"nincs olyan táj, ország, amelyet sosem ront el az ember"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 2. (448.) SZÁM — JANUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
At­lan­ti­sza­ink
Király László
A Vass utca
Egyed Emese
A kí­ván­csi­ság áldásairól
Marta Petreu
Fenntartások nélkül
Adrian Popescu
A ki­in­du­ló­pont egy an­to­ló­gia
Szőcs István
MERENGŐ
V/ES­PE­RES AZ OPE­RÁ­BAN
Lászlóffy Csaba
A waterlooi ganajtúró bogár
Budapesti (XI. kerületi) óda
Bogdán László
Költő a vér­pa­don
Ma­gyar ada­lék Borges Az al­jas­ság vi­lág­tör­té­ne­te cí­mű mű­vé­be
Dimitrie Stelaru
Kutyák
A fehér angyal
Ők hárman
Pontus Euxinus
Caraomer
Áltatás
Odin
A kocsma
Karácsonyi Zsolt
D. S. DNS
Józsa T. István
Chap­lin, a szegénylegény
Nextepp Béla
Az azonistúlon in­nen
Papp Attila Zsolt
Burus Botond megleli az Istent
Marácz László
Bolyai János és a magyar mint tökéletes nyelv
Szakolczay Lajos
Kós Kár­oly-épü­le­tek
Ha­ris Lász­ló fo­tói a bu­da­pes­ti Kolta Ga­lé­ri­á­ban
KÓ­DEX –
Társadalom(élet) és gaz­da­ság
Terényi Ede
ZE­NE – KÖLTŐI VILÁG 17.
Öröm­re han­go­lat­la­nul?
Februári évfordulók
 
Egyed Emese
A kí­ván­csi­ság áldásairól
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 2. (448.) SZÁM — JANUÁR 25.

Ott­ho­nos­sá­gok és is­me­ret­len­sé­gek Kolozsvárának ven­dé­gei, kö­szön­töm Önö­ket.
A Ma­gyar Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Tan­szék ok­ta­tó tag­jai és ku­ta­tó­mű­he­lyei ré­vén meg­ala­ku­lá­sa 11 évé­ben a meg­is­me­rés és köz­ve­tí­tés tu­do­má­nyos és tár­sa­dal­mi vál­to­za­tai mű­vel­te, és szí­ve­sen is be­szél­nék ezek­ről az ered­mé­nyek­ről. De ké­rem, ve­gyék kéz­be írá­sa­in­kat.
Ma­gyar nyel­vünk és er­dé­lyi-ro­má­ni­ai po­zí­ci­ónk így nem nyo­mo­rú­ság, ha­nem hely­zet/sors, amely nem ol­doz fel sem a múlt, sem a jö­ven­dő fe­le­lős­sé­gei alól.
Magyar, mint ma­gya­rá­zó. Maghiar, maghiară: c.f. cel, cea care îţi explică
Nem el­zár­kó­zás, ke­re­sés.
E ta­lál­ko­zás­ra ké­szül­ve nem­csak Bréda François szö­ve­gét ol­vas­tam el ar­ról, ho­gyan szer­vez­te a vi­lág­is­me­re­ti és ro­ma nyel­vi ma­gán­órá­kat La­li – Má­so­dik szîkájmó (ta­ní­tás1), ha­nem meg­hí­vot­ta­im rá­han­go­ló­dá­sát is fi­gyel­tem a vi­ta­kér­dés­re a szom­széd­ság­ról.
És meg­ér­tet­tem egye­bek mel­lett, hogy hi­ány van a ma­gyar nyel­vet jól is­me­rő ro­mán vers­for­dí­tó­ban. For­dít­sunk, de igé­nye­sen.
Hogy az egy­más meg­is­me­ré­sét szol­gá­ló ki­ad­vány­ok, prog­ra­mok pénz­ügyi tá­mo­ga­tá­sát So­ros György Ala­pít­vány it­te­ni metamorfózasai után nem vál­lal­ja sen­ki.
Hogy ké­nyel­me­sebb le­for­dít­tat­ni egy sor köny­vet, fil­met, szín­da­ra­bot, mint konk­ré­tan elő­ké­szí­te­ni és fő­leg cél­sze­rű­en meg­va­ló­sí­ta­ni ma­gát a tény­le­ges kul­tu­rá­lis (de nem vi­lág­nyelv-köz­ve­tí­tés­sel, ha­nem ré­gi-új „szom­szé­dok” nyel­vén) a ta­lál­ko­zást.
 A tech­ni­ka ré­vén fo­lya­ma­to­san akár a csil­la­gok és a bú­vár­ha­jó kö­ze­lé­ben is érez­he­tem ma­gam, de a szom­széd­ság en­nél még­is töb­bet je­lent, kí­ván­csi­ság és tu­dás meg­is­mé­tel­he­tet­len ará­nya­it, rész­vé­tel és ta­pin­tat fo­lya­ma­tos együt­te­sét.
Te­kin­tet­tel len­ni.
Csak úgy le­he­tek szom­szé­dom­ra te­kin­tet­tel, ha van­nak nem­csak ró­la: tő­le is is­me­re­te­im. Egyé­ni kin­csem­ből, élet­időm­ből for­dí­ta­nom kell az is­mer­ke­dés­re, az ér­vé­nyes is­me­re­tek­re.
Oda­for­dul­ni, kér­dez­ni, köz­ve­tí­te­ni.
Vissza is tér­ve az idő­ben, el­ső­sor­ban még­is szín­vo­na­la­sabb hol­na­pok tar­tal­ma­it ke­res­ve
Ál­dott kí­ván­csi­ság: jö­vel.


1 Iro­dal­mi je­len 2004 áp­ri­lis 20
2 Iro­dal­mi je­len 2004 áp­ri­lis 20
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében