"a város végül úgyis elcipel magába"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 14. (700.) SZÁM – JÚLIUS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
A láthatatlan város képei
Portik Blénessy Ágota
Patikai tárgyilagossággal az erdélyi régiség emlékeiért - beszélgetés az idén 70 éves Kovács András művészettörténésszel
Pomogáts Béla
Az Erdélyi Helikon és az „erdélyi gondolat”
Király László
Hajnal
ANDRÉ FERENC
városnézés
László Noémi
Egyetlen
HORVÁTH BENJI
Untitled City
Papp Attila Zsolt
A Kolozsvár–York alagút
Jancsik Pál
Mátyás még vigyáz Kolozsvárra
SELYEM ZSUZSA
A halál se
MÁRTON EVELIN
Kolozsvár
Jánosi Vivien
Csigasütő
Szabó Attila
És ha ordítanék?
Lövétei Lázár László
Versek
Ștefan Baghiu
Az ilyen napokba vonulok vissza
Szőcs István
Sötét őstörténeti folyó-show
BIRÓ ANNAMÁRIA
Székely Árkádia
Gaal György
Akik a magyartanárokat képezték. Házsongárdi séta sírjaik közt
Bokor Zsuzsa
Néma filmkockák. Kérdések egy film kapcsán
Szántai János
Lépcsőházi filmkockák a 700 éves Kolozsváron
Bartha Katalin Ágnes
Egy színésznő és kolozsvári közönsége
Demeter Zsuzsa
Kolozsvárinak lenni...
MOLNÁR ZSÓFIA
Válogatás egy életpálya irodalmi útjaiból
Túl sok szülő közt a gyermek
Jakabffy Tamás
A magyar zenei misszió zászlóshajójáról
Portik Blénessy Ágota
A természet vonzásában
 
Gaal György
Akik a magyartanárokat képezték. Házsongárdi séta sírjaik közt
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 14. (700.) SZÁM – JÚLIUS 25.

(folytatás előző lapszámunkból)

 

A temető főkapujától kiindulva a két főút közötti parcella az I. B jelzetet viseli. A jobb oldali főútról közelíthető meg a kert közepe táján lévő magas, szépen mintázott terméskő fejkő (Kós Károly munkája), rajta Gaál Gábor (1891–1954) domborműves felirata. Gaál Budapesten született, s az ottani egyetemen tanult. Tanácsköztársasági tevékenysége miatt kellett emigrálnia Bécsbe, Berlinbe, végül 1926-ban Kolozsvárt telepedett le. Itt a Korunk szerkesztésével szerzett magának tekintélyt. 1946-ban nevezték ki a Bolyai Egyetem marxista filozófiai tanszékére professzornak. 1950-ben hajsza indult ellene, kizárták a pártból, s 1951-ben büntetésből áthelyezték a magyar tanszékre, ahol a XIX. század magyar irodalmát kellett előadnia. Csak egy évig nyílt rá módja, mert egy súlyos infarktus tétlenségre késztette. Utóbb rehabilitálták, s az 1960-as években a legnagyobb irodalmár szaktekintélyként illett rá hivatkozni. A fiatal tollforgatók körét is Gaál Gábor Körnek nevezték el. Az I. B-t egy keresztút választja el az I. C-től. Ehhez a keresztúthoz közel esik Csehi Gyula (1910–1976) professzor egyszerű terméskő táblával jelölt sírja. Ő párizsi és bécsi tanulmányok után francia–német szakos oklevéllel a nagyváradi Zsidó Gimnázium tanára lett. Bekapcsolódott az illegális pártmunkába. A 40-es években munkaszolgálatra hurcolták. 1945 után pártaktivista és szerkesztő. 1947-ben nevezik ki a Bolyai Egyetem filozófiai tanszékére tanárnak. Így Gaál Gábor kezei alatt indul. 1952-ben Nagyenyedre száműzik, majd 1954-ben visszakerül az egyetemre, a magyar irodalmi tanszékre. Ettől fogva itt irodalomelméletet és esztétikát tanít, doktorátusvezető, egy ideig a Bolyai prorektora is. Nemzedékek vele kezdték a „bevezetést az irodalomtudományba” első éven. Jó előadó volt. Viszont megdöbbentette a hallgatókat, mikor ugyanezt a kurzust ötödéven is elmondta „irodalomtudomány” címen.

 

Az I. C-nek a következő három sírja a bal oldali főút felé (tehát keletre) néz, s úgy a negyedik-ötödik sorban található. Egy magasabb kőre felfogott fehér márványtáblán olvasható Balázs László (1927–1990) nyelvész felirata. Ő is a magyar diákok román oktatását végezte előadótanári rangban. Több tanulmányt közölt a nyelvi kölcsönhatásról és a kétnyelvűségről. Pár lépéssel délebbre találjuk V. Szendrey Júlia (1930–1976) irodalomtörténész sírját. A Bolyai Egyetemen szerzett diplomát, 1957-től tanársegéd a magyar irodalmi tanszéken, utóbb lektor. Jancsó Elemér és Csehi Gyula nyugdíjazása után kurzusaik egy részét veszi át. Jósika Miklósról készülő disszertációja befejezésében megakadályozta gyógyíthatatlan betegsége. Ugyane vonalon haladva a Dsida-kriptán alul találjuk Szabédi László (1907–1959) költő, egyetemi tanár Szervátiusz Jenő faragta fehér márvány sírkövét. Unitárius teológiát végzett, majd filozófiából doktorált. Már a világháborús években elismert költő lett. Aztán beállt a kommunista pártba, s múzeumigazgatói megbízatást vállalt. 1947-ben került az egyetemre mint a Magyarországra távozó Benedek Marcell utóda. Eleinte esztétikát és világirodalmat tanított. Utóbb a magyar irodalmi nyelv történetét adta elő és nyelvészkedni kezdett. A Bolyai Egyetemnek a Babeş Egyetemmel történő erőszakos egyesítése ellen tiltakozva követett el öngyilkosságot. Erre utal sírkövén is az égre mutató, figyelmeztető kar.

 

A bal oldali főúton tovább haladva a csejthei Jelen család kis kriptáján túl, a második sorban találjuk a Gyimesi család betonsírját, rajta fehér és fekete márványt kombináló fejtábla. Legalul olvasható Gyimesi Éva (1945–2011) professzor asszony felirata. Kolozsvár szülötte volt, az utolsó, akit a kommunizmus idején (1968-ban) a nyelvészeti tanszéken lehetett tartani gyakornokként. Évekig stilisztikával foglalkozott, abból doktorált 1977-ben, s előléptették lektornak. Ezután már egyre inkább az irodalomelmélet, a modern magyar irodalom értelmezése felé fordult. A romániai magyar irodalom értő magyarázója és előadója lett. Azok közé a bátor értelmiségiek közé tartozott, akik az 1980-as években tiltakozni, szervezkedni mertek az elnyomó politika ellen, így állandóan a Szekuritáté megfigyelése alatt állt. 1990 után lelkesen bekapcsolódott az erdélyi magyarság újjászervezésébe. De az itteni fejleményekkel sem tudott egyetérteni. 1990-ben professzorrá léptették elő és tanszékvezető lett. Legtöbb energiáját a tanításra fordította. Visszavonulva egyre zárkózottabban élt, végül az öngyilkosságba menekült. A főúton emelkedve eljutunk az út mentén álló Mike Sándor-oszlophoz. Itt kell betérni Ádám Zsigmond (1913–1994) sírjához. Még a kolozsvári román egyetemen szerzett román–magyar szakos diplomát. Költő, műfordító, újságíró volt. 1950-től a Bolyai, majd a Babeş–Bolyai Egyetem román tanszékének alkalmazottjaként a magyarul tanuló hallgatók román oktatását végezte. Mondhatni, hogy Balázs Jánossal és Balázs Lászlóval hármast alkottak e téren. Ugyancsak az I. C-ben, a jobboldali főút közelében, ürögdi Nagy Ferenc útra néző síroszlopa mögött találunk rá az 1950-ben elhunyt Székely János és felesége feliratára egy fehér márványbetétes beton fejtáblán. Székely Erzsébet (1922–2001) tanárnő nyugszik itt. Még a Ferenc József Tudományegyetemen szerzett magyar–olasz–francia szakos diplomát 1945-ben, majd a Bolyain irodalomtudományi doktorátust 1949-ben. 1950-től tanít az egyetemen, eleinte a régi magyar irodalmi szemináriumokat vezeti, majd gyermekirodalmat ad elő. Végül a világirodalom tanszékre kerül, s itt lektorként évtizedeken át tanítja, meséli el a reneszánsztól a XX. századig az egyetemes irodalmat a II. és III. éveseknek. Emellett, amikor szükség van rá, a módszertani órákat is ő tartja, s vezeti az oktatási gyakorlatot. Tankönyveket írt, fordított, köteteket állított össze. S neve máig sincs felírva sírjára…

 

A halottas kápolnát magába foglaló II. A parcellában két sírt kereshetünk fel. Az egyik a fekete gránit fejkővel jelölt Sőni Pálé (1917–1981). Író, novellista, szerkesztő volt. Az 1950-es években az Utunk főszerkesztője. Majd innen irányítják át 1957-ben az egyetem irodalmi tanszékére, hogy Nagy István és Földes László utódaként vegye át a romániai magyar irodalom tanítását. Előadótanárként évtizedekig volt e tárgy oktatója, első tankönyvírója. Színes, kritikai éltől sem mentes előadásokban mutatta be azt a kort, amelynek ő is alakítója és szereplője volt. A másik sír, közelebb a parcella fölötti keresztúthoz a Nagy Gézáé (1914–1981). Szépen faragott terméskő emlékművön Cseke Gábor-idézetet olvashatunk, s Nagy jelszavát: „Nem dicsőségre vágyom, használni akarok!” A kolozsvári román egyetemen szerzett magyar–román–német szakos diplomát s 1937-től a kolozsvári Református Kollégiumban tanított. Közben az Erdélyi Múzeum-Egyesület tikári állását is betöltötte. Részt vett a Bolyai Egyetem megalapítása körüli tárgyalásokban. A kultúrpolitikában is szerepet vállalt. Így aztán 1952-ben koholt vádakkal kényszermunkára vitték. Szabadulása után a református egyháznál helyezkedett el. 1971-es rehabilitását követően került az egyetem módszertani tanszékére Debreczi és Székely Erzsébet örököseként. 1979-es nyugdíjazásáig oktatott itt előadótanárként. Közben sajtó alá rendezte Pápai Páriz Ferenc és Kovács Dezső munkáit.

 

A II. A parcellától délre terül el a II. B. Ennek a keleti széléhez közel találjuk Pataki Bálint (1927–1966) egyszerű betonsírját. Mikor végzett, éppen nem volt gazdája a XX. századi magyar irodalomnak, így 1952-től ő vált e tárgy előadójává. Szakmai munkásságot alig fejtett ki. 1966 nyarán tengerparti nyaralás idején egy gáztartály felrobbanása okozta tragikus halálát. A II. B felett a II. C parcella következik. Ebben, Kéler Ilona díszes emlékművének tövében egy kettős betonsír fedköveire helyezett táblán olvasható Balogh Dezső (1930–1999) egyetemi előadótanár sírfelirata. A Bolyai Egyetemen szerzett diplomát, egy ideig szerkesztőségben dolgozott. 1959-től tanított a magyar nyelvészeti tanszéken mai magyar nyelvet. Tankönyveket, kézikönyveket, helyesírási szótárt állított össze. A parcellának a közepe táján, az árok bal szélén találunk rá Lőrinczi Ferenc főtanfelügyelő fekete márványbetétes betonsírjára. E fejtábla hátuljára van felfogva vejének, Szigeti József (1912–1986) egyetemi tanárnak a fekete sírtáblája. Előbb református teológiát végzett, majd a román egyetemen szerzett román–magyar szakos diplomát. Egy ideig Marosvásárhelyen tanított, 1948-ban lett a Bolyai Egyetem előadótanára. 1977-es nyugdíjazásáig tanította a régi magyar irodalmat, s e témakörben jelentős kutatómunkát is végzett, tanulmányokat írt. Utóbb professzor lett, s 1972-ben doktorátusvezetői jogot kapott, megörökölte Jancsó Elemér és Csehi Gyula doktorandusainak is egy részét. A tanszéket szintén ő vezette.

 

A keleti kerítéssel párhuzamosan futó III. C parcella déli csücskében, pont Brassai Sámuel impozáns sírjának szomszédságában, szintén monumentálisnak szánt oszlopokkal és portréval díszített sírkő előtt nyugszik Nagy István (1904–1977) munkásíró. Mint a párt hűséges harcosát, 1948-ban kinevezték a Bolyai Egyetemre előadótanárnak, s a romániai magyar irodalom tanítását bízták rá. „Alighanem kultúrtörténeti unikumról van szó” – állapítja meg Antal Árpád, későbbi tanszékvezető. Nagy mindössze elemis végzettséggel kapott katedrát, majd rektorrá is megtették. Később a Román Akadémia rendes tagja lett. Prózaíróként azonban értékeset is alkotott.

 

A történelmi Házsongárdi temető fölött 1918 táján nyitották meg az új temetőt, itt a magyar ábécé betűivel jelölt parcellákat alakítottak ki. A Rhédey–Mikó-kripta kertje felett a nyugati kerítés mentén húzódik a Z parcella. Ennek az egyik kerítés melletti betonsírján olvasható Antal Árpád (1925–2010) neve. 1948-ban a Bolyai Egyetemen szerzett magyar szakos oklevelet, s rögtön a tanszéken is maradt fokozatosan emelkedve a ranglétrán. Egy ideig folklórt is tanított. Gaál Gábor megbetegedése után 1952-ben rá bízták a XIX. századi magyar irodalom tanítását, s ezt nagy gonddal végezte, 1978-tól 1987-es nyugdíjazásáig rendes tanárként. 1990-től konzultáns professzorként egy ideig újra tanított, s doktorátust vezetett. Szentiváni Mihályról monográfiát, Kriza Jánosról és György Lajosról tanulmányt írt.

 

Az új temető távoli, keleti végén, a Tordai úti zsidó temető szomszédságában van az Aviatori–Repülősök parcella. Egykor ide szándékoztak a repülős áldozatokat temetni. Ennek a déli szögletében Vetró Artúr szobrászművész sírjának közelében egy fekete márványtáblás síron Zsemlyei János (1936–2003) nevére találunk. A Bolyai Egyetemen magyar szakot végzett 1958-ban, utána a nyelvészeti tanszéken maradt, ahol 2000-ben érte el a professzori rangot. Leíró nyelvtannal, a román–magyar nyelvi kölcsönhatással foglalkozott, utolsó éveiben a Szabó T. Attila-féle Erdélyi Magyar Szótörténeti Tárat szerkesztette. E parcella túlsó széléhez közel esik Lakó Elemér (1929–1986) fekete gránit fejköves sírja. Nyelvész, művelődéstörténész volt. Miután 1952-ben a Bolyai Egyetemen magyar szakos diplomát szerzett, a nyelvészeti tanszéken maradt. Bevonták a nyelvjáráskutatásba. 1958-ban az 1956-os forradalommal való rokonszenvezés miatt 15 évre ítélték. 1964-ben szabadult, s miután pár évig tisztviselő volt, 1968-ban az Akadémiai Könyvtárnál alkalmazták. 1974-ben nyelvészetből doktorált. Elkészítette az Unitárius Kollégium egykori kézirattárának a máig használt, nyomtatásban is közzétett katalógusát.

 

A város Szamoson túl lakó hóstáti (földműves) lakosságának a temetőhelyéül szolgált a Kismezői temető. Nevét a Kismező (ma Crişan) utcáról kapta, mely különben éppen a mai Bölcsészkar telke mögött kaptat a hegyre. Aránylag kis temető, kevés jelentős halottal. Talán felesége rokonsága révén került ide, pont a Kismező utcai kerítés mellé Szabó Zoltán (1927–2007). Székelyudvarhelyi diákévek után a Bolyai Egyetemen szerzett 1952-ben magyar szakos diplomát. A tanszéken maradt, s 1971-ben érte el a professzori tisztséget. Miután 1993-ban nyugdíjazták, a miskolci és a pécsi egyetemen is meghívott előadó volt. Ő szervezte meg a bukaresti egyetem hungarológiai tanszékét, s annak évekig tanára is volt. Eleinte a nyelvjáráskutatásban vett részt, majd a stilisztika vált fő tárgyává, megírta az első magyar stílustörténetet. Doktorátusvezetőként stilisztikai iskolát teremtett maga körül.

 

Befejezésként megemlítjük, hogy a tanszék számos egykori tagja Kolozsvártól távol nyugszik, más városban vagy éppen más országban: Abafáy Gusztáv, Izsák József, Miszti László, Nagy Pál, Rohonyi Zoltán, Teiszler Pál, Varró János, Vöő István. A tanszékek személyzetéről csak Jancsó Elemér és Antal Árpád alábbi tanulmányai, visszaemlékezései nyújtanak valamelyes áttekintést. Kínálkozó feladat a kolozsvári egyetem magyar tanszékei történetének feldolgozása az 1945–1990 közötti időszakban.

 

 

Könyvészet:

Jancsó Elemér: A magyar irodalom­történetírás ötven esztendeje a kolozsvári tudományegyetemen. In: Jancsó Ele­mér: Kortársaim. Bukarest, 1976, 199–212.

Antal Árpád: A magyar nyelv és irodalom a Bolyai Egyetemen. In: A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 1945–1959. Budapest, 1999, 102–129.

Gaal György: Tört kövön és porladó kereszten. Pusztuló múlt és fájó jelen a Házsongárdi temetőben. Kolozsvár, 2009.

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében