"nincs élő, ki innét üresen távozik"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 4. (690.) SZÁM – FEBRUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Vida Gábor
A Bodor-paródia
Molnár Vilmos
Egy jó hely
Antal Balázs
A szavak súlya
Vincze Ferenc
A köpönyeg
Király Farkas
Füstbe mentek
Szakács István Péter
Visszatérni
Karácsonyi Zsolt
Versek
Skobrák Máté
Versek
ANDRÉ FERENC
Útikalauz ornitofóbiába (február)
Toroczkay András
Egyik sem igaz
Nagy Hajnal Csilla
Versek
HORVÁTH BENJI
Ojniczáné, nem parafrázis
Kántor Lajos
A Fehér kakas (egyelőre) elbúcsúzik
Jancsik Pál
Versek
Ivan Miroslav Ambruš
Versek
Szőcs István
Újdondászok az ósdik ellen
Ferenczi Szilárd
Az enyészet biztos tudatának gyötrelme
FISCHER BOTOND
Miféle üres tér?
Tamás Dénes
Elveszítve megtalálni
Codău Annamária
Van-e szívgarancia?
Szembesülések
Jakabffy Tamás
Kurtág 90 – Kolozsváron is
Portik Blénessy Ágota
A sokszínűség jegyében
Márciusi évfordulók
 
Szakács István Péter
Visszatérni
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 4. (690.) SZÁM – FEBRUÁR 25.

Egy ember ült valahol a város szélén, valami bokrok alatt, és várt. Késő este volt, majdnem vaksötét, csak a töltés fölött világított egy kicsit az ég. Nem lehetett látni a feje formáját, a lélegzését ebben a lapulásban. Olyan volt, mint egy darab valami, amit letettek és otthagytak. Amikor meghallotta, hogy távol a kis állomáson fütyül a vonat, megmozdult. Felállt. Úgy mozgott, mint akárki más, aki ültéből feláll és továbbindul. Felment lassan a törmelékköveken, és a sínek előtt letérdelt. Ráhajtotta a nyakát. Hideg volt, de nem érezte. Várt.
Este ruhástól feküdt le. Álláig felhúzta a pokrócot, pedig már senki sem ellenőrizte őket. A durva szövet szúrta a bőrét. Később, amikor a többiek már elcsendesedtek, fölkecmergett a fekhelyéről, feszesre húzta a lepedőt, s a pokrócot szabályosan összehajtogatva rátette. Fölhúzta nehéz, ormótlan bakancsát. Körülnézett. A rácsos ablakokon beszüremlő holdfény sárgás tócsákba gyűlt a linóleum padlón. Elindult a vaságyak közti keskeny átjárón. Kezét előrenyújtva, óvatosan lépegetett. Félt, hogy az elnyűtt testek kipárolgásából szövődött láthatatlan hálóba gabalyodik, s reggel majd úgy találnak rá a levegőben fennakadva. Az ajtó fölött az egyetlen égve hagyott villanykörte fáradt szemként hunyorgott a homályban. Visszanézett az alacsony, boltíves teremre. Észre sem fogják venni, hogy már nincs ott. Kint az éles levegő az arcába vágott. A szakadozott viharkabát csuklyáját kopasz fejére húzta, s átsietett a parkon. Az óriásira nőtt, halott fák tövében a jégzománcos fű kísértetiesen fénylett. A kapusszoba előtt önkéntelenül megállt, és belesett az ablakon. Márk arccal nyitott füzetére dőlve, részegen horkolt az asztalnál. Az üres pálinkás üveg ott hevert a lába mellett, a piszkos padlón.
Mielőtt kilépett volna a földbe süppedt, kovácsoltvas kapun, megtapogatta kabátja bal felső részét. A kartonlap ott lapult a szíve fölött, a bélésbe varrva. Elindult az állomás irányába. Léptei tompán koppantak az egyenetlen kockaköveken. Egy kóbor kutya a nyomába szegődött. Ijesztően sovány volt. Csontjai már-már átszúrták rövidszőrű, vörhenyes bundáját.
– Hát te mit akarsz tőlem? – fordult feléje. Hangja rekedt volt, szakadozott, nehézkesen forgott a nyelve. Mint aki már rég elszokott a beszédtől.                                                          
A kutya is megállt. Felemelt fejjel figyelte. Nagy szeme nedvesen csillogott. Aztán szűkölve a közeli kapualj felé iramodott.
– Semmit – nézett a kutya után. – Megijesztettelek. Már senki sem akar tőlem semmit.
Az állomás fehér, földszintes épületében csend honolt. A pénztárfülkében ücsörgő, egyenruhás emberke rezzenéstelen arccal figyelte, amint kopott pénztárcájából egyesével előkotorászta a réz és alumínium pénzérméket.
– Ez már nem érvényes – bökött tintafoltos ujjával az egyikre. – Ez pedig még nem – göcögött, egy másikra mutatva.  
– Elnézést – motyogta zavartan. – Rég nem fizettem már…
A visszautasított érmék helyett másokat adott. Azt a kettőt, a jeggyel együtt a pénztárcájába csúsztatta.
– Bármelyik vagonba ülhet – szólt utána az egyenruhás emberke. – Nálunk nincs első- vagy másodosztály. S a jegyét sem fogják már ellenőrizni.
A váróterem órájára pillantott. Még huszonkét perc volt a vonat indulásáig. Leült a néptelen, petróleumszagú helyiségben, szemben a megsárgult menetrenddel. Csak ez az egy járat indult innen, a végállomásról. Lehetetlen volt eltéveszteni. Egy ideig a váróterem képeit nézegette. Az ódon óratornyot. A lépcsős sikátorokat. A tölgyekkel szegélyezett, várbeli terecskét. Aztán már nem bírta tovább, és kiment a peronra. Szemben, a sötétségbe dermedt domb tetejéről fénynyalábok pásztázták az eget. Föl-alá sétált a vágány mellett. Léptei türelmetlenül kopogtak a kicsorbult betonlapon. A sínpárt figyelte, a repedezett talpfák közt tenyésző gyomot. Végre befutott a vonat. A szerelvény mozdonyból és két vagonból állt. Fölszállt a másodikba, s leült az ablak mellé. Körbekémlelt. A vagonban senki sem volt rajta kívül. Rongyos átalvetők, szakadozott hátizsákok, ütött-kopott bőröndök árválkodtak a fémvázas csomagtartókon. Neki nem volt mit föltennie melléjük. A csuklyát lehúzta a fejéről. Mozdonyfütty hallatszott, a szerelvény megrándult, majd lassan, csikorogva kigördült az állomásról. Homlokát a nyirkos üveglaphoz nyomva figyelte, mint marad el az állomás földszintes épülete s mögötte a park, kiszáradt fáival és romos kastélyával. Az üresen maradt ágyra gondolt, a katonásan összehajtogatott pokrócra, mely alatt hosszú idő óta álmodott már erről az utazásról. A vonat felgyorsult. A vagon falára akasztott térképre nézett. Tekintete tétován követte a szeszélyesen kanyargó vonalakat. Ne félj, mondta neki Ádám. Ez a vonat egyenesen odavisz. Jó haver ez az Ádám. Sok évvel ezelőtt került közéjük. Egy dalról beszélt neki. Visszatérés az ártatlanságba. Valami ilyesmi a címe. Arról szól, magyarázta, hogy minden visszanyerheti eredeti alakját, visszajuthat romlatlan állapotába. A partot ért tajtékból hullám lesz újra, a kivágott fa fölegyenesedik a földről, a széttört üvegpalack darabjai összeforrnak. Ez az elkallódott emberekre is érvényes lehet. Akik elvesztek az idő útvesztőjében. Vissza kell menni a kiindulási ponthoz. Ez az egyetlen esélyed, hogy újrakezdhesd. Őt keresd, vett ki a párnája alól egy névvel ellátott fényképet. A kartonlapra ragasztott, megbarnult fotográfiáról ismeretlen, fiatal nő tekintett rá. A neve sem mondott semmit. Értelmetlen betűhalmaz volt csupán. Ádám szavai még ott visszhangoztak a fülében, amikor hirtelen iszonyú fáradtság nehezedett rá. Hátradőlt a kemény ülésen. Sok volt ez a mai nap neki, annyi tétlenségre ítélt év után. A feje a mellkasára csuklott. Mikor magához tért, már reggel volt. Hunyorogva nézett ki a szürkeségbe. Sáros szántóföldeket látott, csenevész bokrokkal benőtt, alacsony dombokat. Végre föltűnt a város is. Előbb a hajdani ipari zóna beton és fém maradványai, majd a külváros lepusztult tömbházai. Kormos falak, fénytelen ablakok, homályba vesző lépcsőházak. A vaskorlátos erkélyekre teregetett ruhák bágyadtan lebegtek a folyó felől fújdogáló szélben. A vonat lassított. Ódon, emeletes villák mellett döcögtek el. Mintha senki sem lakott volna már bennük. A kicsorbult kőlépcsőket benőtte a moha. A magas ablakokat korhadt zsalugáterek takarták. Kétarcú istenek, angyalok és démonok meredtek a homlokzatok málladozó reliefjeiről a semmibe. Egy rozoga vashídon haladtak át. Az éles kerekek fülsiketítően csattogtak. A levegőben rozsdapor szálldosott, lent szürkén örvénylett a víz. Aztán feltűnt az állomás fehér, földszintes épülete. Fekete hárászkendős asszonyok várakoztak a peronon fázósan összebújva. A kijáratnál hátát a falnak támasztva féllábú koldus ült. Lecsatolt falába koszos kalapja mellett hevert a földön. Tanácstalanul körülnézett, aztán vaktában elindult. Sokáig bolyongott az állomás körüli sáros útvesztőben, kezében a kartonlapra ragasztott, régi fényképpel.
– Nem, nem ismerjük – vonogatták a vállukat a járókelők a fotográfia láttán.
– Menjen a városházára – tanácsolta neki egy idős, tanár kinézetű férfi. – Ott majd biztosan utána tudnak nézni.
Hosszas keresgélés és többszöri tudakozódás után végre rátalált a sárga lábasházra.
– Első emelet, 32-es ajtó – mondta a kapus teli szájjal, anélkül, hogy felnézett volna újságpapírosra tett tízóraijáról.
Léptei zaját elnyelte a seszínű szőnyeg. A lakossági nyilvántartó osztályon egy apró kontyos, szemüveges nő átvette tőle a fényképet és az alája firkantott névre pillantott.
– Kérem, várjon kint. Ha idevaló a keresett személy, biztosan azonosítani tudjuk. Nekünk mindenkiről vannak adataink.
Kint, az ablak mellett leült egy székre. A folyosón senki sem járt. Mintha most látná először, alaposan szemügyre vette ormótlan, fekete bakancsát, kirojtosodott, szürke nadrágját, kopott, mustárzöld viharkabátját. Bogos ujjaival többször is végigsimított a fénykép helyén, az elszakított cérnaszálakat sodorgatta. Később az ablakhoz lépett. Szemben, a roskatag emeletes házak fölött kör alakú csillagvizsgáló állt a dombtetőn. Tűnődve nézte a beomlott tetejű, fehér épületet. Egy idő után megunta a céltalan nézelődést, és elindult a folyosón. Az első elágazás után azonban visszaforult. Félt, hogy eltéved az egymást keresztező, néma folyosókon. Visszaült a helyére. Fegyelmezetten várakozott. Végre kinyílt az ajtó.
– Sajnálom – nyomta a kezébe a megbarnult fényképet az apró kontyos, szemüveges nő. – A keresett személy nem szerepel a nyilvántartásban.
Komoran bolyongott a városban. Már semmire sem figyelt. Az sem vigasztalta, hogy visszakapta féltve őrzött fényképét. Nem ér semmit magára, gondolta. Árnya csupán annak a fiatal, ismeretlen nőnek.
Alkonyodott már, amikor betért egy városszéli kocsmába. A boltíves, alacsony helyiségben két elnyűtt arcú fazon iszogatott. A mennyezetről rácsos lámpatestek lógtak, sárgás fényt okádva a piszkos mozaikpadlóra. A mély ablaküregekben cipőkbe ültetett virágok porosodtak. Egy deci fehér rumot rendelt a pultnál.
– Nálunk előre kell fizetni, haver – figyelmeztette a kövér csapos. – Főleg, ha ilyen egzotikus piát akarsz.
– Tessék – tette eléje kopott pénztárcáját. – Vegye ki belőle az árát.
– Épp, hogy futja – adta vissza a pénztárcát vigyorogva a csapos.
Elővette a fényképet, s maga felé fordítva a poharához támasztotta. Az alkohol gyorsan a fejébe szállt. Mintha víz árasztotta volna el, az arcok elmosódottan lebegtek az alacsony helyiségben. Az ismeretlen fiatal nőé is. Mintha ott lett volna vele. A két vendég a pulthoz tántorgott. A fiatal nő láttán hátrahőköltek, s egymást lökdösve kitámolyogtak a kocsmából.
– A kurva anyját! – nézett a csapos is a képre, s halálsápadtan hátrált ki a pult mögötti függönyös benyílón.
Bárgyún nézett körül az üres helyiségben, majd a fényképet viharkabátja zsebébe tette, s kilépett ő is az éjszakába. Az éles levegő az arcába vágott. A csuklyát kopasz fejére húzva, lassan elindult. Sokáig bolyongott a zegzugos sikátorokban. Végre kiért egy sík, bokros területre. A felhőkön átszüremlő ónos fényben megcsillant a sínpár. Leült a bokrok tövébe. Lassan kitisztult a feje. Amikor meghallotta, hogy távol, az állomáson fütyül a vonat, fölkapaszkodott a magasított töltésre, letérdelt, és fejét a sínre hajtotta. Várt. A fém alig érezhetően vibrált alatta. Egy kanyar után föltűnt a vonat. Éles fájdalom nyilallt a tarkójába. Hátranézett. A féllábú koldus volt az. Ott állt mögötte, mankóját fenyegetően a magasba tartva.
– Takarodj innen! – mordult rá, foghíjas ínyét kivillantva, s újból a fejére sújtott. – Még bajt hozol ránk!
A sín remegése fölerősödött, a két fényszóró hatalmas szempárként meredt rá. A koldus lehajolt, s rángatni kezdte.
– Nem hallod?! Húzz már el a fenébe! – zihálta. – Semmi keresnivalód itt!
A vonat már egészen közel volt. Fülsiketítően zakatolt. Az erős fény elvakította. Nagyot lökött a kolduson. Összegabalyodva hengeredtek le a töltésről. A szerelvény pokoli csattogással robogott el felettük.
Föltápászkodik a mozdulatlan test mellől. Elindul az éjszakában. Lassan, botladozva megy. Már csak a törmelékkő halkuló ropogását hallani a sötétben. Aztán csend lesz. Mintha senki sem járna arrafelé.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében