"nincs olyan táj, ország, amelyet sosem ront el az ember"
Kereső  »
XVII. ÉVFOLYAM 2006. 2. (448.) SZÁM — JANUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Lászlóffy Aladár
At­lan­ti­sza­ink
Király László
A Vass utca
Egyed Emese
A kí­ván­csi­ság áldásairól
Marta Petreu
Fenntartások nélkül
Adrian Popescu
A ki­in­du­ló­pont egy an­to­ló­gia
Szőcs István
MERENGŐ
V/ES­PE­RES AZ OPE­RÁ­BAN
Lászlóffy Csaba
A waterlooi ganajtúró bogár
Budapesti (XI. kerületi) óda
Bogdán László
Költő a vér­pa­don
Ma­gyar ada­lék Borges Az al­jas­ság vi­lág­tör­té­ne­te cí­mű mű­vé­be
Dimitrie Stelaru
Kutyák
A fehér angyal
Ők hárman
Pontus Euxinus
Caraomer
Áltatás
Odin
A kocsma
Karácsonyi Zsolt
D. S. DNS
Józsa T. István
Chap­lin, a szegénylegény
Nextepp Béla
Az azonistúlon in­nen
Papp Attila Zsolt
Burus Botond megleli az Istent
Marácz László
Bolyai János és a magyar mint tökéletes nyelv
Szakolczay Lajos
Kós Kár­oly-épü­le­tek
Ha­ris Lász­ló fo­tói a bu­da­pes­ti Kolta Ga­lé­ri­á­ban
KÓ­DEX –
Társadalom(élet) és gaz­da­ság
Terényi Ede
ZE­NE – KÖLTŐI VILÁG 17.
Öröm­re han­go­lat­la­nul?
Februári évfordulók
 
Bogdán László
Költő a vér­pa­don
Ma­gyar ada­lék Borges Az al­jas­ság vi­lág­tör­té­ne­te cí­mű mű­vé­be

XVII. ÉVFOLYAM 2006. 2. (448.) SZÁM — JANUÁR 25.

„Kés­ön ugyan bán­tam. Ugyan megsírattam,
Hogy a Krisz­tus igaz utait el­hagy­tam.
Hó­hér fe­ne mar­ka fe­nye­get most en­gem.
Hó­hér bárd­ja kül­di Is­ten elé lel­kem:
 az lészen bí­rá­ja, aki­nek adó­sa. –
 Kö­nyö­rögj éret­tem lybanoni ró­zsa!”
                                      Ba­bits  Mi­hály

l. Az ör­dög cim­bo­rá­ja

Éj­sza­ka a ke­reszt­út­nál, ami­kor a vad­kör­te­fa ár­nyé­ka a hold sej­tel­mes, ezüs­tös fé­nyé­ben meg­moz­dul a föl­dön, mint­ha nyúj­tóz­kod­na, a fe­ke­te gróf, meg­raj­zol­ván ma­ga kö­rül a ket­tős kört, ért­he­tet­len fej­han­gon si­val­kod­ni kez­dett, mint­ha nyúz­ták vol­na, s er­re hir­te­len emel­ke­dett fel a kör­te­fa, és az ár­nyé­kot ma­ga kö­ré te­ker­ve ott ál­lott a he­lyén a vö­rös démon, s sze­me vi­lá­gí­tott, mint egy lám­pa, de a gróf nem ijedett meg tő­le, no­ha ré­misz­tő vol­tá­ban ma­ga­so­dott fel előt­te, mel­lén ke­reszt­be­fon­va kar­ját, pi­masz kár­öröm­mel je­gyez­te meg: hát el­jöt­tél, jó Astarot? –  Itt va­gyok – dob­ban­tott a szörny és fe­lé­je ka­pott, de úgy rán­tot­ta vissza a ke­zét. mint­ha da­rázs csípte vol­na meg, vagy mint­ha meg­éget­ték vol­na, a Listi kö­ré raj­zolt kö­rön nem tu­dott áttörni. A gróf gú­nyo­san ka­ca­gott fel. Hát ezen­túl ne­kem szolgálsz, jó Astarot. A dé­mon a fo­gát csi­kor­gat­va vál­toz­tat­ta alak­ját. Kör­te­fa volt megint, az­tán temp­lom­to­ronnyá, vad­disz­nó­vá, sakk­táb­lá­vá, s gyö­nyö­rű, me­zí­te­len nő­sze­méllyé vál­to­zott, de a gró­fot mind­ez nem ha­tot­ta meg. Is­me­ret­len szö­ve­get kán­tált s fe­nye­ge­tő­en ráz­ta ök­lét a dé­mon fe­lé, aki hir­te­len össze­zsu­go­ro­dott, már ak­ko­ra volt, mint egy törpe, de ap­ró sze­mei to­vább­ra is ve­re­sen vi­lá­gí­tot­tak. Mond­jad, mit akarsz? – kér­dez­te, de hir­te­len – mint­ha csak meg­érez­te vol­na je­len­lé­te­met, a fűben ha­sal­tam, tő­lük nem messze – felém for­dult. Érez­tem egy ha­tal­mas, el­len­áll­ha­tat­lan erő emel fel és röpít a levegőben… többre nem em­lék­szem, haj­nal­ban tér­tem ma­gam­hoz, kó­bor ebek nyal­dos­ták az arcom. A vad­kör­te­fa  mint­ha gú­nyo­san né­zett vol­na rám. Fel­ug­rot­tam s meg­ke­res­tem a kör he­lyét, ahol a fe­ke­te gróf ál­lott, ami­kor meg­idéz­te a ré­met. Nem is kel­lett so­kat ke­res­gél­nem, azon­nal ész­re­vet­tem, jó há­rom­mé­te­res kör volt a fűben s fe­ke­te árok vet­te kö­rül, jó öt arasz­nyi mély árok, mely­nek szé­lén meg­per­zse­lő­dött a fű… Mindez he­tek­kel ez­előtt tör­tént. Az­óta a kör he­lyét nyil­ván el­mos­ták a vi­dé­künk­re – ta­lán nem vé­let­le­nül le­sza­ka­dó, iszo­nya­tos esők…Mintha az ég sza­kadt vol­na meg, te­kin­te­tes bíróság…

Éj­fél­kor igye­kez­tem ha­za­fe­lé, a ba­rá­ti Li­di Ul­rik há­zá­ból, aki szin­tén je­len van itten a ma­ga Pa­na­szá­val  A vad­kör­te­fa alatt, a ke­reszt­út­nál fe­ke­te kö­pö­nye­gé­ben ott ál­lot­t a bá­ró és fej­han­gon kán­tált va­la­mit, fe­jét a ve­re­sen vi­lág­ló te­li­hold fe­lé emel­ve. Azon­nal a föld­re ve­tet­tem ma­gam, ne­hogy ész­re­ve­gyen. Zelegór em­ber hí­ré­ben ál­lott a bá­ró, ha­mar el­járt a ke­ze, cse­lé­de­it ver­te, erő­sza­kos­ko­dott ve­lük, ál­lat mód­já­ra hág­ta meg őket, s ha el­len­ál­lot­tak, szí­vük­be döf­te toledói tőrét, so­kat le­het­ne be­szél­ni er­ről, sok min­den eszembejutott, amíg a fűben he­ver­tem s lé­leg­ze­te­met is igye­kez­tem viszzafojtani… Látom egy­szer­re, hogy Listius úr va­la­mi ke­nőccsel, ve­re­sen vi­lág­ló fo­lya­dék­kal ke­ni bé az uj­ja­i­nak kör­mét, s kö­rö­ket raj­zol­gat a le­ve­gő­be, mi­nek­utá­na meg­kép­ző­dött előt­te a kör­te­fa tö­vé­ben egy nagy lá­da, mely kö­rül ör­dö­gök ug­rán­doz­tak, si­val­kod­tak, mo­rog­tak. Ki em­ber, ki eb képében. Annyira meg­ijed­tem, hogy el­ve­szí­tet­tem ön­tu­da­to­mat, s áju­lá­som­ból haj­nal­ban tér­tem ma­gam­hoz, sem a bá­ró, sem a lá­da, sem az em­ber vagy ku­tya ké­pé­ben kerengőző ör­dö­gök már nem vol­tak sehol…

A ke­reszt­út­nál éj­sza­ka én is meg­les­tem Listius bo­szor­kány­mes­tert, amint szőr­rel, gyap­jú­val és eb­csont­tal te­li fa­ze­kat ásott el, tán, hogy ked­ves­ked­jék a démonoknak… Nem tud­ta bé is te­met­ni fa­ze­kát, hogy meg­idéz­hes­se po­kol­bé­li párt­fo­gó­it, mert vá­rat­la­nul meg­je­lent előt­te egy ször­nye­teg, bi­zo­nyos Lenoch, s rá­pil­lant­va a bá­ró­ra, rö­hög­ni kezdett. – Te nem vagy elég erős, elég ha­tal­mas, majd ak­kor szol­gál­lak, ha se­gí­tő­tár­sat is szer­zel bé ma­gad mel­lé, erő­set is, ha­tal­ma­sat is, ismered-é pél­dá­nak oká­ért Mik­lós mes­tert, a bé­csi hó­hért, na, őt hoz­zad el ma­gad­dal teliholdkor… Ekkor én hir­te­len kö­hög­ni kez­det­tem, bár­hogy is foj­tot­tam vol­na vissza, nem tud­tam, mert meg­hűl­tem elő­ző nap, ami­kor már haj­nal­ban disz­nó­kat öl­dös­tem, megrendelésre…A dé­mon el­tűnt, hűlt he­lye vi­lá­gí­tott még egy da­ra­big, a dü­hö­dött Listius vi­szont rámvetve ma­gát, foj­to­gat­ni kez­dett. Most meg­halsz, Li­di Ul­rik, olyas­mit lát­tál, amit nem lett vol­na sza­bad. Én el­lök­tem őtet, te­kin­te­tes bíróság, és el­me­ne­kül­tem, de még ak­kor éj­sza­ka, az it­ten bémutatott kén­ből és szu­rok­ból ké­szí­tett pe­tár­dák­kal gyúj­tot­ta fel pajtámot, malmomot, más­nap pe­dig meg­lö­völ­döz­tet­te ökreimet…És ta­núk fü­le hal­la­tá­ra ha­lál­lal fe­nye­ge­tett. Meg­dög­lesz, mé­szá­ros, ha ki­nyi­tod a lep­cses szájadot – mondotta…
 
Lát­tam egy éj­sza­ka a bá­ró urat, amint to­rony­szo­bá­ja fe­lé in­dul, fe­ke­te, ve­res bé­lé­sű kö­pö­nye­gé­ben, lám­pás­sal a ke­zé­ben. Nem tud­tam vissza­foj­ta­ni kí­ván­csi­sá­go­mat, nem­rég ke­rül­tem a vár­ba, hal­lot­tam eztet-aztot, hogy a gróf úr az ör­dög­gel cim­bo­rál­na, ilyesmiket… Lábujjhegyen in­dul­tam utá­na, az aj­tót nem csuk­ta bé ma­ga után, rés­nyi­re nyitvamaradt, lát­tam hát a kö­vet­ke­ző­ket: az úr egy kört raj­zolt ma­ga kö­ré, ve­re­sen vi­lág­ló kört, és ég­nek emelt fej­jel, is­me­ret­len nyel­ven, fej­han­gon egy szö­ve­get is­mé­tel­ge­tett. Vé­le szem­ben ot­tan ál­lot­tak  bi­zal­mas em­be­rei, Riebstein Já­nos és fe­le­sé­ge, a gyönyörű Má­ria-Mag­dol­na asszony. Tisz­tes­ség ne es­sék szól­va pu­cé­ron, s őköt kí­nál­ta fel az úr az Astarot ne­vű démonnak,aki kecs­ke­bak ké­pi­ben hág­ta meg az asszonyt és az urát, majd egy er­szényt do­bott a föld­re és el­tűnt, de a bégerjedett Riebstein már nem tud­ta vissza­tar­ta­ni ma­gát s  föld­re dön­töt­te a fe­le­sé­git, s hív­ta urát is, aki ru­há­it le­hány­va kö­zö­sült ve­lük, csak utá­na vet­ték ész­re az er­szényt, ki­nyi­tot­ták, hát egy arany gu­rult ki be­lő­le. No, ezért kár volt feláldozzzalak ti­te­ket sze­rel­mes tár­sa­im, li­heg­te a gróf, de az asszony ma­gá­hoz vet­te az er­szényt, nyi­to­gat­ta- csukosgatta, s min­den nyi­tás után ki­gu­rult be­lő­le egy arany. Már ku­pac­ban ál­lott ot­tan, s vi­lág­lott, ek­kor, ta­lán a hu­zat­tól ha­tal­ma­sat tüsszen­tet­tem, s ők meg­ne­szel­vén je­len­lé­te­met, ke­res­ni kez­det­tek, s hamarosan meg is ta­lál­tak s a pu­cér gróf  tő­ré­vel mel­le­men meg­seb­zett, fe­nye­get­vén, hogy bú­csúz­ha­tok éle­tem­től, ha ar­ról, amit lát­tam, egy ár­va szót is ej­tek másoknak.. – Hall­gat­ni fogsz, mint a sír, vagy sírba te­szünk, mo­soly­gott a szép Má­ria-Mag­dol­na asszony és ger­je­del­mét nem fé­kez­vén vet­ve rám ma­gát, faj­ta­lan­ko­dás­ra kény­sze­rít­vén, mi­köz­ben a gróf és Riebstein bak­kecs­kék mód­já­ra hág­tak meg, amíg a szo­kat­lan él­mé­nyek­től s a vér­vesz­te­ség­től el nem ve­szí­tet­tem esz­mé­le­te­met. Kuc­kóm­ban tér­tem ma­gam­hoz, a seb­ből még szi­vár­gott a vér, imhol a he­lye, te­kin­te­tes bíróság…

2. Az el­át­ko­zott köl­tő

A ke­reszt­út­nál süvöltöznek a kü­lön­bö­ző irány­ból fú­jó s ott ta­lál­ko­zó sze­lek. A vad­kör­te­fa nyil­ván el­kor­hadt az­óta, vagy ván­dor­le­gé­nyek vág­ták ki csí­pős hi­deg­ben, hogy ága­i­nak tü­zé­nél me­le­ged­je­nek, A vár is ro­mok­ban, a sá­tá­ni prak­ti­kák­kal, szodomizálással, erő­sza­kos­ko­dá-s­ok­kal, sőt gyil­kos­sá­gok­kal is be­vá­dolt vár­úr em­lé­két egyet­len köl­tői mű­ve a Szi­ge­ti ve­sze­de­lem ha­tá­sá­ra nagy becs­vággyal írott Ma­gyar Márs őrzi, bár az el­ső, l653-as s a ti­zen­ki­len­ce­dik szá­zad­ban meg­je­le­nő má­so­dik ki­adás pél­dá­nya­it fö­löt­tébb ne­héz föl­lel­ni, mind­ez­zel együtt iga­zán nem ál­lít­ha­tó, hogy a hírnévre vo­nat­ko­zó becs­vágy – hamisítatlan re­ne­szánsz örök­ség – tel­je­se­dett vol­na, a bá­ró majd a csá­szá­ri ud­var­tól gró­fi cí­met nye­rő Listi, más­kép­pen Lisz­ti vagy Listius Lász­ló di­let­táns ver­se­ze­te he­lyett az erő­sza­kos hűbérúr torz ar­ca tű­nik fel, ha ne­ve szó­ba ke­rül, aki egyet­len ígéretét még­is be­tar­tot­ta, ta­lál­ko­zott az Astarot ál­tal szó­ba­ho­zott Mik­lós mes­ter­rel, a bé­csi hó­hér­ral, igaz, an­nak mun­ka­he­lyén a vér­pa­don s a nagyerejű fér­fiú egyet­len su­hin­tás­sal vág­ta le ma­kacs és rög­esz­mék­kel te­li fejét, egyszer és min­den­kor­ra a le­gen­dák bi­ro­dal­má­ba, az al­jas­ság egye­te­mes vi­lág­tör­té­ne­té­be szám­űz­ve őt… S en­nek csak egyik oka a Ma­gyar Márs, avagy Moh­ács me­ze­jén tör­tént ve­sze­de­lem­nek em­lé­ke­ze­te című „éposz” fö­löt­tébb gyar­ló vol­ta. Toldy Fe­renc öregurasan zsörtölődve jegy­zi meg: „…mit al­ko­tott Zrínyi a szi­ge­ti ese­mény­ből, s mi­vé zsu­go­ro­dott a moh­ácsi nagy­sze­rű rom­lás Lisz­ti ke­ze alatt!”
Igaz, ké­sőbb el­gon­dol­kod­va meg­jegy­zi :”…nincs re­ánk néz­ve becs nél­kül. Bár e becs a köl­té­szet ha­tá­ra­in kívűl fek­szik”, de „…a nyelv­bú­vár kalászatának itt-ott ter­mé­keny sze­me­ket nyújt.” Má­so­kat vi­szont ver­se­lé­sé­nek könnyed­sé­ge s ké­pe­i­nek nem rit­kán fel­vil­la­nó szép­sé­ge s időn­ként bű­bá­jos rí­mei – ame­lyek em­lé­két meg­örö­kí­tő szo­nett írá­sá­ra bű­vö­lik Ba­bit­sot s el­bá­jol­ják Rad­nó­tit is – nem hat­nak meg és Toldy kor­tár­sa­i­ból sem vál­ta­nak ki sem­mi el­is­me­rést, sőt Hor­váth Cyrill így fa­kad ki: a Ma­gyar Mársban  „…néhány csi­nos le­írás gyönyörködtet”, de „…komoly, erkölcsös és emel­ke­dett fo­lyá­sát un­dok ha­zug­ság­gá te­szi a sö­tét, po­ko­li élet, amely­nek em­lé­ke hoz­zá ta­pad. A ret­ten­tő sodomita, mé­reg­ke­ve­rő, or­gyil­kos és ha­mis­pénz­ve­rő, ki­nek fe­je vé­gül pal­los alatt hul­lik le, még oly sze­ren­csés sem volt, hogy mint író, a te­het­ség na­gyobb aján­dé­ká­val eny­hít­het­te vol­na tet­te­i­nek viszataszító gya­lá­za­tát.”

3. Csa­lá­di vi­szá­lyok

Ami­kor a ter­jen­gő szó­be­szé­dek, plety­kák, né­hány kár­val­lott­ja s sa­ját nagy­báty­ja fel­je­len­té­sé­nek ha­tá­sá­ra a po­zso­nyi káp­ta­lan vég­re el­ren­de­li a vizs­gá­la­tot, mint a fenti ta­nú­val­lo­más­ok is bizonyítják, nem is annyi­ra az erő­sza­kos­ko­dó hű­bér­úr vé­res tet­tei kí­sér­te­ne, ha­nem a fe­ke­te má­gi­á­val, ördögi prak­ti­kák­kal gyanúsítható Listi fantomképe…Amit vagy el­hisz­nek az igaz­ság­szol­gál­ta­tás bi­zo­nyá­ra bölcs, so­kat ta­pasz­talt bí­rái, vagy nem, a kár­val­lott mé­szá­ros­sal pe­dig – aki va­lós, mert bi­zo­nyít­ha­tó vá­da­kat fo­gal­maz meg, ki­egye­zik Listi és az ad­dig el­szánt Li­di Ul­rik négy­száz fo­rin­tért vissza­von­ja a vá­da­kat, Listi Já­nos pe­dig nem tud­ja bizonyítani, hogy uno­ka­öccse má­sod­szor is el­ra­bolt fi­út csem­pé­szett a csa­lá­di ágy­ba, akik­nek szü­le­it meg­öl­te, hogy ne le­gyen ta­nú. Listi kap­cso­la­tai ek­kor még él­nek és hat­nak, a kor­ban pe­dig Shakespeare-től is tud­juk, az em­be­ri élet­nek nin­csen kü­lö­nö­sebb ér­té­ke, egy hűbérúr so­kat, úgy­szól­ván min­dent meg­en­ged­het magának, igaz, ese­té­ben is fé­nye­sen iga­zo­ló­dik a hal­ha­tat­lan an­gol drá­ma­köl­tő fel­is­me­ré­se: „…a rossz, mit em­ber tesz túl­éli őt!” Pe­dig min­den oly szé­pen in­dult: a Listi csa­lád egyik őse a nagy­ha­tal­mú Oláh Mik­lós esz­ter­go­mi ér­sek unokahugát, Oláh Lukrétiát ve­szi nő­ül s ez­zel meg­je­le­nik az ég­bol­ton a csa­lád sze­ren­cse­csil­la­ga, atya­fi­ság­ba ke­rül­nek nagy­ha­tal­mú csa­lá­dok­kal, a Széchyekkel, a Bánffyakkal, a Wesselényiekkel, va­gyo­nuk is gya­ra­po­dik, Lász­ló aty­ja ka­to­li­kus­ként is bír­ja a nagy fe­je­de­lem bi­zal­mát – sze­re­pe van Beth­len Gá­bor és Bran­den­bur­gi Ka­ta­lin há­zas­sá­gá­ban –, jól is nő­sül, Wes­se­lé­nyi Pál öz­ve­gyét, rátótoti Gyulaffy Zsu­zsan­nát ve­szi fe­le­sé­gül s nem­so­ká­ra meg­szü­le­tik Lász­ló, akit becs­vá­gyó édes­any­ja a je­zsu­i­ták­nál ne­vel­tet, ahol ko­rán el­jegy­zi ma­gát a köl­té­szet­tel. E kor­ban a vers­szer­zés az ok­ta­tás­ban fon­tos sze­re­pet ját­szik, a köl­tő tan­tárgy­sze­rű­en fog­lal­ko­zik ve­le, jól be­gya­ko­rol­ván a for­mai elemeket…Ám ek­kor köz­be­szól az élet, nagy­ko­rú­vá vál­va el­hagy­ja Er­délyt, s Köpcsény vá­rá­ba köl­töz­ve át­ve­szi bir­to­kai irányítását nagy­báty­já­tól, ad­di­gi gyám­já­tól, Listi Já­nos­tól, aki ku­po­ri­sá­gá­ban eb­be be­le  nem nyu­god­ván, egy­foly­tá­ban ás­ká­ló­dik el­le­ne s az­zal vá­dol­ja, hogy Listi Lász­ló má­so­dik fe­le­sé­ge bi­zo­nyos Kecs­kés Éva med­dő, ezért a ko­rán el­halt el­ső, majd a má­so­dik fi­út is job­bá­gya­i­tól ra­bol­ta el, hogy imí­gyen gon­dos­kod­ván örö­kös­ről, őt és fi­át megrövidítse, rá­adá­sul sa­ját kezűleg gyil­kol­ta le a gyer­me­kek szü­le­it, hogy vét­kes cse­le­ke­de­te­i­nek ne ma­rad­jon élő tanúja…
Mi­vel ál­lí­tá­sa­it az el­ső per­ben, a po­zso­nyi káp­ta­lan előtt Listi Já­nos nem tud­ta meggyőzően bi­zo­nyí­ta­ni, a köl­tő át­me­ne­ti­leg fel­lé­le­gez­he­tett, ám­de, ha a plety­kák­nak, ter­jen­gő szó­be­szé­dek­nek hin­ni le­het, bű­nös prak­ti­ká­it to­vább foly­tat­ta – a fá­ma sodomizálásokról, erő­sza­kos­ko­dá-s­ok­ról, fe­ke­temi­sék­ről, sá­tá­ni or­gi­ák­ról, to­váb­bi gyil­kos­sá­gok­ról be­szél, ezért, de a tár­gyi­la­go­sabb kor­tár­sak sze­rint fő­ként azért, mert a ná­dor köz­is­mer­ten pénz­za­var­ban lé­vén, meg akar­ta vol­na zsa­rol­ni gaz­dag ro­ko­nát. Wes­se­lé­nyi l66l. áp­ri­lis l2-én új­ból el­ren­de­li a vizs­gá­la­tot, a ta­nú­ként ki­hall­ga­tott, élénk kép­ze­lő­e­rő­ről is ta­nú­bi­zony­sá­got te­vő sze­mé­lyek új­ra fő­ként az ör­dög­ről be­szél­nek, aki­től Listius gróf sü­veg­nyi pénzt ka­pott, má­sok meg azt állítják, hogy mezítelen kard fe­lett mon­da­tott misét, megint má­sok nő­sze­mé­lyek­ről re­gél­nek, aki­ket a go­nosz vár­úr föl­aján­lott  vol­na a sátánnak…Ekkor már, vég­ve­szély­ben érez­vén ma­gát, a köl­tő is lép s negy­ven­ezer fo­rin­tot – ak­kor me­se­be­li va­gyont! –  ajánl fel pénz­szű­ké­ben lé­vő aty­ja­fi­á­nak, Wes­se­lé­nyi ná­dor pe­dig l66l. áp­ri­lis 26-án el­ren­de­li a vizs­gá­lat le­ál­lí­tá­sát, „…őnagysága ígé­ri ma­gát min­den is­te­nes és tör­vény sze­rint va­ló igazságomban!…” – lé­leg­zik fel Listi s úgy gon­dol­ja, bal­csil­lag­za­ta le­ál­do­zó­ban, da­rab ide­ig új­ra a köl­tői hír­név fog­lal­koz­tat­ja, s fel­ve­szi a kap­cso­la­tot a pél­da­kép Zrinyi Mik­lós­sal is, akit nem átall iri­gyel­ni, ta­lán mert di­let­táns mó­don pró­bál­ja utánozni… Nem lé­vén már pén­ze, Bécs­be megy, s mi­vel el­fogy­ha­tott az ördögtól ka­pott sü­veg­nyi arany is s a bu­gyel­lá­ris­ból is ki­fogy­hat­tak a gu­ru­ló tal­lé­rok, ha­mis­pénz­ve­rés­sel pró­bál­ko­zik, tet­ten érik és most már nincs bo­csá­nat, a csá­szár, aki­től nem­rég nyer­het­te el gró­fi cí­mét, a fő­úri ha­mis­pénz­ve­rőt ha­lál­ra ítéli…  
Gyil­kos­sá­ga­i­ért, erő­sza­kos­ko­dá­sa­i­ért, faj­ta­lan­ko­dá­sa­i­ért, sá­tá­ni prak­ti­ká­i­ért nem íté­lik el, ha­mis­pénz­ve­rés­ért igen!… De ő, sej­té­se­ink sze­rint a vér­pa­don is re­mé­li, hogy nagy mű­ve hí­ven őr­zi meg hí­rét és ne­vét, s ami­kor Mik­lós mes­ter pal­lo­sa a fel­ke­lő nap fé­nyé­ben meg­vil­lan, Né­ró ar­ca kép­ző­dik meg előtte…

4. A má­sik mes­ter

Mű­ve, a Ma­gyar Márs elő­sza­vá­ban – Az ne­mes Ma­gyar­or­szág sta­tu­si­hoz – Listi  szem­for­ga­tó mó­don „vé­kony el­mé­jé­nek szennyes mun­ká­ját” gya­láz­va, ar­ra  akar­ja rá­bír­ni ol­va­só­it, „hogy a dol­gok mi­vol­tát tekéntsék… kit ha megcselekesztek és ol­tal­ma­tok alá be­fo­gad­ván az irigy­ség el­len párt­ját fog­já­tok, mind ré­gi ele­i­tek­ről meg­em­lé­kez­vén, jó hí­re­te­ket az­zal ter­jesz­ti­tek, mind ne­kem is az to­vább va­ló­írás­ra és je­le­sen vi­selt vi­té­zi dol­go­tok­nak pen­nám­ban vé­te­lé­re na­gyobb szí­vet adtok…” Mit le­het eh­hez hoz­zá­ten­ni?
Nem csak a ló­láb, de az ör­dög pa­tá­ja is ki­lát­szik, a fő­úri ver­se­lő ki akar­ja csi­kar­ni az el­is­me­rést, s ezért azu­tán nem átall ugyan­eb­ben az elő­szó­ban Né­ró pél­dá­já­val is hi­val­kod­ni, aki „a ró­mai csá­szá­rok kö­zül nem utolsó”… Igazául el­me­sél egy ese­tet is: Né­ró, „…midőn egy­kor há­zá­ban ma­gá­nyo­san so­ká­ig csen­de­sen mar­adott vol­na, be men­vén ba­rá­ti há­zá­ba, az asz­ta­lán könyv előt­te lévén, írva találák, tu­da­koz­ván tő­le, hogy mi ok vi­sel­te, hogy szo­ká­sa kí­vül ennyi ide­ig a ház­ba ma­rad­ván illy szor­gal­ma­to­san az írás­ban és ol­va­sás­ban vol­na fog­la­la­tos. Meg­fe­lel­vén azt mondá: hagy­ja­tok bé­két, úgy­mond, mert az örök­ké­va­ló­ság­nak ta­nu­lok és ma­gam éle­tem­ben vi­selt dolgaimot írom, kö­vet­ke­zen­dők­nek em­lé­ke­ze­té­re hagy­ván, nem is tu­dom, mi le­het fe­je­del­mek­nek ked­ve­sebb, ha a je­le­sen vi­selt dol­gok mind él­tek­ben s mind hol­tok után dicsirtetnek, mi­vel a ha­lál ál­tal min­den meg­emész­te­tik, de a jó hír, név fönn­ma­rad vi­lág vég­ze­tig.”
Ami két­ség­te­len és nagy igaz­ság. Ám­de mi tart­ja fönn a ró­mai csá­szá­rok kö­zül min­den bi­zonnyal nem utol­só Né­ró hí­rét és ne­vét, és mi a sze­ren­csét­len Listiét? Már idéz­tük egy­szer Shakes­peare­-t, most össze­fog­la­ló­ként ír­juk le mégegyszer: „…a rossz, mit em­ber tesz, túl­éli őt!”
Van, aki­nek min­dent megbocsájtanak (lásd Vil­lont), van, aki­nek semmit…
A vi­lág így menyen!…
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében