"arénában a vadállatok"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 8. (694.) SZÁM – ÁPRILIS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Az állat mint tükör, vészjelzés és remény
Idősebb Pilnius
Természetrajz (Historia naturalis)
Murányi Sándor Olivér
Tereprajz
Molnár Vilmos
Kilencedik fejezet, amelyben különös dolgokról esik szó, Malacka pedig álmot lát
SELYEM ZSUZSA
A felhők földi barátai
Lovász Krisztina
Versei
György Attila
Transzilvállatok (Bestiarium siculorum)
Balázs Imre József
Találkozás
Bréda Ferenc
THEATRUM FABULAE
Barcsai László
Langurvizeltető
ANDRÉ FERENC
Versek
Solymár András
Novellák
HORVÁTH BENJI
Madarak. A goliárdok krónikásához
Pap Zsolt
Vannak-e az ellenállásnak közhelyei?
Patricia Lockwood
Megerőszakolós vicc (Rape joke)
SERESTÉLY ZALÁN
Két vázlat az állat méltóságához
Varga Melinda
Állatszív
Szőcs István
Juszt se leszek a magáé!
Ferenczi Szilárd
Farkas, okkal kitáncoló
Péter Beáta
Brahms és a macskák. Meghalni minden este?
Antal Balázs
Éjsötét szerelmetes nemzedék
Papp Attila Zsolt
A noirtól északra
Demeter Zsuzsa
Családom és egyéb állatfajták
Jakabffy Tamás
Schubert és a D. 944
Portik Blénessy Ágota
Káoszelmélet vászonra vetve
Májusi évfordulók
 
Bréda Ferenc
THEATRUM FABULAE
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 8. (694.) SZÁM – ÁPRILIS 25.

Arról, hogy miként lesz az álarcból kép, s róka komából farkas-barkas

A Krisztus előtt a VII. és a VI. században között élt és tevékenykedő s a legendák homályába vesző életrajzú, frígiai-lüdiai-trójai avagy épp trák eredetű Ezóposz-Ezópus( gör. Αἴσωπος) 43. Fabulájának a szövege a következő:
Egyszer egy róka beméne egy színész házába, majd figyelmesen szemügyre véve minden részletet a színész kelléktárából, talála egy művészi tökéllyel megmunkált álarcot, mely egy fejet mintázott. Ekkor a róka a mancsai közé vette fogván az álarcot, azt mondá: «Ó, minő szép fej!... Ámde nincs agya!...» (ford. B. F.)1
Közel fél évezred múltán Caius Iulius Phaedrus avagy más nevén Phaeder (gör. Φαῖδρος, Phédrosz) (Kr. e. 14. körül – Kr. u. 50. körül) a Phaedri Augusti Liberti Fabulae Æsopiae szerzője, Octavianus Augustus császár libertinusa eképp egyszerűsíti le a fönt idézett, ezópuszi 43. Mítoszt (vö. lat. fabula/gör. müthosz, elbeszélt történet, esemény) latin műve Első Könyvének hetedik darabjában (I, 7):
Egy róka egy szomorújátéki álorcát talála valahol. «Mily szépség! szólt. De az agya sehol!» (ford. B. F.)2
Róma gyakorlatias szellemében Phaedrus a lényegre tör, s eképp az Ezópusznál különben lényeges narratívák részletei és többjelentéses összetevői (a Róka földerítő kém-expedíciója, besurranása, betörésszámba menő, belopakodó, besompolygó betolakodása a Színész lakásába, a művészi lélek fészkébe, a Színész menedékhelyére, Házába, a hivatásbeli műhely- és konyhatitkok kincstárába; a figyelmes, mindent fölmérő és eleve a kákán is csomót kereső, módszeres, vizsgálóbírói arroganciájú körültekintés a színészi eszköz- és kelléktárban; a maszk mimetikus és esztétikai tökélye; az álarc érzéki szinten való megtapasztalása és leellenőrzése) elmaradnak.
Az üzenetet viszont – a Színész és a Szemlélő, az Alakító és a Színikritikus, a Hippokritész (a Színművész) és a Néző, a Látványművész és az Elbíráló közötti összeütközést és az ekként pszichotechnikailag is drámai viszonyt, a gyakorta csak a meddő monológ egyoldalúságába torkolló alkotás- és befogadásesztétikai nézeteltérések történelmileg visszatérő tárgykörét – nem iktatja ki Phaedrus, s a Tetralógus (vagyis az antik, tragikus trilógiákat kötelező szatírjátékkal megfejelő tetralógiák Proto-Ágonisztésze, Főszereplője) versus Teatrológus című szatirikus agón-kabaré és versenyjáték a Fabula ezennel versben is (Phaedrusnál jambikus senariusokban, azaz hat szótagú verssorokban) jelentkező létszínházának a színpadán sebesen újra lepereg a maga elegáns, célratörő és lakonikus poénra hegyezettségében.
Az antik bírálat azonban demokratikus és ítéletei alól valójában nincs kivétel.
S a szatíra attikai sóban, azaz a hellén szellem száraz pácában s ugyanakkor az itáliai ecet nedvében, vagyis a római maró gúnyban pácolt ostora úgy csattog, hogy valójában önmagát emeli négyzetre.
Tudniillik mind Ezópusznál, mind Phaed­rusnál nemcsak a Róka, a ravasz s minden hájjal megkent Színikritikus bírálja zsigerileg az ábrándkalmár és illúziókeltő Színészt, miként gondolnánk azt első látásra a magunk amatőr ártatlanságában, hanem a szatíra rejtett másodfokán Ezópus-Phaedrus jócskán elveri a port az önmagát mindenttudónak hívő s tehát okvetetlenkedő, szőrszálhasogató, kicsinyhitű, rosszmájú és korlátolt, s épp eme okokból kifolyólag minden-lében-kanál Rókán.
Sőt, a phaedrusi hozzátétel sodor még egyet a szatirikus fenyítőkorbácson, hisz a vígjátéki csattanóra kiélezett végső helyzetet azzal az írói és retorikai fortéllyal fokozza, hogy a fabula-drámai kollíziót stratégiailag és a művészeti axiológia (értéktan) paraméterei szerint már eleve tragikus meghatározottságúnak és színezetűnek állítja be, noha az ezópuszi alapszövegben szereplő Álarc, önnön, szövegbeli milyenségét illetőleg még egyszerűen csak általános s drámaműfajilag osztályozatlan maszk vala.
Az ezenmód immár jobbadára döntetlenre álló mérkőzést (Róka vs Álarc; Teatrológus kontra Tetralógiai Főszereplő-Színész), amely ekképp már egyenesen a deus ex machina problémasemmítő kényszermegoldását is igényelné akár, az erdélyi reneszánsz kultúrkülönbségeket kiegyenlítő-kibékítő szelleme oldja meg véglegesen, miképp e tényt Caspar von Heltau, azaz Heltai Gáspár (1490 körül – 1554) 27. Fabulája igazolja. Ímé, a textus:
Egy farkas morálván a mezőn, igen szép képet talála az úton. És sokáig forgatván azt, látá, hogy mind élet s mind ész nélkül volna és monda: Szép vagy ugyan, de kár, hogy élet nélkül és ész nélkül vagy, mert semmire nem vagy jó.3
Heltai nem téved el az allegorikus sze­rep­­cserék, a zoomorf metamorfózisok vagy a tárgyiasító és személytelenítő meta­forizálások Minotauroszian kanonizált labirintusában, hanem merészen átvágja az állatmitológiai szentszövegek e teatrológiai töltésű csomóját, és egy meglepően új, s mondhatni forradalmi, pontosabban egy, a váratlan metamorfózisokra alapuló s a még a teratológiai (szörnytani) Farkas-embert is talán horrorisztikusan megelőlegező szereposztást vezet be, aminek következtében a poruljárt, ezópuszi Róka ordas Farkas lesz, a térbeli Fejet ábrázoló Álarc sík Képpé változik, a Színész Háza Mezővé és Úttá bűvölődik át, az ezópuszi-phaedrusi, bio-allegorikus Agy pedig fiziológiai Életté és filozófiai, megismerői Ésszé szublimálódik és tágul Heltainál.
Hitelesen is jár el ez esetben Heltai, hisz a Kő-Kor barna háttérszínezetű s a barlangi medvével (vö. ném. Bär, medve) közösen látogatott és lakott Barlang-színházaiban (Altamira, Lascaux, Chauvet, Pont-d’Arc, Roc-aux-Sorciers, Cabreret-Pech Merle, Cougnac, Gargas, Combarelles, Niaux, Baume-Latronne, Grotte des Trois Frères, stb), amelyekben a paleolitikum rendezői és díszlettervezői a taumatropikus4 technikai elemeket lépten-nyomon használták, a proto-teatrológiai, az elő-színháztudományi alapvetéssel induló látványművészet eredetileg dramatikus átalakulásokat bemutató teratológia, állattani propedeutika (bevezetéstan), szókrátészi értelemben vett maieutika (szellemi megszülés- és beavatótudomány), valamint zsákmányejtésügyi és vadász-oktatói hermeneutika vala.
S erről a látszólag fura színháztörténeti tényről nemcsak az egyiptomi szakrális drámák, az Ízisz-, Ozírisz- és Ápisz-misztériumok létszínházi, maszkviselő főszereplői, avagy a nemkülönben egyiptomi lélekmérés, a halált követő, tanatológiai (haláltudományi) pszichometria sakálfejű Anubiszai, hanem a nyilván totemisztikus és samanisztikus jellegű bika-, krokodil-, sólyom- vagy ibiszálorcákat viselő, antik anti-pantheónok összes balsorshárító vagy -hozó, Baal-i bálványai is tanúskodnak.

Jegyzetek:
1 Esop. Babrios, Fabule. Traducere de Traian Lăzărescu şi Viorica Golinescu. Prefaţa, tabel cronologic şi note de Mihail Nasta. Ed. Minerva kk., Bukarest, 1980, pp. 28-29. Vö. François Bréda, Fiinţă şi Teatru. Colecţia Teatru. Coordonator: C. C. Buricea-Mlinarcic, Editura Dacia kk., Kolozsvár, p. 43.
2 Fedru. Avianus, Fabule. Traducere şi note de Aurel Tita şi Gheorghe Moraru. Prefata de Ghoerghe Ceauşescu. Ed. Minerva kk., Bukarest, 1981, I, 7, p. 8. Vö. François Bréda, i.m., p. 204.
3 Heltai Gáspár, Száz Fabula, melyeket Esopusból és egyebünnen egybegyűjtett és öszveszörzrett a Fabuláknak értelmével egyetemben Heltai Gáspár. Cum S. R. M. H. Privilegio et. Kolosvárott, 1566. In: Heltai Gáspár, Válogatott művei. A kötetet összeállította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Bernát Ágoston. A könyv fedőlapját Cseh Gusztáv készítette. Dacia kk., Kolozsvár, 1979, p. 51.
4 thaumatroposz (gör. thauma, csoda; tropion, forgatni), optikai játék, a mozgófilm őse. A thaumatrópikus képsorok fölhasználásával a segítségével a mozgás illúzióját az egymásból kibontakozó képsorok egymásravetülésével és a forgóperspektívák alkalmazásával teremtik meg a kőkorszaki Barlang-Színházak méltán rendkívüli rendezői és szcenográfusai.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében