"lehet a rajzon újra ősz"
Kereső  »
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 19. (705.) SZÁM – OKTÓBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
A nem, a hiába és ami azt követi
Elek Tibor
Útközben, külső és belső otthonok felé - beszélgetés Ármos Lóránddal, Bálint Tamással és Farkas Wellmann Évával
NICHITA STĂNESCU
Nyolcórai tűnődések
MIRCEA DINESCU
Dal lámpaoltáskor
ANA BLANDIANA
Alig kezdtem megszokni
Andrei Fischof
Versek
Pomogáts Béla
Számvetés a történelemmel
Eszteró István
Tíz ujjamból kinövő (Szonettciklus)
Haklik Norbert
Példabeszédek egy bákói liftaknából
Bihari Csilla Rozália
Nagypénteki tragédia
Gál Hunor
biodizájn
Sánta Miriám
Versek
HORVÁTH BENJI
Kedves Olvasó,
Váradi Nagy Pál
A túra
Medgyesi Emese
Tacet
Szőcs István
Jegyzetek – megint divatba jött témákról. Alíz és a történészek Tündérországban
Bakk Ágnes
A magyar ugar nem a vadnyugat
GYŐRFI KATA
Még a nézők megérkezése előtt kezdődik el
Fried István
Mikor alkalmi, mikor alkal­matlan a vers?
Balázs Imre József
Szabad
Erdős Katalin
Hegedűk lelkén
Időtlen bújócska
Jakabffy Tamás
Cso-cso-szán és Muti visszatér Milánóba
Túros Eszter
Free Camp 2016
 
Fried István
Mikor alkalmi, mikor alkal­matlan a vers?
XXVII. ÉVFOLYAM 2016. 19. (705.) SZÁM – OKTÓBER 10.

Babits Mihálynak elhihetjük: minden költőben több költő rejtezik, folytatván Markó Bélával, az alkalom sugallhatja valamelyiküknek, hogy verseivel kiálljon olvasói elé, ki tudja, mikor alkalmas pillanatban. S ha az utóbbi időben megszoktuk, hogy Markó Béla képtári kalandozásaival közvetít létezésünk stációihoz, s teszi ezt finoman kidolgozott, a lírai rövidformák legmívesebbjeként elkönyvelt szonettekben, egy bibliofil kiadványban a mesterszonettig merészkedve, sosem kötelezte el magát teljesen a poeta doctusi beállítottság és hangoltság mellett. Legalábbis nem annyira, hogy kevésbé kötött versbeszéddel olykor ne lépjen ki a viszonylag zártnak megszerkesztett művészvilágból, és félretéve a megkomponált lírai én megfontolásait kötetlenebbül ne nyilatkozzék meg. Akár szorongásairól, hétköznapi életét ünnepivé varázsoló, áthevítő szerelmi élményéről; vagy éppen beszélgetéskönyveiből, mindig figyelmet érdemlő publicisztikájából ismert magatartásáról, véleményéről ne adjon hírt magas hőfokú, úgynevezett közéleti versekben. Markó Bélát a költészet különféle formáinak, beszédmódjának, szerkezeteinek próbája látszik igazán érdekelni, melyben semmi semminek nem ürügye, nem oka, másféle „logika” működteti: a megnyilatkozást szavatolja, hogy útját (Petőfivel szólvást) „költőileg” kell, akarja végigjárni. Az egymástól eltérni látszó verstartományok bejárása által egy költői magatartásnak többféle lehetőségével kísérletezik, a vállalt hagyományok diktálta versnemtől kezdve, az élőbeszédtől sem visszariadó megszólalásig, hogy a háttérben ott munkáljon a kétségek és bizonyosságok között tájékozódni, töprengéseit tudtul adni kívánó költő önkeresése: azt a hiábavalónak gondolt törekvést tudatja, miszerint: „Ha lenne bármi is, ami teljesen olyan,/ mint amilyennek a szavak mutatják”. A szavakból kibukó emlékezet fölidézi ugyan az egykor voltat, de csak a jelen szavai által teheti meg, a megrögzíthetetlenség tudatában. Ez a költészettörténet folyamán állandóan visszatérő panasz, amely a szüntelen újrakezdés, új versre indíttatás igézetében sem képes feledtetni „egy alig észrevehető szomorúság”-ot, „hogy nem lesz már szilvakék soha,/ legfeljebb hasonlít hozzá”, vagy azt: „semmi sem ott van, ahol van”, miként megoldhatatlan dilemma elé állítja a „történelem” a kérdezőt:

 

kedves túlélő képek,

nem volt-e jobb,

amikor rossz volt,

vagyis miért rossz most,

amikor egyébként jó…

 

Semmiképpen nem kívánnám sugallni, hogy a Kerítés című verseskötet a lehangolóan teljes reménytelenség könyve lenne. Inkább azt kockáztatnám meg jellemzésül, hogy „realista”. Nem annak stílustörténeti értelmében, nem a megverselendő tárgyak „valósághű” leírásában, hanem a lírai hitelesség konok igényében, amely úgy tárgyszerű, „tárgyias”, hogy a saját „valóságtörvényei”-nek, önmaga emlékező-munkájának versbe írhatóságában mutatkozik igazán érdekeltnek. Ahol a legszemélyesebb, mert félve őrzött emlékei tolulnak föl, követelik meg formázásukat, vagy ahol a fiatalság múltával sem lankadó szerelmi szenvedélyéről ad számot, ott is biztos kézzel irányítja a verset, nem enged a túl-retorizáltságnak, a saját szavaitól meghatottságnak, a bőbeszédűségnek: annyit közöl, amennyi feltétlenül szükséges, hogy átvilágítódjék a tárgy és a hozzá fűződő „viszony”, az én és a világ nem mindig biztonságosan kiszámítható egymásra vonatkozása. Ebből következik, hogy még a részletezőnek tűnő leírások is szűkszavúnak, célirányosnak hatnak, a figyelem megoszlik az egyes szám harmadik meg az első személy között. Méghozzá oly módon, hogy ez az első személy ugyan „látását” kölcsönzi az olvasónak, de a vers terét jórészt átengedi azoknak/annak, amiről/akikről szól. Fehéren izzanak a szerelmes versek, és ugyanolyan fehéren izzanak a „közéletiek” is, a személyes érdekeltség mindenütt jelen van, anélkül, hogy a reflexió elmaradna. Közömbösnek tetsző tárgyak indíthatnak el szerelmes verset, s az érzékelés egy fajtájának kihagyása vezet a létezés súlyos kérdéseihez. Az „együtt-létezés” ünnepnapjai között is (nemcsak a kikerülhetetlen elmúlással) vívódik a gondolat, az önmagára ismerés problematizálódásának folyamatában. Az ősök, a szűkebb család, mind-mind a személyiséghez irányítanak, akiben állandóan jelen vannak, ahogy az ő megjelenítő szavaiban kelnek életre, egymásra utalva, egymást alkotják meg:

 

lassan-lassan ismét kirajzolódnak

nagyapám körvonalai,

összeáll a kiszivárgott információkból,

mondhatni feltámad, […]

és visszajönnek sorra mindannyian,

anyám is, apám is,

lehetetlen lesz meghalni….

 

Europé teste című versét Markó Béla alcímmel látta el: allegória, majd mottó helyett Tiziano és Rubens képét nevezi (régimódian szólva) ihlete forrásául. Amit ad, különbözvén a szonettek képverseitől, nem képleírás, pontosabban: nem elsősorban képleírás, inkább a mitológiai rege és a képek ösztönözte elgondolás, a személyként felfogott tér poétizálása, amelybe belejátszik az időszerűsítés igénye, nem egyszerűen a képileg megjelenített tér, de az európai lényeg faggatása. Hiszen a csábos, Zeuszt szerelemre gerjesztő nőalakként elgondolt Európa mintegy azonosul avval a kontinenssel, amelynek nevét adta. Lényegében monumentálissá növő alakjával leképezi a különféle országokra tagolt, mégis összetartozó, legalábbis természetes határokkal bíró földterületet, mely kimondatlanul is valamennyi nemzet otthona, mind egy-egy testrésze, taszítva vonzásával és vonzva taszításával, ambivalenciájával mindet magába öleli, magába fogja az országokat, a nemzeteket, a népeket; roppant kiterjedésével a különféleségeknek, az egyediségeknek kirajzolódását teszi lehetővé. Minden testrésze valamely jellegzetes cselekvéséhez fűződik, amiként nyugatról, északról keletig, délig ér, feltárja-rejti lényegét. Az apróbetűs értelmezésben a képekről van szó, de az allegóriának nem feloldására, inkább megközelítésére is találunk mondatot: „Persze, maga a mítosz is máig kétértelmű, sőt, többértelmű, nem is beszélve a különféle ábrázolásokról”. Ilyenmódon a vers az egyik lehetséges értelmezési ajánlat, ennek mai nézőpontú „lefordítása” egyben a megzavart érzések ellentmondásait zengi ki.

 

Közvéleménykutatás című vers mintha széljegyzet lenne azoknak a válaszoknak az értelmezéséhez, amelynek alapján kiszámítható, hogy a felelő ki mellett nem szeretne lakni. A szomszédságra vonatkozó kérdések sosem (lesznek) időszerűtlenek. A vers látszólag nem tesz mást, mint a válaszokat szépen felsorolja, összegezve azokat az előítéleteket és népsztereotípiákat, amelyek bizonyos szomszédok melletti lakhatást elutasítván, enyhén szólva nem kívánatosságát akarják elfogadhatóvá tenni. A keretes szerkezetű vers, nem szeretnémmel kezdődik, és nem szeretném semmiképpennel zárul, nem pusztán az előítéletesség diagnózisával szolgál, hanem a válaszokat összegezve a groteszkig feszíti a véleményeket. A vers felsorolva-összegezve, „tipizálva” a feleleteket, hirtelen fordulattal a feleleteket adókra fordítja vissza mondandójukat: „nem szeretném, ha mi lennénk a szomszédaink”, kezdődik a záró passzus. Nem önmeghasonlást példáz a vers, hanem a magabiztos felelőket a végső következtetés levonására készteti, hiszen ha mindenben-mindenkiben hibákra lelnek, ha egyes eseteket (mint például a németek esetében) általánosítanak, akkor szembe kell néznie a felelőnek önmagával is. S ebben a fordulatban az önmagára irányuló tekintet görbe tükörbe néz. Csakhogy eldöntetlen marad, a groteszk következetessége okán alakul ilyenformán a vers, vagy esetleg a vers beszélője kilép közvetítő szerepéből, és ironizáló önkritikával megy elébe a válaszoknak meg a felelőknek, ők is olyanok, akik mellett nem jó szomszédnak lenni, és mi is olyanok vagyunk.

 

Markó Béla verskötete igen sokszínű, noha szabadverseit csupán egyetlen alkalommal váltja föl egy kétszakaszos dalszerű költemény. Ez a sokszínűség egy lírai én és egy általános alanyként felfogott létező élettapasztalatait, életvilágát tárja föl, úgy tesz, mintha a kötetlen beszéd megszüntetné a távolságot a köz- és a költői beszéd között. Valójában a szonettekétől eltérő hangoltság figyelmeztet arra, hogy ezúttal az asszociációk révén teremtődő képiség, a versbe erős szelekcióval szerkesztett valóságdarabok viszonyrendszerbe állítása a költőiség forrása. „…mert így van jól minden, ilyen összevissza”, olvassuk egy helyen. Ez az „összevissza” egy szuverén módon láttatott világot vázol elénk, melyben uralkodó idő- és térviszonyok régiónk személyiségtörténetéhez hoznak új, megfontolandó adalékokat.

 

 

Markó Béla: Kerítés. Alkalmi és alkalmatlan versek 2008–2015. Kalli­gram, Budapest, 2016.

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében