"Makettjeid bűvöletében élsz"
Kereső  »
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 20. (754.) SZÁM – OKTÓBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
Szentek és halottak
Varga Melinda
„Én is úgy szeretem Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont” - Beszélgetés Füzesi Magda kárpátaljai költővel
Simonfy József
Versek
MÁRKUS BÉLA
„a ráemlékezés terein”
GÜNTER KUNERT
Tetthely
Mellár Dávid
Versek
Fülöp Dorottya
Novellák
Grancsa Gergely
Versek
ANDREI DÓSA
Versek
Haklik Norbert
Anyanyelve: az irónia
Oláh András
Versek
Demény Péter
Kenderzsupp
Vallasek Júlia
Angolkeringő. A fecsegő holtak könyve
Ferenczi Szilárd
Az erdélyi magyar „házi filmfesztivál” nagykorúsítása. Beszámoló a 18. Filmtettfesztről
Kiss Melinda
A Wall Street és Velence
Radnai Dániel Szabolcs
Az irracionalitás és a romanticzizmus útvesztői
Tamás Dénes
Kisváros, bluesra hangolva
Lakatos-Fleisz Katalin
Humánus irodalomtörténet?
Jakabffy Tamás
Hogy ki volt Danny – azt senki nem tudja
Túros Eszter
Festői feszültségek
 
Radnai Dániel Szabolcs
Az irracionalitás és a romanticzizmus útvesztői
XXIX. ÉVFOLYAM 2018. 20. (754.) SZÁM – OKTÓBER 25.


 

Milbacher Róbert – a 2016-ban Margó-díjjal jutalmazott Szűz Mária jegyese utáni – második kötete, a Léleknyavalyák idén nyáron jelent meg, a budapesti Ünnepi Könyvhét idejére időzítve. Míg a két éve nagy sikert aratott Szűz Mária jegyese egy elméletileg nehezen meghatározható, képlékeny kompozíciós forma, a novellafüzér (vagy novellaciklus) jegyeit viselte magán, a szerző legújabb munkája egy jól behatárolható (ugyancsak 19. századi) műfaj, a detektívtörténet („bűnregény”) külsőségeivel kecsegteti az olvasót. Aki azonban egy hagyományos – Doyle-ra, Agatha Christie-re vagy Raymond Chandlerre emlékeztető – nyomozástörténetet vár, némileg csalódni fog, hiszen a könyv lényegében egy „meta-krimi” vagy „krimi-archeológia”. A Czakó Zsigmond drámaköltő 1847 decemberében valóban megtörtént tragikus halálával foglalkozó cselekmény ugyanis retrospektív módon, az 1850-es évek elejéről tekint vissza az egykori kissé homályos öngyilkosság körülményeire, a nyugalmazott pesti alkapitány (az immár fiktív) Hummel József szemszögén keresztül. Az olvasó elé állított történet intervallumában sehol egy bűneset, csak néhány (egymásnak néha ellentmondó) nyom a múltból, s az utószó el is árulja, hogy a könyvnek nem a bűneset felgöngyölítése, hanem az első magyar krimi eredetének felkutatása a célja. Ha a cím nem utalna kellőképp erre, innen is sejthetjük, hogy nem feltétlenül a „sztoriban” kell keresnünk Milbacher könyvének értékeit.

 

Ugyanis Hummel József nyugalmazott városi alkapitány mindennapjainak bemutatása, s a teljesen eseteleges módon újraaktualizált, ám csak lassan iperedő nyomozás – tömören összefoglalva – nem csupán a bűntényre vagy a bűn természetére és okaira (társadalmi szimptómákra, a lélek nyavalyáira) keresi a választ, hanem (miként a reflexívebb krimik egyik-másika) felveti a valóság megismerhetőségének kérdését. Hummel Józsefet „dohányzószobává előléptetett” szalonjában (és állandó komornyikja, a századfordulós burleszkekből kilépett Hajós Lőrincz társaságában) ismerjük meg mint a módszeresség, az átgondolt, mérlegelő döntéshozatal, egyszóval a hideg racionalitás mintaképét és a modern („positiv”) természettudományok kedvelőjét. De hiába a főhős higgadtsága s a 19. század közepének tudáshorizontját (és a kor tudományosságát) képviselő elbeszélő okoskodása, már az első oldalakon, a napi sajtó olvasása közben kilöttyentett forró kávé nyomán fény derül a mindennapi élet irracionális voltára. A narrátor aprólékosan ecseteli, miképp áll össze Hummel reggeli szivargyújtási rituáléja (mit miért, mikor és hogyan csinál az alkapitány), mintha mindennek megvolna a maga etikettje, azonban a lélekre és a gondolatokra jótékony szivarfüstnek a földöntúli élménye (vagy ennek váratlan, csalódást keltő elmaradása) előre sejteti, hogy hősünk egy ponton túl híján van az észszerű magyarázatoknak. S ez az érzés a történet előre haladtával csak fokozódik. Az említett bűnesetről szóló egykorú cikkekről Hummel számára kiderül, hogy hiányosak, s részleteikben (dátumok, nevek) ellentmondanak egymásnak; az öngyilkosság korabeli „kézikönyvének” (Kovách Lajos: Értekezés az öngyilkosságról, 1842) tézisei nem alkalmazhatók a gyakorlatban; a Czakó Zsigmondról készült litográfia – fiziognómia ide vagy oda – nem ad választ az „önelveszejtés” indítékaira, s végül Hummel hiába merül el Czakó drámáiban, az öngyilkosságot egyébként témájukká tevő művek (A kalmár és a tengerész, a Végrendelet és a Leona) nem tudják maradéktalanul felfedni egy boldogtalan lélek rejtelmeit.

 

A nyugalmazott városi alkapitány, akit eleinte kissé nevetséges staffázs-alakként ismerünk meg, a könyv közepe táján az európai későromantika megszállottjainak, a prózai hétköznapokból a misztikum világába csöppenő (E. T. A. Hoffmann, Edgar Allen Poe és Gogol műveiben felbukkanó) figuráinak válik rokonává. S erre az elbeszélő is reflektál, hiszen eddigi életmódjával ellentétben most „[…] egy olykor tétován meg-megálló, és a sétabotjával a porba titokzatos ábrákat rajzolgató, majd váratlanul sebes tempóra váltó, s közben ugyanezen sétabottal egyenesen hadonászó Hummellel találkozhatni, ki úgy viselkedék a szerencsére teljesen kihalt Reáltanodán, mint – sajnálatos és az alkapitányhoz méltatlan ugyan, de az igazsághoz híven ki kell mondanunk – egy megszállott, ki egyáltalán nem látszék tudomást venni a külvilágról önnön daemonaival való viaskodása közepette.” Bizonyos értelemben nevetséges (és humorosan bemutatott) vergődése már korántsem egy rejtély megoldásáról szól, hanem az emberi ráció megingásáról és a korban (1849 után) oly károsnak értékelt romantikus világképpel (a transzcendenssel, a misztikummal) való néha nevettető, de többnyire visszarettenésre késztető találkozásáról. Innen nézvést a könyvnek nem az az igazi rejtélye, hogy vajon Czakó Zsigmond valóban önkezével vetett-e véget az életének Cs[engery]. A[ntal]. pisztolyával, avagy egy amolyan „amerikai-féle” párbaj következtében lelte halálát. Sokkal inkább az, hogy mi lehettett Hummel József nyugalmazott városi alkapitány sorsa, miután „[…] óvatos és némileg tétova léptekkel – mint ki félve vízbe gázol […] – átment a hídon a Tabán irányába tartván, hogy aztán alakja belevesszen a túlpart ugyan már sárgulni, sőt itt-ott rozsdállni kezdő, de még mindig buja vegetácziójába.”

 

Jóllehet nem teljesíti a krimivel kapcsolatban reflexszerűen aktivizálódó olvasói elvárásokat, Milbacher Róbert könyve korántsem unalmas olvasmány. Miközben a felszínen egy kissé érdektelen nyomozást kell követnünk, a háttérben rengeteget megtudhatunk a kor gondolkodásáról az olvasóhoz különös érzékenységgel szóló elbeszélő révén. A kor nyelvén beszélő – a fikció szerint a szöveg 1867 körülre datálható −, s ezt ortográfiájában is hűen tükröző narrátor, noha egyszer sem téveszti szem elől Hummel József lábnyomát, nem csak a kor tudományos nóvumairól számol be, vagy a regény és a dráma között elméleti különbségekről értekezik, nem átall a kávéfogyasztást illetően is jó tanácsokkal szolgálni az olvasónak. A Szűz Mária jegyesében már megtapasztalhattuk, a szerző milyen jól bánik a különböző nyelvi regiszterekkel: míg ott az élőbeszédszerű írásmód volt különösen kidolgozott, ebben a szövegben szinte tobzódik a régies nyelvi alakok (például az elbeszélő múlt), szakmai műszavak és korabeli latinizmusok kacifántos fordulataiban. A kötet felépítése is egy ma már távolinak tűnő irodalomszemlélet konvencióit tükrözi: a regény tizennégy fejezetét és epilógusát egy minden körülményt jól bemutató utószó követi, melyben immár nem a narrátor, hanem az author szól az olvasóhoz, aki még az íráshoz felhasznált szakirodalmi munkákat is illedelmesen közli. Sehol semmilyen posztmodern elbizonytalanító gesztus, szánt szándékú metafikciós homály.

 

Azok számára lesz izgalmas olvasmány a Léleknyavalyák, akik Czakó Zsigmond vélt vagy valós öngyilkosságában s a köré kerített nyomozásban nemcsak egy réges-régi bűneset avítt (tudományosan is felülbírálható) beszámolóját látják, hanem érzékenyek a kor gondolkozására, arra, hogy mit jelenthettek 1852-ben azok a kérdések, hogy: Honnan származik a bűn? Miért a társadalmi egyenlőtlenségek? Mik határozzák meg lelki rezdüléseinket? vagy Hová vezet a civilizáció fejlődése? E sorok írója őszintén reméli, hogy ez a kiváló regény megtalálja olvasóit. (Amelyre jó alapot szolgáltat – a megjelenés időzítésén túl – a szerző neve is. Tudniillik Milbacher Róbert a nagyobb könyváruházakban Moldova György előtt, a magyar könyvtári rendszerekben pedig éppenséggel Mikszáth Kálmán után helyezkedik el. Égből hullott adomány ez, de semmiképp sem érdemtelen.)

 

 

Milbacher Róbert: Léleknyavalyák – avagy az öngyilkolás s egyéb elveszejtő szerek természetéről. Magvető Kiadó, Budapest, 2018.

 

 

 

 

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében