"elkerülném, mégis rám talál?"
Kereső  »
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 22. (780.) SZÁM – NOVEMBER 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Karácsonyi Zsolt
A boldog szerkesztés reménye alatt
Balázs Imre József
„A titkok csendben roncsolnak” Beszélgetés Szántó T. Gábor íróval
Láng Orsolya
Versek
Günter Kunert
Terápia (Die Therapie)Terápia (Die Therapie)
Vallasek Júlia
Az emlékművek jelentőségéről
Codău Annamária
A szabadulás útvesztői
Nagy Zalán
hatások
Ovio Olaru
Versek
Lily Myers
A nők összemennek
Bogdán László
Ott túl, nem messze, már egy másik világ volt
Gaal György
Ligeti Ernő, az urbánus transzszilvanista
FERENCZI SZILÁRD
Árva albínónak a világ
Zsigmond Andrea
Jönnek-e az álarcosok?
László Noémi
A jó sztori
Zsidó Ferenc
Élmezőnytől lemaradva?
Irodalmian hétköznapi
Jakabffy Tamás
A kényelmetlen műfaj
Túros Eszter
20 éves távlatok
 
Gaal György
Ligeti Ernő, az urbánus transzszilvanista
XXX. ÉVFOLYAM 2019. 22. (780.) SZÁM – NOVEMBER 25.

Ligeti Ernő nevével fél századdal ezelőtt egyetemi hallgatóként Sőni Pál romániai magyar irodalom kurzusán találkoztam először. Akkoriban jelent meg Sőni A romániai magyar irodalom története című nyomtatott egyetemi kurzusa (1969), s ebben nem jutott önálló fejezet Ligetinek. De ugyancsak ekkoriban jelent meg bevezető tanulmányával a Romániai Magyar Írók sorozatban az 1945–1990 közötti egyetlen Ligeti-kötet, mely két regényt tartalmazott. Szerencsére Sőni tanár úr (akkoriban: elvtárs) nem a nyomtatott kurzusát mondta fel óráin, hanem témakörönként ismertette a korszak irodalmi alkotásait. S minduntalan idézett Ligetinek a Súly alatt a pálma című kötetéből. A kurzuson csak egyetlen regényről esett szó, a Föl a bakra! címűről, mint a világháború utáni magyar kisebbségi sorsot tükröző egyik műről. Természetesen kíváncsi lettem Ligeti emlékiratának csattanós megfogalmazásaira, s kikértem az Egyetemi Könyvtárban a kötetet: csak a kérő cédulát kaptam vissza, rajta a „Fond S” jelzéssel. Ezt már jól ismertem: a kötet a titkos (Secret) állományba van besorolva, csak dékáni vagy könyvkiadói ajánlásra, az igazgató jóváhagyása után, a tanári olvasóban juthatok hozzá. Szerencsémre nagybátyám, Mikó Imre kölcsön tudta adni, s így a szemeszter végéig kézikönyvként használhattam.

 

Tíz évvel ezelőtt újra figyelmem középpontjába került Ligeti. A Polis Könyvkiadó felkérésére számba vettem Kolozsvár híres szülötteit, hogy a legjelesebbek pályáját egy albumban mutassam be. És a város leghíresebb 18 szülötte közé Ligeti Ernő is bekerült. Egy eredeti színfoltot képvisel a város történetében: a magyar identitást vállaló, tragikus sorsú zsidó értelmiségiét, az újságíróét. Akkor minden művét elolvastam, s a rá vonatkozó elérhető irodalmat is, köztük Filep Tamás Gusztáv tanulmányait. Megállapíthattam, hogy az utóbbi időben – Marosi Ildikó mellett – ő dolgozta fel leginkább Ligeti irodalmi hagyatékát. Ezért örvendtem annak, hogy a Kolozsvári Magyar Napok alkalmával Filep Tamás Gusztáv megajándékozott a Ligeti teljes életpályáját bemutató kötetével.

 

A könyv Bevezetőből és tíz fejezetből áll. A Bevezető vitába száll azzal az „anya”-országi (igen helyesen, mindig így írja) felfogással, hogy az erdélyi irodalmat a népies hang, a „hegyi tájak stílromantikája” képviseli. Van urbánus vonulata is, s ennek egyik fő képviselője Ligeti Ernő. Kijelenti, hogy „faktumként kezeli” a Ligeti életművére vonatkozó alapvető megállapításokat: fontos szerepe volt az avantgárd irányzatok meghonosításában; szerkesztőként és szerzőként meghatározó szerepet játszott a kezdeti évek legjelentősebb folyóiratának, a Napkeletnek a munkájában; egyik alapítója volt az Erdélyi Szépmíves Céhnek és a Helikon írói közösségnek; részben ő garantálta a Keleti Újság színvonalát; 1934–1940 között ő adta ki és szerkesztette a Független Újság című antitotalitárius szemlét; nevéhez fűződik az erdélyi városi regény megteremtése; az első kisebbségtörténeti korszakról ő írta az első, klasszikus összefoglalást; Bethlen Miklós-regényével az utótranszszilvanizmust képviselte. Ezzel tulajdonképpen megfogalmazza könyve alapvető tételeit, ezek bizonyítását tartalmazzák a fejezetek.

 

Az első két fejezet még mindig inkább bevezetésként hat: az egyik tisztázza Ligeti irodalmi munkásságának a terjedelmét, címjegyzékét. Ez azért szükséges, mert műveit különböző címváltozatokkal említi, sőt jelenteti meg. Utal olyan – esetleg éppen készülő – műveire, amelyek soha sem láttak nyomdafestéket, kéziratuk sem maradt fenn. Végül a szerző könyvalakban megjelent művei számát tizenhétben rögzíti. A másik bevezető fejezet Ligeti 1948 utáni recepcióját veszi számba. Kik, hol és mit írtak, állítottak Ligeti életművéről – el egészen a holokauszt 70. évfordulóján megrendezett kolozsvári „Súly alatt a pálma” emlékkonferenciáig.

 

Pályakezdet fejezet két részre oszlik: egyik a kolozsvári családi körülményeket, az Unitárius Kollégiumban töltött diákévek hatását, s a félbehagyott jogi tanulmányok emlékét idézi. Már joghallgatóként is a Kolozsvári Hírlapnál tanonckodik. 1912-től Nagyváradon, „a Holnap városában” lesz az Ady nevével fémjelzett Nagyváradi Napló munkatársa. Itt válik vérbeli újságíróvá és itt jelenik meg első verseskötete is, a Magányosan ezer tavasz közt (1913). Urbánus lírájára Ady is felfigyel. Lapja és ő maga is Tisza István politikájának a támogatója. A „váradi virágzásnak” az első világháború vet véget. Négyéves hadiszolgálatáról kevés adat maradt fenn. Frontvonalba nem kerül. Egy gránátrobbanás okozta légnyomás miatt Prágában kezelik, eljut Galíciába és Varsóba is. A háború végén Marosvásárhelyen szerel le. Még az év nyarán Kolozsvárt újra a Kolozsvári Hírlap szerződéses munkatársa lesz. Itt is Tiszát támogatja. Majd e lap megszűntével a Keleti Újság megalapítóinak egyike. E pályaszakaszok vizsgálata nem lehetett könnyű feladat, de még a következőké sem, mert a kor szokásai szerint az újságírók csak ritkán jegyezték nevükkel a cikkeket, még betűjeles aláírásuk is csak hosszabb kommentárok után tűnik fel.

 

A főhatalom-változás utáni irodalomszervezés történetét már sokan megírták, a szerző ezt most Ligeti ebben játszott szerepének a kidomborításával gazdagítja. Jóformán mindegyik rövid életű irodalmi lapban publikál, kezdve a Váradon megjelenő Magyar Szóval. Végül a Keleti Újság melléklapjaként megjelenő Napkeletben talál otthonra 1920–1922 között. Három évig itt közöl „a haladó szellemű magyarság”. Közben verseket is ír, ezeket Én jót akartam címmel teszi közzé 1924-ben. Ez utolsó vers-kiadványa, a kritika alig veszi észre. Ezután a széppróza felé fordul.

 

Ligeti első novelláskötete, a tizenhárom történetet tartalmazó Asszony 1920-ban jelenik meg. Bár írásai elég kidolgozatlanok, erre már többen felfigyelnek. Az első kisregények, a Prágában játszódó Belvedere (1921) és a „felföldi” szunamita gróf történetét Mikszáthra emlékeztetően feldolgozó Az ifjító szűz (1925) stílusa, történetszövése a modernség jegyeit hordozza magán.

 

Két sarkalatos, nem annyira irodalmi, mint szociológiai-politikai vonatkozású fejezet következik. Az egyik Kisebbségi progresszió címmel arra a nehéz feladatra vállalkozik, hogy kijelölje az újságíró nézeteinek helyét az erdélyi magyar politikai palettán. Ez leginkább az 1922-ben közölt Erdély vallatása című portrésorozatából derül ki. Bernády Györgyben a hivatott vezetőt, Paál Árpádban a politikai cselekvés ideológusát látja. Végül is a megalakuló Országos Magyar Párt híve lesz. Nem lehet asszimiláns zsidónak nevezni, mert a családjában ez a folyamat már lezárult. Magát magyarnak tartotta, az összeurópai polgári kultúrában hitt. A vezetők meritokratikus alapon történő kiválasztódását tartotta ideálisnak. Itt olvashatunk a különböző írókhoz, politikusokhoz fűződő kapcsolatáról is. A másik ilyen betájoló fejezet a Közéleti szerepvállalások címet viseli. Bár Ligeti alig viselt vezető tisztségeket, az irodalmi szervezkedések sorában minduntalan felbukkan a neve. 1922-ben a Húszak Céhe megalapításának kezdeményezői között szerepel, az Erdélyi Szépmíves Céh alapítói közé tartozik. Beválasztják az újjászerveződő Kemény Zsigmond Társaságba és az Erdélyi Irodalmi Társaságba. Ott van a marosvécsi Helikon meghívottai közt, s 1938-ig majd minden ülésen részt vesz és fel is szólal, azután kapcsolatuk némileg elhidegül. 1932-ben a PEN Club magyar alosztályának szervezői közt találjuk. A szabadkőművesek közt is feltűnik. A romániai népkisebbségi újságírók szervezetében pedig ügyvezetői tisztséget kap.

 

A monográfia központi fejezete Ligeti regényeit, novelláit elemzi mintegy 40 oldalon. Eget vívó György deák című korai történelmi regénye a 17. sz. végén játszódik, s főhőse, Farnos György alakját a színtársulatot szervező Felvinczy György egykori unitárius szeniorról mintázza. Gyermekeknek való olvasmány. Az első társadalmi regénye, a Föl a bakra! 1925-ben jelenik meg az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában. Érdeme, hogy „elsőként dolgozta föl a lesüllyedő városi hivatalnokréteg, tágabban a városi középosztály sorsalakulását” a kisebbségi helyzetben. Ez a regénye váltotta ki a legnagyobb sajtóvissz­hangot is. Szintén a Céh adja ki 1927-ben a kétkötetes A kék barlang című regényt, mely a nagypolgárság erdélyi világába vezet be, s egy házasság csődjét állítja előtérbe. Kissé emlékeztet a Bovarynéra. A szintén kétkötetes, a Céh által 1931-ben kiadott A két Böszörményi az erdélyi magyar középosztály két generációját jeleníti meg, egyik sem találja a jövő útját. A regény szövege túlzottan publicisztikai hangvételű. Ligeti legsikeresebbnek vélt regénye, Az idegen csillag 1932-ben jelent meg. Egy Ira Aldridge nevű sötétbőrű Shakespeare-színész története. Mindenki csodálja, de a társadalom nem fogadja be. Sokan a zsidósors tükröződését vélték felfedezni a regényben. Filep Tamás Gusztáv csak érintőlegesen utal a regények cselekményére, fő módszere az egykori bírálatok ütköztetése, s végül egy árnyaltabb értékítélet megfogalmazása. A regény helyét igyekszik kijelölni mind az írói életműben, mind az erdélyi magyar irodalomban.

 

A pályája csúcsát elérő újságíró és lapszerkesztő Ligetiről külön fejezet szól. Megindulásától 1934 novemberéig a Keleti Újság munkatársa volt. A külpolitikai rovatért felelt, de legalább annyira foglalkozott az irodalompolitikával is. Több száz cikke jelenhetett meg, de aláírás híján azonosításuk szinte lehetetlen. Minden újságírói műfajban megszólalt, vezércikkeket is írt. A lap időnként megjelenő kulturális mellékleteiben közölt színvonalas irodalomtörténeti írásokat. Például állást foglalt a skizma-pörben. Szerinte a kisebbségi magyaroknak más napi gondjai vannak, mint a többséginek, s ez bizonyos különbségekhez fog vezetni. A Keleti Újság az Országos Magyar Párt szócsöve volt, s Ligeti is ehhez alkalmazkodott.

 

1934 végén Ligeti kivált a szerkesztőségből és még decemberben kihozta saját hetilapjának, a Független Újságnak az első számát. A „politikai, társadalmi, gazdaság-kritikai” lap valójában kéthetente jelent meg 1940 szeptemberéig. Máig sincs egyértelmű magyarázat arra, hogy miért kellett ezt a lapot megindítani, s ki pénzelte. Egyesek szerint az Országos Magyar Párt Krenner Miklós vezette reformszárnyának lenne a szócsöve. Mások a szabadkőműveseket látják a háttérben. Kétségtelenül színvonalas kiadvány lett, a romániai tollforgatókon kívül számos munkatársat toborzott Magyarországról és a többi utódállamból. Egyetlen belső munkatársat sem lehet azonosítani, úgyhogy feltételezhetően a lap Ligeti egyéni munkáját tükrözi, a legtöbb cikket is ő írta. Így ekkoriban aligha jutott ideje a szépirodalmi alkotásra.

 

Noé meglékelt bárkája című fejezet a bécsi döntés utáni pályaszakaszt vizsgálja. Ennek legfontosabb és legnagyobb visszhangot keltő terméke az 1941-ben kiadott Súly alatt a pálma. Emlékirat, regényszerű önéletírás, mely öt fejezetben mutatja be a kisebbségben töltött 22 év irodalmi-társadalmi életének a történetét. Bár adatai néhol pontatlanok, máig for­rásértékű munka. Szintén 1941-ben jelent meg a korábban írt, de a Szépmíves Céhtől elutasított Rózsaszüret című regénye. 1930-as bulgáriai utazása élményeiből ihletődött. Az akkoriban eléggé vitatott macedón kérdést állítja középpontjába. A macedónok három országban éltek, de nem volt saját hazájuk. Kissé hasonlított sorsuk a szétszakított magyarságéhoz. 1943-ban jelent meg Ligeti utolsó kötete Budapesten Noé galambja címmel. Ma esszéregénynek nevezhetnénk. A 17. században játszódik, középpontjában Bethlen Miklós kancellár áll, akinek célkitűzése volt Erdély önállóságának megőrzése.

 

Ligeti 1943 őszén Budapestre költözött családjával és a Magyar Nemzet belső munkatársa lett. Csak néhány aláírt, illetve szignóval jelölt cikkét lehet a lapban azonosítani. A zsidótörvények hatálya alól ideig-óráig sikerült mentesíteni őt és családját. A nyilas hatalomátvétel után fiával együtt kényszermunkára vitték. Innen menlevéllel szabadultak. 1945. január 10-én este egy nyilas kommandó jelent meg Ligetiék budapesti lakásán, őt, feleségét és 17 éves Károly fiukat elhurcolták, s vallatás után a Liszt Ferenc téren sortüzet nyitottak rájuk. Csak a fiú menekült meg négy lövéssel a testében.

 

A kötet függeléke az 1945-ben megjelent Izsáky Margit készítette interjú Ligeti Károllyal, amelyben a túlélő elmeséli családja tragédiájának részleteit. Az életrajzi adatok kronologikus jegyzéke és a névmutató zárja a kötetet.

 

A szerző igen helyesen az újságíró és szépíró Ligeti munkásságának az elemzését helyezi előtérbe. Kötetével egy több évtizedes adósságot törleszt. Ligetiről két államvizsga-dolgozatot is írtak, de átfogó monográfia még nem készült. Filep annyira a művekre koncentrál, hogy az ember, az egyéniség kissé homályban marad. Jó lett volna tisztázni felesége, Szántó Margit (még a neve sem fordul elő!) kilétét, a házasság idejét, a gyermek születésének dátumát. Vajon a feleség nem állt rokonságban a kolozsvári Schlesinger–Szántó családdal, mely több nagyiparost is adott a városnak, impozáns síremlékük áll a régi neológ zsidó sírkertben. Aztán ott van a négyéves világháborús időszak: a hadtörténeti levéltárban esetleg fellelhető Ligeti katonai nyilvántartása szolgálati idejének minden mozzanatával. Az író halálának részleteit ugyan ismerjük, de vajon nem maradt-e nyoma a fővárosi levéltárban, hogy a Liszt Ferenc téri halottakat hol temették el (a helyszínen ideiglenesen, vagy tömegsírban)? Bocsájtottak-e ki halotti bizonyítványt a házaspár nevére, abban mi szerepel? Egy ilyen terjedelmű monográfia megjelenése után aligha fog még valaki elmélyülni a Ligeti-kutatásban.

 

A kötetet díszes kivitelben a Magyar Művészeti Akadémia jelentette meg, borítóján Ligeti legsikerültebb, szivaros portréja, amely már évek óta a kolozsvári Bulgakov-kávéház faláról is letekint.

 

 

Filep Tamás Gusztáv: Ligeti Ernő. Egy urbánus transzszilvanista. MMA Kiadó, 2019.

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében