"újból befutnak a keringésbe"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 5. (691.) SZÁM – MÁRCIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
A prágai rózsatemető
MOLNÁR ZSÓFIA
Lemondani a latin és keresztény örökségről: öngyilkosság - beszélgetés Szörényi László irodalomtörténésszel, kritikussal
Nora Gomringer
Versek
Sebestyén Mihály
A tudomány oltára
Dimény H. Árpád
Versek
Borcsa Imola
Karácsony
VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
marius meg egy magyar nő
Ughy Szabina
Házibuli
Nagy Márta Júlia
Versek
Makkai Zsófia
Emlékekbe zárt fordított neveléstörténet
Hajdú-Farkas Zoltán
Időtlen virrasztás
Sári Mihály
A magyar kultúra Erdély olvasztótégelyében
Haklik Norbert
Vidám embermesék a végről
Szőcs István
Van Tantan? (Szaktantárgy az anyanyelv?)
Jakab-Benke Nándor
Ez nem az a holokausztfilm
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak
Benke András
A létezést állítani kell, nem bizonyítani
TŐTŐS DOROTTYA
Moszkvától Háromszékig az ördöggel
Virágzó csa­lánba feküdni
Jakabffy Tamás
Az élemedett korú, rózsás arcú Csárdáskirálynő
Portik Blénessy Ágota
Fény- és árnyjátékok. Szabó András: Istenek és szörnyek
Hírek
 
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS - Levelek az Utókornak
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 5. (691.) SZÁM – MÁRCIUS 10.

Ötödik levél. A létezés színházi fölismeréséről

 

1. A nagy Sztagírait követő Lu­kács György teatrológiai kutatómunkássága révén azt már a XX. század elejétől fogva mindketten újra meg-, azaz ismét föl-ismerhettük azt a tényt egyfajta eszmetörténeti és történelem-dramatikai anagno­risziszként,1 hogy az esztétikai értelemben vett Színház mindenkori és kizárólagos tárgya a sajátságosan emberi arculatú Létezés újrastukturált, egyedi s egyben egyetemleges modelljének a hiteles bemutatása a különösség kategóriájának sokszínű értelmezési távlatokat megnyitó tükrében.
2. Minthogy a Színház az egyetlen művészet, amelynek mind alkotói anyaga, mind pedig tárgya sem más, mint az ember, eme tény következtében a Lukács szerint különben filozófiai és tudományos szempontból elkerülendő, avagy egyenesen kiküszöbölendő emberközpontúság conditio sine qua non-ként, vagyis eltekinthetetlen megnyilvánulás-módozatként tételeződik föl a színházi művészet egészét illetőleg.
3. A Színház ezen fönti, teleológiai (célirányos) meghatározottságát személyesítsük mi meg tehát emitt a néhol tán épp mostohának tetsző Mostban alkotódó, ám csupán az Ottban, az Ó-Ott-Honi, a múlt-jövői elkövetkezendőekben befogadandó s a Tér-Idő-mezőt a hírneves, heraldikai s héroszi mise-en-abîme-mal (távlatba helyezéssel) beszakító Levés e lenti – s nyilván lentóban lejátszódó – Levél-színházával.
4. Ennek a pusztán esszé-monológnak tűnő szövegontológiai Játéknak tehát valójában Te vagy az egyik Fő-Szereplője, Te, a Befogadó, Te, az itt bemutatott, interaktív Játékba bevonódó Olvasó-(betű)Néző, akivel e távközlő, telepatikus s ontokibernetikus levelek Szerzője – a másik Fő-Szereplő – a korok diagramatikus, mátrixiális, bűvös négyzetesen tört, azaz történelmileg összefonódó folyói, sodronyszerűen függőleges sodrásai és horizontálisan esedékes vízesései fölött létesít egyféle parttalanul pártatlan párbeszédet: az időszakok szakadékain átívelő, szellemi függőhíd eképp e dramatikai vétetésű esszékísérlet, ez a személyközeli, személyközti és személyentúli szöveg- és könyvdráma.
5. Némely szó és kifejezés eladdig, míg Te belépsz e Textus-Teátrumba, vagyis ameddig Te fölkerülsz e szöveg-Színpadra, minden bizonnyal el fog avulni, de a beteljesedett és csendesen lecsengett korszakok nyelvi kifejezésének szinesztézikus, múlt-idéző időinek az ízei az Izenet hitelességét csupán fölerősíthetik, minthogy az üzenetközvetítés fejlődéstörténeti dramaturgiája nem más, mint a Létezés történelmi drámájának a közlésrögzítő kifejeződése.
6. Ám ahhoz, hogy a Létezés újraépített, de ugyanakkor ontológiailag érvényes, emberi formáit bemutathassa mint konszenzuális, befogadói hitelességet kiváltó, ontikai műalkotást, az esztétikai értelemben vett Színháznak óhatatlanul ismernie kell a Létezés-alkotás azon morfológiai, pszichológiai és társadalmi tényezők technikai törvényszerűségeit, amelyek az emberiség történetének a kezdeti időszakaitól kezdődően végigkísérték a színházi jelenség mint a minket és a Titeket is megtisztító Révület kifejlődését, s amelyeket a Színház oly mesteri módon kezelt már az Eleuziszig szétsugárzódó, samanisztikus szemantikájú, s az emberi szét-barangolás korában nyilván még a barna háttérszínt természetes és kézenfekvő módon kamatoztató Barlang-játékok és az egyiptomi Ízisz-Osirisz-Széth-Néftisz-misztériumok óta.
7. A Színház-a-Színházban keretes, beszakítási, bennefoglaltatási és kapcsolatföltáró technika (mise-en-abîme) a csiszolt Kőkorszak mentál-forradalomának az egyik legjelentősebb megvalósítása: Lascaux és Altamira küklopikus-titáni, teo-tektonikus, arkhi-tekturális és temporális Templom-Teátrumaitól kezdődően a Színház immár önálló, didaktikai és pszichológiai beavatószerepet betöltő, vallási intézményként lép föl a Létezés egyetemleges színpadára.
8. A beavatatlanok számára a Létezés e rekonstrukciós technológia-csomagjai konyhatitkoknak minősültek, tudniillik az ösztönösen zsigeri, emberi kiváncsiság folytán mindaz, ami a homo sapiens számára ismeretlen, az többnyire a rejtvényfejtői és az értelmezéstani alapbeidegződéseket csiklandozó, s ilyen minőségében a föltétlen módon megoldandó Talányként misztifikálódik.
9. Ugyanakkor a fönti tény induktíven igazolható hipotéziseként gyakorlati s nemkülönben absztrakt szinten is megindokolható, minthogy nemcsak a sajátlagosan emberi, hanem kiváltképpen az elsődleges és az általánosulásra törekvő Létezés teatro-teológiai meghatározottsága – s utóbbiban benne foglaltatik természetszerűen az emberi létezésjelleg is – a Megsejtéstől a binominálisan is bizonyítható Bizonyosságig terjed.
10. Minthogy az ontológiai ontódás már maga is látványos, azaz teatrális, sőt teo-teatrális jellegű, a Színháznak mint másodlagos Létezés-kivitelezőnek az ontológiai szerepe épp e teremtői hatáskör gyakorlása révén válik ismeretelméleti s episztemológiai (ismerettudományi) szempontból is mérvadóvá.
11. E fölismerhető, lételméleti jelenvalóság-szerepkör folytán a Színház – önnön eleve samanisztikus, mágikus s nem utolsósorban kompenzatórikus jellege mellett – létezésteológiai, axiológiai (értéktani) s metafizikai szerepkörök technikai-empirikus beteljesítőjeként működik, s ugyanakkor jelentükröző, ám egyben jövőbe tekintő, heurisztikai hipotéziseket kidolgozó művészetként s ebben a minőségében esztétikai természetű megismerési eszközként antropologizálódik a különböző, egymásra következő, történelmi korokhoz és kordivatokhoz kötődő értelmezés-kíséletektől függetlenül.
12. A Színház ontológiai hozadéka valójában a Létezés teo-teatrológiai összetevőinek az esztétikai kivetítődése, s ilyen értelemben a gyakorlati érvényű és célzatú színháztudomány és színházelmélet nem egyéb, mint az általános létezésteremtés törvényeit föltáró, empirikus ontológia.
13. A Színház/Létezés-binóm alapvetően interdiszciplináris természetű.
14. A létezési modell ezen, a színházművészet által megvalósított és a Közönség-közösség által hitelesnek s sikeresnek minősülő bemutatása valójában egy olyan sajátságosan sokrétű, pszichikai és gyakorlati eszköztár igénybe vételével létrehozott létezés-Többlet, egy olyan létezési módosulat, egy oly létezés-hasonmás, egy olyan létezésmodellező vázlat, egy olyan újrateremtett kiadása a Létezésnek, amelyet a Színház alkotóközösségi Énje mint Teatrális Teremtő hoz létre pszichikai-szellemi, testi és technikai szinten.
15. A Színház művészi alkotóképessége által restrukturált és létrejött Létezés – a Mű – minden művi, azaz mesterséges jellege mellett – noha a Másik, a Másolt, azaz a Másodlagos Létezésnek a része – emennek minden tiszavirágéletű jellegével együtt – mégis egy, ontológiai értelemben a legteljesebb mértékben működő – azaz élő – Mű, vagyis biológiai erőket összefogó és -kötő Lét-szövet, s ebben a rendkívüli minőségében létezésteremtő dimenziókban kiteljesedő ontológiai és heurisztikai, vagyis fölismerés-fölfedezési rangra emelkedik el a művészetek között. Ebben a minőségében a Színház nem egyéb, mint a művészetek alfája és ómegája, s eképp a Színház mint az ontológiai teatralitás sajátságos szakterülete minden művészeti ág mögött ott lüktet.
16. Ebből a pánteatrális szempontból tekintve Leonardo da Vinci a milánói Santa Maria delle Graziében található s fölöttébb teátrálisan megrendezett L’Ultima Cenája sem más, mint onto-parabolikus Scena a Létezés Commedia Divinájából.

Jegyzet
1 gr. ἀναγνώρισις vagy ἀναγνωρισμός, lat.recognitio, agnitio, fölismerés. Vö. Arisztotelész, Poétika, 1452a, 29-30, 11. , 1452a, 33-36, 11., 1452b, 3-7. 16, 1454b, 30-31, 16, 1455a, 17-18.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében