"Egyetlen szellem sejti meg"
Kereső  »
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 08. (766) SZÁM – ÁPRILIS 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
László Noémi
Hol a fém
Széles Klára
Lászlóffy Aladár: A végtelen készenlét
LÁSZLÓFFY ALADÁR
Versek
Kabdebó Lóránt
A küldetéses ember labirintusa
Demeter Zsuzsa
Tintába csepegtetett nyomok
Király László
Hét lépés a ködben
Karácsonyi Zsolt
Longobárd, hosszú éjszaka
Eszenyi Fanni
Versek
Vass Norbert
Sár
ŞTEFAN MANASIA
Bréda színháza
Kapui Ferenc
Versek
Szakolczay Lajos
Ali
ANDRÉ FERENC
nem restauráció
Alexandru Mușina
Versek
Vincze Ferenc
Ajtó mögött csótány oson
RITTER GYÖRGY
Rámaterápia
Bartha Réka
Sam felkészülne. De mire is?
Kovács Péter Zoltán
One Way Ticket to… Know, Where?
Szabó Csenge
Az átlag(nem)emberi
Borsodi L. László
Torony és omladék
Jakabffy Tamás
Passió és Mária-siralom Kiskapuson
Zakariás Ágota
Trimaginarium
 
Jakabffy Tamás
Passió és Mária-siralom Kiskapuson
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 08. (766) SZÁM – ÁPRILIS 25.Egy kortárs dramaturg alkalmasint bombasztikusnak mondaná azt az evangéliumi képet, amely szerint a föld megrendült, hirtelen kősziklák repedtek szét, sírok nyíltak meg, a jeruzsálemi szentély óriási drapériája is egész hosszában hasadt ketté, és – ami a legijesztőbb! – „sok elhunyt szentnek feltámadt a teste, előjöttek a sírokból, bementek a szent városba és többeknek megjelentek”. Mi tagadás, ezek a ma rikítóan patetikusnak vagy színpadiasnak tűnő események (különösen a templomi függöny kettéhasadása) vélhetőleg épp hogy hitelessé tették és kellő nyomatékkal erősítették meg az evangéliumi elbeszélés szűk kétezer évvel ezelőtt élt címzettjei előtt az ó- és az újtestamentumi korok átfordulásának egyetlen pillanatba-sűrűsödését: a Jézus tranzitusában bekövetkezett világ-rendszerváltást.

 

Ezt a pillanatot megélni, értelmezni, tudattal tanúsítani – ez évről évre felkínált alkalom és áldás mindazok számára, akik a passiót („Passio Domini nostri Jesu Christi”) ilyen-olyan formában végigkövetik, akár archaikus énekben, akár közösségi felolvasásban, akár dramatikus, olykor „vásári” megoldásokkal is élő szabadtéri passiójátékban nagyobb városaink terein.

 

Nem sokkal ezelőtt a Medgyes melletti Kiskapuson voltam tanúja, amint négy ottani evangélikus egyháztag, László Margit, Varga Lajos, Czika István és az oltszakadáti lelkész, Horváth Csaba gyakorolta-csiszolta a Kapuson évszázadok óta énekelt passiót. Az evangélikus gyülekezetek között egyedülálló hagyomány ez. Legjobb tudomásom szerint nincs más hely, ahol evangélikusok késő-középkori gregorián módi szerint recitálnák (vagyis énekelve-mondanák) Jézus szenvedéstörténetét. A kapusi „jelenség” sokáig fel sem tűnt a szakirodalomban, csak 2002 után, amikor is egy lelkészi összejövetelen az akkor még csak egyetemi hallgató Benkő Tímea – ma a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tanársegéde – titkon méltatlankodva hallgatta az akkori kapusi lelkész visszafogott panaszát, mert ímhol itt a nagyhét, és – úgymond’ – nagycsütörtökön és nagypénteken délután újfent végig kell szenvedni azt az unalmas, vontatott passiózást… – amelyről kiderült, hogy egy, a 18. század végén több kiadást megért graduálkönyv nyomán végzik a gyülekezetben, szájról szájra, memóriáról memóriára örökítve (és persze roncsolva is!) a dallamot… a szöveg azonban le van írva. Nos, az Uj zengedező mennyei kar, azaz régi és ujonnan szereztetett, válogatott Isteni Ditséreteket és Lelki Énekeket magában foglaló, szép rendbe vétetett Graduál egy 1789-es újrakiadását használták a kapusi evangélikusok, amely a Máté-féle evangéliumban található szenvedéstörténetet közli „Jeremiás Profétának Siralmival és Imádságával és Jerusálem veszedelmének historiájával együtt”.

 

Az Uj zengedező mennyei kar és a kapusi hagyomány szerint a nagycsütörtöki és nagypénteki passió a mai katolikus egyházban is csak elvétve énekelt Kyrie puerorummal (A gyermekek Kyriéjével) kezdődik, egy Mária-siralommal végződik, és a közöttük hosszadalmasan – mert csakugyan vontatott tempóban! – énekelt evangéliumi szenvedéstörténetet énekversek, vagyis strófikusan szerkesztett extrabiblikus szövegek egészítik ki, mintegy a kései kor keresztényeit önreflexióra, a megváltó szenvedéssel és halállal való szembesülés nyomán lelkiismeretvizsgálatra és megtérésre késztetve.

 

Avatott fül ma már könnyen felismeri, hogy a klasszikus recitálótónusok szabályszerűségeit a mai kapusi passióénekesek lépten-nyomon megszegik. Nyilván a nemzedékváltások láncolata és a történelem jótékony radírja is teszi, hogy az ilyen élő és használt zenei anyagok alakulnak (bővülnek vagy roncsolódnak, szinte egyre megy!). Az azonban kétségkívül megragadja az embert, ahogyan a záró Mária-siralom sommázza a Jézus-gyászolást (alább az 1636-os Öreg Graduál oltszakadáti példányába kézzel beírt Mária-siralom részletét idézzük):

 

„Jaj!, édes méhemnek drága-édes gyümöltse, / Én szegény árva fejemnek tsak egy reménysége. // Jaj, jaj, ki nem szánna látván ily estedet, / könyves szemmel ki nem sirna látván szent testedet! // Jaj mind el hagyának, szolgáid el futának, / Mint mezőben egy virágszál, szintén úgy hagyának. // Oh drága szülöttem! ártatlan édes Jézus, / Mi bűnt tettél, hogy fán függesz, szelid kegyes Krisztus! // Most édes italod méreg-etzettel teljes, / Minden tagod sok kinokkal, látom igen terhes. // Koronád most tövis, szent kezedben clávis, / Szent nyakadon ütés-csapás vagyon, de nem Cláris. // Az bűnös Ádámnak és Évának vétkéért / Hurtzultattál tsapdostattál, végre áldoztattál. // Kálvária hegyre mezitelen vitettél, / Az kegyetlen hohéroktól ott fel-feszitettél. // Te szent oldalodból bőven tsöpög piros-vér, / Ez világon szerte-széllyel futott szomoru-hír. // Siratnak barlangban lévő mérges Sárkányok, / Siránkoznak minden helyben lévő Vad állatok. […]”

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében