ha nem osztja is már hitét egy új „grammatika”, egy „működő” művészi szótár létrehozhatóságában. „… mondat a szavakban,/ amely már ott van, de még mondhatatlan”. A szétszedett szerkezet nem építhető meg újra változatlan alakban, de ott a lehetőség az újrastrukturálásra, a részek nem a régi egésszé állíthatók össze, de nem vethető el teljesen annak esélye, hogy valamivé mégis csak megszerkeszthető. A könnyen rendszerbe foglalt életrajz (élet, halál): ilyenformán nem  megnevezhető (jelenség), tényszerűen: „csak kapcsok vannak, csuklók, csípők, térdek,/ vértelen csontok s véres illesztékek”. Nincs leegyszerűsített megoldás, a képen található, elképzelhető részek olyan „realitást” alkotnak, amelytől már nem lehet eltekinteni. A vers felhívó záró mondata: „jegyezd meg jól az alkatrészeket!” a rilkei felszólítást idézheti meg, különös tekintettel arra, ha a versnek megfelelően alkatra és részekre bontjuk föl magunk is, ami itt – mégis – összetett szó.

 

Markó Béla: Elölnézet. Jelenkor, Pécs, 2014.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében