"a halhatatlanság nem lovagi torna"
Kereső  »
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 05. (715.) SZÁM – MÁRCIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Király László
Epilóg. Arany - 200.
BIRÓ ANNAMÁRIA
Hogyan legyünk Arany János-nyomolvasók? - beszélgetés Hász-Fehér Katalin irodalomtörténésszel
Fried István
Arany János, Béranger, Goethe. (Műfordítói kétségek és lehetőségek Arany Jánosnál)
VARGA LÁSZLÓ EDGÁR
Arany Jánoshoz
Boda Edit
Képeslap Arany Jánosnak
Varga Melinda
Híd-avatás a Szamoson
Dimény H. Árpád
úgy a földön is
HORVÁTH BENJI
homály 2.00
Egyed Emese
Antistrófa Emil Wittgensteinnak
Bogdán László
Levéltöredékek Arany Jánosnak
Egyed Emese
Lapolvasó szem, átszerkesztő ceruza. Arany János széljegyzeteiről
Borcsa Imola
Majális
Gál Hunor
Versek
Élő Csenge Enikő
#annyirajóvoltál
Bardo Madin
Versek
Fekete Vince
A? WALESI? BÁRDOK? AVAGY VISSZA A XIX. SZÁZADBA
Lavinia Braniște
Antitücsök
Szőcs István
Jegyzetek divatjukmúlt témákról. Mi maradt meg a „hazai magyar” irodalomból?
Gyenge Zsolt
Beszámoló a 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválról
Bréda Ferenc
THEATRUM TEMPORIS. Levelek az utókornak. Tizenegyedik levél. A szöveg szó-szobrai
Benke András
Mit lehet látni egy vak tükörben?
László Noémi
Ének az esőben
Enciklonpendium
Jakabffy Tamás
Dimitrie Cantemir és a török zene
Kántor Lajos
Időutazás Dobribán Emillel
 
Fried István
Arany János, Béranger, Goethe. (Műfordítói kétségek és lehetőségek Arany Jánosnál)
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 05. (715.) SZÁM – MÁRCIUS 10.

Hihetetlen idői és téri távolságokat fog át Arany János fordítói érdeklődése. Teljesítménye is; noha a töredékessé formált, töredékesnek hagyott vagy csupán néhány sor erejéig megszólaltatott idegen nyelvű művek nem adnak ki semmiféle tematikai, stílustörténeti, netán irodalom/fordításelméleti sort. Inkább arról árulkodnak, hogy a magyar irodalom teljes színskálájának megteremtésén fáradozó költő, az esetlegesen hiányzó műfajok „pótlás”-áról töprengő személyiség miféle kísérletekre vállalkozik, milyen irodalmi tájék bejárását vagy megtekintését ajánlja, és ennek összefüggésében a nyelv melyik változatát jelöli meg (akár néhány verssor vagy szakasz erejéig) a lefordítani szükségesnek hitt alkotásra.

 

Olyan, széles látókörű teoretikus munkálkodik a fordító Arany János törekvéseiben, akinek szüntelen formálódik elképzelése egy, a magyar nyelvre átültethető világirodalomról, olyanról, amely semmiképpen nem Európa-centrikus (ezt a maga Firduszi-töredékével, a kínai irodalomba tett kirándulásával igazolja), figyelme nemcsak a „nagy” irodalmakra terjed ki (a svéd Tegnérre is), valamiképpen azért „normatív”, a kánon központi alakjait mindenképpen bevonja (Shakespeare-től háromféle színművet tolmácsol, egy királydrámát, a János királyt, egy vígjátékot, a Szentivánéji álmot, valamint a Hamletet, kiegészítésül a Romeo és Júlia egy monológját, Dantétól hat sort, a versforma kísérletéül, Goethétől egy balladát egészében, egyet töredékben hagyva, az antik szerzők közül Vergilius-sorokat, Horatius-carmeneket és nem utolsósorban Arisztophanész valamennyi vígjátékát). Ugyanakkor olyan, mára az emlékezetből részben vagy egészen kiesett, de a maguk korában sokat emlegetett szerzőkkel is foglalkozik, akik az inkább divatos, mint újításra ösztönző poézist képviselik. Vagy akik megszólaltatása „helyettesítő funkcióval” rendelkezik: a korszak helyzetének költői értelmezése segíti Arany Jánost egy félreérthetetlen (költői) állásfoglalás megfogalmazásában, ilyen a nemcsak az Arany-költészet által magasra értékelt, hasznosított byroni Don Juan, melynek tanulmányozása kitapintható az önreflexív, metapoétikus elemekben gazdag Bolond Istókban, illetőleg az innen vett újgörög dalnok-ének, melynek fordítása az 1820-as évek filhellén érzülete és a(z európai) szabadságeszme megszólaltatásával 1848/49 eszméit élteti tovább; de ilyen Az utolsó főpap, August Ludwig Frankl balladába tartó helyzetdala, amely a nemzeti érzés és a hit legfőbb letéteményeseként megjelenített költő/értelmiség-személyiség panaszszavát, helytállását beszéli el.

 

Hogy Arany János egészen korán elválaszthatatlannak hirdette a magyar és a nem magyar irodalmak összelátását, egymásra olvasását, Az elveszett alkotmány megannyi szövegközi áthallása jelzi. Az eposzi, azon belül heroiko-komikus eposzi hagyomány nála egyfelől a pope-i örökség közvetett (talán Csokonai és Verseghy áttételét igénybe véve érvényesülő) forrásfelhasználásával dokumentálható, másfelől egy szintén egészen korai Tasso-olvasás tetten érésével (erre nemcsak Armída emlegetése jó példa); s általában elgondolkodtató, hogy az előbb vígeposzi, majd utóbb eposzi változat létrejöttében van-e szerepe annak, hogy Ariosto Orlando furiosoja megelőzte Tasso eposzát. Vagy elegendő-e Petőfire hivatkozni, aki A helység kalapácsa után fogalmazta meg a János vitézt, hogy Arany hasonlóképpen járjon el: említett vígeposzát követte a Toldi, majd a Petőfivel folytatott levelezésben vitatták egy hősköltemény lehetőségét.

 

Arany szalontai jegyzőként, középiskolai tanárként, szerkesztőként figyelte a világirodalom mozgását, de legalább oly mértékben, ha nem még inkább, ami a magyar irodalomban történik. Mindenekelőtt a Petőfivel való együttműködés bizonyult sok szempontból sikeresnek. Paradox módon, nem kizárólag Petőfi életében. Erre a magam számára teljesen meggyőző bizonyíték, hogy a Petőfi által átültetett, népszerűsített francia költő, Pierre Béranger elhunyta Aranyt rövid versre fakasztotta. Tudomásom szerint ő az egyetlen nem magyar költő, aki efféle nekrológot kapott Aranytól. Védhetőnek gondolom, hogy Arany nem foglalkozott volna a hírét-nevét lassan elvesztő, a francia irodalom „fő”-vonalából kiesett poétával (Victor Hugo és az 1857-es beláthatatlan hatású kötettel jelentkező Baudelaire – A romlás virágai, 1857. – árnyékában az első megközelítésre korszerűtlennek tetszhetett, jóllehet Petőfi fordítói példáját majd Gyulai Pál és Vajda János fogja követni, s még 1957-ben is jelenik meg kötetke Budapesten Béranger-tól, XIX. és XX. századi magyar költők tolmácsolásában). A maga korában Franciaország határain kívül is tetszést aratott francia költőnk; Goethe méltatta, Petőfit pedig a chansonok mellett rendszerkritikus Béranger egyszerű formái látszottak érdekelni. Arany három szakaszos versében a gyász hangjaival kezdi, valamint meggyőződésének kimondásával, a költő nem hal meg, csak az emberi személy. Ezután következne a vers tézisének indoklása:

 

Ő nem silányka vázlat,

Nem léha töredék vala:

De élte oly egész, oly

Tökéletes, mint egy dala.

 

Egy eszme benne folyvást,

Az alap-érzelem is egy:

Honszerelem a végsor,

Amelybe minden csak kimegy.

 

Nem állítom, hogy egy válogatott verseket közreadó Arany-antológiába mindenáron be kellene venni ezt a verset, de azt sem, hogy ne töprengtetne el: valójában kiről szól? A francia költőről? Ma már nemigen tudható, mennyire tájékozódott Arany az életművében, milyen információi voltak a poéta versterméséről éppen akkor, amikor Nagykőrösön tanított. Petőfi fordításait, nagyrabecsülését azonban minden bizonnyal ismerte. S amit ebben a két versszakban elmond, Petőfiről is elmondhatta (volna). Talán nem oktalan feltételezés, hogy a Petőfire emlékező Arany a Petőfi által nem véletlenszerűen tolmácsolt poétát rálátja, egyszerre idézi meg a két költőt, melyre lehetőséget kínál a fordítások által megvalósult összetartozásuk. A Béranger-nekrológ egyben Petőfi-nekrológgá lett, az alkalmi vers belép az emlékezések sorába („Emléke sír a lanton még” – veti a zsarnok ellen az egyik wales-i bárd). S mindezt Arany egy fordítástöredékkel szaporítja, Az Yvetot-i király (Le roi d’Yvetot)-átültetésből sorok maradtak fönn, a chanson magyar hangvételének próbájaképpen. Hogy ez messze nem sikertelen kísérlet, a verskezdet Arany és Szabó Lőrinc készítette változatát olvassuk el egymás mellett, a XIX. századi fordítás frissességben-szellemességben nem marad a XX. századi mögött:

 

Volt Yvetot-ben egy király,

Kiről az évlap se tud.

Hamar fekvő, későn kelő,

Hírnév nélkül is jól alutt;

S azt mondják, korona helyett

Hálósipkáját fejére tett

Zsanett…

(Arany János)

 

Élt Yvetot-ban egy király

– Neve nincs semmi könyvben –,

Későn kelt, korán ágyba szállt,

És hortyogott dicsően;

Koronaként Juci szerény

Hálósipkája ült fején

 

(Szabó Lőrinc)

 

Több fejtegetni- és töprengenivalót lelhetünk, ha a két Goethe-fordítást vesszük szemügyre. Önmagában az a tény is feltűnő, hogy Aranyt nem látszott különösebben érdekelni Goethe lírája, drámai munkássága, ellenben balladái foglalkoztathatták. 1858-ban magyarította Ballada az elűzött és visszatért grófról címmel Goethe Ballade-ját, mely 1813-as, hogy 1816-ban két versszakkal egészüljön ki, s a történet a kiegyenlítődéssel érjen révbe. Az akár tragédiával végződhető házassági történet, melynek hátterében egy inkább sejtetett, mint kifejtett uralkodó-váltás húzódik meg, a személyes és országos, a nagyúri-gőgös és a koldusként mutatkozó emberséges összefüggései, egymásra utalásai fedezhetők föl, a csattanóként fölbukkanó megoldással sorstörténeteket beszél el, megfelelő titokzatoskodással ahhoz, hogy Aranyt a balladai „homály” kérdésében érdekelje. S éppen a ballada sokfélesége, ennek realizálódása hatja át Arany életművét, az, amit Goethe fiatalkorától kezdve megvalósított, a népi forrásokból táplálkozó Erlkönigtől a följebb jelzett versig (közben a Schillerrel együtt megvalósított Balladenjahrig, a balladák évéig), amelyből az itt emlegetett vers is táplálkozik. A társadalmi-szociális háttér rajza (a nem tudni, ki elől menekülő gróffal) aztán a vers zárlatában jut magyarázathoz, jelezve, a személyiség sorsának harmóniája mintegy függvénye a társadalmi békének, az igazságos rendnek. Arany fordítása híven követi Goethe versét, a tartalmi-verselési megfelelések nincsenek a költőiség kárára.

 

Ennél összetettebb probléma rejlik a szerencsésen Tündérkirályként átültetett Erl­könig­ben, mely 1792-es, és Franz Schubert megzenésítésében az irodalmi mellett zenei karriert is a magáénak tulajdoníthat. Nem lehet tudni, Arany miért nem fordította le az utolsó három versszakot, mikor néhány telitalálat a ránkmaradt töredékben sugallja, hogy talán meglelte volna még annak megoldását is, hogy a vers utolsó szavának egyetlen szótagosnak kell lennie, a halál érzékletes megszólaltatásául, Goethe a dán népi (?) forrás alapján dolgozott, az enigmatikus című balladát formába öntve. Arany címajánlata jelzi, hogy nem egyszerűen „rém”-ről, „villi”-ről vagy (ügyetlenül) cserfakirályról van szó, a csábítás és fenyegetés, a víziókban-hallucinációkban megjelenítés, sőt, az esetleges szexuális konnotáció (melyre Arany ráérez) lehetővé teszi, hogy a tündért ne jóságosnak, hanem megfoghatatlan formában, tűnékenynek, tűnőnek, alakváltoztatónak, természeti tüneménynek képzeljük el. Már a Nebelstreif ’iromba homály’-ként visszaadása elgondolkodtató, de az alliterációkkal feldúsított zeneiség is Arany fordítói művészetére enged következtetni:

 

Manch bunte Blumen sind an den Strand:

Meine Mutter hat manch gülden Gewand

 

Nől partjaimon sok tarka virág,

Kantust aranyost ad anyám tereád.

 

Arany anapaestusai mellett az értelmezővé alakított jelző kísérli meg a goethe-i ornamentika visszaadását. A következő részlet leplezetlenül nevezi meg Aranynál a csábítást:

 

Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein

Und wiegen und tanzen und singen dich ein.

 

Körtáncba’ leányim ölén ha forogsz,

Elringatni, lengeni, zsongani fogsz.

 

Ha lehetséges, Arany még rejtelmesebb a goethe-i változatnál, fordítása olyképpen „értelmi”, hogy mindenekelőtt zenei, egyszerre adván vissza a szituációt és annak hangulati-érzéki mozzanatait.

 

Mindez ismét föltéteti a kérdést: miért maradt el a folytatás? Arany elégedetlen lett volna eddigi versszakaival? Vagy érezte volna a feladat fokozódását? Vagy csupán egy hangvétel, egy balladatípus mélyebb megismerése lett volna a cél, melynek e töredék is megfelelt? Csak a kérdések szaporíthatók, a feleletek legfeljebb bizonytalanok lehetnek. A fordító Arany egyben gondolkodó, aki irodalmi irányokról, költészetről úgy tudott (és feltehetőleg akart) szólni, hogy formákkal, tónusokkal kísérletezett. Kereste és bemutatta: mi mindenre tehető alkalmassá a magyar nyelv…
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében