"pedig a legenda szerint lelke is volt egykoron"
Kereső  »
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 5. (475.) SZÁM - MÁRCIUS 10.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
Valami Sárospatak ügyben
Karácsonyi Zsolt
Életkép a múltból
Kántor Lajos
Megrendeltként szabadnak lenni... - A költő Szilágyi Domokosról
Szőcs István
Merengő
Pomogáts Béla
Búcsú Beke Györgytől
Jancsó Miklós
Autóstop
Daniela Danz
És te kékem és te szürkém
Ovidius Konstancán
Overkill
Jeanette Winterson
Zsoltárok
Aleš Debeljak
Az ősök iránti adósság
A sötétség tanítása
Álmodj, írj, radírozz
Terra mobilis
Mária Magdaléna
Befagyott monarchia
Mihai Măniuţiu
A grund
Dan Mircea Cipariu
riport a cunamiról
ambulancia
Balázs Sándor
Emlékeim Gyuriról
Egyed Péter
"Apák bűne"
Terényi Ede
... és összecsendülnek-pendülnek a hangok - Mindenáron avatgard
Hírek
 
Kántor Lajos
Megrendeltként szabadnak lenni... - A költő Szilágyi Domokosról
XVIII. ÉVFOLYAM 2007. 5. (475.) SZÁM - MÁRCIUS 10.

Éppen tíz éve, hogy a Balassi Kiadó által vállalt kötet címében föltettem a kérdést: Ki vagy Te, Szilágyi Domokos? Nem a kétely fogalmaztatott így, hanem a már-már csodaként megélt szerkesztőségi pillanat: a Korunk akkori helyiségében állt egy gipszből kiöntött Szilágyi Domokos-mellszobor, szemben a bejárattal; egyéves unokám ahogy belépett a szerkesztői szobába, odafutott a szoborhoz, valósággal rátapadt, úgy nézett föl a költő arcára, megbabonázva. Nem tudhatom, versolvasó lesz-e Bálint, és ha igen, szeretni fogja-e Szilágyi Domokos verseit – én persze azt akarnám, hogy így legyen. És ne csak ő meg a testvérei értsék Szilágyi líráját, hanem idősebbek és fiatalabbak, még sok-sok évtizedig. Függetlenül attól, hogy mostanában rossz híreket terjesztenek a versek írójáról. A fiatal történész, Stefano Bottoni kibányászta bukaresti titkosszolgálati iratok hitelességében én továbbra is kételkedem, de ha a bizonyosság előtt (majd) meg kell hajolni, a ránk hagyott életmű ettől érintetlen marad.
Az újraolvasáshoz a Mozart című Szilágyi Domokos-verset ajánlom kezdetként.

Ó, vidámnak, mert fiatalnak
lenni s maradni, szomorún is
és megvénült-fiatalul!
kacagni, míg a kacagás
titokban zokogni tanul!
játszani – s a játék titokban
holt-súlyossá komolyodik:
megrendeltként szabadnak lenni
a legutolsó hangjegyig!
– Nehéz volt? – bekopogtatok,
gondterhelt élő, víg halottnál.
– Azt akartam: a világ
észre se vegye, hogy fáj.

A Szerelmek tánca (1965) kötetben olvasható ez a Mozart-vers; valamivel több mint egy évtized van még Szisz haláláig, a kányafői utolsó órákig, és tulajdonképpen ugyanekkora időegységben számolható az előzetesen megtett költői út, az útkeresés. A „megrendeltként szabadnak lenni” jelentését alighanem az értheti a maga – történelmi – teljességében, aki felnőttként megélte az ötvenes évek közepétől a hetvenesek közepéig (és alapvetően hasonló módon 1989-ig) terjedő periódust. A „megrendelés”, a megrendeltség nyilván mást jelentett Mozart és mást Bartók korában, és mást az úgymond létező szocializmus időszakában, Kelet-Közép-Európában, ezen belül is Erdélyben, egy pályakezdő, illetve pályára álló romániai magyar költő számára. Nem részletezem Szilágyi Domokos családi körülményeit, ennek következményeit (református lelkész fia, anyai ágon sem „jó” a származása), a korabeli iskolai szellemet. De hasznos felidézni az érettségi tablóra szánt jelige körüli botrányt, egy érettségiző szatmári diák, jelesül Szilágyi Domokos – az iskolai irodalmi kör elnöke – szabadságát, ahogy azt 1955-ben az iskolaigazgató megítélte. Kiss Jenő elismert költőnek számított a romániai magyar irodalomban, A Hamlet-monológra pedig kifejezetten „haladó” versnek; innen választotta (volna) Szilágyi a négy sort:

Sápadt királyfi, Hamlet! már ne kérdezz,
felelt az Élet, döntött századunk,
nem fordulunk kétségek mérlegéhez,
mi lenni, tenni: élni akarunk!

Nem adatott meg az engedély a mottóra, állítólag (tanára visszaemlékezése szerint) a „királyfival” volt baj.
1956 októberét-novemberét Szilágyi Domokos a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem másodéves magyar szakos diákjaként élte meg. Hogy miképpen, arról a szüleinek Szatmárra küldött levél (1956. november 16-án) sokat elárul. Innen idézve: „Az utóbbi két hétben fölfordult az egész Bolyai, a magyarországi események hatására. Persze velünk mindennap gyűléseztek, hogy csillapítsuk a népet. Mélyen tisztelt felsőbb szerveink ugyanis szörnyen begazoltak, hogy nehogy kivonuljon a kolozsvári diákság tüntetni, úgy szép békésen; s ezért igyekeztek a Babeşt és a Bolyait (a román és a magyar egyetemet) összeugrasztani. [...] Marosvásárhelyen az orvosin is »forr a világ bús tengere, ó, magyar«. Testi épségünk nincs veszélyben, mert Szászfenesről behozták a katonaságot, és géppisztolyos járőrök cirkálnak estétől reggelig minden diákotthon és egyetemi épület körül. Máskülönben a temetőben is több volt halottak napján a hekus, mint a gyászoló. Ilyenkor az ember négyszer gondolja meg, amíg lépik egyet.” Hogy Szilágyi Domokos, aki ugyancsak a diákotthonban lakott (ahonnan több társát 1956. november 18-án a szekusok elvitték), és akinek egy évfolyammal lennebb járó nagy szerelmét, Váradi Emesét alighanem szintén a letartóztatás veszélye fenyegette – szóval hogy a tizennyolc éves Szisz esetében mit jelentett a „négyszer gondolja meg”, azt rekonstruálni nem könnyű. Valamit azonban az ötvenes évek bolyaistáinak az illúzióiról is. Szilágyi Domokos egyik letartóztatott évfolyamtársa, Koczka György írja emlékezésében az őrizetbe vétel pillanatairól: „...éltem a gyanúperrel, itt valami baj következik, de hogy akkora baj következik, arra nem számítottam. Mert nem ismertem eléggé azt a szép új világot, és rengeteg illúzió élt bennem, ámbár Hruscsov elvtárs a XX. kongresszusán a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártjának már leleplezte a rendszert, a sztálini terrort, de mi épp a Hruscsov leleplezésében láttuk a rendszer javíthatóságának a lehetőségét, és nem mértük fel eléggé ’56 novemberének tanulságát, amikor láthattuk volna, hogy továbbra is a kancsuka törvénye uralkodik, és csak a nagy Sztálin kancsukájáról lehetett rosszat mondani.” (Korunk, 2006. 10.) Versek sora bizonyítja, hogy az ötvenes években jelentkező fiatal költők – Erdélyben Páskándi Gáza, Lászlóffy Aladár, Hervay Gizella és persze Szilágyi Domokos is (mint ahogy Biharpüspökin túl Juhász Ferenc, Nagy László vagy akár Csoóri Sándor) – egy társadalmi igazságot hozó (megtisztuló) szocializmus propagálóiként mutatkoznak, olyanokkal együtt, mint a hajdani helikonista Tompa László, a már említett Kiss Jenő, különösen pedig szeretve-tisztelt bolyais tanárunk, Szabédi László. A kor irodalompolitikája, a rendszert elsődlegesen kiszolgáló kritikusok által, mindent megtett, hogy ez a politikai egység-elkötelezettség kifejezésre jusson, szüntelenül figyelmeztetve az apolitizmus kártékony voltára. A Forrás-nemzedék indulására visszaemlékezve, éppen Szilágyi Domokos hangsúlyozta (a marosvásárhelyi Igaz Szóban, 1974-ben): „Bizony – egy egész nemzedék – vagy több is, fölöttünk – hördült nagyot a »mai fiatalok« apolitikus voltán.”
A Forrás-sorozat harmadik köteteként 1962-ben megjelent Álom a repülőtéren pontosan tükrözi a korabeli művelődéspolitikai-kiadáspolitikai helyzetet – főképpen ha figyelembe vesszük az első könyvbe be nem került Szilágyi Domokos-verseket. (Ezeket most szép sorjában tanulmányozhatjuk a Fekete-Sas Kiadó-féle 2006-os összegyűjtött versek könyvében.) Találunk a bemutatkozó kötetben az ifjú költő tehetségét kétségtelenül bizonyító költeményeket, mint a Nyár vagy A szomszéd asztalnál, sőt a későbbi nagy versépítmények előképének tekinthető „rekviemet” is, a Halál árnyékát, a „megrendelt szabadság” azonban a Tizennyolc millió című pártverssel éktelenkedik a Forrás-kötet legelején, s mi több (némi túlzással állítható), a szerelmes verseket is a korigény szerint fogalmazott szabadsághoz írja; a kötet címadó ciklusában például ilyenformán:

Kedvesem
úgy kínlódom a szavakkal
úgy kínlódom hogy kimondjalak
kimondjalak mert ezzel is közelebb kerülsz hozzám
hozzám láncolnak a szavak is
mert a te neved az értelem
általad ébred magára a tudatos anyag
általad ébred magára az Osztály
mert minden tettének célja s oka
te vagy
kedvesem
segíts hogy kimondjalak

(József Attila hatása nem mellőzhető, amikor ezt a szakaszt olvassuk.) Lesz itt szó harcterekről, gázkamrákról, akasztófákról (nyilván nem arról, amelyen Nagy Imre végezte), az ismeretlen katonáról, a visszahódított örömről, távoli földrészek éhezőiről s a békéből, űrhajókból, gyermekek mosolyából épített diadalívről. A belső, természetes és a „megrendelt” szabadság keveredik tehát a hétrészes, a repülés apoteózisával végződő versben. 21. századi olvasatban e sajátos szerelmes versekkel szemben annak adhatunk igazi hitelt, amit Szilágyi Domokos majd A láz enciklopédiájában (1967) mond ki:

Sietni, sietni, sietni – harsányak a napok és sietősek és mi
feledékenyek vagyunk – oly hamar, oly könnyen, oly szívesen
feledjük a megbánnivalót! Vagy épp ezt hívjuk halhatatlanságnak? –:
hogy lassan-lassan kihullik minden, ami rossz? A megújulás alázatos
öröme? – S én mit tehetek? fényt fogalmazok hitelbe.

Az „igazi” szerelmes versek jó néhánya, már 1956-ból (!), nem került be az Álom a repülőtéren kötetbe, pedig abszolút megütik az első verseskönyv művészi átlagát. (Az Őszirózsákat, 1957-ből, beiktatta a szerző A láz enciklopédiájába.) Nyilván nem volt tanácsos az „apolitizmust” erősíteni. Az évtized közepén mintha a nagy elődök, főként zeneszerzők és festők kezdenék felszabadítani Szilágyi Domokost az előírt, felvállalt kötöttségek alól: a már teljességében beidézett Mozart-vers mellett erre bizonyíték a Honegger, a Derkovits Gyula emlékének szentelt Hármasvers, a Nagy Albertet köszöntő Kiállításon, a méltatlan sorsú matematikust megjelenítő Bolyai János Vásárhelyütt és mindenekelőtt a Bartók Amerikában. Itt hangzik fel az, hogy

Kicsi ember, tudsz-e
szépeket hazudni,
szép álságot hinni?
Van-e erőd: utolsóig
minden poharat kiinni?

És innen való az ugyancsak idézésre kívánkozó refrén:

Jaj istenem a világ
kinek szoros kinek tág
jaj de szoros a világ
csontig hatol velőt vág
hogy kitágul a világ
ha egyszer jobb időt lát


A Szerelmek tánca mint kötetszerkezet is a már beérő költőre vall. Ha az Álom a repülőtéren egy (kubai közjátékkal megspékelt) „fantasztikus oratóriummal” zárult le („az újjászülető Föld első szavá”-val), a második Szilágyi-kötet végén a Ballada éjjel olvasható (benne ez a sor: „Szeretnék élni 2000-ig.”); őszintébben szól ez a versszak, mint a Himnusz a holnaphoz kórusa; József Attila még fogja a Szisz kezét, de kész elengedni is:

Békét a csönddel kötni ki tud?
Álmodd már álmom, ne csak aludd,
csecsemő bolygó! – Merre sodor
az idő? eljutok oda, ahol
az anyag létformája a mosoly?

Szilágyi Domokos költészetében az egyértelmű áttörést, a modern magyar líra magaslataiba emelkedést a Garabonciás (1967), A láz enciklopédiája és a Búcsú a trópusoktól (1969) kötet hozza meg; a világról való gondolkodás összetettsége és a poétikai újítás – nem utolsósorban Eliot nyomán, ám nem szakadva el Balassitól, Csokonaitól sem! – közösen teremtik meg Szilágyi egyedi költészetét. Itt már a saját, mondhatni kétségbeesett szabadsága érvényesül (Garabonciás, Magasan, Takarják be nagyapát, Őrültek, Betegen, Harminckét sor a boldogságról, Kényszerleszállás, Hogyan írjunk verset, Ez a nyár – a címek tovább sorolhatók). És még jön az Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-ből s a Magyarok. Ezt a Szilágyi Domokost nem iktathatja ki semmilyen iratkutatás, iratbemutatás a magyar költészet 20. századi modern kincsestárából.
Én harminc évvel a kányafői önkéntes lezárás után Kányádi Sándor Szilágyi Domokost búcsúztató versének hiszek (a Nap Kiadó igényes Emlékezet-kötetében olvasom újra):

örök hiánynak
maradni örök
jelenvalónak

bot nélkül vágni
a végtelennek

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében