"tökéletes szöveg-kaméleon"
Kereső  »
XXXI. ÉVFOLYAM 2020. 4. (786.) SZÁM – FEBRUÁR 25.
 
Tartalomjegyzék Archívum
 
Papp Attila Zsolt
„feltűntek jobbra és balra a sikátorok”
NAGY BORBÁLA RÉKA
Az irodalomnak nem tehertétel a nemzeti önismeret. Beszélgetés Bertha Zoltán irodalomtörténésszel
Molnos Lajos
Feljegyzések
Láng Orsolya
Látni Makaót és visszajönni
KORPA TAMÁS
Korpa Tamás versei
Bognár Zoltán
Egy Nápolyban írt vers
GABRIEL CHIFU
ittunk egész éjjel. ihattunk akármennyit (băusem toată noaptea. dar oricât am fi băut)
Kis kiáltvány a herakleitikus költészetről (Mic manifest despre poezia heracleitică)
ANDREI DÓSA
Hogyan szerezzünk pénzt füvészetre?
Stermeczky Zsolt Gábor
Stermeczky Zsolt Gábor versei
Nagy Kata
Nagy Kata versei
Mărcuțiu-Rácz Dóra
Mărcuţiu-Rácz Dóra rövidprózái
Gaal György
Egy Magyar utcai ház krónikája
Balázs Imre József
Balázs Imre József dalszövegei
Lanczkor Gábor
Ciprusi útinapló
Egyed Emese
Hélène
Szántai János
Lynchológia, lynchográfia, a világ legjobb filmes csókja és egyéb történetek
FISCHER BOTOND
Diétás softboi a múlt századból
Tamás Dénes
Családzajlásban
Laczkó Emőke
Az alvás szintjei
A halk is lehet nehéz
Jakabffy Tamás
Orgonáknak zengések
Ördögh Jácint
Ördögh Jácint
 
Tamás Dénes
Családzajlásban
XXXI. ÉVFOLYAM 2020. 4. (786.) SZÁM – FEBRUÁR 25.

Barnás Ferenc konok következetességgel épített regényuniverzuma ötödik állomásához ért. Nem hosszú ez a sor, mégis munkáival Barnás Ferencnek sikerült kivívnia magának egy exkluzív helyet a kortárs magyar prózairodalom mozgékony panteonjában, ami egyből az érdeklődés homlokterébe emeli a megszülető műveket. Történik ez annak ellenére, hogy Barnás Ferenc nem tartozik sem az elbeszélésmód, sem a prózanyelv nagy megújítói közé, ahogy azt sem lehet mondani, hogy valamilyen különleges tematikát emelt volna be az irodalomba, habár A kilencedik című regénye egyértelműen a manapság népszerű „szegénységirodalom” legjobb darabjai közé tartozik. Ha mégis egyetlen vonással akarnánk jellemezni Barnás regényeit, akkor azt lehetne mondani, hogy ezek a regények tulajdonképpen mind valamilyen mániával szembesítenek. Nem a szó pszichológiai jelentésében, hanem ontológiai vonatkozásában, amit a szó ógörög jelentéstartománya fed fel leginkább: maniké mint szent őrjöngés, megszállottság; ide sorolja Platón a költészetet is a Phaidrosz című dialógusában. Barnás számos ponton kimutathatóan önéletrajzi ihletettségű figurái mind mániákus, eszelős alakok, hol az utazás, hol a nézelődés, a töprengés, legtöbbször az önmagukra visszacsavarodó megfigyelés megszállottjai, akik kiszolgáltatottságukban mindig valamilyen radikális megoldáson törik a fejüket, többnyire eredménytelenül.

 

De milyen megszállottságról beszélhetünk az új regénnyel kapcsolatosan, ami az Életünk végéig picit szirupos, ezért provokatív címet viseli?

 

Talán nem is a megszállottság a legjobb kifejezés itt, hanem annak pandantja, a kiszolgáltatottság. Ugyanis a családnak való kiszolgáltatottságról, abba való, hol kényszeres, hol szeretetteljes belemerültségről van leginkább szó ebben a regényben. Mondhatnánk, családregényt olvasunk, ha nem vált volna mára teljesen problémássá a kifejezés, amire leginkább a formai megalkotottságán keresztül Barnás regénye is reflektál. Egy családregény leginkább az időfolyamban való előrehaladás mentén szokott szerveződni, a családi viszonyok ábrázolásával párhuzamosan pedig valamilyen korrajzot, társadalomábrázolást is meg szoktunk kapni. Barnás Ferenc mindkét összefüggéstől megszabadul a regényében. Nincs időfolyam, hiányzik a generációs tapasztalatoknak az egymásutánisága, egymásnak feszülése. Az időbe in medias res lépünk be, egy népes családba tartozó főszereplő-elbeszélő életét, látásmódját követve, ahogy szintén véletlenszerűen, azt is mondhatnánk, indokolatlanul hagyjuk el a regény világát. Mintha csak az idő fonalából metszett volna ki a szerző önkényesen egy darabot, jelezve, „most ez van, ez történik”. Ez a most pedig a jelen vagy pontosabban a közeljelen, egy Budapest melletti faluból szétszóródó, tizenegy testvért, de a gyerekekkel együtt több mint negyven tagot számláló nagycsalád életében, a családi viszonyok minden szövevényességével, problematikusságával együtt. Ez a szövevényesség azonban nem eredményez korrajzot, a regény szinte semmit sem akar megérteni az időből, a helyből, az aktuális társadalmi-politikai helyzetre való finom utalásai pedig minden feldolgozás, elsajátítás nélkül futnak ki a semmibe.

 

Nem itt van a regény fókuszpontja.

 

Ez a kettős takarás ugyanis nem eseménytelenséget jelent, a regényben folyamatosan történik valami, sőt túlságosan is történik, legalábbis a Sepi néven emlegetett főszereplő vonatkozásában. Ő filozófus, író, de a regény idejében leginkább egy majdnem teljesen üresen álló épületegyüttes őrzője, aki főleg ülni, nézelődni, gondolkodni szeret, ehhez képest folyamatosan a kapcsolatok hálójában vergődik, a családtagjaival törődik, egyik temetésről vagy lagziról a másikra megy, utazik, problémákat old meg, intézkedik, tehát éppen önmagához és az íráshoz nem jut el, ahhoz, ami leginkább érdekli. Valódi vergődésről van itt szó, és ez talán a regény egyik legfontosabb erénye, hogy a főhőst a maga esendőségében, hibáival együtt állítja elénk, aki minden jóindulata és segíteni akarása ellenére sokszor figyelmetlen, elfogult, döntésképtelen.

 

Ebbe a vergődésbe a „nagy szerelem”, az „igazi kapcsolat” megtalálása is belefér Lillel, akinek egy különleges csavarral dedikálva is van a könyv. Ezt értelmezni próbálva, ha akarunk, beléphetünk azokba az életművön belüli intertextuális, illetve a referencialitással kapcsolatos játékokba, abba az utaláshálóba, ami körbefonja ezt az önmagát fikcionális képződménynek beállító könyvet. Nem látom értelmét lenyomozni ezeket a vonatkozásokat, habár egyértelmű, a főszereplő számos magyarázat nélkül maradó megnyilvánulása értelmeződhet a korábbi regények felől. Ahogy az is világos, ez a regény akár A kilencedik párdarabjaként is olvasható, hiszen mindkét regényben ugyanaz a család állítódik elénk, csak most éppen egy ötven évvel későbbi pillanatfelvétel keretében.

 

Ez a pillanatfelvétel pedig egy nagyon szerteágazó családi viszonyrendszert mutat. A regény tulajdonképpen szociális látlelete ezeknek a figuráknak, foglalatosságaiknak, egymáshoz való bonyolult viszonyaiknak, problémáiknak felskicceléséből adódik. Számos humorral és empátiával körüljárt kisvilág rajzolódik így ki. A kapcsolati torzsalkodásoknak, ellenségeskedéseknek és egymásrautaltságoknak megannyi árnyalata. Az élősködő, a túlaggódó, az anyapótló, a keménykedő, a vezérkos, a problémás – íme néhány típus, ami megjelenik a regényben, amit az anya szeretetteljes és az apa ellentmondásos figurája egészít ki. Az anya és az apa halálának és temetésüknek a bemutatása tagolja a regényt, ami végül helyszínt is vált, és Jakartában fejeződik be. Ott, ahol – derül ki a magyar irodalomban közkedvelt metaleptikus fordulatból – ennek a regénynek az írása is elkezdődött.

 

Amit végül ellentmondásos érzésekkel hagytam magam mögött. Egy furcsa kettőséggel olvastam a könyvet, ugyanis ami hiányzott belőle, azt hol a könyv erényének, hol fogyatékosságának éreztem.

 

Mert egyrészt tudtam szeretni a történetmesélés plasztikusságát, visszafogott humorát. A főhős betegségének, beteljesedett szerelmének, az apjához való vergődő kapcsolatának a bemutatása igazi emberi mélységekről árulkodott. Másrészt a fentebb már jelzett takarás, fókusztalanság egy idő után nyugtalanító hiányként jelentkezett bennem. Ugyanis hiába követi egyik esemény a másikat, hiába látunk bele számtalan indulatba, csalódásba, egymásra találásba – ezek parttalanul követik egymást. Mintha a heideggeri gond és unalom egyszerre szervezné és uralná le a regényvilágot. Bántóan hiányzik a reflexió a regényből, ami azért is különös, mert a főhős filozófus, aki filozófiai munkák írásával tölti az idejét. Azonban a regény megáll néhány homályos gondolatfutam közlésénél, amelyek különben sem érintik a regény központi eseményeit, csupán a főhős feltételezhetőleg nagyon komplex belső gondolatvilágára nyitnak aprócska ablakokat. Ahogy a Jakartába való elutazás sem teremti meg az addigi regényvilág áttekintéséhez szükséges distanciát. Ugyanaz folytatódik, ugyanúgy.

 

De talán ez akar lenni a regény tulajdonképpeni fókuszpontja. Amit a regény címe is jelezni próbál. Mi folytatódhat életünk végéig? Mi az, ami egy más életek közé vettetett életet leginkább meghatároz, hordoz? És itt a többes szám használata nagyon is indokolt. Mennyire és hogyan lehetünk önmagunk egy nagycsaládban, ahol a kapcsolatok életben tartása, a kapcsolati problémák rendezése majdnem teljesen fel- és elhasznál bennünket? Mi van, ha az összetartozásban mindig benne van a távolság és az idegenség is? Mi van, ha a hétköznapok végül kikezdenek és felemésztenek mindent, amit emelkedettnek gondolunk? Mi van, ha a jelentőség általában kívül van az életen, ha a mélység leginkább illúzió vagy legföljebb odakoholt homályosság?

 

Kérdeztem és kérdeztem, és végül egy beletörődött mosollyal engedtem el a könyvet.

 

 

Barnás Ferenc: Életünk végéig. Kalligram Kiadó, Budapest, 2019.

 

 

 

 
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca
Kiadványunkat Kolozsvár Polgármesteri Hivatala és Városi Tanácsa is támogatja

Redacţia Helikon susţine şi promovează municipiul la titlul de Capitală culturală europeană
Szerkesztőségünk támogatja a Városi Tanácsot az Európai Kulturális Főváros cím elnyerésében