"inkább hallgassuk a tengert"
Kereső  »
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 02. (736.) SZÁM – JANUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
Száz év magány a halhatatlanságnak
Karácsonyi Zsolt
Atlantisz, ami létezik - beszélgetés Bréda Ferenccel
MAX BLECHER
Heges szívek
Egyed Péter
Laudatio Bréda Ferencről
Gaal György
Murádin Jenő születésnapi beszélgetései
Haklik Norbert
Novellák a legnagyobb cseh megteremtőjétől
Horváth Sz. István
Novellák
Imre Ábris
Versek
Pencs Attila
Versek
Vlad Moldovan
Versek
Bogdán László
Utazás a másik világba
Lovász Krisztina
Szavadat ne feledd…
FELLINGER KÁROLY
Versek
Czakó Gábor
Szerhij Patkanov és a szabir tabu
Szántai János
Az utolsó Jedik, avagy egy mítosz vége
Bréda Ferenc
SZÍNÉSZ-ESSZÉ. Theatrum entis: homo artifex scaenicus1
Fried István
Kisebbségtörténelem Csák Máté földjén
Miklós Krisztina
A fej, ami a mienk
Fleisz Katalin
A magány csapdájában
Jakabffy Tamás
Collier világnyi szobája
SZEKERNYÉS JÁNOS
Színek és formák geometriája
 
Gaal György
Murádin Jenő születésnapi beszélgetései
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 02. (736.) SZÁM – JANUÁR 25.


2017 novemberében ünnepeltük művészettörténetünk közbecsült, tudós krónikásának, Murádin Jenőnek a nyolcvanadik születésnapját. Erre az alkalomra jelent meg Szücs György művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Galéria munkatársával folytatott esteli beszélgetéseinek a kötete, címlapján Mohy Sándornak az ünnepeltről készített portréjával. Szücs köszöntő sorai után Murádin öt fejezetben mesél életpályájáról, munkahelyeiről, kortársairól, kutatómunkájáról s általában arról a korról, amelyben élt. A kérdező próbál sorrendet, kronológiai és tematikai egységeket kialakítani a beszélgetésekből. Lényegében azonban csapongó az emlékezésfolyam. A kérdezett minduntalan korjellemző anekdotákkal, érdekes jellemzésekkel tarkítja a beszélgetést.

 

Az első fejezet a családra összpontosít. Az édesapa, a magyar-örmény családból származó Murádin Lukács a felekezeti iskola kántortanítója a Torda-Aranyos vármegyébe eső Harasztoson, amikor ott 1937-ben megszületik harmadik gyermeke, Jenő. A rövidesen beköszöntő bécsi döntés Dél-Erdélybe sorolja Harasztost, vagyis Romániában hagyja. Megismerkedhetünk a falu addigi történetével és a döntés következményeivel, amelyekre már hősünk is emlékezik. Az édesapa helyben marad. Jenő a vezetése alatt tanul az elemi osztályokban, s közben átéli a világháború forgatagát, majd az oroszok bevonulását 1944-ben. A szülei beíratják a kolozsvári volt Római Katolikus Főgimnáziumból létesített állami tanítóképzőbe, s itt tesz érettségit 1958-ban. Nem akar tanító lenni, jelentkezik a Bolyai Tudományegyetem történelem szakára. Át kellett élnie az egyetemegyesítés mozzanatát, s 1959-től a Babeş–Bolyai Egyetem hallgatója, a kurzusok egy részét már románul tartják. Ezúttal mesél az 1956-os forradalom kolozsvári vonatkozásairól, el egészen az egyetemegyesítés kikényszerítéséig. 1963-ban végzi az egyetemet, abban az évben, amikor édesapja meghal.

 

A következő fejezet első kérdése a magyar-örmény eredettel indít. Megismerjük e népcsoport háromszáz éves történetét, szerepét Erdély gazdaságában. Maga Murádin 25%-ban örmény, de vállalja kötődését. Aztán egy éles fordulattal visszatérünk az 1950-es évek Kolozsvárjára, a város magyar jellegére és erőltetett elrománosítására. Az egyetemen hallgatott kurzusokról, példaképeiről is beszél. Jakó Zsigmond és a művészettörténész Virgil Vătăşianu van rá nagy hatással, az utóbbit anekdotikusan jellemzi is. Kelemen Lajosra szintén ráterelődik a szó, munkamódszerére, nézeteire. Ő a történettudomány egzaktságát „ad absurdum tágította”. Az egyetemi évekkel kapcsolatban szögezi le Murádin: „Mi Magyarország történetéről soha egy sort sem tanultunk”. Ez is késztette, hogy a semlegesebb művészettörténet felé forduljon.

 

Nagybánya utcáin című fejezet arra a témára vezet rá, amely összeköttetésbe hozta a kérdező Szücs Györgyöt Murádinnal. Különben a még kezdő kutató a Korunk főszerkesztőjének, Gáll Ernőnek a biztatására és kéthetes ösztöndíjával jutott el először a festőkolóniájáról híres városba. Ám még visszatérünk a pályakezdés bonyodalmaihoz. Murádint tanársegédnek osztják be Vătăşianu professzor mellé. Mire azonban elvégzi a katonaságot, az állást más foglalja el. Ezért kénytelen „kettős életet” élni. Az Igazság című kolozsvári napilapnál helyezkedik el, mint a művészeti rovat szerkesztője. De munkaidejét jórészt az Egyetemi Könyvtárban, levéltárakban tölti, adatokat gyűjt Erdély 19–20. századi művészettörténetéről. Kritikai írások és tanulmányok után az 1970-es évek végétől jelennek meg kötetei. Külső munkatársa lesz a Korunknak, Utunknak, A Hétnek, még magyarországi szaklapoknak is – pedig ezt eléggé tiltották. Ezután következnek a nagybányai élmények. Hogyan kereste fel Murádin az 1960-as évektől kezdve a még élő mestereket vagy rokonaikat, s szerzett adatokat tőlük. Milyenek voltak a viszonyok Nagybányán. Szó esik itt Hollósy Simonról, Maticska Jenőről, Thorma Jánosról, Nagy Oszkárról. Vida Géza esetében nem csak méltatást kapunk, hanem származását, román-magyar-zsidó-ruszin kötődését is tisztázza.

 

Az újabb fejezet Kolozsvár kincseiről ígér körképet. Nem véletlenül, Murádinnak 2011-ben jelent meg Kolozsvár képzőművészete című összefoglaló kötete. Itt olvashatunk a város Erdélyben betöltött központi szerepéről, az itt élt első festőművészekről. A 19. század közepéig működik a Királyi Líceum keretében a Normál Rajztanoda. Szó esik az Erdélyi Múzeum-Egyesületről, a tudományegyetemről és az ezek keretében létrehozott képtárról. A színházi élet is művészeti központtá tette Kolozsvárt. Már a két világháború közt alakult meg a Belle-Arte szépművészeti főiskola, amelynek a román tanárai is jól beszéltek magyarul, s az ottani hallgatók fele magyar volt. Ennek hagyományait újította fel a második világháború után a felsőfokú Művészeti Intézet. Említés történik a magyar, román és zsidó műgyűjtőkről, s a sétatéri, Kós Károly tervezte Műcsarnokról. Murádin mint újságíró rendre meglátogatta a városban élő művészeket s interjúkat készített velük. Ezek jórészt bekerültek a Függőhidak című kötetébe. Itt visszaemlékezik az Incze Jánossal, Kós Andrással, Kovács Zoltánnal, Gy. Szabó Bélával, Szervátiusz Jenővel folytatott beszélgetéseire. Két román művésszel, Romul Ladeával és Aurel Ciupéval magyarul társaloghatott.

 

Korváltások címet viselő utolsó fejezet lesz bizonyára a legtanulságosabb az ifjabb nemzedéknek. Csak aki – ráadásul szerkesztőként – átélte a kommunista uralom évtizedeit, az tudja ilyen alaposan jellemezni az 1989 előtti időszakot. A Gheorghiu-Dej pártvezér halálától a Ceauşescu-féle bekeményítésig volt egy átmeneti korszak: „Én azt mondanám, hogy Gheorghiu-Dej halálától úgy 1971-ig tartott ez a jégkorszakot követő fölmelegedési időszak. Onnan kezdve mind meredekebben jelentkeztek a tiltások, egészen a Ceauşescu-korszak végéig. Csak példaként, odáig fajultak a dolgok, hogy borús tájat nem vettek be a festmény- vagy fényképkiállításokra. Miért lenne borús az a korszak, amit a bölcs vezető irányításával megélünk?” Megtudjuk, hogy a magyar szerkesztőségeket, a tehetséges munkatársakra utalva „elefánttemetőknek” hívták. „Mert gondold el, hogy a Napsugár gyermekirodalmi lapnál Lászlóffy Aladár, Veress Zoltán, Fodor Sándor, Kányádi Sándor, Bálint Tibor dolgozott. Azután én is odakerültem.” Persze, akadtak besúgók is. Murádin elmeséli, hogyan próbálta őt is beszervezni a Securitate.

 

Kedvesen ír arról is, miként iszogattak a szerkesztőségekben. Bálint Tibor az íróasztal fiókjába rejtette el üvegjeit. „Mózes Attila? Hát senki annyit nem ivott meg, mint ő, egy vízimalmot elhajtott volna, ami a torkán lement. Jóllehet, igazán tehetséges ember volt, bátor írásai is megmaradtak.” Létay Lajosnak köszönhette, hogy a szerkesztőségben maradhatott. Létay mindig megvédte embereit.

 

A pártállami elnyomás sokakat félreállított. Nagy Albert műanyagbabák festéséből élt. Fülöp Antal Andort minduntalan kizsűrizték. Többen kilógtak az országból, mások kitelepültek. Mint ahogy a színészeknél, a képzőművészeknél is: odaát csak kevesen tudtak befutni. Abban a korszakban „Olyan volt az életünk, mint a szobrász Brâncuşi Végtelen oszlopa. Bizonyos érzékeny részünket hol megszorították, hol elengedték… a végtelenségig” – összegez Murádin.

 

A kötetet az évfolyamtárs, Pál-Antal Sándor pár oldalas visszaemlékezése zárja. A diákéveket, a közös tanulmányi kirándulásokat idézi fel. Az államvizsgát követő kötelező „kihelyezés” ceremóniáját is leírja. Ő a levéltárosságot választotta, s Marosvásárhelyen, az ottani állami levéltárban dolgozott egy életen át, eljutva az akadémiai tagságig. Murádin nem volt ilyen szerencsés, ő a szerkesztői munka mellett írt köteteivel érte el a Magyar Művészeti Akadémia tagságát. Az évfolyamtársak közül többen lettek tanárok, mások muzeológusok.

 

A könyvet Murádin Jenő köteteinek a felsorolása zárja – 55 címet olvashatunk (1977 és 2017 között megjelentek meg). Egy egész kutatóintézet büszke lehetne ennyi kötetre. Az utóbbi években szinte rendszeresen 3–3 kötettel jelentkezett. Közzétette a munkáinak alapjául szolgáló, 1867-től 1989-ig terjedő erdélyi magyar művészeti bibliográfiát is két kötetben, s ezzel utat nyitott a jövendő kutatóknak.

 

 

 

Szücs György: Esteli beszélgetések Murádin Jenővel. Exit Kiadó, Kolozsvár, 2017.

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében