"Felolvadtak jéghegyek, tengerek"
Kereső  »
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 4. (474.) SZÁM - FEBRUÁR 25
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Csak ülök az ablaknál és nézem a völgyet
Egyed Emese
Trovarsi
Vissza
Gyulai Levente
Mit hallgat el a művész?
Muszka Sándor
VERSEI
Szakolczay Lajos
Az élő Nagy Gáspár
Nagy Gáspár
Jegyezvén szalmaszállal
Radics Éva
Vízszintes némaságban
Szőcs István
Merengő
Simonfy József
Versei
Király Farkas
szmogcsere
Dimény Lóránt
Marsall és Matador
Édesebb a méznél a vér
Nagy Ágnes
ezeregyéjszaka meséje
broadway-limited edition
Bálint Tamás
Fekete-fehér és kétszínű
A nők után
De működött-e a csengő?
Puskás Attila
Háború
Móritz Mátyás
Égitestek között
Varga Borbála
Párbeszéd
Vad
Helyzetjelentés
K. Kovács István
Tél(vég)i tobzódások
Bogdán László
A kintrekedtek - 3. Sivatag
Terényi Ede
... és összecsendülnek-pendülnek a hangok - Kinetizmus
 
Szakolczay Lajos
Az élő Nagy Gáspár
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 4. (474.) SZÁM - FEBRUÁR 25

Megint rendet vágott a halál sorainkban: a nagy Nagy László után a névrokon Nagy Gáspár is – évtizedek múltán követve a példaképet – eltávozott. Hagyta a pannon derűt és a dimbes-dombos, jó szagú, mert szőlőkkel is illatosított tájat, a vasi dombokat, Bérbaltavár és a szomszéd falu, Nagytilaj barangolni való lankáit, ősállatcsontokat rejtő – a földet és az emlékezetet évezredek távolából is megmozgató – horhosait, „bányáit”, legelőit. Hagyta, odahagyta, elhagyta, hogy 56 évét megélve (minő, a költőhöz igencsak illő forradalmi szám!) örökre visszaköltözhessen a szülőföldre.
Avval, hogy Pannóniába, egy kissé a mennybe is.
Abba a – csak az igazakat, a haza ügyére fölkenteket magába gyűjtő – nemzeti lugasba, ahol most már örökkétig folyhat a disputa. Arra a valóságos és lebegő, mert a trianoni kaszabolásokat is – kerekedjék a haza – kiigazító terrénumra, ahol közvetlen példaképei, Nagy László, Kormos István, Jékely Zoltán és a hitével a csöndet bebábozó Pilinszky János várta.
Abba a határ nélküli, Budapesttől Torontóig, Kolozsvártól Montrealig nyújtózó hazába, amelyben a magyar irodalom, ez az Ómagyar Mária-siralomtól és Balassitól Illyés Gyuláig, Cs. Szabó Lászlóig és Határ Győzőig (őt is a napokban temetjük) húzódó, a különféle sípok összhangzattanától értéket értékre halmozó kis szőnyeg nem csupán a paloták márványlépcsőit díszíti, hanem a viskók döngölt agyagpadlatait is.
Nagy Gáspár plebejussága, akárcsak Illyésé, innen ered: az Arany János viaszpecsétjeként is elhíresült közjó – az értük tenni valamit! – belső törvénnyé alakult erkölcsi imperativusából. Történelmi ajzottságukban mindketten így tudták: a zsarnok, a zsarnokság ellen harcolni kötelesség! A ma már klasszikus és a fiatalon meghalt utód is – mutatis mutandis – egész életében ugyanazt az egyetlen mondatot mondta.
A Haza üdve okán? Inkább saját – a közösség parancsában föloldódó – lelkiismerete (az igazi egyetlen műszer) megnyugtatása céljából. De ez a „megnyugtatás” egyúttal az eleven szövetbe vágó kés élesítése is. Nem is akármilyen célból; legkivált azért, hogy – jöjjön akármilyen gerincroppantó próba – mindvégig egyenes maradjon a gerinc.
Nem véletlen, hogy Nagy Gáspár már egyik korai megnyilatkozásában a verset „töretlen gerincek kopogtatása”-ként mutatja föl. Majd ugyanitt, a metaforikus beszéddel bővítve a kört, „anyaságnak” titulálja, melynek „térdén az egyetlen fiú, hazám!”
Első kötete, a Koronatűz (1975) azért is izgalmas, mert több „kézjeggyel” íródik. Három vállalt előd – Petőfi, Ady, József Attila – mellett a sorokat átlengi Nagy László múlhatatlan – a bérbaltavári kozmoszt a felsőiszkáziból is gyarapító – jelenléte, s ami különös: egy, a Weöres Sándor-i énekkel kacérkodó udvarló hang ugyancsak. S már itt, nem csupán a Dózsa György-i példa miatt (címadó költemény), érezni a költő tág – táguló – világszemléletét: az egyetemes magyarságban való gondolkodást, hiszen verset ajánl a sepsiszentgyörgyi Kapuállító költőinek is.
Ebből az alapállásból önkéntelenül adódik – igazmondó hitét a pannonhalmi bencés indíttatás fölöttébb meghatározta –, hogy szóvá kell tennie az 1956 októberét feledésre-halálra ítélő Kádár-korszak legnagyobb becstelenségét: Nagy Imre és megannyi sorstársa kivégzését. És Nagy Gáspár nem tétovázik, 1983-ban, a mártír miniszterelnök halálának 25. évfordulójára megírja – a nyíltan is rejtező évszámok mögé bújva, de a sorvégi infinitívuszokkal nagyon is világossá téve gyászát – Öröknyár: elmúltam 9 éves című költeményét: „(p. s.) egyszer majd el kell temetNI / és nekünk nem szabad feledNI / a gyilkosokat néven nevezNI”.
Hiába a verset közreadó tatabányai Új Forrás magyarázkodása – a politika szigorát ismerjük –, Nagy Gáspárra ráomlott az ég. A legszomorúbb, hogy a rangjukat féltő írószövetségi vezetők – vagyis a kollégák, hiszen ott dolgozott titkárként – védelmére sem számíthatott. Föladták.
Ám a költőt kemény fából faragták, hitét el nem vehették. Aki évekkel azelőtt Szaltószabadságot kiáltott – a vers Csak nézem Olga Korbutot... címmel jelenhetett meg –, hű maradt igazmondó elveihez, hiszen a szegedi Tiszatájat épp azért fejezték le (szüneteltették), mert a cenzúra jól észlelte, hogy abban a bizonyos versben – A Fiú naplójából (1981–1986) a magyar október, vagyis az eltiport szabadság harmincadik évfordulójára íródott – a harminc évgyűrűjével susogó drága júdásfa homályt oszlatóan regél: „Míg a szem él látni kell fele-Barátaim!...”
És költőnk látott! Bátran, tisztítótűznek gondolva a verset. Olyan lángnak, amelyben a személy (törékeny magamaga és megannyi sorsosa) megéghet, de az eszme, a közösség, a haza, a sokszor keresztre feszített igazság – soha! Haláláig megmaradt ez a – sokak szerint megkérdőjelezhető, mások által talán le is szólt – nyílt beszéde. A nyílt beszéd mint magatartásforma.
Verse az idők folytán sokat változott, (nem csupán a formagazdagodás révén) teltebb lett, ám a belőle kisütő korbácsoló indulat ugyanaz maradt. Annak ellenére, hogy ütött, különösen a rendszerváltó hazugok kaptak tőle sok csapást (Békebeli kannibálok; Nyári levél-hümmögés, zizzenés, amikor kertünkben a tetvek...; Árulások évada), megmaradt bájoló gesztusa, sőt a hitet kozmikussá tágítván szakrális vonzalma is. Hogy továbbadja a benne megvilágosodott fölismerést: „de a remény sohasem meghaló, / ha minden utolsó szalmaszál / ABBÓL A JÁSZOLBÓL VALÓ!” (Jegyezvén szalmaszállal)
A bérbaltavári csodától – „Szőlőbontáskor, májusi-karácsonyban / foltos szalmazsák fölé leszállt az angyal” (Májusi-karácsonyban) – az érettebb korszak nagy verseiig (Hullámzó vizeken kereszt; Symphonia Ungarorum; Október végi tiszta lángok) úgy épül az ív, mintha a katedrálisok őrtornya együtt őrizné a felnőtt bizonyosságává váló béke-szigetet, és ama földrajzilag nagyon is meghatározható jászolhoz kötődő homályt. Aki jön, jön, jön – a névnek is megvan a rituáléja –, aranyat hoz nagy fazékkal, hogy mutathassa: a születés misztériumához ő is hozzájárult. Ám bonyolódik a kép, hiszen a kereszthalálra született – Nagy Gáspár költészetében könnyen rábukkanhatunk a legszemélyesebbé váló golgotai útra is – egy személyben maga az üdvözlő, üdvöt hozó király is.
És ebből a királyból lesz forradalmár, kényes ízlésű szómágus. Aki – nyíltan vallja, s jó pár költeményében kísérletet tesz is rá – posztmodern módra bármikor ujja köré tudja csavarni a verset (Az ún. nyelvkritikus költészet manifesztumának rekonstruálása eredeti dánból és honi sajt(ó)ból), de ámulva hallgatja Jékely és Kormos szürrealitásba emelt, a női kebleket napkoronghoz hasonlító – égető – eszmefuttatásait is. Jékelyvel egyértelműen megjelenik Dsida, a Pisztráng-balettal a Psalmus Hungaricus jeremiási átka-siralma, nyugtalanító békéje, Kormos pedig a vértanúvá emelt jelképpel, a mosónő fiával együtt hozza az angyallá vált Sövényházi Márta Kódexszel fellegajtót nyitó tündérkedéseit.
Érdekes, hogy ez a kissé krúdys, a mesét (gyakorta történelmi mesét) mesébe úsztató vonulat – magyarán: Nagy Gáspár gyermeki játékossága – nem a versekben vevődik észre (habár a zeneszerző Szokolay Sándor a Symphonia Ungarorum megzenésítése folytán, a Nagy Gáspár-i harangokat kiegészítendő, egy csángó dalt éneklő gyermekkórussal csilingelt), hanem a költő prózájában.
Az életműnek ez a kevésbé ismert része.
Nincs benne bonyodalom – vagy ha igen, akkor másféle módon –, mint a verset megfeszítő metaforikus beszédben (A halántékon lőtt versek emlékműve mögött; Kibiztosított beszéd; Szabadrabok), a Milan Kunderára (és a cseh film vágásaira, „fényösszevonásaira”) figyelő történet attól lebilincselő, hogy a némelykor szürrealitásba úsztatott mese a legtermészetesebb hangon folyik. Ugyanakkor a tévesztések, összevonások, idősík-kavarások, álom és való váltogatása révén értelmi-érzelmi hullámzást kapunk.
Ember legyen a talpán, aki azonnal fölismeri, hogy a valahai, a valóságban is megtörtént buszozásban az udvarlás folytán hegymagassá nőtt hős nem maga a Budakeszire utazó Hölderlin-e, vagy a műveltséget játékká avanzsáló férfigőg egyik szélhámosa (Zöld Ervin – Tübingenből). S a (legény-részlet) című kisregény – amely majd a Kanizsa-vár (vissza) című ugyancsak hosszabb elbeszélésben teljesedik ki – pedig történelmi beszámoló az 1968-as csehszlovákiai bevonulás keretezte első (kamasz) szerelemről. Brutalitás és kisvárosi alakok kavalkádja – ez együtt Nagy Gáspár kanizsai álma. Fontos pillanat, hiszen ebben a lehetetlen élethelyzetben kezd nyiladozni a költő.
Akkor még felhőtlen boldogságában nem álmodta meg, hogy „nagy nyári délután lesz”, s arra sem gondolt, hogy egyszer majd – törvényerejű a számok ridegsége – búcsúznia kell (56 évesen).
Akit a nagytilaji temető földjébe tettünk – él. Attól leginkább, hogy ’56 fáklyáját hordozza szívében.
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében