"világgá indulnál újra"
Kereső  »
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 09. (743.) SZÁM – MÁJUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
HORVÁTH BENJI
Trionfo della Morte, Palermo, 1446
László Noémi
A robbanómotor főtengelye - iterjú Kürti László költővel
Láng Orsolya
Goethingen 3. Hol van az a sok virág?
Láng Gusztáv
Levél Kolozsvárra
Petres László
Északkelet-Magyarországról szeretettel
FISCHER BOTOND
Dies Irae
Haklik Norbert
Háború az atom ellen
Körtesi Márton
Versek
Cseke Péter
Varjak
Mărcuțiu-Rácz Dóra
Versek
ROMULUS BUCUR
Versek
Kürti László
Versek
Oláh András
hogy megmaradj
Lokodi Imre
Férfi Hallstattból
Bakk Ágnes
Apa nélkül a világ
Bréda Ferenc
SZÍNÉSZ-ESSZÉ. Theatrum entis: mysterium musarum. VI.
Kovács Péter
A pótolhatatlanság tömbháza
Erdős Katalin
Egy madár vallomásai
Virtuális szalonélet
Jakabffy Tamás
Itt van május elseje
Ungvári-Zrínyi Kata
Pragmatikus líra és abszurd otthonosság
 
Bréda Ferenc
SZÍNÉSZ-ESSZÉ. Theatrum entis: mysterium musarum. VI.
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 09. (743.) SZÁM – MÁJUS 10.


 

Episzódioi: események

Ánágnoriszisz, Recognitio, Agnitio – Fölismerés

 

1. A drámai Mercurius-i Mérnökei a zsák.

 

2. A zsák azok a re ható, rezgéstani Energia-Entitások, amelyek az általuk megszállott és a szervesült Szeretettől áthatott Szerző-Szerver által szerzett Mű létfokozati hatásfokát – az ontológiai Teljességhez való fölzárkózás és az ebben való részvétel teljesítményét – meghatározzák.

 

3. A zsák eképp a révén fölerősítődő és a Befogadóban kiváltódó esztétikai Hatások Hatalmasságai.

 

4. A drámai többes számban lévő s ugyanakkor egységes Én-Entitásként ködő bio-kibernetikus Kiborgja és táltos Tálosza1 – az elragadó jellegű, 4., 5. és 7. típusú Találkozások asztrál-testeket szállító és mozgató Repülő Űr-Színház-Tere és Inter-Teatruma – tehát egyfelől Mega-Médiumként, másfelől pedig Reléként működik a Múzsák Realitása, valamint a Színművész és a Befogadó mentálisan újratöltött, újratáplált, realimentált valósága – azaz a Színész és a Néző-Befogadó által egyaránt érzékelt, váltig változó környezet-struktúrálódás – között.

 

5. A Szín-vész s az általa lélekvezetett Néző-Befogadó-Látogató a Táloszában találkozik a zsáival. E sikeres és szakrális Találkozások közvetlen eredménye pedig az elragadtatott – és eképp az elragadó hatású – Színészről a Nézőre óhatatlanul átragadó, föltétlen elragadtatás.

 

6. Az egyiptomi -test és a mulatot keltő hatás-esztétikai Bű-j istennői – a Derű, a Ragyogás és a Virulás – a három hermetikus, karnálisan karmikus és karizmatikus Khárisz,

 

Eufroszíné       Áglájá

 

 

 

 

 

 

 

 

Táliá

 

 

 

ugyanolyan ékes ék-alakban szállnak alá s lényegítik át megszállván a Színész eként átszellemülő Lelkét, mint ahogy teszik azt a Múzsák.

 

7. Re~Ra Rakétájában – a drámai és az Élő Elő-Adás szárnyas, T(h)ália-i Táloszának asztrál-testeket keltető-termő, dinamikusan daimónikus és termonukleáris természetű, Tér-TeremTerem-Teátrumában – a Mimetikus Memoria, a hellén Mnemoszíné és Zeusz közös Múzeumában mint pszichoszomatikus, létezéstechnológiai tőben – a szinesztézikus Révületbe (vö. fr. rêve, álom, bulat) ejtett Színművész testi-lelki kettősét tik át a zsák a magamaguk mágikus és magnetizált Másukká, Másolatukká és Médiumukká.

 

8. E transzcendens génsebészeti operáció és ontológiai Oltás következtében a Színművész szerves Radarként már távolról, telepatikus és premonitív módon előre érzékeli Ra Rajainak uranoszi uragánként való közeledtét, a belső Peripet(h)eját, azt az Őrangyali Örvényt, amidőn Pállász Ba-testű Baglya lecsap és becsapódik: a Színészre egyénileg kiszabott, deontológiai Fordulatot: az onto-tematikai Metamorfózist, a művészi Átalakulást.

 

9. A Múzsák, az Együtt-, a Köz-mozKozmosz és a Teilhard de Chardin-i Közlő-Gömb, a Noosz-szféra antehumánoid jellegű Energia-Entitásai szimetrikusan mágikus, magnetikusan sarkított, észak-déli irányítottságú, deltoid, fordítottan piramidális és bio-dioaktív Rajokban érkeznek sugarasan, azaz radiálisan a magnetoszféra Régi és Égi Régióiból:

 

Kálliopé

Klejó

Érató

 

Eutérpé

Melpomené

Polihümniá

 

Térpszikóré

Urániá

Táliá

 

10. A Szín- és Árny-Művész Auráját, az Ember-Umbra őrző-védő Ál-Arcát képező harmonikus és hermetikus Kháriszok2 – a hatáskiváltó s eképp a kellő Kellem istennői – a zsáiban3 osztódnak (Di-Visio Di-Vina, isteni osztódás) és szóródnak szét (Multi-plicatio, sokszorozódás, szorzás), azaz emelkednek a négyzetre a Létesítő Látás és a szó-rakó Ige és igenlő Állítás – a Szórakoztató SzóTemporális Templomában és Tér-időt kiterjesztő Teátrumában:

 

Kálliopé           Klejó

 

 

 

 

 

 

 

Erátó

 

 

 

s. í. t.

11. A drámai a zsák pszichoszomatikus leszállópályája és hangtani hangárja: a Múzsák a Műben landolnak. E transzhumánus légiflotta parádéjának a rangfokozati emelkedésű szereposztása pedig a következő:

 

KÁLLIOPÉ (Kalliopé), Καλλιόπη, a Szép­hangú: az ékesszólás, az elbeszélő­művészet, az epikus költészet hatáskeltő Hatalmassága. Ismertető jelmeze és kellék-kódjai: aranykorona, könyv, viasztábla és íróvessző, trombita.

 

KLEJÓ (Klió), Κλειώ, a Híres: a történetírás, a hős-eposz hatáskeltő Hatalmassága. Ismertető jelmeze és kellék-kódjai: babérkoszorú, hattyú, könyv vagy összegöngyölt irat, viasztábla és íróvessző, néha trombita.

 

ÉRÁTÓ (Érató), Ἐρατώ, a Szeretetreméltó: a szerelmi, az erotikus és az anakreonikus költészet, a lírai és kórus-költészet és az elégia hatáskeltő Hatalmassága. Ismertető jelmeze és kellék-kódjai: mirtusz- és rózsakoszorú, lant, mélyhegedű, csörgődob, hattyú.

 

EUTERPÉ (Euterpé), Εὐτέρπη, a Nagy örömű: a tánczene és a zene hatáskeltő Hatalmassága. Ismertető jelmeze és kellék-kódjai: fuvola vagy kettős oboa (áulosz) és egy másik hangszer (trombita), korona, hattyú.

 

MELPOMENÉ (Melpoméné), Μελπομένη, az Éneklő: a szomorújáték hatáskeltő Hatalmassága. Ismertető jelmeze és kellék-kódjai: kürt, szőlővenyige-koszorú, kard, tragikus színházi álarc, a lábainál fekvő jogar.

 

POLÜMNIÁ (Polihimnia), Πολυμνία, a Sok-himnuszt-zengő: a nászdal, a siratóének, a pantomim, a retorika és a dicsőítőének hatáskeltő Hatalmassága. Ismertető jelmeze és kellék-kódjai: gyöngykoszorú, orgona.

 

TERPSZIKHÓRÉ (Terpszikhóré), Τερψιχόρη, a Bájtáncosnő: a táncművészet, a világi költészet és a kórus-költészet hatáskeltő Hatalmassága. Ismertető jelmeze és kellék-kódjai: virágfüzér-koszorú, húros hangszer (mélyhegedű, lant).

 

THÁLEJÁ (Tháliá), Θάλεια, a Virágzó: a vígjáték, a pásztorköltészet hatáskeltő Hatalmassága. Ismertető jelmeze és kellék-kódjai : repkénykoszorú, hangszer (gyakran mélyhegedű), komikus színházi álarc, összegöngyölt irat.

 

URÁNIÁ (Urániá), Οὐρανία, az Égi: a csillagászat és a csillagjóslás hatáskeltő Hatalmassága. Ismertető jelmeze és kellék-kódjai: csillag-korona, körző, gömb.

 

12. A drámai Műben és a színházi Elő-Adásban tehát az elbeszélőművészet, a hős- és vígeposz, az ékesszólás, a történetírás, a lírai és a szerelmi költészet, a zene, a siratóének, a nászdal, a pantomim, a szónoklattan, a dicsőítőének, a táncművészet, a kórus- és pásztorköltészet, a csillagászat és a csillagjóslás hatás-elemei összegeződnek.

 

 

Jegyzetek:

1 Τάλως, Héphaisztosz által készített szárnyas bronz-automata óriás. Az üzemanyagát az istenek vére, az ikor képezte. Jókai a XX. század regényében jelentős technológiai szerephez juttatja e titokzatos anyagot.

2 Vö. rom. har, kegy, kellem, báj, tehetség.

3 Gör. Μοῦσαι, Muzáj, Múzsák. A mesterségekként számontartott kép-festés és -faragás, valamint az építészet, az étkezés- és a kert-művészet az Ókorban nem tartoznak a Múzsáknak alárendelt művészetek közé.

 

 

 

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében