"Mindörök és törölhetetlen"
Kereső  »
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 21. (731.) SZÁM – NOVEMBER 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
Begyűjtött szavak
BENE ZOLTÁN
Nem hunyhatjuk be a szemünket - beszélgetés Grendel Lajossal
Kürti László
Versek
Gaal György
Irodalmi múzeum és könyvtár
Király László
Versek
Bogdan Suceavă
Tudni akartam, honnan a fény
Demény Péter
Rövidprózák
Vallasek Júlia
Mono no aware
László Noémi
Kazuo Ishiguro, az ellen-Münchhausen
Barcsai László
Pangolin
Kustos Júlia
Versek
Skobrák Máté
Versek
HORVÁTH BENJI
Nagy kutya
Bordás Máté
Versek
MOLNÁR ZSÓFIA
Nota bene az idők járását
HEGEDŰS IMRE JÁNOS
Dénes Iván egy napja
Beretvás Gábor
Kékesen csillogó kitinpáncél
CSUSZNER FERENCZ
Boszorkányos Macbeth
BORCSA JÁNOS
Illetékesen
Fried István
Erdélyi pikareszk
ANDRÉ FERENC
Hallgatni madárnyelven
Gál Andrea
Meseotthon. Ahol érdemes elidőzni.
Jakabffy Tamás
Lett-e Bátorfán Szent László-templom?
Vécsei Hunor
Történeti és időn kívüli alkalmazott művészet
 
MOLNÁR ZSÓFIA
Nota bene az idők járását
XXVIII. ÉVFOLYAM 2017. 21. (731.) SZÁM – NOVEMBER 10.


„Így beszél a mélyreható tekintetű ember” – juthat eszébe az olvasónak a biblikus kölcsönszó Grendel Lajos novelláskötetéről. A Rossz idők járnak című gyűjtemény ugyanis, miként a Számok könyvéből származó próféciarészlet, szélesívű pillantást, egész korokat átfogó, értékelő látószöget mondhat magáénak. Ez az eltávolodásból, szintézisteremtő lehetőségből származó tágasság a már most tekintélyes életmű részét képező Grendel-könyv egyik nagy aduját jelenti.

 

Címéből is kiolvasható a különleges figyelem, mellyel bő másfél tucatnyi novellájában az idő és emlékezés problematikája felé fordul – téve ezt mind az egyéni sors, mind népek vagy társadalmak feltűnésének és leköszönésének, az együttélés dinamikájának kollektív perspektívájában. Előbbi helyenkénti (jártasságról árulkodó) filozofikus betéteket, utóbbi pedig történelmi érzékenységet eredményez. A kettő: sajátos „egy-emberi” léptékű és kollektív vagy „sok-emberöltőnyi” viszonya szövegről szövegre újragondolt. Úgy tűnik, a 20. századi idők járása minduntalan beleszól a „Medveczky és a többi medveczky” (mint típusfigurák; a keresztnevek akár idegenül, félszegen is csenghetnek a történetszövés nemritkán példázatos jellege mellett) üggyel-bajjal révbe jutni, megúszni („az idő eltelt, mint ahogy a víz is elfolyik egy nagy óceánba, ahol már Isten tudja, hogy a Garam volt-e, vagy a Duna, vagy a Dnyeper” – Aknák a víz alatt) próbált életébe. A hatás mikéntje szüntelen fürkészés tárgya: „A megszállás nem érintette a füvet. Se a fát... De közvetve érintette Demeter bácsit és Wellert” (Demeter bácsi nyári barátsága Wellerrel); „Szóval háború is kellett, tízmilliók pusztulása, hogy ő, Imre, a világra jöjjön?” (Örök tél és örök nyár)

 

A tematikájuk, azonos motívumaik és megoldásaik, történetvezetésük által így rokonított darabok olvastán újra felmerülni látszik a nemzetiségi elköteleződése nyomán vs. esztétikailag definiált irodalom dilemmája vagy komplementer viszonya. Hiszen abban a közös univerzumban, amely a Rossz idők járnak különvaló textusaiból  „egynek összeáll”, majdhogynem nincs is a tér-időkoordináták szempontjából jelöletlen novella (a kivételt az olvasói együttműködés szünteti meg). „A negyedik nap” például forradalom-időszámítást jelent. Láthatóan a természeti helyszínek, képződmények is egyfajta felvidéki sajátossággal rendelkeznek. Égtájak: „Északról jöttek, mindig északról jönnek. Pontosabban: az északi leszivárgás...” (Kampány) és ezzel szemben „a városházára kitűzték a magyar zászlót. A zászló lobogott, enyhe déli szél fújt” vagy „minden megváltozott, jobban mondva sok minden, de a déli szél maradt” (Mintha szabadságon lennénk...; Aknák a víz alatt). A pozsonyi Dunán „apró jégdarabkák úszkáltak a Csallóköz felé” (Férfiak között), a tájak pedig cserjére pontosan ismerősek: „A baleset a hosszú kanyarban történt, ahogy lefordul az út Galánta irányába, a két bükkfához közel” (Most már minden bonyolultabb). Rendszeres a rákérdezés ugyanakkor a nemzeti hovatartozás, pártállás mibenlétére és a személyes kötődéseket befolyásoló jellegére, elég az „úgynevezett”, „ugyanolyan”, „uniformisos”, „tulajdonképpeni” magyarok státusára vagy erre a vívódásra gondolni: „Ha nyilas volt, ha nem, ha szlovák volt, ha nem, ha besúgó volt, ha nem, én mégiscsak szeretem őt. Úgy látszik, én egy szörnyeteg vagyok.” (Kobaltkék messzeség)

 

Mindez, a szereplői sorsoknak a történelemre (kiemelt pontokként a Monarchia bukására, a második világháborúra, az 1968-as és 1989-es forradalmakra való hatásának ábrázolása túlmutat a sztereotipikus képeken, lásd az untig „lázassá” személyesített forradalom „izzadt testét” vagy sebesen kalapáló szívbillentyűit), már említett, leválaszthatatlan vonatkozásaival együtt elgondolkodtat a nemzetiségi kérdésnek az irodalmi művek megformálásában játszott szerepéről. A probléma tekintetében Grendel is állást foglalt: „Az irodalom e felfogás szerint nem áll közvetlen kapcsolatban a szociológiai eszközökkel is megragadható, értékelhető folyamatokkal” – summázza vélekedését Olasz Sándor. És tény: az elbeszéltek igazságát latolgató-bizonygató, hiteles „talált tárgyakkal” („ez egy kicsit túlzás, de akkor is...”; „Ha valaki sose hazudott, az Kálmán volt... Nos, ővele törént meg a következő sztori”) tapasztalható előszeretettel operáló elbeszélők, egy „kényszerképzettel” harcoló ismerőshöz hasonlóan, leginkább lekerekítik a történeteket anélkül, hogy meghamisítanák őket. Léteznek szociológiai betétként ható szólamok, például „Mráz szlovák volt, és a szlovákok még kisebbségben voltak a városban, úgyhogy egy kicsit megtanult magyarul, nem jól, de már nem lehetne eladni” (Kampány); „a város duplájára nagyobbodott és elszlovákosodott, rengeteg új lakótelep épült” (Mintha szabadságon lennénk...). Ezek súlya egy-egy fintoros-anekdotikus fordulattal, a jellemzésben alkalmazott, találó ecsetvonással (pl. Ferencváros-drukkerség; az egyetlen (?) légkondicionált kocsma; „Markó nyári ruhában volt, sortban, amivel eléggé kirítt a kisvárosi népségből, akik konzervatívok voltak. Másfelől hazafiak” – Húsz esztendő egy nap) vagy evidencia-voltában mélyrelátó felismeréssel („a lihegésből pedig nem tudta, hogy magyar-e vagy szlovák” – Kampány) oldódik, nyeri el a szépirodalmi könnyedséget, helyesebben karaktert. Hisz literatúra és valóság egymásra vonatkozása kétségen felül áll, előbbi fontossága, igazsága pedig nem kicsinyíthető vagy inthető le, ahogy a fenti, társadalomtudomány-közeli passzusok által jelzett, figyelmet érdemlő folyamatoké sem.

 

Ehhez az irányultsághoz köthető néhány kevésbé kidolgozott, ugyanakkor (az elemzés nyitó bekezdésében érintett) nagy távlatokat belátó részlet: egyes szereplők teljes életútjának egy-egy történet ívébe szervetlenebbül illeszkedő felvázolása, azok parabola-jellegének megteremtése érdekében. Máskor a novellában megírt anyag tűnik, annak kereteit feszegetve, akár egész lélektani regényt (Stolcz), aktuális Toldit igénylőnek (Rossz idők járnak), vagy a cím mutatkozik nagyobb arányúnak a szövegtestnél (Az utolsó felvonás). Zömében azonban sikerült formájú, feszes dramaturgiájú szövegekről van itt szó: a hangulati és bizonyos értelemben műfaji sokszínűség (krimi-csíra, kísértethistória, visszaemlékezés, adoma) egyik meghatározó, olvastató jellemvonása a Grendel-kötetnek.

 

A címek (a kötetadó mellett lásd a redundanciájában beszédes Holtak és halottakat vagy Az utolsó felvonás végzetességét) révén sziniszter atmoszférájú gyűjtemény a láttatott emberi kapcsolatok terén szintén nem ringat sok illúzióba. Visszatérő motívum például a házasságok tönkrejutása vagy a házastárs halála után – nyilván csak a vágyak szintjén – megbánt és visszavont kapcsolat. Gyakran előfordul ugyanakkor a nyelvi félreértés, az egyértelemű jelentések elbizonytalanodása: „legföljebb szurkolni lehet a nak, vagy annak, amit jónak neveznek” (Gulyás Béni); „a teremtő, vagy akit annak nevezünk” – Két találkozás Scöne(r) Nácival). Noha a szkepszis a személyes („úgy gyűlölték egymást, hogy azt nem is lehet kifejezni” – Kampány) és nyilvános szférát („Eljátsszák a demokráciát (most ez a divat)” – uo.) egyaránt kikezdi, a teljes Rossz idők járnak mégsem végig elkeseredett.

 

Teleologikus, mind sötétebb korszakba forduló haladásán túl az időnek megfigyelhető ciklikus múlása is, amely mellett a (figuráikkal koronként össze-összeolvadó) narrátorok inkább elköteleződni látszanak, s amely a legjobb értelemben hitelteleníti az elkomoruló, Most már minden bonyolultabb világlátást. Ezek a harmónia, a megelégedés vagy legalábbis megbékélés pillanatai: „Ötszázezer év múlva nem lesznek magyarok vagy szlovákok, mivel nem lesznek emberek. Tenger lesz? Vagy őserdő? Ki tudja...” – Két találkozás Scöne(r) Nácival; „Lehet, hogy Gulyás Béninek mégis igaza volt. Jönnek a katonák, és mennek a katonák. Hogy oroszok-e vagy nem oroszok, mindegy... felfogta, hogy az ember virága húszévesen nő nagyra, és hetvenéves korában ér el odáig, hogy eggyé váljon a fűvel és a pusztával.” (Gulyás Béni)

 

Grendel Lajos időkezelésében heterogén, hangulatilag változatos novelláskötete prózapoétikai eljárásait tekintve nem gördít akadályt befogadói elé, a tartalmat illetően azonban cseppet sem könnyíti meg a dolgát vagy vidítja fel. A zömükben idő- és értékszembesítő, retrospektív nézőpontú darabok – nota bene – úgy mesélnek a csipketerítős, békebeli-óriás ernyőjével betakaró múltról, hogy narrátoraikkal együtt a reményteljesen induló forradalmi ifjakról olvasót is „megeheti a nosztalgiával kevert irigység”.

 

 

 

Grendel Lajos: Rossz idők járnak. Kalligram, Pozsony, 2016.

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében